Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאות

60 views

Published on

מצגת סיכום פעילות שנתית -פרוייקטים, הישגים, הצלחות, ומה הלאה

בתיה מג׳ר, האחות המפקחת המחוזית

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאות

 1. 1. ‫ל‬ ‫הפנים‬ ‫עם‬2018 1 ‫שנת‬2017:‫התהליכים‬,‫השינויים‬,‫חיפה‬ ‫במחוז‬ ‫האחיות‬ ‫של‬ ‫וההצלחות‬ ‫מג‬ ‫בתיה‬'‫ר‬ ‫המחוזית‬ ‫המפקחת‬ ‫האחות‬
 2. 2. ‫אחיות‬‫יקרות‬, ‫תנאי‬‫ראשון‬‫להתמודדות‬‫מוצלחת‬‫עם‬‫פערים‬‫הוא‬‫לדעת‬‫להכיר‬‫בקיומם‬.‫לזהות‬ ‫את‬‫שרשי‬‫הבעיות‬‫ולהבנות‬‫תהליכי‬‫עבודה‬‫מערכתיים‬‫שיהוו‬‫מנוף‬‫להתמודדות‬ ‫מוצלחת‬. ‫בשמחה‬‫ובהתרגשות‬‫אני‬‫מצרפת‬‫את‬‫התוצאות‬‫המרשימות‬‫של‬3‫תהליכי‬ ‫עבודה‬‫מרכזיים‬‫בהם‬‫התחלנו‬‫לפני‬‫מספר‬‫שנים‬,‫והם‬‫פרי‬‫עבודה‬‫של‬‫כל‬‫אחות‬ ‫ואחות‬‫במחוז‬.
 3. 3. ‫ב‬ ‫שעשינו‬ ‫מה‬ ‫וזה‬-2017 3 ‫שיתופי‬ ‫פעולה‬ ‫עם‬‫גופים‬‫עסקיים‬‫ומגזר‬‫שלישי‬ ‫כחלק‬‫מייעול‬‫תהליכי‬‫עבודה‬ ‫והכנסת‬‫ידע‬‫חדש‬‫לארגון‬ ‫פיתוח‬ ‫מודל‬ ‫שירות‬ ‫צופה‬‫פני‬‫עתיד‬‫בטיפת‬‫חלב‬ "‫התפור‬"‫לצרכי‬‫המטופלים‬ ‫העצמת‬ ‫האחיות‬ ‫לטיפול‬‫באתגרים‬‫מורכבים‬ ‫שהפכו‬‫לעיקר‬‫הבעיות‬‫של‬‫כל‬ ‫עובד‬‫ומנהל‬ 3‫תהליכי‬‫עבודה‬‫בהם‬‫עסקנו‬‫וחיוניים‬‫להצלחתנו‬‫כארגון‬‫הנותן‬‫מענה‬‫למשפחות‬‫צעירות‬:
 4. 4. ‫ארגוני‬ ‫לשינוי‬ ‫כמנוף‬ 4 ‫העצמת‬ ‫האחיות‬
 5. 5. 5 ‫בסיורים‬‫שהתקיימו‬‫בטיפות‬‫החלב‬‫במחוז‬‫בשנים‬2012-2013‫התברר‬‫כי‬‫האחיות‬‫מתוסכלות‬ ‫ומאוכזבות‬.‫כדי‬‫להבין‬‫לעומק‬‫את‬‫המצוקה‬,‫הוחלט‬‫על‬‫ביצוע‬‫מחקר‬‫איכותני‬‫וכמותי‬‫בשיתוף‬ ‫אוניברסיטת‬‫תל‬‫אביב‬‫ואוניברסיטת‬‫חיפה‬. ‫ואלו‬‫ההמלצות‬‫העיקריות‬‫מהמחקר‬: ■‫יש‬‫לשתף‬‫את‬‫האחיות‬‫בתהליכי‬‫קבלת‬‫החלטות‬ ■‫יש‬‫לטפל‬‫בסביבות‬‫עבודה‬‫שלא‬‫מעניקות‬‫תמיכה‬ ■‫יש‬‫לפתח‬‫תהליכי‬"‫אופק‬‫תפקיד‬"‫לאיתור‬‫אחיות‬‫מתאימות‬‫לקידום‬ ■‫יש‬‫לפתח‬‫ולקדם‬‫שיתופי‬‫פעולה‬‫פנים‬‫וחוץ‬‫ארגוניים‬ ■‫יש‬‫לבנות‬‫תהליך‬‫לשיפור‬‫מיומנויות‬‫ניהוליות‬‫למנהלות‬‫בכל‬‫הדרגים‬. ‫הצלחת‬‫התהליכים‬‫שהובלנו‬,‫היא‬‫הבסיס‬‫לדו‬"‫ח‬‫זה‬ ‫התחיל‬ ‫הכל‬ ‫איך‬
 6. 6. ‫אהבה‬ ‫ותסכול‬ 6 ‫האיכותני‬ ‫במחקר‬ ‫העיקרי‬ ‫הממצא‬ ‫זהו‬: ‫המקצוע‬ ‫את‬ ‫אוהבות‬ ‫הציבור‬ ‫בריאות‬ ‫אחיות‬,‫חשות‬ ‫אך‬ ‫יומית‬ ‫היום‬ ‫בעבודתן‬ ‫ובדידות‬ ‫רב‬ ‫תסכול‬. ‫על‬ ‫להחלטה‬ ‫אותי‬ ‫הביאו‬ ‫אלו‬ ‫ממצאים‬: ‫התערבות‬ ‫תכנית‬ ‫כ‬ ‫לפני‬ ‫שהחלה‬-4‫שנים‬
 7. 7. ‫שילוב‬ ‫אחיות‬ ‫בקבלת‬ ‫החלטות‬ ‫מהמחקר‬ ‫כתוצאה‬: 7 ‫אחיות‬ ‫שילוב‬ "‫מהשטח‬" ‫עיקריים‬ ‫בפורומים‬ ‫החלטות‬ ‫לקבלת‬ ‫במחוז‬ ‫אחיות‬ ‫קידום‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעלות‬ ‫ומקצועי‬ ‫ניהולי‬ ‫בארגון‬ ‫אחיות‬ ‫שילוב‬ ‫תהליכי‬ ‫בקידום‬ ‫מדיניות‬ ‫הצרכים‬ ‫ומיפוי‬ ‫היומיומיים‬ ‫ייעודיות‬ ‫סדנאות‬ ‫ומנהלות‬ ‫למפקחות‬ ‫חלב‬ ‫טיפת‬ ‫כלים‬ ‫לפיתוח‬ ‫מקצועיים‬ ‫ניהוליים‬ ‫עד‬‫היום‬‫בוצעו‬4‫סדנאות‬: ‫סדנא‬‫ייעודית‬‫למפקחות‬|3‫סדנאות‬‫למנהלות‬‫טיפת‬‫חלב‬|‫סדנא‬‫של‬"‫אופק‬ ‫תפקיד‬",‫ובנוסף‬,‫נבנו‬‫ימי‬‫עיון‬‫ייעודיים‬‫לנושאים‬‫ותהליכים‬‫עפ‬"‫י‬‫הצרבים‬ ‫שהתגלו‬.
 8. 8. ‫העבודה‬ ‫לסביבת‬ ‫בהערכה‬ ‫עלייה‬ ‫המחוזית‬ ‫הבריאות‬ ‫ללשכת‬ ‫חיובי‬ ‫וברגש‬ ‫המחקר‬ ‫תוצאות‬: 8
 9. 9. ‫ב‬ ‫ומה‬2018? 9 ‫ממשיכים‬‫ומתקדמים‬. ‫עם‬‫הסדנאות‬,‫עם‬‫פורומים‬‫נוספים‬‫של‬‫פגישות‬‫קבוצתיות‬‫עם‬‫אחיות‬‫חדשות‬,‫עם‬‫ימי‬‫עיון‬ "‫בתפירה‬‫ייחודית‬"‫להעצמת‬‫תפיסת‬‫המנהיגות‬‫האישית‬‫והמקצועית‬. ‫האחיות‬‫שהועצמו‬‫הפכו‬‫להיות‬"‫סוכנות‬‫שינוי‬"‫לבניית‬‫סביבת‬‫עבודה‬‫אפקטיבית‬‫שמקדמת‬ ‫הן‬‫את‬‫האחיות‬‫והן‬‫את‬‫איכות‬‫ושביעות‬‫רצון‬‫הציבור‬.
