Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Waardendillema's

825 views

Published on

VKW Metena focust op het dagelijkse spanningsveld van conflicterende belangen waarin bedrijfsleiders keuzes moeten maken. Daarbij kunnen waarden de weg wijzen. Tenzij ze natuurlijk zelf met elkaar in botsing komen. Dan ontstaan dilemma's. Deze beleidsnota geeft aan welke stappen dan kunnen worden genomen.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Waardendillema's

 1. 1. 62 februari 2013VKW BeleidsnotaWaardendilemma’sStappen naar een verantwoord besluitAuteur: Rik De Wulf, Business Ethics Manager bij VKW
 2. 2. Inhoudstafel1. Achtergrond2. Dilemma’s herkennen3. Ethisch perspectief4. Dilemmamethode5. Stappenplan voor een waardendilemma6. LinksDe integrale tekst van de VKW beleidsnota is te vinden op:http://www.vkw.be/kennisbank/waardendilemmas-stappen-naar-een-verantwoord-besluit
 3. 3. 1. Achtergrond Hoe los je een dilemma op, dat de waarden van je bedrijf op de proef stelt?Dagelijkse moeten bedrijfsleiders keuzes moeten maken ineen spanningsveld van conflicterende belangen.Daarbij kunnen waarden de weg wijzen.Tenzij deze waarden natuurlijk zelf met elkaar in botsingkomen. Dan ontstaan dilemmas.Deze beleidsnota geeft aan welke stappen dan genomenkunnen worden.
 4. 4. 2. Dilemma’s herkennen: drie groepen1. Dilemma’s vanuit verweven belangen Organisatiebelangen t.o.v. Stakeholdersbelangen = Verzekeren van de = Diverse belangen van klanten, continuïteit van het aandeelhouders, werknemers, bedrijf enzovoort
 5. 5. 2. Dilemma’s herkennen: drie groepen2. Dilemma’s vanuit verweven belangen Organisatiebelangen t.o.v. Interne belangen = Verzekeren van de = Wanneer men intern hetzelfde continuïteit van het belang nastreeft maar andere bedrijf visies heeft over wat hoort en kan
 6. 6. 2. Dilemma’s herkennen: drie groepen3. Dilemma’s vanuit verdoken belangen Organisatiebelangen t.o.v. Persoonlijke belangen = Verzekeren van de = Persoonlijk belang dat continuïteit van het interfereert met het bedrijf organisatiebelang
 7. 7. 3. Ethisch perspectiefWat biedt uitkomst bij een moreel dilemma?1. Morele intuïtie: het ethisch buikgevoel en emoties2. Afzonderlijke perspectieven: – Juridisch perspectief: ‘Wat zegt de wet?’ – Management perspectief: focus op de impact op bedrijfsvoering – Economisch perspectief: focus op kostencalculatie en impact op resultaat – ...3. Ethisch perspectief: alle perspectieven in beschouwing genomen HOE?
 8. 8.  HOE? 1. Panoramisch kijken vanuit een helikopterperspectief naar het geheel 2. Eerst : ‘Wat kan ik doen?’ Vervolgens: ‘Wat is wenselijk?’, ‘Wat zou iemand in vergelijkbare omstandigheden horen te doen?’ 3. Raken de mogelijke alternatieven aan het ‘algemeen goed’?
 9. 9. 4. Dilemmamethode• In de praktijk: Veel leiders vallen bij een integriteitsvraagstuk in de eerste plaats op hun gevoel terug, hun morele intuïtie.• Toch is het belangrijk om onderliggende waarden, normen en overtuigingen te achterhalen. WAAROM? – Wie zich hiervan bewust is slaagt er makkelijker in te bepalen wat in gelijkaardige en zelfs complexere situaties goed is om te doen – Beter in staat verantwoording daarover af te leggen – Betrokkenen kunnen je aanpak ook beter beoordelen• HOE concreet? Stappenplan voor waardendilemma’s
 10. 10. 5. Stappenplan voor een waardendilemma• Stap 1: Formuleer de morele vraag.• Stap 2: Wie zijn betrokken en wat zijn hun belangen?• Stap 3: Welke verschillende handelingsmogelijkheden zijn er?• Stap 4: Welke belangen worden positief of negatief geraakt door elk van de handelingsalternatieven?• Stap 5: Welke waarden en normen zijn in het geding?• Stap 6: Afweging en conclusie• Stap 7: Doen we het ook?
