Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

BKS Sistemi Yonetmelik

785 views

Published on

Hakan Ertürk'ün 6 Ekim Cumartesi Etohum kampında Bireysel Katılım Sermyesi konusunda sunumu

Published in: Business
 • Be the first to comment

BKS Sistemi Yonetmelik

 1. 1. T.C. B A ġ B A K A N L I K HAZĠNE MÜSTEġARLIĞI Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi Mali Sektörle ĠliĢkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü 06/10/12T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 1
 2. 2. Sunum Planı BKS Sistemi Lisanslama Yatırım Sınırı ve Faaliyet Alanları Ortaklık Payı ve Yönetim Yatırım Yapılacak GiriĢime ĠliĢkin Kısıtlar Müracaat Süreci Vergi Desteğinin Verilmesi Süreci Ortaklık Banka Hesabı ve Sermaye Aktarımı BKY’lerin Ortak Yatırımları BKY Ağları Raporlama, Gözetim ve DenetimT.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 2 /20
 3. 3. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Sistemi –Tanımlar ve AmaçlarTanımlar • Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY), kiĢisel varlığını, tecrübe ve birikimini baĢlangıç veya geliĢim aĢamasındaki giriĢimlere aktaran kiĢileri, • BKY ağı, giriĢimcilerin BKY’ler ile bir araya geldiği, BKY’ler tarafından oluĢturulan birlikleri, • Bireysel Katılım Sermayesi (BKS), BKY’lerin Ģirketlere aktardığı sermayeyi ifade eder.Amaçlar • Finansmana eriĢim sıkıntısı çeken erken aĢama Ģirketler için yeni bir finansal enstrüman oluĢturulması, • Bu piyasada belli bir davranıĢ kültürünün ve etik kuralların hakim kılınması ve profesyonelliğin artırılması, • BKS’nin kurumsallaĢtırılarak giriĢimcilerin güven duyacağı bir finans piyasası haline getirilmesi, • Devlet destekleri ile BKS yatırımlarının cazip hale getirilmesi.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 3/ 20
 4. 4. BKS Sistemi – BKY’lerin RolüBaĢlangıç Firması Finansman Döngüsü Çekirdek Başlangıç Erken Aşama/Geçiş Köprü Sermaye Sermayesi Sermayesi Sermayesi Finansal Getiri 1-3 yıl 2-3 yıl 2-5 yıl 5 yıl- Hisselerin halka açılması Zaman/evre Devlet ve Şirket Birleşmeleri, Üniversiteler BKY Girişim Sermayesi Yatırım Fonları, Aile ve Yakın Dostlar BankalarT.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 4 / 20
 5. 5. BKS SistemiDevletdesteklerindenyararlanmak Maliye Bakanlığı’na uygunlukamacıyla baĢvuru bildiriminin gönderilmesi Hazine Maliye Müsteşarlığı Bakanlığı Lisans baĢvurusunun ġirketlerden değerlendirilmesi, Vergi periyodik lisans verilmesi raporların indirimi alınması, verilmesi yerinde kontrol Tecrübe aktarımı, yenilikçi fikir BKY Lisanslı Girişimci Akredite BKY BKY Ağları Yatırımcının gerekli Ortaklık sözleĢmesinin bilgi ve belgeleri yapılması göndermesi Girişimci Periyodik Sermaye aktarımı raporların Şirket alınması, Halka Arz Diğer yerinde kontrol Yatırımcılar Girişim Sermayesi Geri Satış BKY’nin Ģirketten çıkıĢı
 6. 6. BKS Sistemi• Anonim Şirketlere Konulan Sermayenin %75’i LİSANSLI BKY • Hisse Senetlerinin “BKY İndirimi” Elden Olarak, Yatırımcının Çıkarılmasıyla Gelir Vergisi Sermaye Elde Edilen Matrahından BKY Sermaye Kazancı İndirilir. TÜBİTAK İndirimi İstisnası Kazançları Gelir ve BSTB’den Vergisinden ve Destek Almış Tevkifattan Şirketlere Yatırım Müstesnadır. Yapılması Halinde Bu Oran %100 Olarak Uygulanır. GİRİŞİM ŞİRKETİ (A.Ş.) Yenilikçilik • İş Fikri• Tecrübe ve İş İlişkileri Mentörlük GİRİŞİMCİ T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 6 / 20
 7. 7. Lisanslama Ölçütleri Yüksek Gelir veya Servete Sahip Yatırımcı  2 takvim yılı için yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan, veya  Her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluĢan kiĢisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcıları ifade eder.  Ancak, baĢvuru sahibinin ikamet ettiği konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi bir kredi, sigorta sözleĢmelerinden doğan haklar, emeklilik primi Ģeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar bu hesaba dahil edilmez.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 7 / 20
