Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 16

Psychologisch eigenaarschap: de kracht van betrokkenheid

0

Share

Download to read offline

Het doet iets met mensen wanneer ze zich (mede)-eigenaar voelen. Eigenaarschap of eigenaarsmentaliteit ontlokt gedragskenmerken die in een organisatiecontext heel nuttig kunnen zijn. Het maakt mensen betrokken bij de gang van zaken en creëert een groter verantwoordelijkheidsgevoel.

Om dit gevoel tot ontwikkeling te brengen, hoeven medewerkers niet noodzakelijk eigenaar te zijn in een juridisch-formele betekenis. Men kan zich ook eigenaar voelen van een functie, rol, project, organisatorisch proces of van de organisatie als geheel.

Dit psychologisch eigenaarschap zit geworteld in ons verlangen om de wereld naar onze hand te zetten en om een plaats voor onszelf op te eisen. Mensen willen fier zijn op wat ze doen en ergens toe behoren. Ondernemingen die daarop weten in te spelen, zullen de banden met medewerkers versterken, zowel onderling als met de organisatie als geheel. Dat veronderstelt evenwel een aangepaste leiderschaps- en managementstijl alsook een organisatorische aanpak die mensen in staat stelt om het eigenaarschap volwaardig te beleven.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Psychologisch eigenaarschap: de kracht van betrokkenheid

 1. 1. Psychologisch eigenaarschap: Inspiratienota 95, april 2017 1 Auteur: Geert Janssens de kracht van betrokkenheid
 2. 2. 1. Het ‘gevoel’ eigenaar te zijn 2. Het ‘waarom’ van psychologisch eigenaarschap 3. Het ‘hoe’ van psychologisch eigenaarschap 4. Eigenaarschap in een bedrijfscontext 4.1 Voorwerp van psychologisch eigenaarschap 4.2 Individuele factoren 4.3 Procesmatige aspecten 4.4 Leiderschaps- en managementstijl 5. Formeel leiderschap: superieur? 6. Vermeende valkuilen 2 de kracht van betrokkenheid Psychologisch eigenaarschap:
 3. 3. 3 de kracht van betrokkenheid Psychologisch eigenaarschap: Het creëren van een eigenaarsmentaliteit is voor ETION de essentie van een participatieve aanpak. Dit hoeft niet noodzakelijk - en zeker niet in een beginfase - gepaard te gaan met effectief medeaandeelhouderschap. Medewerkers kunnen ook in een psychologische betekenis mede-eigenaar worden en zich daarnaar gedragen. In deze nota verkennen we de contouren van dit psychologisch eigenaarschap.
 4. 4. 1. Het ‘gevoel’ eigenaar te zijn 4 • Eigenaarschap, maar ook het gevoel eigenaar te zijn, doet iets met mensen → verandert hun kijk op de zaak en leidt tot meer verantwoordelijkheidszin, zorgzaamheid en loyauteit. • Psychologisch eigenaarschap moet gezien worden als een geestesgesteldheid waarbij het individu het gevoel heeft dat het doelobject of een deel ervan hem toebehoort, ook als is dat wettelijk gezien niet het geval → gevoel van betrokkenheid. • Psychologisch eigenaarschap ≠ formeel bezit. Eigendom is zeer reëel en is gemakkelijk tegenstelbaar ten aanzien van derden. Het gevoel van eigenaarschap kan ook zeer reëel zijn, maar is een mentale ervaring die in de eerste plaats het individu zelf gewaar wordt. Maar ook collectieve gewaarwordingen van psychologisch eigenaarschap komen frequent voor, bv. supporters van een voetbalclub.
 5. 5. 2. Het ‘waarom’ van psychologisch eigenaarschap 5 Psychologisch eigenaarschap zit geworteld in onze diepste verlangens maar ook ingebakken in tal van maatschappelijke en sociale gewoontes. Pierce et. al. onderscheiden drie wortels van psychologisch eigenaarschap: • De drang naar effectiviteit: behelst de mogelijkheid om een resultaat met succes af te dwingen. Wie iets kan veranderen of een uitkomst kan forceren, krijgt het gevoel eigenaar te zijn over dat proces. • De drang naar zelfidentiteit en zelfidentificatie: mensen identificeren zichzelf via de dingen waarover ze controle hebben. Het bezit of de controle helpt bepalen wie iemand is, zowel voor zichzelf als in relatie tot anderen. • De drang om erbij te horen: wie het gevoel heeft ergens bij te horen, is sneller geneigd om sterke gevoelens van psychologisch eigenaarschap te ontwikkelen t.a.v. die gemeenschap of groep.
 6. 6. 3. Het ‘hoe’ van psychologisch eigenaarschap 6 Wanneer mensen gevoelens van eigenaarschap ontwikkelen, dan zullen ze proberen om de drang naar effectiviteit, de drang naar zelfidentificatie en zelfidentiteit en de drang om erbij te horen, concreet in te vullen. Pierce et. al. onderscheiden kanalen/routes (het hoe) hiervoor : • Bezit of controle over het object of het voorwerp van eigenaarschap. • Recht op vertrouwelijke informatie: naarmate iemand meer weet over het voorwerp of object, ontwikkelt er zich een gevoel van eigenaarschap. • Eigen investering: wie veel van zijn eigen arbeid, tijd en geduld investeert in het behalen van een doelstelling of het ontwikkelen van een product, zal sterke gevoelens van eigenaarschap ontwikkelen. Hetzelfde geldt voor wie eigen centen heeft gestoken in een onderneming of project.
 7. 7. Het ‘waarom’ en ‘hoe’ van psychologisch eigenaarschap 7 Bron: gebaseerd op Pierce et.al.
 8. 8. Collectief psychologisch eigenaarschap 8 In hun onderzoek naar de groeikracht van familiebedrijven leggen Wouter Brouckaert en Bart Henssen (Odissee Hogeschool) een link tussen identificatie, betrokkenheid en psychologisch eigenaarschap. • Identificatie kan gebaseerd zijn op een verwantschap met de onderneming maar psychologisch eigenaarschap veronderstelt een sterkere band. • Wanneer betrokkenheid in het spel komt, dan wordt het groepsgevoel belangrijker. • Zo kan een groep zich psychologisch eigenaar voelen. Zo’n groep dient dan wel samen kennis en ervaring hebben opgedaan en moet zichzelf als een groep ervaren. Het idee van eigenaarschap betekent dat iets van de groep wordt en dat wordt omschreven als collectief psychologisch eigenaarschap. Hoe nauwer mensen samenwerken, hoe sterker het gevoel van collectief eigenaarschap.
 9. 9. 9 Bron: Bouckaert en Henssen.
 10. 10. 4. Eigenaarschap in een bedrijfscontext 10 4.1Voorwerp van psychologisch eigenaarschap Ten aanzien van welke doelen of objecten kunnen mensen gevoelens van psychologisch eigenaarschap ontwikkelen? = afhankelijk van de mate waarin aan de drie motieven (‘waarom’: effectiviteit, zelfidentificatie & zelfidentiteit, erbij horen) kan worden voldaan door het eigenaarschap na te streven (‘hoe’), • Het kunnen behalen van een target of doelstelling draagt bij tot de effectiviteit en zelfidentificatie. Zeker wanneer de eigen bijdrage ertoe doet (effectiviteit). • Doelstellingen moeten voldoende attractief en sociaal aanvaard zijn (zelfidentificatie). • Het behalen van het doel moet ook een gevoel geven van thuis te komen (erbij te horen).
 11. 11. 11 4.2 Individuele factoren Niet iedereen is in staat om even sterke gevoelens van eigenaarschap te ontwikkelen. Persoonlijkheidskenmerken spelen een rol: sommige medewerkers nemen liever geen verantwoordelijkheid en willen werken in een structuur waarin van bovenaf duidelijk wordt opgedragen wat van hen wordt verwacht.
 12. 12. 12 4.3 Procesmatige aspecten Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze deel hebben in de totstandkoming van een resultaat. Het is van belang om na te denken over de manier waarop het werk wordt georganiseerd. • Mensen moeten een bepaald procesonderdeel kunnen overzien. • Het moet een logisch samenhangend geheel vormen van uitvoerende, voorbereidende, ondersteunende en regelende taken. • Moet voldoende breed, overzichtelijk en uitdagend zijn. Dit is ook belangrijk opdat mensen zich veilig voelen om het eigenaarschap volwaardig te beleven en om zelf initiatief te nemen.
 13. 13. 13 4.4 Leiderschaps- en managementstijl De bedrijfscultuur zal een grote invloed hebben op het tempo waarmee mensen gevoelens van psychologisch eigenaarschap ontwikkelen → formele en sterk gestructureerde hiërarchische omgevingen belemmeren dit. • Het mensbeeld dat de leiding hanteert is cruciaal:  vertrouwen hebben in de medewerkers en niet meteen het slechtste denken  erin geloven en de ontwikkeling van het gevoel van eigenaarschap niet in de weg staan  beseffen dat men de controle over het bedrijf niet noodzakelijk kwijt is, maar dat men samenwerkt en gezamenlijk iets opbouwt dat beter is dan wanneer men het alleen zou doen → kwetsbaar leiderschap • Geest van open communicatie en wederzijds respect is noodzakelijk: alle informatie zou eigenlijk voor iedereen toegankelijk moeten zijn.
 14. 14. 5. Formeel eigenaarschap: superieur? 14 • Ook minder tastbare vormen van eigenaarschap zijn nodig om het formele eigenaarschap tot volle bloei te laten komen. • Ook mede-eigenaars in de formele betekenis van het begrip, moeten leren wat het is om eigenaar te zijn → daartoe is de aanwezigheid van een eigenaarscultuur is noodzakelijk.  De rechten van de (mede)aandeelhouders moeten worden doorgetrokken in de HR-praktijk.  Naast participatie in de besluitvorming moet er worden gewerkt aan de informatiedoorstroom, winstdeelname, opleiding inzake financiële rapportering, aandacht voor mogelijke conflicten, advisering i.f.v. een oplossingsgerichte aanpak... Eigenaarschap in de formele betekenis is geen voldoende voorwaarde om gevoelens van psychologisch eigenaarschap tot ontwikkeling te brengen. Maar het ene versterkt wel het andere.
 15. 15. 6. Vermeende valkuilen 15 • Mogelijke valkuilen:  territorialiteit en terughoudendheid om kennis te delen  het niet adequaat kunnen delegeren van verantwoordelijkheden  gebrek aan verantwoordelijkheidszin: mensen zouden kunnen gaan vrijbuiten en proberen te surfen op inspanningen van anderen • De praktijk wijst uit dat in bedrijven met een participatieve cultuur medewerkers elkaar voortdurend coachen en betrokken houden. → Psychologisch eigenaarschap is een uitnodiging tot medeverantwoordelijkheid die medewerkers in een constante wisselwerking op elkaar overbrengen, • Een onderneming of bedrijf is een sociale gemeenschap op zichzelf waarbinnen men duidelijke afspraken kan maken. De kracht van psychologisch eigenaarschap is ook ‘erbij willen horen’ → mensen worden meer dan voldoende verantwoordelijk → ze worden betrokken.
 16. 16. • Eigenaarschap of eigenaarsmentaliteit maakt mensen betrokken bij de gang van zaken en creëert een groter verantwoordelijkheidsgevoel. • Men kan zich ook eigenaar voelen van een functie, rol, project, organisatorisch proces of van de organisatie als geheel → psychologisch eigenaarschap zit geworteld in ons verlangen om de wereld naar onze hand te zetten en een plaats voor onszelf op te eisen. • Ondernemingen die daarop weten in te spelen, zullen de banden met medewerkers versterken → veronderstelt een aangepaste leiderschaps- en managementstijl alsook een organisatorische aanpak die mensen in staat stelt om het eigenaarschap volwaardig te beleven. Download de volledige inspiratienota via http://etion.be/kennisbank/psychologisch-eigenaarschap-de-kracht-van-betrokkenheid 16 Samenvatting

Editor's Notes

 • Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 • Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 • ×