Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

women wage peace

120 views

Published on

הצעת חוק חלופות מדיניות תחילה

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

women wage peace

 1. 1. ,‫להסתער‬ ‫לחיילים‬ ‫פקודה‬ ‫שנותנים‬ ‫לפני‬ ‫נוכל‬ ‫כך‬ ‫שאחר‬ ‫כדי‬ ,‫הכול‬ ‫לעשות‬ ‫חייבים‬ ‫רגועים‬ ‫ולהיות‬ ‫בעיניים‬ ‫לאימהות‬ ‫להסתכל‬ˮ ˮ)‫(לשעבר‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ | ‫ליברמן‬ ‫אביגדור‬ 2
 2. 2. ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫הקדמה‬ 1 ‫פרק‬ 3 ‫פרק‬ 2 ‫פרק‬ 4 ‫פרק‬ 5 ‫פרק‬ 6 ‫פרק‬ 4 ‫המחיר‬ ?‫אבן‬ ‫כל‬ ‫הפכנו‬ ‫האם‬6 8 ‫לפתרונות‬ ‫מכשלים‬ 10 ‫חלופות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫תחילה‬ ‫מדיניות‬ 12 ‫הפוליטיקאים‬ ‫אומרים‬ ‫מה‬ 14 ‫הציבור‬ ‫אומר‬ ‫מה‬ 16 ?‫לעזור‬ ‫רוצה‬ 3
 3. 3. ‫המחיר‬ ,‫מבצעים‬ ,‫מלחמות‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫סבב‬ ‫אחר‬ ‫סבב‬ 4
 4. 4. ‫הראשונה‬ ‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫זעם‬ ‫ענבי‬ ‫מבצע‬ ‫מגן‬ ‫חומת‬ ‫בענן‬ ‫קשת‬ ‫תשובה‬ ‫ימי‬ ‫ראשון‬ ‫גשם‬ ‫כחולים‬ ‫שמיים‬ ‫ברק‬ ‫מכת‬ ‫קיץ‬ ‫גשמי‬ ‫השנייה‬ ‫לבנון‬ ‫מלחמת‬ ‫חם‬ ‫חורף‬ ‫מבצע‬ ‫יצוקה‬ ‫עופרת‬ ‫ענן‬ ‫עמוד‬ ‫איתן‬ ‫צוק‬ ?‫למנוע‬ ‫אפשר‬ ‫הבאה‬ ‫המלחמה‬ ‫את‬ ...‫ואולי‬ 5
 5. 5. ?‫אבן‬ ‫כל‬ ‫הפכנו‬ ‫האם‬ | ‫איתן‬ ‫צוק‬ ‫על‬ ‫בדו״ח‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ | ˮ ˮ ‫חלופות‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫על‬ ‫פסילתן‬ ‫הוצגו‬ ‫שאלה‬ ‫בלי‬ ‫המדיני‬ ‫בתחום‬ ‫הקבינט‬ ‫מחברי‬ ‫מנעה‬ ,‫לקבינט‬ ‫ולדון‬ ,‫אלו‬ ‫חלופות‬ ‫לשקול‬ ‫ובסיכוניהן‬ ‫בסיכוייהן‬ 6
 6. 6. :‫כתוב‬ ‫בלתי‬ ‫חוזה‬ ‫קיים‬ ‫לאזרחים‬ ‫המדינה‬ ‫בין‬ ,‫לכך‬ ‫כשנקרא‬ ‫להילחם‬ ‫נבוא‬ ‫אנחנו‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫אבן‬ ‫כל‬ ‫תהפכו‬ - ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ - ‫ואתם‬ .