Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אנרגיה חדשה לישראל

394 views

Published on

התוכנית הציבורית למשק הגז בישראל
עקרונות להסדרת משק הגז עבור הציבור

מתווה מאבק הגז

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

אנרגיה חדשה לישראל

 1. 1. 1
 2. 2. 2 ‫עניינים‬ ‫תוכן‬ 1.‫הקדמה‬‫ותקציר‬ 2.‫המצב‬‫היום‬‫והכשלים‬ 2.1.‫משק‬‫הגז‬-‫היסטוריה‬‫קצרה‬ 2.2.‫הבעיות‬‫במצב‬‫כיום‬ 2.3.‫בעיות‬‫בפיתוח‬‫לוויתן‬ 3.‫מטרות‬‫לכל‬‫אסדרה‬‫במשק‬‫הגז‬ 4.‫המתווה‬‫החלופי‬ 4.1.‫פיקוח‬‫על‬‫המחירים‬–2.5‫דולר‬‫ליחידת‬‫אנרגיה‬ 4.2.‫הגבלת‬‫היצוא‬‫ופרישת‬‫צינור‬‫שני‬‫מתמר‬ 4.3‫מזעור‬‫סיכונים‬‫סביבתיים‬‫והתמודדות‬‫עם‬‫כשלים‬ 4.4.‫נתג‬"‫ז‬‫כ‬-SingleBuyer 4.5.‫עידוד‬‫הסבת‬‫ביקושים‬-‫הגברת‬‫השימוש‬‫בגז‬‫על‬‫פני‬‫פחם‬‫ומוצרי‬‫נפט‬ 4.5.1‫תחבורה‬ 4.5.2.‫ייצור‬‫חשמל‬ 4.5.3.‫תעשייה‬ 4.6.‫כניסת‬‫המדינה‬‫כשותפה‬‫בלווייתן‬‫המאגר‬ ‫ופיתוח‬ 4.6.1.‫הקמת‬‫חברת‬‫אחזקות‬‫וקניית‬‫אחוזים‬‫ממאגר‬‫לוויתן‬ 4.6.2‫מקומי‬ ‫שימוש‬ ‫עבור‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ 4.6.3.‫חטיבת‬‫המחקר‬‫של‬‫חברת‬‫האחזקות‬-‫הגוף‬‫המקצועי‬‫בתחום‬‫חיפוש‬‫והפקת‬‫גז‬‫ונפט‬ 5.‫שימוש‬‫ברווחי‬‫הגז‬‫לטובת‬‫השקעה‬‫חברתית‬‫ופיתוח‬‫משק‬‫אנרגיה‬‫בר‬‫קיימא‬ ‫נספחים‬ ‫נספח‬‫א‬'-‫מודל‬‫פיננסי‬‫לפיתוח‬‫חלקי‬‫של‬‫לוויתן‬‫לטובת‬‫שימוש‬‫מקומי‬ ‫נספח‬‫ב‬'-‫הדמיית‬‫הכנסות‬‫ממשלה‬‫מהמתווה‬‫החלופי‬
 3. 3. 3 1.‫ותקציר‬ ‫הקדמה‬ ‫של‬ ‫בהיסטוריה‬ ‫החשובות‬ ‫והחברתיות‬ ‫הכלכליות‬ ‫ההזדמנויות‬ ‫אחת‬ ‫הוא‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫לחופי‬ ‫הגז‬ ‫גילוי‬ ,‫חרם‬ ‫ובאיומי‬ ‫עוינת‬ ‫בסביבה‬ ‫שנאבקת‬ ,‫טבע‬ ‫במשאבי‬ ‫משופעת‬ ‫הייתה‬ ‫לא‬ ‫שמעולם‬ ‫במדינה‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬ .‫אוצר‬ ‫התגלה‬.‫מקומית‬ ‫אנרגיה‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫כלכלה‬ ‫וליצירת‬ ,‫אנרגטי‬ ‫לביטחון‬ ‫להגיע‬ ‫הזדמנות‬ ‫לנו‬ ‫נוצרה‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקור‬ ‫ולהוות‬ ‫חברתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫לספק‬ ,‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫עצמאותה‬ ‫לחיזוק‬ ‫בסיס‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הגז‬ ‫בב‬ ,‫ברווחה‬ ,‫בחינוך‬ ‫השקעה‬ ‫של‬ ‫חברתיות‬ ‫למטרות‬ ‫ישמשו‬ ‫הגז‬ ‫רווחי‬ .‫והנפט‬ ‫הפחם‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬‫ריאות‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫ובפיתוח‬. ,‫האדיר‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫למרות‬ ‫אך‬‫ליצירת‬ ‫הוביל‬ ‫הזה‬ ‫החשוב‬ ‫הציבורי‬ ‫המשאב‬ ‫של‬ ‫אחראי‬ ‫ולא‬ ‫שקוף‬ ‫לא‬ ‫ניהול‬ .‫רבים‬ ‫כשלים‬‫הראשון‬‫השולט‬ ‫תקדים‬ ‫חסרת‬ ‫עוצמה‬ ‫בעל‬ ‫מונופול‬ ‫של‬ ‫להיווצרות‬ ‫הסכמה‬ ‫הוא‬ ‫שבהם‬ ‫ומהווה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשאב‬‫הישראלית‬ ‫לדמוקרטיה‬ ‫סכנה‬.‫נוסף‬ ‫כשל‬ ‫ביחס‬ ‫הגבוה‬ ‫מחירו‬ ‫(בשל‬ ‫והמעודד‬ ‫במשק‬ ‫המוצרים‬ ‫רוב‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫השלכות‬ ‫שלו‬ ,‫המופקע‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫הוא‬ ‫הביטחון‬ ‫בתחום‬ ‫חמור‬ ‫כשל‬ ‫ישנו‬ ‫לבסוף‬ .‫יותר‬ ‫מזהמים‬ ‫אנרגיה‬ ‫במקורות‬ ‫שימוש‬ )‫אחרים‬ ‫אנרגיה‬ ‫לאמצעי‬ ,‫אחד‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫נסמך‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫כל‬ ‫לפיו‬ ‫האנרגטי‬‫ותוך‬ ‫לחוף‬ ‫אחת‬ ‫כניסה‬ ‫ונקודת‬ ‫אחד‬ ‫צינור‬ ,‫אחת‬ ‫אסדה‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫המקומי‬ ‫למשק‬ ‫באספקה‬ ‫יתירות‬ ,‫לכך‬ ‫וכתנאי‬ ,‫לכן‬ ‫קודם‬ ‫שהובטחה‬ ‫מבלי‬ ‫גז‬ ‫ייצוא‬ ‫של‬ ‫התרתו‬ .‫הרסניות‬ ‫להיות‬ ‫יכולות‬ ‫ההשלכות‬ ‫טרור‬ ‫מתקפת‬ ‫או‬ ‫תקלה‬‫פתרון‬ ‫נתן‬ ‫שלא‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ ‫ניסה‬ ‫אף‬ ‫הוא‬ ,‫אלו‬ ‫מכשלים‬ ‫אחד‬ ‫לאף‬‫האנטי‬ "‫המרוככת‬ ‫"היציבות‬ ‫סעיף‬ ‫באמצעות‬ ‫ולהשרישם‬ ‫לקבעם‬ .‫דמוקרטי‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫בדמות‬ ‫לבוא‬ ‫היה‬ ‫יכול‬ ‫היתירות‬ ‫לבעיית‬ ‫פתרון‬-.‫ישראל‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הגז‬ ‫מאגר‬ ‫עומדת‬ ‫בראשם‬ ‫אך‬ ‫רבים‬ ‫קשיים‬ ‫עומדים‬ ‫הפיתוח‬ ‫בפני‬‫חוקי‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫חוסר‬ ‫פית‬ ‫את‬ ‫ולדרוש‬ ‫המדינה‬‫ישראל‬ ‫חוקי‬ ‫לפי‬ ‫כמחויב‬ ‫המאגר‬ ‫וח‬. ‫מימון‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫לוויתן‬ ‫לפיתוח‬ ‫מימון‬ ‫להשיג‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫היכולת‬ ‫סביב‬ ‫נסובות‬ ‫האחרות‬ ‫הבעיות‬ .