Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי

191 views

Published on

תקציר מתווה מאבק הגז למשק האנרגיה בישראל

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי

  1. 1. ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫הציבורית‬ ‫לתוכנית‬ ‫תקציר‬ ‫גילוי‬‫מאגרי‬‫לחופי‬ ‫הגז‬‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫החשובות‬ ‫והחברתיות‬ ‫הכלכליות‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫אחת‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬‫ה‬.‫מדינה‬ ,‫בישראל‬‫שמ‬‫עשירה‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫עולם‬‫טבע‬ ‫במשאבי‬‫ו‬‫ו‬ ‫עוינת‬ ‫בסביבה‬ ‫שנאבקת‬‫א‬‫אוצר‬ ‫התגלה‬ ,‫חרם‬ ‫יומי‬‫ו‬‫נוצרה‬‫הזדמנות‬ ‫להגיע‬‫לביטחון‬‫אנרגטי‬‫וליצירת‬‫המ‬ ‫כלכלה‬.‫מקומית‬ ‫אנרגיה‬ ‫על‬ ‫בוססת‬‫יכ‬ ‫הגז‬‫לה‬ ‫ול‬‫עצמאות‬ ‫לחיזוק‬ ‫בסיס‬ ‫יות‬,‫המדינה‬ ‫ל‬‫מפחם‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקור‬ ‫הוות‬‫ורווחי‬ ‫ונפט‬‫ו‬‫חברתיות‬ ‫במטרות‬ ‫מושקעים‬ ‫להיות‬ ‫יכולים‬‫כגון‬:‫בריאות‬ ,‫רווחה‬ ,‫חינוך‬ ‫ו‬.‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫פיתוח‬ ‫למרו‬‫אחר‬ ‫לא‬ ‫ניהול‬ ,‫האדיר‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫ת‬‫שקיפות‬ ‫וחסר‬ ‫אי‬‫המשאב‬ ‫של‬‫הציבורי‬‫ל‬ ‫הוביל‬:‫רבים‬ ‫כשלים‬ ‫היווצרות‬‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫עוצמה‬ ‫בעל‬ ‫מונופול‬,‫המשק‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המשמועתי‬ ‫האנרגיה‬ ‫משאב‬ ‫על‬ ‫השולט‬‫ומצליח‬ .‫לצרכיו‬ ‫הישראלית‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫את‬ ‫לכופך‬ ‫השלכו‬ ‫שלו‬ ,‫המופקע‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬‫במשק‬ ‫המוצרים‬ ‫רוב‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫ת‬‫וש‬‫מע‬‫ודד‬‫במקורות‬ ‫שימוש‬‫מזהמים‬ ‫אנרגיה‬ ‫יותר‬‫יותר‬ ‫נמוך‬ ‫שמחירם‬ ,. ‫של‬ ‫האנרגטי‬ ‫בביטחון‬ ‫חמורה‬ ‫פגיעה‬‫ה‬‫ב‬ ‫מדינה‬‫ש‬ ‫כך‬‫כל‬‫משק‬,‫אחת‬ ‫אסדה‬ ,‫אחד‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫נסמך‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫אחד‬ ‫צינור‬‫לחוף‬ ‫אחת‬ ‫כניסה‬ ‫ונקודת‬.‫הרסניות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬ ‫ההשלכות‬ ‫טרור‬ ‫מתקפת‬ ‫או‬ ‫תקלה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ . ‫היא‬ ‫נוספת‬ ‫חמורה‬ ‫סכנה‬‫התרת‬‫ייצוא‬‫ה‬‫גז‬‫לחוף‬ ‫לוויתן‬ ‫חיבור‬ ‫לפני‬ ‫ממאגר‬–‫למחסור‬ ‫אותנו‬ ‫להוביל‬ ‫שיכול‬ ‫מצב‬ .‫בודדות‬ ‫שנים‬ ‫תוך‬ ‫מקומי‬ ‫לשימוש‬ ‫בגז‬ ‫החמורים‬ ‫הכשלים‬ ‫לאור‬‫תכ‬ ‫נדרשת‬‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫שתקדם‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫להסדרת‬ ‫ציבורית‬ ‫נית‬‫ו‬‫על‬ ‫תתבסס‬ ‫הבאים‬ ‫העקרונות‬: ‫הישראלי‬ ‫הגז‬–‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬ :‫לישראלים‬‫מקומי‬ ‫לשימוש‬‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫בגז‬‫ו‬‫בתחבורה‬ ‫להנעה‬ ‫את‬ ‫יוריד‬ ,‫הכלכלה‬ ‫את‬ ‫ימריץ‬ ‫מקומי‬ ‫שימוש‬ .