‫הכרחיות‬ ‫אכן‬ ‫הללו‬ ‫שהמלחמות‬ :‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫זו‬ ‫הבטחה‬ ‫על‬ ‫חוזרים‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ,‫ואמנם‬ ‫האסטרטגיה‬ ‫בדבר‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫מלקיים‬ ‫עכשיו‬ ‫גם‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫נמנעת‬ ‫מה‬ ‫״משום‬ ‫התנהלות‬ ‫דפוס‬ ‫על‬ ‫לחזור‬ ‫אפוא‬ ‫צפויים‬ ‫אנו‬ .‫ברורה‬ ‫החלטה‬ ‫ולהחליט‬ ‫הנבחרת‬ ‫ומנסה‬ ‫בבהילות‬ ‫הקבינט‬ ‫מתכנס‬ ‫האש‬ ‫כשנפתחת‬ ‫רק‬ ‫שלפיו‬ ,‫טיפוסי‬ ‫ישראלי‬ ”‫היום‬ ‫כבר‬ ‫עליו‬ ‫להחליט‬ ‫נכון‬ ‫הבחינות‬ ‫שמכל‬ ,‫משהו‬ ‫להחליט‬ ‫איילנד‬ ‫גיורא‬ ‫לשעבר‬ ‫המל״ל‬ ‫ראש‬ ”‫בלילות‬ ‫נרדם‬ ‫(“לא‬ )389-90 ’‫עמ‬ ‫שחק‬ ‫ליפקין‬ ‫ועדת‬ ‫לבדיקת‬ ‫הוועדה‬ ‫ד״וח‬ ‫בלבנון‬ ‫המערכה‬ ‫אירועי‬ 2006 ‫במידה‬ ‫תלויה‬ ‫בטחוניים‬ ‫מדיניים‬ ‫בנושאים‬ ‫המדיני‬ ‫הדרג‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫“איכות‬ ‫בלבנון‬ ‫במערכה‬ .‫אלה‬ ‫בנושאים‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫וברוחב‬ ‫בעומק‬ ‫רבה‬ ‫מסוגיה‬ ‫חלק‬ ‫זהו‬ .‫כזה‬ ‫ידע‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫המרכזיים‬ ‫ההחלטות‬ ‫ממקבלי‬ ‫לחלק‬ ,2006 ‫מקבלי‬ ‫של‬ ‫הידע‬ ‫ובבסיס‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליכי‬ ‫הקשורה‬ ‫יותר‬ ‫רחבה‬ .”‫המדיני‬ ‫בדרג‬ ‫ההחלטות‬ ‫כך‬ ‫שאחר‬ ‫כדי‬ ,‫הכול‬ ‫לעשות‬ ‫חייבים‬ ,‫להסתער‬ ‫לחיילים‬ ‫פקודה‬ ‫שנותנים‬ ‫“לפני‬ ”‫רגועים‬ ‫ולהיות‬ ‫בעיניים‬ ‫לאימהות‬ ‫להסתכל‬ ‫נוכל‬ ‫צריך‬ ‫לכן‬ .‫מחיר‬ ‫לזה‬ ‫שיהיה‬ ‫ברור‬ ,‫פנימה‬ ‫להיכנס‬ ‫לחיילים‬ ‫פקודה‬ ‫ניתן‬ ‫“אם‬ ‫לאותה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫הכל‬ ‫לנסות‬ ‫צריך‬ ,‫שמתחילים‬ ‫לפני‬ .‫האופציות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למצות‬ .”