‫הגבוהה‬ ‫הפיתוח‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫לכסות‬ ‫שיוכלו‬ ‫גז‬ ‫למכירת‬ ‫ובטוחים‬ ‫יציבים‬ ‫חוזים‬ ‫להראות‬ ‫צריכות‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫למאג‬ ‫מנותבים‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫החוזים‬ ‫כל‬ ‫כיום‬‫במשק‬ ‫קיימים‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ,‫המונופול‬ ‫אותו‬ ‫ע"י‬ ‫המוחזק‬ ,‫תמר‬ ‫ר‬ ‫לוויתן‬ ‫לפיתוח‬ ‫הפנויים‬ ‫נוספים‬ ‫חוזים‬ ‫הישראלי‬. ‫היה‬ ,‫הממשלתי‬ ‫הגז‬ ‫במתווה‬ ‫שהשתקף‬ ‫כפי‬ ,‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ "‫ה"פתרון‬‫הגבוהים‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫נרחב‬ ‫יצוא‬ ‫ולאפשר‬‫המאגר‬ ‫לפיתוח‬ ‫הנדרשים‬ ‫החוזים‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫ובכך‬‫מאפיין‬ ‫זה‬ ‫לפתרון‬ . "‫"נוח‬-‫מהאינטרס‬ ‫התעלמות‬ ‫תוך‬ ‫מהירים‬ ‫רווחים‬ ‫שהינו‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫משרת‬ ‫הוא‬ ‫ישים‬ ‫ואינו‬ ‫אחראית‬ ‫לא‬ ‫ספקולציה‬ ‫הינו‬ ‫היצוא‬ ‫פתרון‬ .‫סבירים‬ ‫ומחירים‬ ‫בגז‬ ‫מקומי‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫הישראלי‬ .‫במצרים‬ ‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫וגילויי‬ ‫הנמוכים‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫לאור‬‫במידה‬ ‫גם‬‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫פתרון‬ ‫היה‬ ,‫לפועל‬ ‫יוצא‬ ‫היה‬ ‫ו‬ ‫הציבור‬ ‫של‬ ‫ובאינטרסים‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫האנרגטי‬ ‫בביטחון‬ ‫מסוכנת‬ ‫פגיעה‬. ‫לכל‬ ‫כקודם‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫ששמה‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫חדשה‬ ‫תוכנית‬ ‫נדרשת‬ ‫כך‬ ‫לאור‬‫שתאפשר‬ ‫תוכנית‬ , ‫ש‬ ‫פיתוח‬ ‫שתאפשר‬ .‫בגז‬ ‫מקומי‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫ויבוסס‬ ‫הציבור‬ ‫לטובת‬ ‫הציבורי‬ ‫במשאב‬ ‫שימוש‬‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫ל‬
 4. 4. 4 ‫ברווחי‬ ‫המדינה‬ ‫חלק‬ ‫ועל‬ ‫סבירים‬ ‫מחירים‬ ‫על‬ ,‫בארץ‬ ‫מספיקות‬ ‫גז‬ ‫כמויות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫עבור‬ ‫פחם‬ ‫כמו‬ ‫יותר‬ ‫מזהמות‬ ‫באנרגיות‬ ‫השימוש‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בישראל‬ ‫בגז‬ ‫יותר‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫שתאפשר‬ ‫תוכנית‬ .‫הגז‬ ‫הישראלי‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫ותשתמש‬ ‫ומזוט‬‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫לכיוון‬ ‫אותו‬ ‫ולהצעיד‬ ‫העקיפה‬ ‫עלותו‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫לצרכן‬ ‫הישירה‬ ‫החשמל‬ ‫עלות‬ ‫את‬ ‫להוזיל‬ ‫יאפשר‬ ‫כזה‬ ‫שימוש‬ .‫מתחדשות‬ ‫היצרני‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫התחרותיות‬ ‫את‬ ‫יגביר‬ ,‫ושירותים‬ ‫סחורות‬ ‫של‬ ‫וההובלה‬ ‫האנרגיה‬ ‫במרכיב‬ ‫המשתקפת‬ .‫עבודה‬ ‫מקומות‬ ‫ויוסיף‬ ‫הישראלי‬ ‫כללי‬ ‫בקווים‬ ‫המוצגת‬ ,‫התוכנית‬‫ישימה‬ ‫והינה‬ ‫אלו‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ,‫זה‬ ‫במסמך‬ ‫ים‬‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫רווחית‬ ‫ואף‬ ‫הגז‬‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫וההולנדי‬ ‫הנורווגי‬ ‫המודל‬ ‫כמו‬ ‫בעולם‬ ‫כיעילים‬ ‫שהוכחו‬ ‫מודלים‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫זה‬ ‫תוכנית‬ . ‫והכנסת‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫תוך‬ ‫שקופה‬ ‫בצורה‬ ‫להתבצע‬ ‫צריכה‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫אמיתית‬ ‫הסדרה‬ ‫שכל‬.‫אנחנו‬ ‫להקמת‬ ‫קוראים‬‫גם‬ ‫יציבות‬ ‫ותספק‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ ‫שתסדיר‬ ‫שקופה‬ ‫ציבורית‬ ‫ועדה‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫לאזרחים‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬.‫ממנה‬ ‫לבנות‬ ‫נקודה‬ ‫או‬ ‫לדיון‬ ‫בסיס‬ ‫להוות‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬ ‫תוכנית‬ . :‫הבאים‬ ‫הצעדים‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫התוכנית‬ ●‫של‬ ‫לרמה‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬2.5‫אנרגיה‬ ‫ליחידת‬ ‫דולרים‬-‫נמוכ‬ ‫גז‬ ‫מחירי‬ ‫יבטיח‬‫למשק‬ ‫ים‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫את‬ ‫ויקטין‬ ‫הישראלי‬. ●‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫שני‬ ‫צינור‬ ‫ופרישת‬ ‫היצוא‬ ‫של‬ ‫הגבלה‬-‫למשק‬ ‫מספיקות‬ ‫גז‬ ‫כמויות‬ ‫של‬ ‫שמירה‬ ‫תבטיח‬ .