Pestis

3,669 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
85
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pestis

 1. 1. ЭТҮГЭН ДЭЭД СУРГУУЛЬПестицидийн хэрэглээ ба хvн амын эрvvл мэнд Áýëòãýñýí: Á. Áàëäàí-Îñîð Улаанбаатар 2011
 2. 2. Пестицид гэж юу вэ?• Пестицид нь үр тариа, хvнсний ногоо, ой мод, эмийн ургамлын хортон болон мал, амьтны шимэгч хорхой, шавьж, хачигтай тэмцэхэд зориулагдсан химийн бодисуудын томоохон хэсэг юм.
 3. 3. Пестицид хэмээх үгний гарал үүсэл• Пестицидийн нэршил нь латин гаралтай үг юм.• “ pestis” ---- Халдвар• “ caedo” ---- Сөнөөх гэсэн 2 үгийн нийлбэр ажээ.• Халдварыг сөнөөх гэсэн утгатай үг гэдэг нь харагдаж байна.
 4. 4. Пестицидүүдийн ангилалУстгах обьектээс нь хамааруулаад 13 ангилдаг.1. Èíñåêöèä-øàâüæ 8. Áàêòåðèöèä- àìüòàí, óðãàìëûí2. Àêðàöèä- ¿å õºëòºí áàêòåðûí ãàðàëòàé ºâ÷нүүд3. Ëîìàöèä- 纺ëºí áèåòýí 9. Äåôîëàíò-óðãàìëûã íàâ÷àà4. Íåìàòîöèä- äóãèðàã õîðõîé ã¿âýõýä ò¿ëõýö ºãөх5. Ãåðáèöèä -õºë ãàçðûí 10. Äåôëîðàíò-öýöýãò óðãàìал óðãàìàë 11. Äåñèêàíò-ýìèéí óðãàìëûã6. Ôóíãèöèä- 캺ã, 캺ãºíöºð õàòàõààñ ñýðãèéëэх7. Çîîöèä- æèæèã ìýðýã÷ 12. Îâîöèä-õîðõîé, øàâæíû àìüòад ºíäөгүүд 13. Ëàврèöèä-õîðõîé, øàâüæíû ºò, àâãàëäàé
 5. 5. • Энэхүү хèìèéí õîðò бодисыг õýðýãëýäýã ãîë ñàëáàð áîë ÕÀÀ þì.• ХАА-г газар тариалан, мал аж ахуй гэж хоёр хэсэгт хуваан үздэг.• Óðãàöûã áîëîí ÌÀÀ-í àøèã øèìèéã íýìýãä¿¿ëýõýä ïåñòèöèä¿¿äèéã õýðýãëýõ íü çàéëøã¿é ÷óõàë þì.
 6. 6. Пестицидийг хэрэглэх болсон зайлшгүй шаардлага• Дэлхий дээр өнөө үед 6,9 тэрбум хүн амьдарч байна.• Хүн болгон хоол идэх шаардлагатай• Үүний тулд ХАА, МАА-ын салбарыг өргөн хөгжүүлж өндөр ашиг шим авах шаардлагаатай юм.
 7. 7. Гэтэл энэ зорилгод хүрэхэд саад болдог зүйлс• Царцаа хэт олшрох• Огтоно, хулгана хэт олшрох• Өвчинд нэрвэгдэх• Мөөг, мөөгөнцөрөөр бохирдох• Шимэгч хорхойнд баригдах• Хогийн ургамалд баригдах• Шавж, өт, авгалдай хэт олшрох гэх мэт олон эрсдэл учирдаг.
 8. 8. Эдгээрийг устгахын тулд химийн хорт бодисыг цацдаг байна• Онгоцоор• Машинаар• Гар аргаар гэх мэт олон хувилбараар хор цацдаг байна.• Ингэж ХАА, МАА-н хортонтой тэмцэж байж бид нэлээд их хэмжээний ургац, мал авдаг байна.
 9. 9. Гэхдээ энэ нь бороо, хур тунадасны нөхцөл байдлаас шууд хамаардаг. Хэдий чинээ бороо их орно Төдий чинээ их ургац авна.Хүн төрөлхтөн ургацандхохирол учруулахБУСАД ЗҮЙЛС-ийгзогсоож чаддаг болжээ.