‫אחרים‬ ‫באמצעים‬ ‫התוצאה‬ ‫ליברמן‬ ‫אביגדור‬ )‫(לשעבר‬ ‫הביטחון‬ ‫שר‬ )22.07.18 ‫(וואלה‬ :‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬ ‫מופר‬ ‫הזה‬ ‫שההסכם‬ ‫שמסתבר‬ ‫אלא‬ ‫יחסי‬ ‫שקט‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫מעט‬ ‫שאולי‬ ‫התחושה‬ ‫מן‬ ,‫המעטה‬ ‫בלשון‬ ,‫מוטרדת‬ ‫“אני‬ ‫על‬ ‫נוצלו‬ ‫לא‬ ‫שלנו‬ ‫למדינה‬ ‫כסף‬ ‫של‬ ‫מגש‬ ‫על‬ ‫הענקתם‬ ‫מופלאים‬ 67 ‫ועוד‬ ‫שאתה‬ ‫באמת‬ ‫שתביא‬ ”‫כלכלית‬ ‫או‬ ‫מדינית‬ ,‫אסטרטגית‬ ‫“הכרעה‬ ‫להשיג‬ ‫כדי‬ ‫כראוי‬ ‫ידה‬ .‫לדרום‬ ‫שקט‬ .”‫במערכה‬ ‫הפסדנו‬ ‫אך‬ ‫בקרב‬ ‫“ניצחנו‬ ‫של‬ ‫חמוץ‬ ‫ריח‬ ‫באפי‬ ‫עולה‬ ‫שוב‬ ‫פומרנץ‬ ‫ורדה‬ ‫עציון‬ ‫ערן‬ ‫לשעבר‬ ‫המל״ל‬ ‫ראש‬ ‫סגן‬ )6.07.18 ‫(הארץ‬ ,‫אותה‬ ‫למנוע‬ ‫לנסות‬ ‫ובין‬ ,‫נמנעת‬ ‫בלתי‬ ‫היא‬ ‫כאילו‬ ,‫הבאה‬ ‫למלחמה‬ ‫להיערך‬ ‫״בין‬ ‫ברירת‬ ,‫והסכמים‬ ‫דיפלומטיים‬ ‫מנגנונים‬ ‫ובאמצעות‬ ‫מחירים‬ ‫תשלום‬ ‫ע״י‬ ‫כולל‬ ‫למלחמה״‬ ‫ללכת‬ - ‫לדורותיהן‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלות‬ ‫של‬ ‫המחדל‬ ‫מחלקת‬ ‫ראש‬ ,‫במיל‬ ‫אל״מ‬ ‫לשעבר‬ ‫בצה״ל‬ ‫נפגעים‬ ,19.07.18 ‫אחרונות‬ ‫(ידיעות‬ ‫בנה‬ ‫לנפילת‬ ‫שנים‬ ‫ארבע‬ )‫דניאל‬ 7
 7. 7. ‫לפתרונות‬ ‫מכשלים‬ :‫הפתרון‬ ‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ ‫בדיקת‬ ‫חובת‬ ‫אינטגרלי‬ ‫כחלק‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מתהליך‬ ‫ובחירום‬ ‫בשגרה‬ ‫המדינה‬ ‫ומבקר‬ ‫חקירה‬ ‫ועדות‬ – ‫איתן‬ ‫צוק‬ ‫ועד‬ ‫כיפור‬ ‫יום‬ ‫ממלחמת‬ ‫מסודרים‬ ‫דיונים‬ ‫אין‬ :‫עצמן‬ ‫על‬ ‫שחוזרות‬ ‫יסודיות‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫הצביעו‬ ,‫צבאיים‬ ‫עימותים‬ ‫ולמנוע‬ ‫סיכונים‬ ‫לצמצם‬ ‫שעשויות‬ ,‫מדיניות‬ ‫בחלופות‬ ‫פתרונות‬ ‫וליזום‬ ‫לחפש‬ ‫שמיועדת‬ ‫מוסדרת‬ ‫מטה‬ ‫עבודת‬ ‫נעשית‬ ‫ולא‬ .)‫צבאיים‬ ‫פתרונות‬ ‫רק‬ ‫(ולא‬ ‫מדיניים‬ 8
 8. 8. ‫פתרונות‬ ‫כשלים‬ ‫באופן‬ ‫אסטרטגית‬ ‫בחשיבה‬ ‫חוסר‬ ‫לפתרונות‬ ‫חזקה‬ ‫והטייה‬ ‫סדור‬ ‫צבאיים‬ ‫של‬ ‫ולפיתוח‬ ‫לבחינה‬ ‫משאבים‬ ‫הקצאת‬ ‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ ‫מגוון‬ ,‫מקצועי‬ ‫בגוף‬ ‫המדיני‬ ‫הפן‬ ‫חיזוק‬ ‫וזמן‬ ‫תקציב‬ ,‫כ״א‬ ‫משאבי‬ ‫הקצאת‬ ‫(מכוני‬ ‫מגוונים‬ ‫בקולות‬ ‫הדיון‬ ‫העשרת‬ )‫ועוד‬ ‫נשים‬ ,‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫גורמי‬ ,‫מחקר‬ ‫באופן‬ ‫החשוב‬ ‫את‬ ‫דוחה‬ ‫הדחוף‬ ‫מוסדרים‬ ‫דיונים‬ ‫מאפשר‬ ‫שלא‬ ‫ובטחוניים‬ ‫מדיניים‬ ‫בנושאים‬ ‫על‬ ‫בשגרה‬ ‫חשיבה‬ ‫לדיוני‬ ‫זמן‬ ‫הסדרת‬ ‫תהליכים‬ ‫הבניית‬ ;‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ ‫מתודולוגיה‬ ‫והגדרת‬ ‫סמויות‬ ‫הנחות‬ ‫בירור‬ ,‫ופיקוח‬ ‫בקרה‬ ,‫בתיעוד‬ ‫חוסר‬ ‫לקחים‬ ‫הפקת‬ ‫על‬ ‫שמקשה‬ ‫מה‬ ‫עבר‬ ‫מטעויות‬ ‫ולמידה‬ ‫בקרה‬ ,‫למעקב‬ ‫מוגדר‬ ‫מנגנון‬ ‫יצירת‬ ‫לקחים‬ ‫והפקת‬ ‫שיאפשר‬ )‫מסווג‬ ‫(בלתי‬ ‫ציבורי‬ ‫דיווח‬ ‫הללו‬ ‫התהליכים‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬ 9
 9. 9. ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ ‫תחילה‬ :‫המטרה‬ ‫מהותי‬ ‫שיפור‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליך‬ ‫ובטחוניים‬ ‫מדיניים‬ ‫בנושאים‬ ‫החלופות‬ ‫בחינת‬ ‫את‬ ‫תהפוך‬ ‫תחילה‬ ‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ,‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מתהליך‬ ‫ושגרתי‬ ‫אינטגרלי‬ ‫לחלק‬ ‫המדיניות‬ ‫וימנע‬ ,‫שונות‬ ‫בחלופות‬ ‫מושכלים‬ ‫דיונים‬ ‫קיום‬ ‫שיחייב‬ ‫באופן‬ ‫מבלי‬ ‫למלחמה‬ ‫או‬ ‫צבאי‬ ‫למבצע‬ ‫יוצאת‬ ‫ישראל‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ .‫ומסודרת‬ ‫אחראית‬ ‫בצורה‬ ‫האחרות‬ ‫החלופות‬ ‫כל‬ ‫לעומק‬ ‫שנבחנו‬ 10
 10. 10. ‫חלופות‬ ‫חוק‬ ‫בהצעת‬ ‫תחילה‬ ‫מדיניות‬ :‫עיקריים‬ ‫מרכיבים‬ 3 ‫לציבור‬ ‫לאפשר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫ודיווח‬ ‫בקרה‬ :‫בפועל‬ ‫מתקיים‬ ‫שהחוק‬ ‫לוודא‬ ‫על‬ ‫שאמון‬ ‫כגוף‬ ‫וביטחון‬ ‫החוץ‬ ‫ועדת‬ ‫חיזוק‬ ★ ‫החלופות‬ ‫בחינת‬ ‫תהליך‬ ‫של‬ ‫הבקרה‬ ‫לציבור‬ ‫מסווג‬ ‫בלתי‬ ‫תקופתי‬ ‫דו”ח‬ ‫פרסום‬ ★ ‫חלופות‬ ‫ולפיתוח‬ ‫לבחינה‬ ‫משאבים‬ ‫הקצאת‬ ‫מגירה‬ ‫תכניות‬ ,‫ידע‬ ‫ארסנל‬ ‫יצירת‬ ‫לצורך‬ ,‫מדיניות‬ :‫מדיניות‬ ‫ויוזמות‬ ‫המדיני‬ ‫והקול‬ )‫(המל”ל‬ ‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המטה‬ ‫חיזוק‬ ★ ‫בתוכו‬ ‫גורמי‬ ,‫מחקר‬ ‫מכוני‬ :‫נוספים‬ ‫בקולות‬ ‫הדיון‬ ‫העשרת‬ ★ ‫ונשים‬ ‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫משאבים‬ ‫הקצאת‬ ‫זמן‬ ‫הסדרת‬ ,‫מדיניות‬ ‫בחלופות‬ ‫לדיונים‬ ‫זמן‬ ‫הסדרת‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫שבידי‬ ‫להבטיח‬ ‫כדי‬ ‫אף‬ ‫ואולי‬ ;‫חירום‬ ‫בזמן‬ ‫הנדרש‬ ‫הידע‬ ‫נמצא‬ :‫לחירום‬ ‫ההגעה‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫הקבינט‬ ‫של‬ ‫ומובנים‬ ‫תקופתיים‬ ‫דיונים‬ ‫הסדרת‬ ★ ‫למלחמה‬ ‫יציאה‬ ‫על‬ ‫המחליט‬ ‫(הגוף‬ ‫המדיני-בטחוני‬ )‫צבאי‬ ‫מבצע‬ ‫או‬ ‫ובחירום‬ ‫בשגרה‬ ★ 1 2‫בקרה‬ ‫מנגנוני‬ 3 11
 11. 11. ‫אומרים‬ ‫מה‬ ‫הפוליטיקאים‬ ‫עם‬ ‫נפגשנו‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫כתיבת‬ ‫על‬ ‫והעבודה‬ ‫המחקר‬ ‫במהלך‬ ‫בתמיכה‬ ‫וזכינו‬ ‫הפוליטית‬ ‫הקשת‬ ‫מרוחב‬ ‫מפלגות‬ ‫ויו״רי‬ ‫ח״כים‬ ,‫התמיכה‬ ‫ביטויי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לפרט‬ ‫המקום‬ ‫יקצר‬ .‫מחנות‬ ‫חוצת‬ .‫דוגמאות‬ ‫כמה‬ ‫לפניכם‬ ‫תמיכתם‬ ‫זמנם‬ ‫על‬ ‫והפוליטיקאים‬ ‫הכנסת‬ ‫חברי‬ ‫לכל‬ ‫ותודה‬ !‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫הזמן‬ ‫עכשיו‬ .‫ונכונותם‬ ‫החוק‬ ‫בהצעת‬ ‫תומכת‬ ‫אני‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ‫הקבינט‬ ‫שאם‬ ,‫שלכן‬ ‫באופציות‬ ‫ידון‬ ‫ולא‬ ‫מאליו‬ ‫המובן‬ ‫צריך‬ ‫אז‬ - ‫הקיימות‬ ‫המדיניות‬ .‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫אותו‬ ‫להכריח‬ | ‫לשעבר‬ ‫המשפטים‬ ‫ושרת‬ ‫החוץ‬ ‫שרת‬ ,‫לבני‬ ‫ציפי‬ | ˮ ˮ ‫התומכים‬ ‫הפוליטיקאים‬ ‫בדברי‬ ‫לצפייה‬ 12
 12. 12. ‫עושות‬ ‫שנשים‬ ‫חשובה‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫יש‬ ‫חושב‬ ‫שאני‬ ‫בכיוונים‬ ‫לייעץ‬ ‫זכיתי‬ . ‫ניסחו‬ ‫שלום‬ ‫החשיבה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫איך‬ - ‫גיבשתן‬ ‫אתן‬ ‫שבסוף‬ ‫נשים‬ ‫לשילוב‬ ‫מחויבות‬ ‫תהיה‬ ‫איך‬ ,‫המדינית‬ ‫חלופות‬ ‫תהיינה‬ ‫שתמיד‬ ‫וגם‬ ,‫המדינית‬ ‫בחשיבה‬ .‫מהלך‬ ‫לכל‬ ‫מדיניות‬ ‫להעביר‬ ‫נעזור‬ ‫היום‬ ‫ובבוא‬ ,‫לכן‬ ‫מצדיע‬ ‫אני‬ ‫לכן‬ .‫החקיקה‬ ‫את‬ ‫ביוזמה‬ ‫המלאה‬ ‫תמיכתי‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ .‫תחילה‬ ‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ ‫לחוק‬ ‫שלכן‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫נשען‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫שביטחון‬ ‫מאמין‬ ‫אני‬ ‫טוב‬ ‫ולכן‬ .‫מדיניים‬ ‫תהליכים‬ ‫לקדם‬ ‫שלנו‬ ‫היכולת‬ ‫איך‬ ‫של‬ ‫הקרביים‬ ‫לתוך‬ ‫גם‬ ‫נכנסות‬ ‫בעצם‬ ‫שאתן‬ ‫של‬ ‫בסופו‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫להתנהל‬ ‫צריכה‬ ‫המדינה‬ ‫מדיניים‬ ‫לתהליכים‬ ‫בסוף‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ,‫לשלום‬ ‫דבר‬ .‫הבאה‬ ‫המלחמה‬ ‫למניעת‬ ‫יביאו‬ ‫שבעצם‬ ‫שלום‬ ‫עושות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫לסייע‬ ‫שצריך‬ ,‫נכונה‬ ,‫טובה‬ ‫יוזמה‬ ‫היא‬ ‫כדי‬ ‫יכולתי‬ ‫ככל‬ ‫אעשה‬ ‫ואני‬ ,‫לקדם‬ .‫הזאת‬ ‫היוזמה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫נשים‬ ‫החשוב‬ ‫הארגון‬ ‫מקדם‬ ‫אותו‬ ‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫לעשות‬ ‫שעלינו‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬ ‫חוק‬ ‫הוא‬ - ‫שלום‬ ‫עושות‬ .‫הבאה‬ ‫בכנסת‬ ‫שיעבור‬ ‫כדי‬ ‫המקסימום‬ ‫על‬ ‫מחליט‬ ‫שקבינט‬ ‫שברגע‬ ‫בפשטות‬ ‫אומר‬ ‫החוק‬ ‫עליו‬ ,‫חשובה‬ ‫בטחונית‬ ‫החלטה‬ ‫כל‬ ‫או‬ ‫למלחמה‬ ‫יציאה‬ ‫אני‬ .‫לפניו‬ ‫הנמצאות‬ ‫המדיניות‬ ‫החלופות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לבחון‬ ‫רצינית‬ ‫בצורה‬ ‫באמת‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫ראינו‬ ‫לא‬ ‫היום‬ ‫שעד‬ ‫חושבת‬ ‫לשנות‬ ‫וצריך‬ ‫יכול‬ ‫הזה‬ ‫החשוב‬ ‫החוק‬ ‫ולכן‬ ,‫ומשמעותית‬ .‫הבא‬ ‫הקבינט‬ ‫של‬ ‫תפקידו‬ ‫את‬ ‫קבע‬ ”‫איתן‬ ‫“צוק‬ ‫אחרי‬ ‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫דו”ח‬ ‫לפני‬ ‫מדינית‬ ‫אפשרות‬ ‫כל‬ ‫נבדקה‬ ‫שלא‬ .‫למבצע‬ ‫היציאה‬ ‫להפוך‬ ‫מבקש‬ ‫שלום‬ ‫עושות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫החוק‬ ‫חלופה‬ ‫לבדוק‬ ‫תמיד‬ :‫קבוע‬ ‫למצב‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫זה‬ .‫הצבאית‬ ‫האופציה‬ ‫לפני‬ ‫מדינית‬ !‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫את‬ ‫שלקחו‬ ‫שלום‬ ‫עושות‬ ‫לנשים‬ ‫ברכות‬ !‫בהצלחה‬ .‫ותומכת‬ ‫מצטרפת‬ ‫מרצ‬ .‫היוזמה‬ )‫(ליכוד‬ ‫הנגבי‬ ‫צחי‬ ‫השר‬)‫העבודה‬ ‫(יו״ר‬ ‫גבאי‬ ‫אבי‬ )‫מרצ‬ ‫(יו״ר‬ ‫זנדברג‬ ‫תמר‬ )‫(ליכוד‬ ‫קורן‬ ‫נורית‬ ‫ח״כ‬ )‫(כולנו‬ ‫ארי‬ ‫בן‬ ‫מירב‬ ‫ח״כ‬ ‫שהוא‬ ‫יחליט‬ ‫שהקבינט‬ ‫ברגע‬ ‫לבחון‬ ‫עליו‬ ‫למלחמה‬ ‫יוצא‬ ‫המדיניות‬ ‫הדרכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לצאת‬ ‫במקום‬ ‫שלום‬ ‫להשיג‬ .‫למלחמה‬ 13
 13. 13. ‫הציבור‬ ‫אומר‬ ‫ומה‬ ‫9102)התקבלו‬ ‫(בפברואר‬ ‫דיאלוג‬ ‫חברת‬ ‫עבורנו‬ ‫שבצעה‬ ‫בסקר‬ ‫המוקדמות‬ ‫מהתחושות‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫עוד‬ ‫מרשימות‬ ‫תוצאות‬ ‫הפוליטיקאים‬ ‫של‬ ‫המחנות‬ ‫חוצת‬ ‫שההיענות‬ ‫ומסתבר‬ ,‫שלנו‬ :‫הציבור‬ ‫לב‬ ‫מרחשי‬ ‫נובעת‬ 81% 75% 71% ‫רוצים‬ ‫שלהם‬ ‫המפלגה‬ ‫שח״כי‬ ‫ומשאבים‬ ‫זמן‬ ‫יקדישו‬ ‫מדיניים‬ ‫פתרונות‬ ‫לקידום‬ ‫רוצים‬ ‫יקדם‬ ‫הממשלה‬ ‫שראש‬ ‫מדיני‬ ‫פתרון‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫רוצים‬ ‫של‬ ‫קבוע‬ ‫תהליך‬ ‫שיתקיים‬ .‫מדיניות‬ ‫אלטרנטיבות‬ ‫בחינת‬ ‫ושיגרה‬ ‫חירום‬ ‫בזמני‬ 14
 14. 14. ‫בעשורים‬ ‫בישראל‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫תהליכי‬ ‫על‬ ‫עומק‬ ‫מחקר‬ ‫של‬ ‫פרי‬ ‫היא‬ ‫תחילה‬ ‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ .‫האחרונים‬ ‫שלהם‬ ‫והנסיון‬ ‫מהידע‬ ‫שתרמו‬ ‫והבטחונית‬ ‫המדינית‬ ‫במערכת‬ ‫ובכירים‬ ‫תוכן‬ ‫מומחי‬ ‫ראיינו‬ ‫המחקר‬ ‫במסגרת‬ .‫מחודשת‬ ‫לחשיבה‬ ‫צוהר‬ ‫בפנינו‬ ‫ופתחו‬ :‫והביטחון‬ ‫חוץ‬ ‫ועדת‬ ‫חברי‬ ,‫לשכות‬ ‫ומנהלי‬ ‫ממשלה‬ ‫מזכירי‬ ,‫ושרים‬ ‫קבינט‬ ‫חברי‬ ‫יחזקאל‬ ‫עובד‬ | ‫וויסגלס‬ ‫דובי‬ | ‫הנגבי‬ ‫צחי‬ | ‫דיכטר‬ ‫אבי‬ | ‫ברק‬ ‫אהוד‬ | ‫בר-לב‬ ‫עמר‬ | ‫ראובן‬ ‫בן‬ ‫אייל‬ ‫שר‬ ‫גלעד‬ | ‫שלח‬ ‫עופר‬ | ‫שטייניץ‬ ‫יובל‬ | ‫סבטלובה‬ ‫קסניה‬ | ‫מרידור‬ ‫דן‬ | :‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫המועצה‬ ‫ובכירי‬ ‫ראשי‬ ‫ערן‬ | ‫עמידרור‬ ‫יעקב‬ | ‫מזרחי‬ ‫אורנה‬ | ‫יער‬ ‫איתמר‬ | ‫ארד‬ ‫עוזי‬ | ‫איילנד‬ ‫גיורא‬ | ‫אורון‬ ‫ישראלה‬ ‫שיין‬ ‫סימה‬ | ‫עציון‬ ‫מדיני‬ ‫במו״מ‬ ‫צוותים‬ ‫ראשי‬ ,‫ממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫ולשעבר‬ ‫מכהנים‬ ‫מנכ”לים‬ :‫דיפלומטים‬ ,‫המדינה‬ ‫מבקר‬ ‫ומשרד‬ ‫פרקליטות‬ ‫בכירי‬ ,‫ויועמ״שים‬ ‫שרביט‬ ‫פנינה‬ | ‫שלו‬ ‫גבריאלה‬ | ‫פלמור‬ ‫אמי‬ | ‫ליאל‬ ‫אלון‬ | ‫בלאס‬ ‫מייק‬ | ‫אריאלי‬ ‫שאול‬ | ‫אור‬ ‫מנדי‬ ‫ששון‬ ‫טליה‬ | ‫ברוך‬ :‫שב”כ‬ ‫ראשי‬ ,‫מודיעין‬ ‫אגף‬ ‫ראשי‬ ,‫הביטחון‬ ‫ובמערכת‬ ‫בצה”ל‬ ‫לשעבר‬ ‫בכירים‬ ‫שיין‬ ‫סימה‬ | ‫מצנע‬ ‫עמרם‬ | ‫ידלין‬ ‫עמוס‬ | ‫דותן‬ ‫עמירה‬ | ‫גלעד‬ ‫עמוס‬ | ‫ארז‬ ‫חיים‬ | ‫איילון‬ ‫עמי‬ ‫מכוני‬ ‫וראשי‬ ‫בכירים‬ ‫חוקרים‬ ,‫פוליטית‬ ‫ופסיכולוגיה‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫לתהליכי‬ ‫מומחים‬ :‫החוץ‬ ‫ומדיניות‬ ‫סכסוכים‬ ‫ליישוב‬ ,‫לאומי‬ ‫לביטחון‬ ‫מחקר‬ ‫יונתן‬ | ‫זלצברג‬ ‫עופר‬ | ‫ורצברגר‬ ‫יעקב‬ | ‫גורן‬ ‫נמרוד‬ | ‫בראל‬ ‫הלית‬ | ‫אריאלי‬ ‫דן‬ | ‫אדמסקי‬ ‫בוריס‬ ‫רייך‬ ‫יורם‬ | ‫מקוב‬ ‫הרצל‬ | ‫לבב‬ :‫ורבנים‬ ‫בכירים‬ ‫משפטנים‬ ,‫ולדמוקרטיה‬ ‫מלחמה‬ ‫לדיני‬ ,‫לאתיקה‬ ‫מומחים‬ | ‫שטרן‬ ‫ידידיה‬ | ‫שגיא‬ ‫אבי‬ | ‫סטטמן‬ ‫דניאל‬ | ‫נבות‬ ‫סוזי‬ | ‫ליבמן‬ ‫לירן‬ | ‫כהן‬ ‫עמיחי‬ | ‫בנבג’י‬ ‫יצחק‬ ‫תירוש‬ ‫יופי‬ | ‫שליזינגר‬ ‫חנן‬ | ‫שרלו‬ ‫יובל‬ ‫גדולה‬ ‫תודה‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫על‬ 15
 15. 15. ‫בקידום‬ ‫לעזור‬ ‫רוצה‬ ?‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫חוק‬ ‫הצעת‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫לנו‬ ‫ולעזור‬ ‫להצטרף‬ ‫רוצה‬ ?‫מלחמה‬ ‫למנוע‬ ‫שיכול‬ ‫החוק‬ ,‫תחילה‬ ‫מדיניות‬ ‫חלופות‬ :‫לבחירתך‬ ‫מסלולים‬ ‫כמה‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫הקמפיין‬ ‫שיתוף‬ ‫ברשתות‬ ‫והמידע‬ :‫החברתיות‬ ‫תמיכה‬ ‫על‬ ‫חתימה‬ :‫החוק‬ ‫בהצעת‬ ‫או‬ ‫בית‬ ‫חוג‬ ‫ארגון‬ ‫הצעת‬ ‫בנושא‬ ‫מפגש‬ :‫למייל‬ ‫לפנות‬ .‫החוק‬ ‫לקידום‬ ‫למאמץ‬ ‫תרומה‬ :‫החוק‬ ‫הצעת‬ ‫תרומה‬ ‫בית‬ ‫חוג‬ ‫חתימה‬ ‫שיתוף‬

×