‫לוויתן‬ ‫לפיתוח‬ ‫עד‬ ‫בהולכה‬ ‫היתירות‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫שני‬ ‫צינור‬ ‫פרישת‬ .‫הישראלי‬ ●‫מנגנון‬ ‫של‬ ‫הקמה‬Single Buyer-‫ה‬ ‫המשק‬ ‫עבור‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫במרוכז‬ ‫קנייה‬‫ישראלי‬-‫התחייבות‬ ‫לרכוש‬ ‫המדינה‬-‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫בחוזים‬-‫היציבות‬ ‫את‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫לספק‬ ‫תוכל‬ ‫לוויתן‬ ‫ממאגר‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫ועידוד‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫וכן‬ ,‫המקומי‬ ‫המשק‬ ‫עבור‬ ‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫שיאפשרו‬ ‫והביטחון‬ .‫המקומי‬ ‫במשק‬ ‫בגז‬ ‫שימוש‬‫האמיתי‬ ‫היציבות‬ ‫סעיף‬ ‫זהו‬. ●‫פ‬ ‫על‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬‫נפט‬ ‫ותזקיקי‬ ‫פחם‬ ‫ני‬-‫התעשייה‬ ,‫החשמל‬ ‫במגזרי‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגדלת‬ ‫ואיכות‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫ותאפשר‬ ,‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫לפיתוח‬ ‫שישמשו‬ ,‫מקומיים‬ ‫חוזים‬ ‫תספק‬ ‫והתחבורה‬ .‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫חיים‬ ●‫(כ‬ ‫לוויתן‬ ‫במאגר‬ ‫כשותפה‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫כניסה‬-%25‫הפיתוח‬ ‫במימון‬ ‫והשתתפות‬ )‫מהמאגר‬- ‫תגדיל‬‫על‬ ‫המימוני‬ ‫הנטל‬ ‫הקטנת‬ ‫ע"י‬ ‫המאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫מימון‬ ‫ותאפשר‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫האזרחים‬ ‫חלק‬ ‫את‬ .‫המימון‬ ‫עלויות‬ ‫והקטנת‬ ‫גבוה‬ ‫אשראי‬ ‫דירוג‬ ‫בעל‬ ‫שותף‬ ‫של‬ ‫הכנסה‬ ,‫הגז‬ ‫חברות‬ ●‫עד‬ ‫החזקה‬ ‫ושטר‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫מתוקף‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬2019-‫הבעיות‬ ,‫הקודמים‬ ‫הצעדים‬ ‫לאור‬ ‫שימו‬ ‫לטובת‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫בפיתוח‬,‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫מהחברות‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬ .‫נפתרות‬ ‫מקומי‬ ‫ש‬ ‫משנת‬ ‫יאוחר‬ ‫לא‬ ,‫ישראל‬ ‫בחוקי‬ ‫כמחויב‬2019‫יש‬ ,‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫לבצע‬ ‫מסוגלות‬ ‫לא‬ ‫ואלו‬ ‫במידה‬ . ‫ושקוף‬ ‫פתוח‬ ‫למכרז‬ ‫ולהוציאו‬ ‫למדינה‬ ‫החזקה‬ ‫שטר‬ ‫את‬ ‫להחזיר‬. ●‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫להסדרת‬ ‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫שימוש‬-‫ה‬ ‫ברווחי‬ ‫חברתיים‬ ‫שימושים‬ ‫לצד‬‫להשתמש‬ ‫יש‬ ‫גז‬ ‫טבעי‬ ‫שגז‬ ‫בכך‬ ‫להכיר‬ ‫יש‬ .‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לקראת‬ ‫ולהצעדתו‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫להסדרת‬ ‫ברווחים‬ ‫אליו‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ‫וככזה‬ ‫משמעותית‬ ‫אקולוגית‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬ ‫ובעל‬ ‫מתכלה‬ ‫מאובנים‬ ‫דלק‬ ‫עדיין‬ ‫הינו‬
 5. 5. 5 ,‫מקיים‬ ‫עתיד‬ ,‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫נעשה‬ ‫בו‬ ‫עתיד‬ ‫לעבר‬ ‫בלבד‬ ‫מעבר‬ ‫דלק‬ ‫כאל‬‫בריא‬ .‫יותר‬ ‫וטוב‬ 2.‫והכשלים‬ ‫היום‬ ‫המצב‬ 2.1.‫הגז‬ ‫משק‬-‫קצרה‬ ‫היסטוריה‬ ‫ונובל‬ ‫דלק‬ ‫של‬ ‫בהובלתן‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬ ‫של‬ ‫בהחזקתן‬ ‫משמעותיים‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫מאגרי‬ ‫ארבעה‬ ‫קיימים‬ ‫כיום‬ ‫כ‬ ‫שבו‬ ‫לוויתן‬ ‫הם‬ ‫וגודלם‬ ‫המאגרים‬ .‫אנרג'י‬-600BCM‫כ‬ ‫תמר‬ ,300BCM‫כ‬ ‫שבהם‬ ‫וכריש‬ ‫ותנין‬59BCM ‫ביחד‬1‫תמר‬ ‫מאגר‬ .‫משנת‬ ‫פעיל‬2013‫מסמך‬ ‫של‬ ‫כתיבתו‬ ‫למועד‬ ‫(נכון‬ ‫שמספק‬ ‫היחיד‬ ‫הפעיל‬ ‫הגז‬ ‫מאגר‬ ‫והינו‬ ‫כ‬ )‫זה‬-60%‫במשק‬ ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫האנרגיה‬ ‫מצריכת‬. ‫מגיבה‬ ‫הממשלה‬ ‫כאשר‬ ‫הגדולים‬ ‫המאגרים‬ ‫של‬ ‫גילויים‬ ‫אחרי‬ ‫לרוב‬ ‫וקרתה‬ ‫התעכבה‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫הסדרתו‬ ‫ל‬ ‫במקום‬ ‫אחריהן‬ ‫ונגררת‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫ופעולות‬ ‫לתגליות‬‫ארוכת‬ ‫ברורה‬ ‫מדיניות‬ ‫ולהתוות‬ ‫הטון‬ ‫את‬ ‫קבוע‬ ‫הישראלי‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫משרתת‬ ‫אשר‬ ,‫טווח‬. ‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫החלטות‬ ‫מספר‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫עוצב‬ ‫היום‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫מצב‬,:‫כאן‬ ‫בקצרה‬ ‫אותן‬ ‫נסקור‬( ‫הנפט‬ ‫חוק‬1952) ‫תק‬ ‫ואת‬ ‫מסוים‬ ‫באזור‬ ‫להחזיק‬ ‫יכולה‬ ‫אחת‬ ‫שחברה‬ ‫המקסימליים‬ ‫החיפוש‬ ‫היתרי‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫קבע‬‫הזמן‬ ‫ופת‬ ‫חברות‬ ‫שעשו‬ ‫כמו‬ ,‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫המותר‬ ‫ההיתרים‬ ‫ממספר‬ ‫חריגה‬ .