 11. 11. 5. Stappenplan waardendilemmaStap 1: Formuleer de morele vraag• Wat: Het dilemma zo scherp mogelijk vatten in het punt waar het om draait• Hoe: Beide kanten van het dilemma expliciet tegenover elkaar stellen VB: Een bedrijfseenheid open houden of sluiten: ‘Kan je mensen hun persoonlijk toekomstperspectief ontnemen, ten bate van de toekomst van de organisatie?’
 12. 12. 5. StappenplanStap 2: Wie zijn betrokken en wat zijn hun belangen? Betrokkenen Gerechtvaardigd belang = Zij die beïnvloed worden door de = Iets wat het welzijn raakt van een actie van de onderneming of die persoon, groep, een organisatie of zelf invloed kunnen uitoefenen op de hele mensheid de onderneming VB: VB: - Werknemers en gezin - Tewerkstelling - Aandeelhouders, - Rendement, continuïteit, groei, centraal management reputatie, geloofwaardigheid - Leveranciers, klanten - Langetermijnrelatie, merk, prijs
 13. 13. 5. StappenplanStap 3: Welke verschillende handelingsmogelijkhedenzijn er?• Wat zijn de acties die genomen kunnen worden? VB: – Optie 1: bedrijfseenheid sluiten – Optie 2: bedrijfseenheid niet sluiten – Optie 3: bestaat er een alternatief? Te achterhalen d.m.v. een creatieve brainstorm
 14. 14. 5. StappenplanStap 4: Welke belangen worden positief of negatiefgeraakt door elk van de handelingsalternatieven?• Zet de effecten van elk alternatief op de verschillende stakeholders in een visueel schema: Optie 1: Sluiten Optie 2: Niet sluiten Werknemers en gezin - Jobverlies + Solidariteit - Slachtoffer + Sociale (geen schuld) verantwoordelijkheid Aandeelhouders, + Rendement - Onzekerheid Centraal management + Moed - Risico + Vertrouwen - Talmen Leveranciers, + Continuïteit - Geen K.T. effect Klanten + Concurrentieel L.T. risico blijven
 15. 15. 5. StappenplanStap 5: Welke waarden en normen zijn in het geding?• In het moreel beraad waarden en normen zo helder mogelijk expliciteren.• Antwoord zoeken op vraag: ‘Hoe raakt dit dilemma aan de eigen kernwaarden die het bedrijf vooropstelt?’ VB standpunt innemen bij conflicterende waarden: - ‘Wat kunnen we doen om zo veel mogelijk tegemoet te komen aan groei én respect?’ - Hoe kunnen we in onze zorg om continuïteit toch zo veel mogelijk solidair zijn? - Hoe houden we focus op een faire manier?
 16. 16. 5. StappenplanStap 6: Afweging en conclusie • Zich in de plaats stellen van de degenen voor wie de beslissing gevolgen heeft = Gevolgenethiek: realiseer een zo groot mogelijk nut voor zo veel mogelijk betrokkenen • Vraagstuk ook bekijken vanuit eigen uitgangspunt = Beginselenethiek: argumentatie baseren op eigen morele beginselen
 17. 17. 5. StappenplanStap 7: Doen we het ook?• Sta je werkelijk achter de gemaakte keuze? Dit testen d.m.v. morele toetsen: Toets van wederkerigheid Zou het voor mij oké zijn wanneer anderen ten overstaan van mij op dezelfde wijze handelen? Toets van de veralgemeenbaarheid Welke samenleving krijgen we als iedereen op deze wijze zou te werk gaan? Voorpaginatoets Zou een verslag over het gevoerde beleid op de voorpagina van een belangrijke krant ons zuur kunnen opbreken? Spiegeltoets Kan ik mezelf of dierbare anderen hiermee onder ogen komen? Schoenentoets Zou iemand, die ik bewonder en voor mij een rolmodel is, hetzelfde doen als hij of zij in mijn schoenen stond?
 18. 18. 6. Links naar meer informatie• Voor verdieping en uitwerking van reële praktijkvoorbeelden: – VKW beleidsnota ‘Waardendilemma’s’: http://www.vkw.be/kennisbank/waardendilemmas- stappen-naar-een-verantwoord-besluit – VKW beleidsnota ‘De waardenfluisteraar: http://www.vkw.be/kennisbank/de-waardenfluisteraar – VKW: www.vkw.be

×