‫ובתעשייה‬‫ואת‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬‫רמת‬.‫האוויר‬ ‫זיהום‬‫כל‬ ‫לעצור‬ ‫יש‬ ‫שמירת‬ ‫על‬ ‫ולעמוד‬ ‫נמהר‬ ‫יצוא‬‫כמויות‬‫מספיקות‬ ‫גז‬‫רב‬ ‫לשנים‬ ‫בישראל‬‫והבטחת‬ ‫ות‬‫ה‬‫ביטחון‬‫ה‬‫אנרגט‬‫י‬. ‫היתירות‬ ‫הבטחת‬ :‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫פיתוח‬‫המשק‬ ‫של‬ ‫האנרגיה‬ ‫במקורות‬‫המשק‬ ‫לטובת‬ ‫בהקדם‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ . ‫הישר‬.‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫נוסף‬ ‫צינור‬ ‫והנחת‬ ‫אלי‬ ‫הבטחת‬‫הטבעי‬ ‫לגז‬ ‫ראוי‬ ‫מחיר‬:‫פיקוח‬ ‫הטלת‬‫ולתעשייה‬ ‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫הוגן‬ ‫מחיר‬ ‫שיבטיח‬ ‫ומשמעותי‬ ‫אמיתי‬ ‫ורווחים‬ ‫הישראלית‬‫ה‬ ,‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫נאותים‬‫בצ‬ ‫הפרויקט‬ ‫פיתוח‬ ‫עלות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬.‫בעולם‬ ‫בענף‬ ‫המקובל‬ ‫רווח‬ ‫ירוף‬ :‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫ומקיים‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫תכנון‬‫ש‬‫בגז‬ ‫יראה‬‫נקי‬ ‫אנרגיות‬ ‫לקראת‬ ‫מעבר‬ ‫אנרגיית‬‫רווחי‬ ‫על‬ .‫יותר‬ ‫ות‬ ‫לשמש‬ ‫הגז‬,‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬‫פיתוח‬‫להפחתת‬ ‫שיביאו‬ ‫במשאבים‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫ושימוש‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫ז‬‫האוויר‬ ‫יהום‬‫במטרה‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ .‫העתידי‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשק‬ ‫ותנודתיות‬ ‫אגירה‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ .‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫שיסתמך‬ ‫בחוף‬ ‫או‬ ‫בים‬ ‫אקולוגי‬ ‫אסון‬ ‫מפני‬ ‫והגנות‬ ‫למניעה‬ ‫ומערכת‬ ‫עבודה‬ ‫תוכנית‬ ‫יצירת‬ :‫והסביבה‬ ‫הים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ .‫כאלו‬ ‫אסונות‬ ‫מפני‬ ‫אפקטיבית‬ ‫והרתעה‬‫התחייבויות‬ ‫מערכת‬ ‫לייצר‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬‫וביצוע‬ ‫למימון‬ ‫מספקת‬ ‫וערבויות‬ .‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫ושימוש‬ ‫להפקה‬ ‫הקשורות‬ ‫מפעולות‬ ‫כתוצאה‬ ,‫ויתרחשו‬ ‫במידה‬ ,‫סביבתיים‬ ‫ואסונות‬ ‫במפגעים‬ ‫טיפול‬
  2. 2. :‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫הציבורית‬ ‫התכנית‬ ‫של‬ ‫לרמה‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬2.5‫אנרגיה‬ ‫ליחידת‬ ‫דולרים‬-‫ויקטין‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫נמוכים‬ ‫גז‬ ‫מחירי‬ ‫יבטיח‬ .‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫רווחיות‬ ‫יבטיח‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬ ,‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫את‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫שני‬ ‫צינור‬ ‫ופרישת‬ ‫היצוא‬ ‫של‬ ‫הגבלה‬-.‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫מספיקות‬ ‫גז‬ ‫כמויות‬ ‫של‬ ‫שמירה‬ ‫תבטיח‬ .