‫גז‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ ‫רישיון‬ ‫של‬ ‫להחזקה‬ ‫המותרת‬ ‫פלילית‬ ‫עבירה‬ ‫מהווה‬ ,‫לוויתן‬ ‫במאגר‬ ‫אנרג'י‬ ‫ונובל‬ ‫דלק‬.( ‫ושירותים‬ ‫מצרכים‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫חוק‬1996) ‫ה‬ ‫חוק‬ .‫הכנסה‬ ‫למעוטי‬ ‫גם‬ ‫שבפיקוח‬ ‫המוצרים‬ ‫של‬ ‫נוחה‬ ‫גישה‬ ‫לאפשר‬ ‫נועד‬ ‫אשר‬( ‫העסקיים‬ ‫הגבלים‬1988)- ‫מלנצל‬ (‫קרטל‬ ‫או‬ ‫מונופול‬ ‫(בדוגמת‬ ‫בשוק‬ ‫דומיננטי‬ ‫מיקום‬ ‫שתפסה‬ ‫מחברה‬ ‫למנוע‬ ‫נועדו‬ ‫עסקיים‬ ‫הגבלים‬ ( ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫חוק‬ .‫הצרכנים‬ ‫בזכויות‬ ‫ולפגוע‬ ‫כוחה‬ ‫את‬ ‫לרעה‬2002)-‫את‬ ‫להסדיר‬ ‫נועד‬ ‫אשר‬ ‫חוק‬ ‫לצרכנים‬ ‫הגז‬ ‫הולכת‬. ( ‫ששינסקי‬ ‫ועדת‬2011‫מיסו‬ ‫לחוק‬ ‫הובילה‬ )‫שמפיקות‬ ‫העודפים‬ ‫הרווחים‬ ‫מיסוי‬ ‫את‬ ‫שסידר‬ ‫נפט‬ ‫רווחי‬ ‫י‬ ‫עד‬ ‫בהדרגה‬ ‫שעולה‬ ‫פרוגרסיבי‬ ‫היטל‬ ‫בעזרת‬ ‫וזאת‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬45%.‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫מתחיל‬ ‫זה‬ ‫היטל‬ ‫זאת‬ ‫עם‬ ‫לעצמן‬ ‫החזירו‬ ‫הגז‬ ‫שחברות‬200%‫של‬ ‫בשיעור‬ ‫החזר‬ ‫יבלו‬ ‫כשהן‬ ‫רק‬ ‫למלואו‬ ‫ומגיע‬ ‫תמר‬ ‫במאגר‬ ‫מההשקעה‬ 280%‫(בעולם‬ ‫המקורית‬ ‫ההשקעה‬ ‫על‬‫כ‬ ‫נהוג‬-150%).‫לפני‬ ‫נאה‬ ‫רווח‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫מובטח‬ ,‫זה‬ ‫באופן‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫בין‬ ‫מסוימת‬ ‫אינטרסים‬ ‫שותפות‬ ‫יוצר‬ ‫ששינסקי‬ ‫היטל‬ .‫ששינסקי‬ ‫מס‬ ‫את‬ ‫ולשלם‬ ‫להתחיל‬ ‫שעליהן‬ ‫נמוך‬ ‫גז‬ ‫שבמחיר‬ ‫הציבורי‬ ‫לאינטרס‬ ‫בניגוד‬ ‫עומד‬ ‫ולכן‬ ‫גבוה‬ ‫גז‬ ‫מחיר‬ ‫של‬ ‫בשמירתו‬ ‫למדינה‬. ( ‫צמח‬ ‫ועדת‬2012‫יצוא‬ ‫את‬ ‫הסדירה‬ )‫האנרגטי‬ ‫ביטחונה‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫ישראל‬ ‫שעל‬ ‫היה‬ ‫החלטתה‬ ‫עיקר‬ .‫הגז‬ ‫ל‬25‫ש‬ ‫הייתה‬ ‫הסופית‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ .‫מספקת‬ ‫גז‬ ‫כמות‬ ‫של‬ ‫שמירה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫קדימה‬ ‫שנים‬-540BCM‫יהיו‬ ‫לוודא‬ ‫כדי‬ ‫כי‬ ‫נקבע‬ ,‫בנוסף‬ .)‫ליוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫בקירוב‬ ‫או‬ ,‫תמר‬ ‫מאגרי‬ ‫משני‬ ‫פחות‬ ‫(קצת‬ ‫לישראל‬ ‫מיועדים‬ ‫ק‬ ‫הספקה‬ ‫או‬ ,‫יתירות‬‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ישראל‬ ‫חופי‬ ‫אל‬ ‫המפותחים‬ ‫מהמאגרים‬ ‫יבנו‬ ‫צינורות‬ ‫שני‬ ,‫ונאותה‬ ‫בועה‬ ‫שכמות‬ ‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫קבעה‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫החוף‬ ‫אל‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫שני‬ ‫צינור‬ ‫לפרוש‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫את‬ ‫חייבה‬ ‫ובפרט‬ ,‫הגז‬ 1 ‫של‬ ‫בסבירות‬ ‫הערכות‬%50-‫הערכות‬P2
 6. 6. 6 ‫המאגרים‬ ‫מתוך‬ ‫מחושבת‬ ‫למשק‬ ‫הנשמרת‬ ‫הגז‬‫לחוף‬ ‫כבר‬ ‫ומחוברים‬ ‫שמפותחים‬‫הגז‬ ‫כמויות‬ ‫מתוך‬ ‫ולא‬ ‫שמוער‬,‫כך‬ ‫במסגרת‬ ‫מפותחים‬ ‫לא‬ ‫במאגרים‬ ‫כות‬‫לחוף‬ ‫לוויתן‬ ‫חיבור‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫יתאפשר‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫יצוא‬ ‫הישראלי‬. 2.2.‫כיום‬ ‫במצב‬ ‫הבעיות‬ ‫ליצירת‬ ‫הביא‬ ‫הטבע‬ ‫משאב‬ ‫של‬ ‫שקוף‬ ‫ולא‬ ‫תקין‬ ‫לא‬ ‫ניהול‬ ,‫הגז‬ ‫מאגרי‬ ‫שבגילוי‬ ‫הגדולה‬ ‫ההבטחה‬ ‫למרות‬ ‫בבג"צ‬ ‫לאחרונה‬ ‫שנפסל‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ .‫רבים‬ ‫כשלים‬‫מתמ‬ ‫לא‬‫לעשות‬ ‫ומגדיל‬ ‫אלו‬ ‫כשלים‬ ‫עם‬ ‫ודד‬ ‫ומנציחם‬ ‫מעמיקם‬ ‫ואף‬.‫והציבור‬ ‫הכנסת‬ ‫שיתוף‬ ‫וללא‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫ללא‬ ,‫שקוף‬ ‫לא‬ ‫באופן‬ ‫גובש‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ . .‫ושקוף‬ ‫ציבורי‬ ‫ובאופן‬ ‫תקין‬ ‫הליך‬ ‫במסגרת‬ ‫מגובשת‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫עתידית‬ ‫אסדרה‬ ‫כל‬‫המתווה‬ ‫הצעת‬ ‫אופן‬ ‫באותו‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫גובשה‬ ‫האחרונה‬ ‫בתקופה‬ ‫שגובשה‬ ‫החדשה‬‫מוחלטת‬ ‫התעלמות‬ ‫תוך‬ ,‫ומדאיג‬ ‫תמוה‬ .