 10. 10. ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫לייעול‬ 10 ‫שיתופי‬ ‫פעולה‬
 11. 11. ‫שיתופי‬ ‫פעולה‬ ‫מצטמצמים‬ ‫המדינה‬ ‫משאבי‬ ‫העסקי‬ ‫המגזר‬ ‫ואילו‬ ‫ורוצים‬ ‫מתרחבים‬ ‫והשלישי‬ ‫לקהילה‬ ‫לתרום‬. ‫לחבירה‬ ‫ההזדמנות‬ ‫זו‬ ‫ציבורי‬ ‫מניהול‬ ‫כחלק‬ ‫אליהם‬ ‫חדש‬ 11 ‫מתוך‬‫הבנה‬‫כי‬‫שיתופי‬‫פעולה‬‫יכניסו‬‫לארגון‬‫תפיסות‬‫חדשות‬‫ושותפים‬‫משמעותיים‬‫יצרתי‬‫בשנים‬ ‫האחרונות‬‫שיתוף‬‫פעולה‬‫עם‬‫ארגונים‬‫כגון‬:‫אינטל‬,‫מייקרוסופט‬,‫ארגוני‬‫מגזר‬‫שלישי‬,(‫ויצ‬"‫ו‬‫ויוניצ‬"‫ף‬). ‫הידע‬‫והנסיון‬‫הניהולי‬‫של‬‫ארגונים‬‫אלה‬‫מאפשרים‬‫תרומה‬‫משמעותית‬‫למגזר‬‫הציבורי‬.
 12. 12. ‫השת‬"‫פ‬ ‫עם‬ ‫אינטל‬ ‫לדוגמא‬ 12 ‫רזה‬ ‫חלב‬ ‫טיפת‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫אינטל‬ ‫של‬ ‫הארגונית‬ ‫התפיסה‬ ‫את‬Lean Organization -‫לייצר‬ ‫כדי‬ ‫אצלנו‬ ‫הטמענו‬ ‫ושרירי‬ ‫רזה‬ ‫ארגון‬: ‫עבודה‬ ‫תהליכי‬ ‫יעול‬ ‫איתור‬"‫בקבוק‬ ‫צווארי‬" ‫החלב‬ ‫בטיפת‬ ‫האחות‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬ ‫שיפור‬
 13. 13. ‫ואיך‬ ‫עשינו‬ ‫זה‬ ‫את‬? 13 ‫יצירת‬ ‫לצורך‬"‫רזה‬ ‫חלב‬ ‫טיפת‬"‫מטרה‬ ‫הוגדרה‬: ‫עפ‬ ‫חלב‬ ‫בטיפת‬ ‫האחות‬ ‫של‬ ‫היום‬ ‫סדר‬ ‫הבניית‬"‫הקרוי‬ ‫מודל‬ ‫י‬PDCA (Plan, Do, Act, Check) Do ‫יומי‬ ‫משימות‬ ‫ניהול‬ Plan ‫ושבועי‬ ‫יומי‬ ‫עבודה‬ ‫תכנון‬ Act ‫התנהגות‬=‫טיפול‬ ‫תהליך‬ Check ‫תוצאות‬ ‫על‬ ‫ומעקב‬ ‫בקרה‬
 14. 14. ‫ניהול‬ ‫ויזואלי‬ 14 ‫מוטלות‬ ‫חלב‬ ‫טיפת‬ ‫אחות‬ ‫על‬ ‫שלה‬ ‫והיום‬ ‫משימות‬ ‫אינספור‬ ‫בין‬ ‫להתחלק‬ ‫צריך‬: ‫דחופות‬ ‫משימות‬ ‫ומתוכננות‬ ‫קבועות‬ ‫משימות‬ ‫קהל‬ ‫קבלת‬ ‫למנוע‬ ‫חשוב‬ ‫לכן‬"‫הפרעות‬ ‫ובזבוזים‬"‫אחות‬ ‫זמן‬ ‫הצורכים‬ ‫יקר‬.‫פשוט‬ ‫לכלי‬ ‫הגענו‬ ‫ככה‬: . "‫ויזואלי‬ ‫ניהול‬-‫בקרה‬ ‫לוח‬" ‫כלי‬‫פשוט‬‫זה‬‫מאפשר‬‫תכנון‬‫משימות‬‫מול‬‫ביצוען‬,‫בעיות‬‫והפתרון‬‫שלהן‬‫בידי‬‫הצוות‬‫וללא‬ ‫היררכיה‬‫ארגונית‬,‫פיתוח‬‫אחריות‬‫כוללת‬‫של‬‫הצוות‬‫לביצוע‬‫המשימות‬–‫וכל‬‫אלה‬‫מייצרים‬ ‫גיבוש‬‫של‬‫הצוות‬.