‫לוויתן‬ ‫לפיתוח‬ ‫עד‬ ‫בהולכה‬ ‫היתירות‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫שני‬ ‫צינור‬ ‫פרישת‬ ‫ש‬ ‫הקמה‬‫מנגנון‬ ‫ל‬Single Buyer-‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫עבור‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫במרוכז‬ ‫קנייה‬-‫לרכוש‬ ‫המדינה‬ ‫התחייבות‬ ‫ת‬ ‫לוויתן‬ ‫ממאגר‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫בחוזים‬‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫שיאפשרו‬ ‫והביטחון‬ ‫היציבות‬ ‫את‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫ספק‬ ‫וכן‬ ,‫המקומי‬ ‫המשק‬ ‫עבור‬‫למדינה‬ ‫יאפשרו‬‫בגז‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫ועידוד‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫שליטה‬.‫המקומי‬ ‫במשק‬‫סעיף‬ ‫זהו‬ .‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫ועבור‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫האמיתי‬ ‫היציבות‬ ‫נפט‬ ‫ותזקיקי‬ ‫פחם‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬-‫תספק‬ ‫והתחבורה‬ ‫התעשייה‬ ,‫החשמל‬ ‫במגזרי‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬ .‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫ותאפשר‬ ‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫לפיתוח‬ ‫מקומיים‬ ‫חוזים‬ ‫כשותפה‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫כניסה‬‫(כ‬ ‫לוויתן‬ ‫במאגר‬-25%)‫מהמאגר‬‫הפיתוח‬ ‫במימון‬ ‫והשתתפות‬-‫תג‬‫חלק‬ ‫את‬ ‫דיל‬ ‫ות‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫האזרחים‬‫של‬ ‫הכנסה‬ ,‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫המימוני‬ ‫הנטל‬ ‫הקטנת‬ ‫ע"י‬ ‫המאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫מימון‬ ‫את‬ ‫אפשר‬ ‫המימון‬ ‫עלויות‬ ‫והקטנת‬ ‫גבוה‬ ‫אשראי‬ ‫דירוג‬ ‫בעל‬ ‫שותף‬‫לפרויקט‬. ‫ושטר‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫מתוקף‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬‫עד‬ ‫החזקה‬2019-‫מאגר‬ ‫בפיתוח‬ ‫הבעיות‬ ,‫הקודמים‬ ‫הצעדים‬ ‫לאור‬ ‫לא‬ ,‫ישראל‬ ‫בחוקי‬ ‫כמחויב‬ ,‫הגז‬ ‫מחברות‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬ .‫נפתרות‬ ‫מקומי‬ ‫שימוש‬ ‫לטובת‬ ‫לוויתן‬ ‫משנת‬ ‫יאוחר‬2019‫במיד‬ .‫בהתחייבות‬ ‫לעמוד‬ ‫מסוגלות‬ ‫לא‬ ‫ואלו‬ ‫ה‬‫ולהוציאו‬ ‫למדינה‬ ‫החזקה‬ ‫שטר‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬ ‫יש‬ , ‫פ‬ ‫למכרז‬.‫ושקוף‬ ‫תוח‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫להסדרת‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫שימוש‬-‫משק‬ ‫להסדרת‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫להשתמש‬ ‫יש‬ ,‫חברתיים‬ ‫שימושים‬ ‫לצד‬ ‫ו‬ ‫האנרגיה‬‫יש‬ .‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לקראת‬ ‫הצעדתו‬‫ובעל‬ ‫מתכלה‬ ‫מאובנים‬ ‫דלק‬ ‫עדיין‬ ‫הינו‬ ‫טבעי‬ ‫שגז‬ ‫בכך‬ ‫להכיר‬ ‫מ‬ ‫דלק‬ ‫כאל‬ ‫אליו‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫וככזה‬ ‫משמעותית‬ ‫אקולוגית‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬.‫בלבד‬ ‫עבר‬

×