‫הציבור‬ ‫ושיתוף‬ ‫השקיפות‬ ‫מעקרונות‬ ‫המונופול‬ ‫כשל‬-,‫תחרות‬ ‫אין‬ ‫זה‬ ‫במצב‬ .‫אנרג'י‬ ‫ונובל‬ ‫דלק‬ ‫מהחברות‬ ‫המורכב‬ ‫חזק‬ ‫מונופול‬ ‫שולט‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫(פירוט‬ ‫בעתיד‬ ‫תחרות‬ ‫תהיה‬ ‫שלא‬ ‫להניח‬ ‫מאוד‬ ‫סביר‬ ,‫בישראל‬ ‫והמצב‬ ‫העולמי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫על‬ ‫ובהסתכלות‬ ‫המחירים‬ ‫בפרק‬‫ותוודא‬ ‫שתילחם‬ ‫חזקה‬ ‫ממשלה‬ ‫תעמוד‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫שמול‬ ‫והכרחי‬ ‫נדרש‬ ‫זו‬ ‫מסיבה‬ .) ‫בכוח‬ ‫ומחזיק‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ ‫האנרגיה‬ ‫עתודות‬ ‫רוב‬ ‫על‬ ‫שולט‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ .‫נשמרות‬ ‫האזרחים‬ ‫שזכויות‬ ‫לצרכיו‬ ‫הישראלית‬ ‫הממשל‬ ‫ומערכת‬ ‫הרגולציה‬ ‫את‬ ‫לכופף‬ ‫המונופול‬ ‫מבקש‬ ‫זה‬ ‫כוח‬ ‫באמצעות‬ .‫רב‬ ‫כלכלי‬ ‫ע‬ ‫ופועל‬.‫לצרכיו‬ ‫הישראלית‬ ‫האנרגיה‬ ‫כלכלת‬ ‫את‬ ‫לנווט‬ ‫מנת‬ ‫ל‬‫על‬ ‫משחיתה‬ ‫השפעה‬ ‫זה‬ ‫למונופול‬ ‫הישראלית‬ ‫הדמוקרטיה‬.‫פעל‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬‫לשנים‬ ‫מעמדו‬ ‫את‬ ‫ולקבע‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫את‬ ‫להנציח‬ ‫סעיף‬ ‫ובאמצעות‬ ‫כובל‬ ‫מהסדר‬ ‫פטור‬ ‫מתן‬ ‫באמצעות‬ ‫רבות‬"‫יציבות‬"‫ל‬ ‫דרקוני‬-10‫שנים‬. ‫המחיר‬ ‫כשל‬-‫כי‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬‫העולם‬ ‫מדינות‬ ‫לרוב‬ ‫יחסית‬ ‫מאוד‬ ‫גבוה‬ ‫והוא‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ ‫ום‬ ‫בענף‬ ‫מהמקובל‬ ‫בהרבה‬ ‫הגבוה‬ ‫רווח‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫מאפשר‬ ‫המופקע‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ .‫העצמי‬ ‫לשימושן‬ ‫גז‬ ‫שמפיקות‬ ‫מגולם‬ ‫אבל‬ ,‫החשמל‬ ‫בעלויות‬ ‫תחילה‬ ‫ומתבטא‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫הנו‬ ‫זה‬ ‫ורווח‬‫בעלויות‬ ‫גם‬ ‫למעשה‬ ‫המוצרים‬ ‫רוב‬‫בישראל‬ ‫המיוצרים‬.‫מכך‬ ‫נובעת‬ ‫זו‬ ‫עובדה‬‫עיקרי‬ ‫עלות‬ ‫ורכיב‬ ‫מרכזית‬ ‫תשומה‬ ‫הינה‬ ‫שאנרגיה‬ .‫המפעלים‬ ‫בכל‬‫הדמוקרטיה‬ ‫מול‬ ‫הרב‬ ‫כוחו‬ ‫את‬ ‫לקנות‬ ‫הגז‬ ‫למונופול‬ ‫שמאפשר‬ ‫האמצעי‬ ‫הוא‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫זה‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המובהק‬ ‫הביטוי‬ ‫וגם‬ ‫הישראלית‬‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫להגברת‬ ‫עקיפה‬ ‫תרומה‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫הגז‬ ‫למחיר‬ . ‫לשימוש‬ ‫העדפה‬ ‫ומקבע‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ ‫לעבור‬ ‫הישראלית‬ ‫מהתעשייה‬ ‫מונעים‬ ‫הגבוהים‬ ‫שהמחירים‬ ‫משום‬ .‫יותר‬ ‫מזהמים‬ ‫אנרגיה‬ ‫במקורות‬.‫רבות‬ ‫לשנים‬ ‫בענף‬ ‫המונופוליסטי‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫מקבע‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ ‫היתירות‬ ‫כשל‬-‫כ‬ ‫המספק‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫כלל‬ ‫אספקת‬ ‫כיום‬-60‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫החשמל‬ ‫מכלל‬ ‫אחוז‬,‫תלויה‬ ‫לחוף‬ ‫אחת‬ ‫כניסה‬ ‫ונקודת‬ ‫אחת‬ ‫אסדה‬ ,‫אחד‬ ‫מאגר‬ ,‫אחד‬ ‫בצינור‬‫האספקה‬ ‫בשרשרת‬ ‫כלשהו‬ ‫בחלק‬ ‫פגיעה‬ . ‫גז‬ ‫מאגרי‬ ‫שלישראל‬ ‫למרות‬ ‫זאת‬ .‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫עצום‬ ‫נזק‬ ‫תגרום‬ ,‫שלה‬ ‫השוטף‬ ‫בתפקוד‬ ‫ליקוי‬ ‫או‬ ,‫הזו‬ ‫נוספים‬-‫צינור‬ ‫להקים‬ ‫מחויבות‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ,‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫ותנין‬ ‫כריש‬ ,‫לוויתן‬‫(מאסדת‬ ‫נוסף‬ ‫בדמות‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫היתירות‬ ‫לבעיית‬ ‫פתרון‬ .‫זו‬ ‫ממחויבות‬ ‫אותן‬ ‫פוטר‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ ‫אך‬ ‫לישראל‬ )‫לחוף‬ ‫הטיפול‬ .‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬
 7. 7. 7 ‫המקומי‬ ‫השימוש‬ ‫כשל‬-‫ממספר‬ ‫מנעו‬ ‫התכנוני‬ ‫בתהליך‬ ‫וקשיים‬ ‫הגז‬ ‫באספקת‬ ‫הוודאות‬ ‫חוסר‬ ,‫הגבוה‬ ‫המחיר‬ ‫אל‬ ‫מפעלים‬ ‫לו‬ .‫הטבעי‬ ‫לגז‬ ‫מעבר‬ ‫מפעלים‬ ‫של‬ ‫רב‬,‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ ‫עוברים‬ ‫היו‬ ‫ה‬‫הייתה‬ ‫המעבר‬ ‫משמעות‬ ‫בחו"ל‬ ‫תחרותיים‬ ‫ליותר‬ ‫אותם‬ ‫הופך‬ ‫הי‬ ‫המעבר‬ ‫לכן‬ ‫האנרגיה‬ ‫בעלויות‬ ‫ירידה‬.‫תורם‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫מעבר‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫אוויר‬ ‫זיהום‬ ‫לצמצום‬ ‫מזהמים‬ ‫נפט‬ ‫במוצרי‬ ‫משתמשת‬ ‫אלא‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫משתמשת‬ ‫ולא‬ ‫כמעט‬ ‫כיום‬ ‫הישראלית‬ ‫התחבורה‬ ,‫בנוסף‬ .‫יותר‬‫מתוו‬‫מצרכי‬ ‫ומתעלם‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫הסדרת‬ ‫של‬ ‫הביקוש‬ ‫בצד‬ ‫מטפל‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגז‬ ‫ה‬ .‫וטובתו‬ ‫המקומי‬ ‫המשק‬ ‫הסביבתי‬ ‫הכשל‬-‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫ואמצעים‬ ‫כלים‬ ‫א‬ ‫אקולוגי‬ ‫אסון‬ ‫של‬ ‫למקרה‬ ‫מספיקות‬ ‫ערבויות‬ ‫אין‬ ,‫כיום‬ ‫ס‬ ‫אפשרות‬ ‫בגדר‬ ‫הם‬ ‫ונפט‬ ‫גז‬ ‫בארות‬ ‫של‬ ‫באזורים‬ ‫סביבתיים‬ ‫אסונות‬ ,‫לדאבוננו‬ .‫הסביבה‬‫עלול‬ ‫רב‬ ‫נזק‬ .‫בירה‬ .‫כלכלתם‬ ‫על‬ ‫וגם‬ ‫ישראל‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫בריאותם‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫שיכול‬ ‫דבר‬ ,‫והחופים‬ ‫הים‬ ‫לסביבת‬ ‫להיגרם‬ ‫החיים‬ ‫בעלי‬ ,‫הציבור‬ ‫את‬ ‫ומשאיר‬ ‫מאחריות‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫את‬ ‫פוטר‬ ,‫אלה‬ ‫מסוגיות‬ ‫מתעלם‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ .‫אלה‬ ‫ונזקים‬ ‫לסיכונים‬ ‫ופגיעים‬ ‫חשופים‬ ‫והסביבה‬ 2.3.‫לווי‬ ‫בפיתוח‬ ‫בעיות‬‫תן‬ ‫יתירות‬ ‫יאפשר‬ ‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ .‫ישראל‬ ‫של‬ ‫הכלכליים‬ ‫במים‬ ‫שנתגלו‬ ‫המאגרים‬ ‫בין‬ ‫הגדול‬ ‫הוא‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫היתרונות‬ ‫אף‬ ‫על‬ .‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫אנרגטי‬ ‫ביטחון‬ ‫ויספק‬ ‫האספקה‬ ‫אמינות‬ ‫לשיפור‬ ‫יתרום‬ ,‫למשק‬ ‫הגז‬ ‫באספקת‬ ‫החזקה‬ ‫בעל‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫ישנה‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫שע"פ‬ ‫למרות‬ ‫זאת‬ .‫כה‬ ‫עד‬ ‫מעוכב‬ ‫פיתוחו‬ ‫הרבים‬‫המאגר‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫גילויו‬ ‫ממועד‬ ‫שנים‬ ‫שלוש‬ ‫תוך‬2‫לפתחו‬ ‫ולא‬ ‫במאגר‬ ‫להחזיק‬ ‫השותפות‬ ‫ממשיכות‬ ,‫לחוק‬ ‫ובניגוד‬ ,‫זאת‬ ‫למרות‬ . :‫בעיות‬ ‫כמה‬ ‫עומדות‬ ‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫בפני‬ .‫המאגר‬ ‫לפיתוח‬ ‫לגרום‬ ‫מצליחה‬ ‫לא‬ ‫מצידה‬ ‫ישראל‬ ‫ומדינת‬ ‫המשילות‬ ‫בעיית‬-‫ל‬ ‫החוקית‬ ‫זכותה‬ ‫על‬ ‫פעם‬ ‫אחר‬ ‫פעם‬ ‫ויתרה‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫הגז‬ ‫מחברות‬ ‫תבוע‬ ‫על‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫המדינה‬ ‫מוותרת‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגז‬ ‫במתווה‬ .‫החזקה‬ ‫שטר‬ ‫ומתוקף‬ ‫הנפט‬ ‫חוק‬ ‫מתוקף‬ ‫המאגר‬ ‫הנקוב‬ ‫המועד‬ ‫עד‬ ‫לוויתן‬ ‫לפיתוח‬ ‫החוקית‬ ‫תביעתה‬-‫מרץ‬20183‫לעשות‬ ‫הגדילה‬ ‫ואף‬-‫ל‬ ‫אותו‬ ‫דחתה‬-2020 ‫מאפ‬ ‫למעשה‬ ‫המדינה‬ ‫בכך‬ .‫בחוק‬ ‫הקבועות‬ ‫הסנקציות‬ ‫על‬ ‫וויתרה‬‫ולא‬ ‫במאגר‬ ‫להחזיק‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫שרת‬ .‫לפתחו‬ ‫המונופול‬ ‫בעיית‬-‫לוויתן‬ ‫ממאגר‬ ‫הארי‬ ‫בחלק‬ ‫מחזיקות‬ ‫ודלק‬ ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫החברות‬-‫מחזיקות‬ ‫החברות‬ ‫אותן‬ ‫שימוש‬ ‫עבור‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫אינטרס‬ ‫או‬ ‫תמריץ‬ ‫כל‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫אין‬ ,‫כזה‬ ‫במצב‬ .‫כן‬ ‫גם‬ ‫תמר‬ ‫במאגר‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫יכולות‬ ‫הן‬ ‫שכן‬ ‫מקומי‬‫בלבד‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫המשק‬ ‫צרכי‬.‫הקיימים‬ ‫שהביקושים‬ ‫אף‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ )‫נספח‬ ‫(ראה‬ ‫נכונה‬ ‫חלוקה‬ ‫לאחר‬ ‫המאגרים‬ ‫לשני‬ ‫רווחיות‬ ‫לייצר‬ ‫בכדי‬ ‫מספיקים‬ ‫היום‬ ‫במשק‬.‫כל‬ ,‫למעשה‬ ‫לספק‬ ‫יהיה‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ,‫לוויתן‬ ‫אל‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫ביקושים‬ ‫להסיט‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫אין‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫עוד‬ ‫פית‬ ‫את‬ ‫שיבטיחו‬ ‫ביקושים‬.‫המאגר‬ ‫וח‬ 2 ‫הנפט‬ ‫חוק‬-1952-,'‫ד‬ ‫סימן‬29'‫ב‬ 3 "‫דרום‬ ‫"לוויתן‬ ‫חזקה‬ ‫שטר‬-‫מרץ‬2014
