Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 4η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

  1. 1. 1Γιεύθυνση: Πλατάνι , 265 00 ΡίοΣηλέυωνο: 2610-994036FAX:2610-994036e-mail: mail@gym-ag-vasil.ach.sch.grΑγ. Βασίλειος 6/6/2013Αριθμ. Πρωτ. ΦΕΚΘΕ΢Η ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΜΕΣΑ ΣΗΝ 4ηΕΠΙ΢ΚΕΨΗ΢ΣΗ ΡΟΤΜΑΝΙΑΣν ζρνιείν καο, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξζ. 2012-1-FR1-COM06-35243 4 ζύκβαζε θαη ηελ κε αξηζ.πξση. 71880/4025/19-03-2013 απόθαζεηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε πεξηθεξεηαθήο ελόηεηνο Αραΐαο πξαγκαηνπνίεζε ηεληέηαξηε δηαθξαηηθή ζπλάληεζε ζηε Ρνπκαλία θαη ζηελ πόιε Καξαθάι(Caracal) κε ηξεηο καζεηέο, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ ζρνιείνπ «SCUOLAGIMNAZIALA NIKOLAE TITULESCU » , από ηηο 14-05-2013 έσο θαη 19-05-2013 .Οη απνζηνιέο όισλ ησλ ρσξώλ (Γαιιία, Βέιγην, Ηζπαλία, Ρνπκαλία,Σνπξθία, Ηηαιία θαη Διιάδα) πνπ ζπκκεηέρνπκε ζην projet κε ηίηιν « Viv(r)emon collège» θηάζακε ζηελ πόιε Caracal ηεο Ρνπκαλίαο ηε Σξίηε 14-05-2013. Μαο ππνδέρζεθαλ ε Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ, νη Ρνπκάλνη θαζεγεηέοθαζώο γνλείο θαη καζεηέο ζην μελνδνρείν ηεο πόιεο . Αθνύ έγηλαλ νηαπαξαίηεηεο γλσξηκίεο από θνληά (είρε πξνεγεζεί αιιεινγξαθία κε ηηονηθνγέλεηεο πνπ ζα θηινμελνύληαλ νη καζεηέο), αλαρώξεζαλ νη κελ καζεηέογηα ηηο νηθνγέλεηεο νη δε θαζεγεηέο εγθαηαζηάζεθαλ ζην μελνδνρείν.Οη ζπλεδξηάζεηο καο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κηα κεγάιε αίζνπζα ηνπζρνιείνπ πνπ ήηαλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλε.ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ΢ & ΘΡΗ΢/ΣΩΝΠΟΛΙΣΙ΢ΜΟΤ & ΑΘΛΗΣΙ΢ΜΟΤΠΔΡΙΦ/ΚΗ Γ/Ν΢Η Π. Δ & Γ. Δ. ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ΢ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΑΓΙΟΤ ΒΑ΢ΙΛΔΙΟΤ119
  2. 2. 2Ζ ώξα πξνζέιεπζή καο ζην ζρνιείν ήηαλ θαη ηηο ηξεηο εκέξεοεξγαζηώλ ε 8επξσηλή ελώ ε ώξα απνρώξεζήο καο από απηό ε 6εαπνγεπκαηηλή κε ελδηάκεζν δηάιεηκκα γηα κεζεκεξηαλό γεύκα.Οη εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ θηλήζεθαλ θαη ηηο ηξεηο εκέξεο αθελόο ζηελεπεμεξγαζία θαη νξηζηηθνπνίεζε ηνπ κνληέινπ ηνπ εξγαιείνπ πξόιεςεο ηεοζρνιηθήο εγθαηάιεηςεο :- αλαθνξά ζηηο εξγαζίεο ηνπ πξνεγεζέληνο ζπλεδξίνπ ζηε Γαιιία- πινπνίεζε θνηλνύ κνληέινπ- ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζήο ηνπ- ζθέςεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ εξγαιείνπζηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ θνηλνύεξσηεκαηνινγίνπ «Πνηόηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο»- ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Σνπινύδεο ηεο Γαιιίαο γηα ηελαλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ- ελδηάκεζε έθζεζε- Δ-twinning- Άιια κέζα ελεκέξσζεο (ηύπνο, δηαδίθηπν ….)όζν θαη ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο επόκελεο δηαθξαηηθήο ζπλάληεζεο πνπ ζαπξαγκαηνπνηεζεί ην Ννέκβξην ζηελ Σνπξθία.Οη καζεηέο καο γλώξηζαλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ Ρνπκάλσλ καζεηώληόζν ζε ζρνιηθό όζν θαη ζε νηθνγελεηαθό επίπεδν. Παξνπζίαζαλ κεεμαηξεηηθό ηξόπν ηε δξάζε πνπ είραλ εηνηκάζεη :«Εσγξάθηζε πνηνο είκαη»Σύρακε άςνγεο ππνδνρήο από ην Γήκν. Σόζν ν Γήκαξρνο όζν θαη όια ηαάιια ζηειέρε πνπ πήξαλ ην ιόγν ηόληζαλ ηελ ζπνπδαηόηεηα ηνπαληηθεηκέλνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα πνπ απηό δίλεη ζεκαζεηέο θαη θαζεγεηέο επξσπατθώλ ρσξώλ λα ηαμηδέςνπλ θαη λαγλσξίζνπλ από θνληά κέζα από ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο δηαθνξεηηθνύοπνιηηηζκνύο.Ο πνιηηηζηηθόο ζηόρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο επεηεύρζε κε ηηο επηζθέςεηο πνπ εΓηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ είρε επηηπρώο νξγαλώζεη:- ζην Δζληθό Θέαηξν ηεο πόιεο, όπνπ παξαθνινπζήζακε παξαδνζηαθνύορνξνύο θαη ηξαγνύδηα- ζηνλ Πύξγν ηνπ Γξάθνπια ζηα Καρπάθια όρη- ζην παιάηη ηνπ Φεξδηλάλδνπ Α΄ (Chateau de Peles - Sinaia)- ζηελ πξσηεύνπζα ηεο πεξηνρήο Olténie- ζηα νξπρεία νξπθηνύ άιαηνο ( Salina)
  3. 3. 3΢ηελ ηέηαξηε απηή δηαθξαηηθή ζπλάληεζε όια εμειίρζεθαλ νκαιά θαηαπνιαύζακε ηελ δεζηή θηινμελία ησλ Ρνπκάλσλ θίισλ καο .Οη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο θαζώο θαη ν ΢ύιινγνο Γνλέσλ θαηΚεδεκόλσλ ζα ελεκεξσζνύλ επίζεκα γηα όζα έιαβαλ ρώξα ζηελ ηέηαξηεδηαθξαηηθή ζπλάληεζε κέζσ ηεο παξνπζίαζεο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηνρώξν ηνπ ζρνιείνπ καο κε θσηνγξαθίεο θαη βίληεν , κεηά ηηο εμεηάζεηο , ηνλκήλα Ηνύλην. Αλεπίζεκα όκσο έρεη ήδε κεηαθεξζεί ηόζν από ηνπο καζεηέοόζν θαη από ηνπο θαζεγεηέο πνπ ηαμίδεςαλ ην θιίκα ηεο άξηζηεο θηινμελίαοπνπ θέξδηζε ηηο εληππώζεηο καο , εληόο θαη εθηόο ζρνιηθνύ ρώξνπ.Ζ ΢ΤΝΣΟΝΗ΢ΣΡΗΑΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΜΗΝΑ

×