Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Matrikula inprimakiabatx1

470 views

Published on

Matrikula inprimakiabatx1

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Matrikula inprimakiabatx1

  1. 1. Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu AIXERROTA BHI 2016- 2017 IKASTURTEA MATRIKULA INPRIMAKIA 1 BATXILERGOA DATU PERTSONALAK IKASLEA Deiturak Izena Jaiotze data NAN zkia SSZ * Jaiotze herria Probintzia Helbidea Zbkia Solairu letra Posta kodea Herria Jatorrizko ikastetxea AMA / AITA / TUTOREA AMA / AITA / TUTOREA DEITURAK DEITURAK IZENA Sakelakoa: IZENA Sakelakoa: ZERBITZUAK. Urrian kobratuko dira Guraso elkartea : 25 € BAI EZ Eranskina irakurri Mediku-zerbitzua : 12 € BAI EZ Derrigorrezko asegurua 1,2 € BAI Eskola materiala : 12 € BAI K/K zenbakia Kontu korrontea E S K/Karen titularraren izen-abizenak: AURKEZTU BEHAR DEN DOKUMENTAZIOA. KARNET TAMAINAKO ARGAZKI BAT, EGUNERATUA NAN-aren fotokopia SSZ * Gizarte-segurtasunazko erabiltzaile zenbakia (ez da Osakidetzako txartela) ( eskatu Villa de Plentzia, 14 Areetan) Ikaslearen edo familiaren datuetan aldaketak izanez gero, albait azkarren jakinarazi ezazu ikastetxeko idazkaritzan Getxo, 2016ko…………………………….-ren…………………………………………….an Aita/ama edo tutorearen sinadura Ikaslearen sinadura
  2. 2. Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu Batx 1:DATU AKADEMIKOAK ZIENTIFIKOA GIZARTE-ZIENTZIETAKOA Ikaslea. ABIZENAK : IZENA: 1.Blokea DERRIGORREZKO IRAKASGAIAK Euskara eta Literatura I. Gaztelania eta Literatura I. Gorputz hezkuntza. Ingelesa I. Filosofia. Zientzietako ikasleak derrigorrez egin behar du Gizarte-Zientzietako ikasleak hurrengo bietatik BAT aukeratu beharko du, derrigorrez Matematika I. Latina I. Gizarte Zientziei aplikatutako Matematika I. 2Blokea IRAKASGAI TRONKALAK Zientzietako ikasleak, hurrengo irakasgai hauetatik bi, aukeratu behar ditu Gizarte-zientzietako ikasleak , hurrengo irakasgai hauetatik, bi aukeratu behar ditu Biologia eta Geologia. Ekonomia. Marrazketa Teknikoa I. Greziara I. Fisika eta Kimika. Mundu Garaikidearen Historia. Literatura Unibertsala. 3.Blokea IRAKASGAI ESPEZIFIKOAK Ikasleak hurrengo irakasgai multzo honetatik , irakasgai BI aukeratu behar ditu Teknologia Industriala I. Anatomia Aplikatua. Frantsesa I. Kultura Zientifikoa. Musikaren Hizkuntza eta Praktika. Erlijoa.(1) Marrazketa Artistikoa I. Informazioaren eta KomunIkazioaren Teknologiak I (IKT-I) 2.blokeko ikasgai bat, ikasleak ikasi ez duena. Edozein modalitatekoa izan ahal da (1) Aukeratuz gero ezin da bigarren batxilergoan hautatu Ikastetxearen funtzionamenduak ahalbidetzen duen neurrian errespetatuko da egindako ikasgaien hautaketa.
  3. 3. Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu AIXERROTA BHI Curso 2016- 2017 IMPRESO DE MATRICULA 1 BACHILLER DATOS PERSONALES ALUMNO/A Apellidos Nombre Fecha Ncto Núm DNI SSZ * Lugar Ncto Provincia Dirección Núm. Piso Cód. Postal Municipio Centro Procedencia Padre / Tutor-a Madre / Tutor-a Apellidos Apellidos Nombre Móvil: Nombre Móvil Servicios . A cobrar en octubre AMPA : 25 € SÍ NO Leer ANEXO Servicio médico : 12 € SÍ NO Seguro Obligatorio 1,2 € SÍ Material Escolar : 12 € SÍ Num CC Cuenta corriente E S Titular de la Cuenta Bancaria DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA. FOTO,ACTUALIZADA, TAMAÑO CARNET FOTOCOPIA DEL DNI SSZ * Número de usuario de la SS (NO es el de la Tarjeta de Osakidetza) ( pedir en : Villa de Plentzia, 14 Areetan) Si hay algún cambio en los datos del alumno/a ,o familiares, comunicarlo cuanto antes en la secretaría del Instituto En Getxo, a……..….. de ………………………………de 2016 Firma madre/padre o tutor/a Firma del alumno/a
  4. 4. Sta Marina Haitza,14 (48993) GETXO Tfnoa: 944911786 ; Faxa: 944915331 | 015109aa@hezkuntza.net | www.aixerrotabhi.eu Bach 1:DATOS ACÁDEMICOS CIENTÍFICO HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES ALUMNO/A. Apellidos : Nombre: (1) 1Bloque ASIGNATURAS OBLIGATORIAS Euskara y Literatura I. Lengua Castellana y Literatura I. Educación Física. Inglés I. Filosofía El alumno/a de “Científico” ha de cursar la siguiente asignatura El alumno/a de “Humanidades/Sociales” ha de elegir UNA, obligatoriamente, de las dos siguientes asignaturas Matemáticas I Latín I. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales I 2Bloque ASIGNATURAS TRONCALES El alumno/a de “Científico “debe elegir DOS de las siguientes asignaturas El alumno/a de “Humanidades y Ciencias Sociales” debe elegir DOS de las siguientes asignaturas Biología y Geología Economía Dibujo Técnico I Griego I Física y Química Historia del Mundo Contemporáneo Literatura Universal 3Bloque ASIGNATURAS ESPECÍFICAS El alumno/a ha de elegir DOS del siguiente grupo de asignaturas Tecnología Industrial I Anatomía Aplicada Francés I. Cultura Científica Lenguaje y Práctica Musical Religión (1) Dibujo Artístico I Tecnologías de la Comunicación y la Comunicación I (TIC) UNA no elegida en el Bloque 2. INDÍCALA Puede ser de cualquier modalidad (1) Si se elige, no se puede cursar en segundo de bachillerato La elección de las materias será respetada en la medida que lo permita la organización del centro

×