 8. 8. 8 ‫המימון‬ ‫בעיית‬-‫המימון‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫ניכרת‬ ‫כספית‬ ‫השקעה‬ ‫נדרשת‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫כדי‬ ‫הדרוש‬,‫להבטיח‬ ‫כיום‬ ‫נדרשות‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬‫לאומיים‬ ‫בין‬ ‫פיננסיים‬ ‫ממוסדות‬ ‫הלוואות‬.‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ההלוואה‬,‫שיספקו‬ ‫גז‬ ‫לרכישת‬ ‫טווח‬ ‫ארוכי‬ ‫חוזים‬ ‫להציג‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫חייבות‬.‫מהפרויקט‬ ‫יציב‬ ‫הכנסות‬ ‫זרם‬ ‫הגז‬ ‫ומחירי‬ ‫מוגבלות‬ ‫ליצוא‬ ‫האפשרויות‬ ,‫תמר‬ ‫מאגר‬ ‫אל‬ ‫מופנים‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫הביקושים‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬ ‫אפשרית‬ ‫בלתי‬ ‫עד‬ ‫קשה‬ ‫נראית‬ ‫המימון‬ ‫השגת‬ ,‫צניחה‬ ‫במגמת‬ ‫בעולם‬ ‫הטבעי‬. ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫בעיית‬-‫הפר‬ ‫הינו‬ ‫תמר‬ ‫פרויקט‬ ,‫בעולם‬ ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫הגז‬ ‫פרויקטי‬ ‫מכל‬‫הרווחי‬ ‫ויקט‬ ‫היחיד‬.‫מזהיר‬ ‫איננו‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫הכספי‬ ‫מצבה‬,‫המעטה‬ ‫בלשון‬,‫ירד‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫האג"ח‬ ‫דירוג‬ ‫לאחרונה‬ ‫כאשר‬ ,‫בעולם‬ ‫פיתוחיה‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫עצרה‬ ,‫כך‬ ‫בעקבות‬ .‫שלילית‬ ‫תחזית‬ ‫עם‬ ,"‫"זבל‬ ‫רמת‬ ‫מעל‬ ‫אחת‬ ‫לרמה‬ ‫החב‬ ‫שפרסמה‬ ‫בתכניות‬ ‫לראות‬ ‫שאפשר‬ ‫כמו‬ ,‫לוויתן‬ ‫שדה‬ ‫של‬ ‫פיתוחו‬ ‫כולל‬‫לשנה‬ ‫הצפויות‬ ‫וההשקעות‬ ‫רה‬ ‫הקרובה‬.‫גורמים‬ ‫כי‬ ‫האפשרות‬ ‫את‬ ‫לשלול‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬‫עוינים‬‫דבר‬ ,‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫על‬ ‫ישתלטו‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫בתשתית‬ ‫משמעותי‬ ‫רכיב‬ ‫על‬ ‫שליטה‬ ‫לידיהם‬ ‫יקבלו‬ ‫ובכך‬ ,‫הרעוע‬ ‫הפיננסי‬ ‫מצבה‬ ‫בשל‬ ‫אפשרי‬ ‫שהינו‬ .‫הישראלית‬ ‫ובכלכלה‬ ‫מ‬ ‫לפיתוח‬ ‫להביא‬ ‫ישראל‬ ‫ממשלת‬ ‫של‬ ‫האסטרטגיה‬‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫נרחב‬ ‫יצוא‬ ‫לאפשר‬ ‫היא‬ ,‫לוויתן‬ ‫אגר‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫המופקעת‬ ‫המחירים‬ ‫רמת‬ ‫שנשמרת‬ ‫בזמן‬ ‫וזאת‬ ,‫למצרים‬.‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬ ,‫תצליח‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫רעה‬‫הביטחון‬ ‫תחת‬ ‫תחתור‬ ,‫ולוויתן‬ ‫תמר‬ ‫המאגרים‬ ‫לריקון‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫תסלול‬ ‫היא‬ ‫שכן‬ ‫גבוה‬ ‫מחירים‬ ‫רמת‬ ‫ותשמור‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫האנרגטי‬.‫במיוחד‬ ‫ה‬ ‫כלל‬ ‫ישימה‬ ‫אינה‬ ‫זו‬ ‫אסטרטגיה‬ ,‫לכך‬ ‫בנוסף‬-‫מאגר‬ ‫ובראשם‬ ,‫במצרים‬ ‫האחרונים‬ ‫הגז‬ ‫גילויי‬ ‫לאחר‬ZOHR, ‫המצרי‬ ‫הנפט‬ ‫שר‬ ‫מדברי‬ ‫בבירור‬ ‫מתבטא‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫משמעותית‬ ‫קטנה‬ ‫הישראלי‬ ‫בגז‬ ‫המצרים‬ ‫של‬ ‫התלות‬ ‫מחיר‬ ‫קריסת‬ ‫את‬ ‫להוסיף‬ ‫יש‬ ‫לכך‬ .‫מישראל‬ ‫גז‬ ‫תרכוש‬ ‫לא‬ ‫שמצרים‬ ‫פעמים‬ ‫כמה‬ ‫שהצהיר‬‫העולמיים‬ ‫הגז‬ ‫י‬ ‫שהבטחת‬ ‫היא‬ ‫שתתקבל‬ ‫והתמונה‬‫כדאית‬ ‫ולא‬ ‫ישימה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫היצוא‬ ‫באמצעות‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬. ‫פרדיגמה‬ ‫שינוי‬ ‫נדרש‬ ‫הכוחות‬ ‫ובמאזן‬ ‫הישראלי‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשק‬ ‫מבניים‬ ‫שינויים‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫היצוא‬ ‫ספקולציות‬ ‫על‬ ‫להסתמך‬ ‫במקום‬ .‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫לבין‬ ‫הממשלה‬ ‫בין‬ ‫היום‬ ‫הקיים‬‫שמ‬ ‫לדרוש‬ ‫יש‬‫הינו‬ ‫המקומי‬ ‫המשק‬ ‫כאשר‬ ‫יפותח‬ ‫לוויתן‬ ‫אגר‬ ‫ביד‬ ‫כסחורה‬ ‫ממנו‬ ‫המופק‬ ‫הרווח‬ ‫על‬ ‫בהרבה‬ ‫עולים‬ ‫בגז‬ ‫מקומי‬ ‫שבשימוש‬ ‫היתרונות‬ ‫שכן‬ ,‫שלו‬ ‫העוגן‬ ‫לקוח‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬‫יש‬ ‫ובמקביל‬ ‫מהיר‬ ‫זמנים‬ ‫בלוח‬ ‫המאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫את‬ ‫ולדרוש‬ ‫הישראלי‬ ‫החוק‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫יש‬ . ‫המקו‬ ‫הצרכנים‬ ‫בקרב‬ ‫הביקושים‬ ‫להגדלת‬ ‫לפעול‬‫המאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫במימון‬ ‫ממשלתית‬ ‫מעורבות‬ ‫לבסוף‬ .‫מיים‬ .‫בלעדי‬ ‫באופן‬ ‫אנרג'י‬ ‫נובל‬ ‫על‬ ‫שבהסתמכות‬ ‫הבעיה‬ ‫את‬ ‫לפתור‬ ‫יכולה‬