 15. 15. ‫במהלך‬2017-4‫עובדות‬ ‫כבר‬ ‫חלב‬ ‫טיפות‬ ‫עם‬ ‫בהצלחה‬"‫הבקרה‬ ‫לוח‬" ‫בקרה‬ ‫לוח‬ ‫ויזואלי‬ ‫ניהול‬–‫תוצאות‬: 15 ‫בשנת‬2018‫יוטמע‬"‫הבקרה‬ ‫לוח‬"‫של‬ ‫עולם‬ ‫מתפיסת‬ ‫כחלק‬ ‫במחוז‬ ‫החלב‬ ‫טיפות‬ ‫בכל‬"‫רזה‬ ‫ארגון‬" ‫ואלו‬ ‫המשובים‬: ‫עוזר‬ ‫הכלי‬ ‫פערים‬ ‫בזיהוי‬ ‫לפעולה‬ ‫מניע‬ ‫משפר‬ ‫ביעדים‬ ‫עמידה‬ ‫ומגבש‬ ‫לצוות‬ ‫שקוף‬ ‫משותפת‬ ‫לאחריות‬
 16. 16. ‫ייחודי‬ ‫שירות‬ ‫מודל‬ ‫פיתוח‬ 16 ‫הפנים‬ ‫עם‬ ‫קדימה‬ ‫ג‬'‫יסר‬–‫א‬–‫זרקא‬
 17. 17. ‫ג‬'‫יסר‬-‫א‬-‫זרקא‬–‫הבעיות‬: 17 ‫בישוב‬‫ג‬'‫יסר‬-‫א‬-‫זרקא‬‫שבמחוז‬‫חיפה‬‫מתגוררים‬14,000‫תושבים‬‫המוגדרים‬‫עפ‬"‫י‬‫הלמ‬"‫ס‬‫כאוכלוסיה‬ ‫חלשה‬‫ביותר‬‫הנמצאת‬‫באשכול‬‫כלכלי‬‫חברתי‬1.‫הילדים‬‫הם‬‫הראשונים‬‫לשלם‬‫את‬‫המחיר‬: ‫כדי‬"‫לתפור‬"‫מודל‬‫שירות‬‫לצרכים‬‫המיוחדים‬‫של‬‫האוכלוסייה‬‫החלטנו‬‫לבצע‬‫סקר‬‫צרכים‬ ‫באמצעות‬‫קבוצות‬‫מיקוד‬‫מהיישוב‬ 70%‫ילדים‬ ‫בסיכון‬ 1000 ‫מכל‬ ‫תינוקות‬ ‫תינוקות‬ ‫תמותת‬ 11.6
 18. 18. ‫טיפת‬‫חלב‬‫היא‬‫הכתובת‬ ‫הממצאים‬‫העיקריים‬‫מלמדים‬‫כי‬‫טיפת‬‫חלב‬‫מהווה‬‫כתובת‬‫עיקרית‬‫עבור‬‫המטופלים‬‫גם‬ ‫בסוגיות‬‫שאינן‬‫נכללות‬‫בסל‬‫השירות‬‫המונע‬‫עפ‬"‫י‬‫חוק‬‫ביטוח‬‫בריאות‬‫ממלכתי‬‫התשנ‬"‫ד‬ ‫עיקרי‬‫הבעיות‬ ‫היענות‬‫נמוכה‬‫לשירותי‬‫בריאות‬‫שמחוץ‬‫לכפר‬,‫אבטלה‬,‫אלימות‬,‫אוריינות‬‫בריאותית‬‫נמוכה‬, ‫שעורי‬‫השמנה‬‫גבוהים‬,‫שכיחות‬‫גבוהה‬‫של‬‫התנהגויות‬‫סיכון‬. ‫מסקנות‬ ‫השירות‬‫המסורתי‬‫אינו‬‫נותן‬‫מענה‬‫לבעיות‬. ‫התפיסה‬‫הרב‬‫מגזרית‬‫הכוללת‬‫שיתופי‬‫פעולה‬‫רבים‬‫היא‬‫לב‬‫ליבה‬‫של‬‫ההתערבות‬‫הנותנת‬ ‫מענה‬‫כוללני‬‫ומערכתי‬‫שמתייחס‬‫לכל‬‫ההיבטים‬‫אותם‬‫העלו‬‫התושבים‬. ‫ממצאי‬ ‫הסקר‬
 19. 19. ‫המודל‬‫רבים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬: ‫ממשלתיים‬ ‫משרדים‬,‫רשות‬ ‫מקומית‬,‫אוניברסיטת‬ ‫חיפה‬,‫יוניצ‬"‫ף‬,‫מחלקות‬ ‫במשרד‬ ‫שונות‬ ‫הבריאות‬,‫ועוד‬ ‫קרנות‬. 19 ‫לקהילה‬ ‫לאחיות‬ ‫רגשית‬ ‫תמיכה‬ ‫ומקצועית‬ ‫רגשית‬ ‫תמיכה‬ ‫מתן‬ ‫לאחיות‬ ‫ומקצועית‬ ‫קליני‬ ‫פסיכולוג‬ ‫באמצעות‬ ‫נוספת‬ ‫אחות‬ ‫במשרה‬ ‫אחות‬ ‫הוספת‬ ‫לנוסחה‬ ‫מעבר‬ ‫מלאה‬ ‫ל‬ ‫אחות‬ ‫של‬ ‫המקובלת‬- 100‫תינוקות‬ ‫עו‬ ‫שילוב‬"‫בטיפת‬ ‫קהילתית‬ ‫ס‬ ‫חלב‬ ‫עו‬ ‫צירוף‬ ‫לצורך‬ ‫תקציב‬ ‫תוספת‬"‫ס‬ ‫נשים‬ ‫זכויות‬ ‫למיצוי‬ ‫קהילתית‬ ‫נשית‬ ‫מנהיגות‬ ‫פיתוח‬ ‫בריאותית‬ ‫לאוריינות‬ ‫נשים‬ ‫להעצמת‬ ‫סדנא‬, ‫בקהילה‬ ‫התנדבותי‬ ‫כגרעין‬. ‫כיום‬ ‫המשתתפות‬ ‫לנשים‬ ‫המשך‬ ‫תכנית‬ ‫בסדנא‬.‫המטרה‬:‫ידן‬ ‫על‬ ‫בית‬ ‫חוגי‬ ‫של‬ ‫ביצוע‬ ‫אישי‬ ‫ומנטורינג‬ ‫בתחום‬ ‫נשים‬ ‫העצמת‬ ‫התעסוקה‬ .1‫ל‬ ‫הכשרות‬ ‫ביצוע‬-2 ‫נשים‬ ‫קבוצות‬ ‫לסייעלקשישים‬ .2‫התכנות‬ ‫בדיקת‬ ‫אחיות‬ ‫לקורס‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫מוסמכות‬ ‫מג‬ ‫וגברים‬'‫יסר‬ ‫נערות‬ ‫קבוצות‬ ‫העצמת‬ ‫נערות‬ ‫קבוצות‬ ‫העצמת‬ ‫ופיתוח‬ ‫בריאותית‬ ‫לאוריינות‬ ‫לביצוע‬ ‫ההתנדבות‬ ‫רוח‬ ‫בכפר‬ ‫התנדבותיים‬ ‫פרויקטים‬
 20. 20. ‫וגם‬... ‫העצמת‬ ‫גברים‬ 20 ‫אבל‬‫לא‬‫רק‬‫נשים‬‫זקוקות‬‫להעצמה‬.‫בלב‬‫החברה‬‫השמרנית‬‫והמסורתית‬‫הצמחנו‬‫פרוייקט‬‫ייחודי‬‫לגברים‬. ‫קראנו‬‫לו‬"‫פרקי‬‫אבות‬"‫והוא‬‫סדנא‬‫שעוסקת‬‫באבהות‬‫בעת‬‫התרחבות‬‫המשפחה‬:‫קשר‬‫אב‬‫ילד‬,‫זוגיות‬,‫המשפחה‬ ‫הגרעינית‬‫ועוד‬. ‫הסדנא‬‫מתקיימת‬‫בתוך‬‫טיפת‬‫החלב‬‫עבור‬‫גברים‬‫צעירים‬‫מהיישוב‬.‫מוביל‬‫את‬‫הסדנא‬‫מנחה‬‫קבוצות‬. ‫הסדנא‬‫מותאמת‬‫תרבותית‬‫וזכתה‬‫להצלחה‬‫גדולה‬.
