Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

De winstpremie als participatief breekijzer

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Bezuinigen; Vorm of inhoud?
Bezuinigen; Vorm of inhoud?
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 12 Ad

De winstpremie als participatief breekijzer

Download to read offline

Met de winstpremie die de federale regering eind 2017 invoerde, krijgen ondernemingen een eenvoudig, flexibel en fiscaal interessant instrument om medewerkers te laten delen in de winst. Het feit dat het initiatiefrecht voor deze premie onvoorwaardelijk bij de bedrijfsleiding en/of aandeelhouders komt te liggen, is een ware trendbreuk en kan de invoering van financiële participatieplannen in ons land in een hogere versnelling brengen.

We raden evenwel aan om goed na te denken over de toekenningsvoorwaarden. Bedrijven doen er goed aan om de uitkering van een winst-premie in te bedden in een breder en wervend verhaal dat erop gericht is om betrokkenheid en psychologisch eigenaarschap bij medewerkers te ontwikkelen rond te behalen doelstellingen over een voldoende lange termijn. Dit vraagt om een ondernemingscultuur waar inspraak mogelijk is, open wordt gecommuniceerd en medewerkers beschikken over een behoorlijke mate van autonomie.

Met de winstpremie die de federale regering eind 2017 invoerde, krijgen ondernemingen een eenvoudig, flexibel en fiscaal interessant instrument om medewerkers te laten delen in de winst. Het feit dat het initiatiefrecht voor deze premie onvoorwaardelijk bij de bedrijfsleiding en/of aandeelhouders komt te liggen, is een ware trendbreuk en kan de invoering van financiële participatieplannen in ons land in een hogere versnelling brengen.

We raden evenwel aan om goed na te denken over de toekenningsvoorwaarden. Bedrijven doen er goed aan om de uitkering van een winst-premie in te bedden in een breder en wervend verhaal dat erop gericht is om betrokkenheid en psychologisch eigenaarschap bij medewerkers te ontwikkelen rond te behalen doelstellingen over een voldoende lange termijn. Dit vraagt om een ondernemingscultuur waar inspraak mogelijk is, open wordt gecommuniceerd en medewerkers beschikken over een behoorlijke mate van autonomie.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from ETION (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

De winstpremie als participatief breekijzer

 1. 1. De winstpremie als Inspiratienota 101, april 2018 1 Auteurs: Geert Janssens & Pieter De Koster participatief breekijzer
 2. 2. 1. De logica van winstdeling 2. De nieuwe winstpremie 2.1 De winstpremie in zeven contouren 2.2 Een concreet voorbeeld 2.3 Hoe invoeren? - Wie beslist? - Geen akkoord vakorganisatie 2.4 Winstpremie versus CAO 90 2.5 Wervend verhaal 3. Kritische bedenkingen 4. Enkele pluspunten tot besluit 2 De winstpremie als participatief breekijzer
 3. 3. 3 De winstpremie als participatief breekijzer Participatief ondernemen krijgt almaar meer voet aan de grond: in een snel veranderende omgeving hebben ondernemingen baat bij betrokken medewerkers die het bedrijf beschouwen als een verlengstuk zichzelf → ondernemingsvisie die ruimte creëert voor inspraak, doorgetrokken naar autonomie en zelfsturing op de werkvloer. Financieel verlengstuk voor organisatorische vorm van eigenaarschap → winstpremie = een eenvoudig, flexibel en fiscaal interessant instrument om medewerkers te laten delen in de winst.
 4. 4. 1. De logica van winstdeling 4 In de mens zit een natuurlijke drang naar (psychologisch) eigenaarschap: mensen willen ergens deel van uitmaken, meeschrijven aan een positief verhaal. Naarmate mensen zich in een bedrijfsomgeving een stukje mede-eigenaar voelen, stijgt de betrokkenheid en motivatie. Het gevoel mede-eigenaar te zijn van de functie, rol of afdeling waarvoor men werkt, is geen eindpunt → in het verlengde ligt financieel eigenaarschap. Winstdeling zorgt voor een gemeenschappelijk belang tussen werkgever en medewerker. Bron: ETION
 5. 5. 2. De nieuwe winstpremie 5 De voorbije 15 jaar kende België weinig wetgevende initiatieven of nieuwe stimulansen voor financiële participatie van werknemers. De winstpremie biedt nieuwe perspectieven voor bedrijven die winst willen delen met hun personeel. Belangrijkste pluspunten: • de eenvoud van de regelgeving • het gebruiksgemak bij invoering • de flexibele werking • de gunstige (para)fiscale behandeling • de mogelijk belangrijke impact op een modern personeelsbeleid
 6. 6. 2.1 De winstpremie in zeven contouren 6 1. De winstpremie = uitkering na winstbelasting: geen winst, geen winstpremie. 2. De uitkering onder de fiscaal gunstige voorwaarden is gelimiteerd tot 30% van de totale personeelskosten per boekjaar. 3. Enkel werknemers in vast dienstverband kunnen meedoen. 4. Er mogen geen werknemers worden uitgesloten. 5. Mag niet ter vervanging van een ander voordeel of loon worden ingevoerd. 6. Niet-‘recurrent’ karakter: geen verworven recht en moet elk jaar opnieuw door de algemene vergadering worden goedgekeurd. 7. In principe beslist de algemene vergadering autonoom tot de uitkering van de winstpremie, zonder tussenkomst van wie dan ook. Hieraan zijn echter twee voorwaarden verbonden: a. Alle werknemers kunnen mee delen in de winst. b. Gelijke omvang van de winstpremie: ofwel een bedrag in absolute termen dat voor iedereen gelijk is, ofwel een percentage van het individueel (bruto)loon waarbij dat percentage voor iedereen gelijk is. Als men afwijkt van één van de twee hierboven genoemde voorwaarden, is een toetredingsacte of een CAO nodig.
 7. 7. 2.2 Een concreet voorbeeld 7 Bron: ETION De winstpremie in bedrijf ABC, enkele fictieve voorbeelden (bedragen in euro).
 8. 8. 2.3 Hoe invoeren? 8 Wie beslist? De toekenning van de winstpremie hangt af van 2 voorwaarden: - Er moet effectief winst worden gemaakt. - De jaarvergadering van aandeelhouders of vennoten moet het participatieplan goedkeuren: de raad van bestuur doet in het verslag aan de jaarvergadering een voorstel aangaande de winstverdeling → grondige voorafgaandelijke afstemming qua visie is nodig. Geen akkoord vakorganisatie Trendbreuk: invoering van de winstpremie kan eenzijdig door de algemene vergadering (eventueel door de eigenaar, hoofd- of referentieaandeelhouder) gebeuren → kan invoering van financiële participatieplannen in ons land in een hogere versnelling brengen. Dit wil niet zeggen dat betrokkenheid van de kant van de vakbonden niet wenselijk zou zijn → winstpremie is geen instrument om in te zetten tegen de vakbond, maar een breekijzer om de schotten tussen arbeid en kapitaal open te breken en de weg naar een modern loon- en personeelsbeleid te openen.
 9. 9. 2.4 Winstpremie versus CAO 90 9 Winstpremie mag geen bestaand loon of voordelen vervangen die bij wet dan wel CAO zijn bepaald (dertiende maand, maaltijdcheques, …) → kan dus deze verworvenheden niet omzetten in winstgerelateerde en dus per definitie onzekere en flexibele verloning. Geldt dit ook voor niet-recurrente voordelen?: bv. CAO 90 (de niet-recurrente resultaatsgebonden bonus) of een bonus die jaarlijks hernieuwbaar is en die contractueel niet is opgenomen in de arbeidsovereenkomst → wellicht kunnen ondernemingen op elk ogenblik beslissen om hun CAO 90 bonus of een ander bestaand bonusplan stop te zetten en in het daaropvolgende boekjaar overgaan tot uitbetaling van een winstpremie.
 10. 10. 2.5 Wervend verhaal 10 De bedrijfsleiding doet er goed aan om de winstpremie te verankeren in een bredere aanpak die past bij de huidige ondernemingsfilosofie of een visie die de onderneming eventueel op weg zet naar een nieuwe cultuur. De ontwikkeling van het psychologisch eigenaarschap vraagt om een wervend verhaal dat kadert in een breder perspectief over een voldoende lange termijn. Dit past bij een ondernemingscultuur waar • inspraak mogelijk is • open wordt gecommuniceerd • medewerkers beschikken over een behoorlijke mate van autonomie.
 11. 11. 3. Kritische bedenkingen 11 • Valkuil van het eenmalig karakter alsook het mogelijk gebrek aan een wervend verhaal of omkadering waardoor eender welke vorm van financiële participatie snel dreigt te verwateren tot een bot instrument of zelfs gewoonweg fiscale spielerei. • De toepassing van de nieuwe winstpremie blijft per definitie beperkt tot bedrijven die winst maken, waardoor heel wat start-ups of groeibedrijven worden uitgesloten. • In hoofde van de werknemer is een winstuitkering onderworpen aan 7% personenbelasting (uitzonderlijke taks) tegenover 15% voor een uitkering in kapitaal (conform de wet van 2001) = anomalie → we pleiten ervoor om de belasting voor een uitkering via kapitaal terug te brengen tot 7%.
 12. 12. • Ondernemingen krijgen een eenvoudig, flexibel en fiscaal interessant instrument ter beschikking om medewerkers te laten delen in de winst. • Ondernemingen die aan winstdeling willen doen, vinden in de winstpremie een middel om op collectieve basis de vermogensgroei van hun onderneming te delen, en dit op een fiscaal vriendelijke wijze. • Breekijzer tot het slopen van de muren tussen arbeid en kapitaal → geest van participatief ondernemerschap kan tot ontwikkeling komen. Download de volledige inspiratienota via https://etion.be/kennisbank/de-winstpremie-als-participatief-breekijzer 12 4. Enkele pluspunten tot besluit

Editor's Notes

 • Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 • Ik ga niet alles punt voor punt overlopen

×