 9. 9. 9 3.‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫אסדרה‬ ‫לכל‬ ‫מטרות‬ :‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫האינטרסים‬ ‫את‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ‫לראות‬ ‫צריכה‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫אסדרה‬ ‫כל‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬–:‫לישראלים‬ ‫ט‬ ‫ארוכת‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫בניית‬‫שימוש‬ .‫ובתעשייה‬ ‫בתחבורה‬ ‫להנעה‬ ,‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫בגז‬ ‫מקומי‬ ‫לשימוש‬ ‫ווח‬ ‫לעצור‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לשם‬ .‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫לנשום‬ ‫לכולנו‬ ‫ויאפשר‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫את‬ ‫יוריד‬ ,‫הכלכלה‬ ‫את‬ ‫ימריץ‬ ‫מקומי‬ ‫ביטחון‬ ‫שתבטיח‬ ‫רבות‬ ‫לשנים‬ ‫בישראל‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫מספיקות‬ ‫כמויות‬ ‫של‬ ‫שמירה‬ ‫על‬ ‫ולעמוד‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫נמהר‬ ‫יצוא‬ ‫כל‬ ‫אנרגט‬.‫ואזרחיה‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫י‬ :‫הגז‬ ‫תגליות‬ ‫פיתוח‬ ‫המשק‬ ‫לטובת‬ ‫בהקדם‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ .‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫האנרגיה‬ ‫במקורות‬ ‫היתירות‬ ‫הבטחת‬ ‫יהווה‬ ‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ .‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫נוסף‬ ‫צינור‬ ‫והנחת‬ ‫הישראלי‬‫פתרון‬‫הביטחון‬ ‫את‬ ‫יגדיל‬ ,‫היתירות‬ ‫לבעיית‬ ‫להגדיל‬ ‫למשק‬ ‫ויאפשר‬ ‫האנרגטי‬‫גם‬ ‫כלל‬ ‫(ובדרך‬ ‫יותר‬ ‫מזהמים‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ )‫יותר‬ ‫יקרים‬. ‫הטבעי‬ ‫לגז‬ ‫ראוי‬ ‫מחיר‬ ‫הבטחת‬-‫הישראלי‬ ‫לצרכן‬ ‫והן‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫הן‬ ‫הוגן‬ ‫שהוא‬ ‫מחיר‬: ‫נאותים‬ ‫ורווחים‬ ‫הישראלית‬ ‫ולתעשייה‬ ‫ישראל‬ ‫לאזרחי‬ ‫הוגן‬ ‫מחיר‬ ‫שיבטיח‬ ‫ומשמעותי‬ ‫אמיתי‬ ‫מחירים‬ ‫פיקוח‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬–‫עד‬2.5$.‫אנרגיה‬ ‫ליחידת‬‫המקובל‬ ‫רווח‬ ‫בצירוף‬ ‫הפרויקט‬ ‫פיתוח‬ ‫עלות‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫יהיה‬ ‫מחיר‬ .‫בעולם‬ ‫בענף‬ :‫הישראלית‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫ומכופף‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬ ‫האנרגיה‬ ‫משאב‬ ‫את‬ ‫חנק‬ ‫באחיזת‬ ‫שמחזיק‬ ‫הגז‬ ‫מונופול‬ ‫ריסון‬ ‫מוחל‬ ‫שליטה‬ ‫העברת‬ .‫לצרכיו‬ ‫הישראלית‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫את‬‫איום‬ ‫מהווה‬ ‫פרטיות‬ ‫לידיים‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫על‬ ‫טת‬ ‫על‬ ‫ממשי‬‫אופיי‬‫ה‬‫אזרחיה‬ ‫של‬ ‫ורווחתם‬ ‫טובתם‬ ‫שיקולי‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫יכולתה‬ ‫ועל‬ ‫ישראל‬ ‫מדינה‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטי‬ ‫מלאה‬ ‫ובשקיפות‬ ‫הציבור‬ ‫ובפיקוח‬ ‫בשליטת‬ ‫הנמצא‬ ‫גז‬ ‫משק‬ ‫ליצור‬ ‫יש‬ .‫העדיפויות‬ ‫סדר‬ ‫בראש‬. :‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫ומקיים‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫תכנון‬ ‫לייצר‬ ‫יש‬‫צריכים‬ ‫הגז‬ ‫רווחי‬ .‫יותר‬ ‫נקיות‬ ‫אנרגיות‬ ‫לקראת‬ ‫מעבר‬ ‫כאנרגיית‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫שרואה‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫תכנון‬ ‫במשאבים‬ ‫קיימא‬ ‫בר‬ ‫ושימוש‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫לפיתוח‬ ,‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬ ‫לאמצעים‬ ‫לשמש‬ ‫בעי‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫במטרה‬ ‫לתכנן‬ ‫יש‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫את‬ .‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫כלל‬ ‫למען‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫להפחתת‬ ‫שיביא‬‫ות‬ .‫מתחדשות‬ ‫באנרגיות‬ ‫נרחב‬ ‫שימוש‬ ‫על‬ ‫שיסתמך‬ ‫העתידי‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשק‬ ‫ותנודתיות‬ ‫אגירה‬ :‫והסביבה‬ ‫הים‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫מפני‬ ‫אפקטיבית‬ ‫והתרעה‬ ‫בחוף‬ ‫או‬ ‫בים‬ ‫אקולוגי‬ ‫אסון‬ ‫מפני‬ ‫והגנות‬ ‫למניעה‬ ‫ומערכת‬ ‫עבודה‬ ‫תכנית‬ ‫יצירת‬ ‫ה‬ ‫והולכת‬ ‫הגז‬ ‫חיפושי‬ ,‫הגז‬ ‫מוצרי‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫שימוש‬ ‫במקביל‬ .‫כאלו‬ ‫אסונות‬‫מערכת‬ ‫לייצר‬ ‫יש‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫גז‬ ,‫ויתרחשו‬ ‫במידה‬ ,‫סביבתיים‬ ‫ואסונות‬ ‫במפגעים‬ ‫טיפול‬ ‫וביצוע‬ ‫למימון‬ ‫מספקת‬ ‫וערבויות‬ ‫התחייבויות‬ .‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫ושימוש‬ ‫להפקה‬ ‫הקשורות‬ ‫מפעולות‬ ‫כתוצאה‬
 10. 10. 10 4.‫החלופי‬ ‫המתווה‬ 4.1.‫המחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬–2.5‫אנרגיה‬ ