Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO
Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu
AIXER...
Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO
Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu
Batx ...
Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO
Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu
AIXER...
Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO
Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu
2 Bac...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Matrikula inprimakiabatx2

294 views

Published on

Matrikula inprimakiabatx2

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Matrikula inprimakiabatx2

  1. 1. Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu AIXERROTA BHI 2016- 2017 IKASTURTEA MATRIKULA INPRIMAKIA 2. BATXILERGOA DATU PERTSONALAK IKASLEA Deiturak Izena Jaiotze data NAN zkia SSZ * Jaiotze herria Probintzia Helbidea Zbkia Solairu letra Posta kodea Herria Jatorrizko ikastetxea AMA / AITA / TUTOREA AMA / AITA / TUTOREA DEITURAK DEITURAK IZENA Sakelakoa: IZENA Sakelakoa: ZERBITZUAK. Urrian kobratuko dira Guraso elkartea : 25 € BAI EZ Eranskina irakurri Mediku-zerbitzua : 12 € BAI EZ Derrigorrezko asegurua 1,2 € BAI Eskola materiala : 12 € BAI K/K zenbakia Kontu korrontea E S K/Karen titularraren izen-abizenak: AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA. KARNET TAMAINAKO ARGAZKI BAT, EGUNERATUA NAN-aren fotokopia SSZ * Gizarte-segurtasunazko erabiltzaile zenbakia (ez da Osakidetzako txartela) ( eskatu Villa de Plentzia, 14 Areetan) Ikaslearen edo familiaren datuetan aldaketak izanez gero, albait azkarren jakinarazi ezazu ikastetxeko idazkaritzan Getxon, 2016ko ………………………..-ren ………………………………………..-an Aita/ama edo tutorearen sinadura Ikaslearen sinadura
  2. 2. Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu Batx 2: DATU AKADEMIKOAK BATXILERRA ZIENTIFIKOA GIZARTE-ZIENTZIETAKOA Ikaslea. ABIZENAK : IZENA: (1) 1.Blokea DERRIGORREZKO IRAKASGAIAK Euskara eta Literatura II. Gaztelania eta Literatura II. Espainako Historia Ingelesa II. Zientzietako ikasleak derrigorrez egin behar du Gizarte-Zientzietako ikasleak hurrengo bietatik BAT aukeatu beharko du Matematika II Latina II. Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II: 2Blokea IRAKASGAI TRONKALAK Zientzietako ikasleak, hurrengo irakasgai hauetatik bi aukeratu behar ditu Gizarte-zientzietako ikasleak , hurrengo irakasgai hauetatik bi aukeratu behar ditu Biologia Enpresako Ekonomia. Marrazketa Tekniko II Geografia. Fisika Greziera II. Geologia Artearen Historia. Kimika Filosofiaren Historia. 3.Blokea IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK Ikasleak hurrengo irakasgai multzo honetatik irakasgai BI aukeratu behar ditu Psikologia Adierazpen Grafiko- Plastikoaren Teknikak. Frantsesa II. Lurraren eta Ingurumenaren Zientziak. Erljioa. (1) Teknologia Industriala II Marrazketa Artistikoa II. Informazioa eta Komunikazioetarako Teknologiak II (IKT II). 2.blokean aukeratu ez duzun BAT.ADIERAZI: (1) Lehenengo batxilergoan egin ez bada bakarrik aukeratu ahalko da Ikastetxearen funtzionamenduak ahalbidetzen duen neurrian errespetatuko da egindako ikasgaiaren hautaketa.
  3. 3. Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu AIXERROTA BHI Curso 2016- 2017 IMPRESO DE MATRICULA 2 BACHILLER DATOS PERSONALES ALUMNO/A Apellidos Nombre Fecha Ncto Núm DNI SSZ * Lugar Ncto Provincia Dirección Núm. Piso Cód. Postal Municipio Centro Procedencia Padre / Tutor-a Madre / Tutor-a Apellidos Apellidos Nombre Móvil: Nombre Móvil Servicios . A cobrar en octubre Asociación padres-madres : 25 € SÍ NO Leer ANEXO Servicio médico : 12 € SÍ NO Seguro Obligatorio 1,2 € SÍ Material Escolar : 12 € SÍ Num CC Cuenta Corriente E S Titular de la Cuenta Bancaria DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA. FOTO ACTUALIZADA, TAMAÑO CARNET FOTOCOPIA DEL DNI SSZ * Número de usuario de la SS (NO es el de la Tarjeta de Osakidetza) ( pedir en : Villa de Plentzia, 14 Areetan) Si hay algún cambio en los datos del alumno/a ,o familiares, comunicarlo cuanto antes en la secretaría del Instituto En Getxo, a……..….. de ………………………………de 2016 Firma madre/padre o tutor/a Firma del alumno/a
  4. 4. Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu 2 Bach: DATOS ACÁDEMICOS BACHILERATO CIENTÍFICO HUMANÍSTICO-CIENCIAS SOCIALES Alumno/a: Apellidos : Nombre (1) 1.Bloque ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Euskara y Literatura II Lengua Castellana y Literatura II Historia de España Inglés El alumno/a de Ciencias ha de cursar la siguiente asignatura: El alumno/a de Ciencias Sociales ha de elegir UNA de las dos siguientes asignaturas Matemáticas II Latín Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales 2Bloque ASIGNATURAS TRONCALES El alumno/a de “Científico” ha de elegir DOS asignaturas entre las siguientes: El alumno/a de “Humanístico Social” ha de elegir DOS asignaturas entre las siguientes: Biología Economía de la Empresa Dibujo técnico II Geografía Física Griego II Geología Historia del Arte Química Historia de la Filosofía 3.Bloque ASIGNATURAS ESPECÍFICAS El alumno/a ha de elegir DOS asignaturas de entre las siguientes: Psicología Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica Francés II. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente Religión (2) Tecnología Industrial II Dibujo Artístico II Tecnologías de la Información y Comunicación II (TIC II). UNA no elegida en el Bloque 2. INDÍCALA (2) Si no se ha cursado en Bachiller 1 La elección de las materias será respetada en la medida que lo permita la organización del centro

×