 10. 10. Гэвч !!!ҮҮНЭЭС УЛБААЛААД ГАРАХ ХОХИРОЛ ГЭЖ БАЙДАГ.
 11. 11. Пестицидийн хор хөнөөл1. Амьд биетийг устгах хор учраас тун хэмжээг хэтрүүлбээс бусад амьд биетэд сөргөөр нөлөөлнө.2. Байгальд задарч алга болох хугацаа болон үйлчлэл нь өөр байна.3. Бүхий л пестицидүүд экологи эрүүл ахуйн хор хөнөөлөөрөө өөр байдаг.4. Олон жилийн үйлчилгээтэй үйл ажиллагааны өргөн цар хүрээтэй пестицид байдаг бөгөөд амьд биетийг маш удаан хугацаагаар хордуулсаар л ....
 12. 12. Пестицидийн хор хөнөөл1. Õîðòîé øàâüæ áàðüæ èääýã àìüòäûí òîî õýìæýý áàãàññàíààð òºðºë á¿ðèéí õîðòîí øàâæèéí ºñºëò õºãæèëòèéã áàðüæ òîãòîîõ áîëîìæã¿é áîëäîã.2. Хºðñíèé ¿å äàâõàðãàä áóé öîõíóóä óñòàæ, óðãàìëûí òîî õýìæýý ýðñ ºñºæ, ÷èéãèéí óëààí õîðõîéн ýêîñèñòåìä ººðèéí ¿ç¿¿ëýõ íºëººëëèéã ¿ç¿¿ëæ ÷àäàõã¿é áîëîîä áàéíà.3. Дээрхээс харахад экологийн тэнцвэрт байдлыг бүр мөсөн алдагдуулах чадвартай аюултай хор юм.
 13. 13. Пестицидийн байгаль дахь тархалт• Îëîí òºðëèéí ïåñòèöèä¿¿äèéí äóíäààñ îð÷èí ¿åèéí ÕÀÀ-í салбарт 200-ààñ äîîøã¿é íýð òºðëèéí èíñåêòî- àêðîöèä¿¿ä, ôóíãèöèä¿¿ä, ãåðáèöèä¿¿ä ïðàêòèêèéí õóâüä ºðãºí õýðýãëýãäýæ áàéíà.• Õ¿ðýýëýí áóé îð÷íû îáúåêòîä ïåñòèöèä¿¿ä õóðäàí óäààí ÿíç á¿ðèéí õóðäòàéãààð òàðõäàã.• Áàéãàëüä ïåñòèöèä¿¿ä ãèäðîëèç, ôîòîõèìèéí çàäðàë, õºðñíèé ãàäàðãóó, óðãàìàë, àìüòíû àéìàã, òýäãýýðèéí áîäèñûí ñîëèëöîîãîîð äàìæèí òàðõäàã.
 14. 14. Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä ïåñòèöèä¿¿äèéí øèëæèí í¿¿õ á¿ä¿¿â÷ Ïåñòèöèä¿¿ä ÕºðñÀãààð ìàíäàë Óðãàìàë Óñ Àìüòàä Õ¿í
 15. 15. Пестицидийн хүн амьтны биед нэвтрэх замуудГурван замаар хүн амьтны биед нэвтэрдэг байна.1. Амьсгалын замаар буюу агаараар2. Хоол хүнс, усаар3. Арьс, салстаар
 16. 16. • Õºðñ-õ¿í /ãàçàð òàðèàëàíãèéí àæëûã ãàð àðãààð ã¿éöýòãýõ, òåõíèêèéí àþóëã¿é íºõöëèéã õàíãààã¿é íºõöºëä õºðñíèé òîîñîîð/• Õºðñ-àãààð-õ¿í /óóðøèõ ¿åä ò¿¿íчëýí õºðñíººñ ïåñòèöèäèéí õèéæèëò íü àãààðò îðîõ ¿åä/• Õºðñ-ãàçàð äîîðõ óñ-õ¿í /õºðñíèé äîîä ¿å äýõ ïåñòèöèä¿¿ä áà óñíû ñóäàëòàé ãàçàð óãààãäàõ ¿åä õàéëñàí öàñíû óñ áîðîîíû óñààð ïåñòèöèä íü õ¿íèé àøèãëàäàã óíäíû óñàíä îðäîã, òýð äîòðîî òºâëºðñºí óñàí ñàí õàíãàìæóóä/• Õºðñ-õîîë õ¿íñíèé ãàðàëòàé á¿òýýãäýõ¿¿í-õ¿í /ïåñòèöèä íü óðãàìëûí ¿íäñýýð íü íýâòýðч ò¿¿íä õóðèìòëàãäñààð óðãàìëûí ãàðàëòàé õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íýýð äàìæèí õ¿íèé áèå ìàõáîäîä îðäîã.
 17. 17. • Õºðñ-óðãàìàë-àìüòàí-õ¿í /ïåñòèöèä íü õºðñíººñ óðãàìàëä äàìæñàíààð ò¿¿íèéã àìüòàä èäýæ óëìààð òýäãýýð íü ñ¿¿ë÷èéí ¿å øàò áîëîõ õ¿íèé áèå ìàõáîäîä õîîë õ¿íñýýð äàìæèí îðäîã.• Õ¿ðýýëýí áóé îð÷èíä ÕÎÏ-èéí õóðèìòëàë íü äîîä õºãæèëòýé àìüòäààñ äýýä õºãæèëòýé àìüäàä ààæìààð õóðèìòëàãääàã.• Үүнээс болж олон амьтад үхэх аюултай байдаг.• Экологийн тэнцвэр алдагдахад хүрнэ.
 18. 18. Óðñãàë óñ áîëîí òîãòìîë óñàí äàõü ïåñòèöèä¿¿äèéí øèëæèõ òàðõàëò Õýðýãëýæáóé ä¿¿ðãýýñ èðñýí Óñàí ñàí Ãîëä öóòãàæ áóé óñ óñ Ãàçàð äýýðõ Õºðñíèé óñ óðñãàë óñ Òîãòìîë óñ Àãààðûí Õóð òóíàäàñ õóð òóíàäàñ Ïëàíêòîí, çàìàã Øèðãýõ, Áóñàä õèìèéí Õîðòîí øàâüæ óóðøèõ óðâàëûí ¿éë÷ëýë ºâñºí òýæýýëò çàãàñ Øàâüæààð õîîëëîã÷ Ìàõ÷èí çàãàñ Çàãàñ èäýøò øóâóó çàãàñ
 19. 19. Ïåñòèöèäèéí õýðýãëýý íü äýëõèéí á¿õ ýì÷ íàðûí àíõààðëûã òàòàæ áàéãàà áà ïåñòèöèä¿¿äèéн ¿ð ä¿íòýé õýðýãëýý нь:1. ÕÀÀ-í á¿òýýãäýõ¿¿íèé àëäàãäëààñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõ èíãýñíýýðýý äýëõèéí õ¿í àìûг õîîë õ¿íñíèé äóòàãäàëä îðîõîîñ õàìãààëæ, ÕÀÀ á¿òýýãäýõ¿¿íèé àëäàãäëûã 20%-èàð áóóðóóëäàã.2. Óðãàìëûí ºâ÷èí, õîðòîí øàâüæèéã óñòãàæ, óðãàæ íýìýãäýõ áîëîìæîîð õàíãàäàã ашиг тустай юм.
 20. 20. Дүгнэлт• Пестицидийг хэрэглэж байгаа нь ХАА, МАА-н ашиг шимийг нэмэгдүүлдэг сайн талтай.• Гэвч• Óðãàìëûã õàìãààëàõàä àøèãëàãäñàí ïåñòèöèäүүд нь õîðäóóëàõ ÷àíàðûã àãóóëж, бусад амьд биетүүдэд сөрөг нөлөө учруулж байна.• Энэ нь хордсон óðãàìëаас пестицид нь идэш тэжээлийн хэлхээгээр дамжин нэгээс нөгөөд дамжин õàäãàëàãäàæ улмаар õ¿íèé áèåд ìàõáîäод хүртэл нэвтрэн õîðäóóëæ ýð¿¿ë ìýíäýä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëäýã.• Ïåñòèöèäèéã àøèãëàñíààð õºðñ, óñ, àãààð áîõèðäîæ, ýêîëîãèéí òýíöâýðò áàéäàë àëäàãäахад хүрдэг муу талтай.
 21. 21. Анхаарал тавьсанд баярлалаа

×