 8. 8. Lisanslama Ölçütleri Tecrübeli Yatırımcı  Fon veya portföy yöneticisi olarak ya da KOBĠ finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman alanlarında veya giriĢim sermayesi Ģirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az 2 yıl iĢ tecrübesine sahip veya,  Son 5 yıl içinde en az 2 yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir Ģirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalıĢan veya,  BKY ağlarının birine en az 1 yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında halka açık olmayan en az 3 Ģirkette ortak olan veya,  Yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliĢtirme merkezlerinde baĢlangıç veya büyüme aĢamasındaki en az 3 Ģirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan veya,  Sermaye piyasası faaliyetleri ileri düzey lisansa veya uluslararası dengi bir belgeye sahip olan kiĢilerdir.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 8 / 20
 9. 9. Lisansla Ġlgili Diğer Hususlar Lisansın Süresi  BKY’lere verilen lisanslar 5 yıl için geçerlidir. BKY’lerin sahip olduğu lisansın geçerliliği 5’er yıllık sürelerle uzatılabilir. Lisansın İptalini Gerektiren Durumlar  BKY’nin fiil ehliyetini kaybetmesi,  Lisanslama kriterlerinin kaybedildiğinin tespit edilmesi,  BKY’nin vefatı,  BKY tarafından giriĢim Ģirketine konulan sermayenin iĢ planında belirtilen amaca aykırı biçimde kullanılması,  MüsteĢarlığa kasıtlı olarak yanlıĢ bilgi ve belge verilmesi, MüsteĢarlığı aldatmaya yönelik muvazaalı iĢlemlere giriĢilmesi,  ĠĢtiraklerdeki ortaklık payına, oranına, yatırım sınırlarına ve sektörel kısıtlamalara uyulmamasıT.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 9 / 20
 10. 10. Yatırım Sınırı ve Faaliyet Alanları Yatırım Sınırı  Ortak yatırımlar hariç lisansın 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 15 farklı anonim Ģirkete yapılan yatırım için devlet desteği alınabilir.  BKY tarafından her bir giriĢim Ģirketine konulacak sermayenin büyüklüğü 20.000 TL’den az ve yıllık bazda 1.000.000 TL’den fazla olamaz. Faaliyet Alanları  Hazine MüsteĢarlığı tarafından belirlenen sektörlerde ve alanlarda faaliyet gösteren Ģirketlere sermaye aktarılması halinde devlet desteği alınabilir.  Faaliyet alanları yatırım yapılmadan önce iĢ planı ile Hazine MüsteĢarlığı’na bildirilir.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 10 / 20
 11. 11. BKY Ortaklık Payı ve Yönetim Ortaklık Payı  BKY’ler ya da BKY ortaklıkları giriĢim Ģirketinde hakim ortak olamaz, giriĢim Ģirketi hisselerinin %50’sinden fazlasına sahip olamaz. Yönetim  BKY giriĢim Ģirketinde idari görev alamaz ve Ģirket personeli olarak çalıĢamaz.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 11 / 20
 12. 12. Yatırım Yapılacak GiriĢime ĠliĢkin Kısıtlar Devlet desteğinden faydalanmak için yatırım yapılan Ģirketin aĢağıdaki Ģartları sağlaması gerekir:  Yatırım almadan önceki son iki mali yıldaki cirosunun yıllık 5.000.000 TL’den fazla olmaması,  En fazla 50 çalıĢanı bulunması,  BaĢka bir Ģirketin kontrolünde olmaması,  Hazine MüsteĢarlığı tarafından belirlenen sektörlerde veya faaliyetlerde bulunmak,  Payları halka arz edilmemiĢ olmak.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 12 / 20
 13. 13. Müracaat Süreci Yöntem  Hazine MüsteĢarlığına, Ģirketin nihai ortaklık yapısı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmeden önce baĢvurulacaktır. Amaç  BKY’nin yapacağı yatırımın sadece mevzuata uygunluğunu kontrol etmektir. Yatırımın fizibilitesine yönelik bir denetim veya kontrol söz konusu değildir.  Bu mekanizma ile sermaye Ģirkete aktarılmadan önce gerekli düzeltmeler yapılabilecektir. Tescil ve sermayenin aktarılmasının ardından düzeltme yapmak çok daha sıkıntılı bir süreç olacaktır. Aranan Belgeler  ĠĢ planı, esas sözleĢme taslağı, Ģirket ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmiĢi, taahhütnameler, varsa Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB veya TÜBĠTAK tarafından Ģirketin projesinin desteklendiğine iliĢkin belge.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 13 / 20