 21. 21. ‫אנו‬‫רק‬‫בתחילת‬‫התהליך‬.‫המענים‬‫הניתנים‬‫מתוך‬‫טיפת‬‫חלב‬‫מטרתם‬ ‫לבנות‬‫מנהיגות‬‫של‬‫תושבים‬‫למען‬‫קהילתם‬. ‫מודל‬‫ייחודי‬‫זה‬‫של‬‫מתן‬‫שירות‬‫עוזר‬‫בצמצום‬‫פערים‬‫בריאותיים‬ ‫וחברתיים‬‫ומתאים‬‫כבסיס‬‫למתן‬‫שירות‬‫בקרב‬‫אוכלוסיות‬‫מוחלשות‬. ‫ומה‬‫ב‬-2018? ‫נמשיך‬‫בליווי‬‫כל‬‫קבוצות‬‫העצמה‬‫שהחלו‬‫בתוך‬‫טיפת‬‫חלב‬–‫נשים‬, ‫גברים‬‫ונערות‬. ‫ננגיש‬‫את‬‫השירות‬‫בטיפת‬‫חלב‬‫לכלל‬‫האוכלוסייה‬‫ונהפוך‬‫את‬‫טיפת‬ ‫חלב‬‫למוסד‬‫בריאותי‬‫חברתי‬‫המשפיע‬‫על‬‫כלל‬‫היישוב‬. ‫ולסיכום‬ ‫המהלך‬
 22. 22. ‫כשמתכננים‬‫תכנית‬‫עבודה‬‫שנתית‬‫צצים‬‫תמיד‬‫אתגרים‬‫דחופים‬‫לביצוע‬‫אל‬‫מול‬‫האתגרים‬ ‫ההסתגלותיים‬,‫המורכבים‬‫שדורשים‬‫חשיבה‬‫פרו‬-‫אקטיבית‬‫ו‬"‫יציאה‬‫מהקופסא‬". ‫סביבת‬‫העבודה‬‫של‬‫אחיות‬‫טיפת‬‫חלב‬‫משתנה‬‫ודורשת‬‫מיומנויות‬‫אחרות‬‫מאלו‬‫המוכרות‬‫לנו‬.‫ולכן‬, ‫יש‬‫חשיבות‬‫רבה‬: 1.‫לתכנן‬‫תכנית‬‫עבודה‬‫שצופה‬‫פני‬‫עתיד‬‫ומתבססת‬‫על‬"‫הסיפורים‬"‫החדשים‬‫המשמעותיים‬‫אותם‬ ‫מספרת‬‫לנו‬‫האוכלוסייה‬ 2.‫חשוב‬‫ליצור‬‫שותפויות‬‫עם‬‫כל‬‫המגזרים‬‫גם‬‫כאלה‬‫שאינם‬‫שגורים‬‫לנו‬‫כחלק‬‫מפיתוח‬‫הידע‬ ‫הארגוני‬ 3.‫להפוך‬‫כל‬‫משבר‬‫להזדמנות‬-‫היום‬‫אנו‬‫נמצאים‬‫בצומת‬‫של‬‫שינוי‬‫לפיתוח‬‫טיפת‬‫חלב‬‫אחרת‬,‫כזו‬ ‫שתיתן‬‫מענה‬‫לצרכים‬‫של‬‫המשפחות‬‫הצעירות‬. ‫כולנו‬‫יחד‬‫וכל‬‫אחת‬‫לחוד‬‫מחויבות‬‫להצלחת‬‫המהלך‬‫הזה‬‫המהווה‬‫את‬‫ליבת‬‫עיסוקנו‬. ‫אישית‬ ‫בנימה‬
 23. 23. 23 ‫אחרת‬ ‫שפה‬ ‫ובנה‬ ‫הארגון‬ ‫בכל‬ ‫שמהדהד‬ ‫המוצלח‬ ‫בתהליך‬ ‫גאים‬ ‫אנו‬ ‫תודה‬ ‫העבודה‬ ‫על‬ ‫הנהדרת‬

×