 14. 14. Vergi Desteğinin Verilmesi SüreciĠĢ planı, esas sözleĢme taslağı, Hazine mevzuata göre bu BKY ile giriĢimci Ģirketi kurar ya ve diğer belgeler Hazineye belgeleri inceler ve BKY’ye olur da mevcut Ģirkete BKY ortak gönderilir (Müracaat). verir. olur. ġirket adına ortaklık banka ġirket esas sözleĢmesinin, hesabı açılır ve nakdi sermaye Türkiye Ticaret Sicil Hazine tarafından ilgili vergi bu hesaba aktarılır. Para Gazetesinin, ortaklık pay dairesine bildirim yapılır. transferine iliĢkin banka defterinin örneği Hazineye dekontu Hazineye iletilir. gönderilir. T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 14 / 20
 15. 15. Ortaklık Banka Hesabı ve SermayeninAktarımı ĠĢ planında Ģirkete aktarılacağı belirtilen nakdi sermayenin 12 ay içerisinde harcamaya ya da fiziki yatırıma dönüĢmesi gerekmektedir. Ortaklık Banka Hesabı (MüĢterek Hazine Hesap) GiriĢim Ģirketi tarafından iĢ planında GiriĢim Ģirketi, MüsteĢarlığa her altı ayda belirtilen faaliyetlerin finansmanında bu bir banka hesap özetini, faaliyet raporu hesabın kullanılması zorunludur. ekinde göndermekle yükümlüdür.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 15 / 20
 16. 16. BKY’lerin Ortak Yatırımları(Sendikasyon) Tanım  En az 2 BKY tarafından bir giriĢim Ģirketine beraber yatırım yapılması durumunda, bu yatırımlar BKY Ortak Yatırımları olarak adlandırılır.  BKY’ler tarafından yapılan ortak yatırımlarda BKY’ler kendileri arasından bir kiĢiyi lider ortak olarak belirlerler. Ortak Yatırımlarda Sınır  BKY’ler, bireysel katılım yatırımları hariç lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde en fazla 20 anonim Ģirkete yaptıkları ortak yatırım için devlet desteği alabilir. Ortak yatırımlarda bulunan BKY’ler aynı anda en fazla 5 yatırımda lider ortak olarak görev alabilirler.  BKY ortak yatırımlarında her bir giriĢim Ģirketine yapılacak azami yatırım tutarı yıllık bazda 2.000.000 TL olarak uygulanır. (Bu sınır bireysel yatırımlarda 1.000.000 TL’dir.)T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 16 / 20
 17. 17. BKY Ağları BKY Ağlarının Akreditasyonu  Hazine MüsteĢarlığı, BKY ağlarını akredite ederek bu akredite ağlarla BKY faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla iĢbirliği yapabilir. Akreditasyon Kriterleri  BKY ağının, BKY ve giriĢimcilerin bir araya gelmelerini sağlayacak yeterli teçhizata sahip fiziki bir mekana sahip olması,  BKY ağında giriĢimci tekliflerinin ön elemesini yapacak üniversite mezunu en az 1 kiĢinin istihdam edilmesi,  BKY ağına üye en az 5 lisanslı BKY’nin bulunması ve bu BKY’lerin toplamda en az 5 giriĢim Ģirketinde ortak olması,  BKY ağının iĢlevsel bir internet sayfasının ve veri tabanının olması.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 17 / 20
 18. 18. BKY Ağları (Devam) Akredite Olmuş BKY Ağlarının Yükümlülükleri:  BKY’lerin baĢvurularını Hazine MüsteĢarlığına iletmek,  Kendi ağlarına üye BKY’ler tarafından Hazineye sunulan iĢ planlarına uyumun takip edilmesi amacıyla Hazinece istenen raporları hazırlama ve Hazineye yıllık dönemler itibariyle bu raporları sunma,  Hazine MüsteĢarlığı tarafından tanımlanan usulsüzlükleri raporlama,  Son olarak Hazine MüsteĢarlığı tarafından talep edilen istatistiki bilgileri zamanında sağlama görevlerini yerine getirmekle yükümlüdürler.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 18 / 20
 19. 19. Raporlama, Gözetim ve Denetim GiriĢim Ģirketleri 6 aylık dönemler itibariyle iĢ planına göre hangi aĢamada olduklarını, gerçekleĢtirdiği yatırımları ve faaliyetleri raporlayarak MüsteĢarlığa göndermekle yükümlüdür. Esas sözleĢme değiĢiklikleri, yapılan vergi incelemelerine iliĢkin raporlar, iflas gibi önem arz eden durumların BKY’ler tarafından Hazine MüsteĢarlığına en geç 1 ay içerisinde bildirilmesi zorunludur. BKS sisteminde yer alan BKY’ler, BKY ortaklıkları, BKY Ağları ve giriĢim Ģirketlerinin, Hazine MüsteĢarlığı tarafından kapsamı belirlenen alanlarda, risk değerlendirmeleri esas alınarak belirlenen örneklem üzerinden denetimi yapılır.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 19 / 20
 20. 20. TeĢekkürler.T.C. BaĢbakanlık Hazine MüsteĢarlığı Slide 20

×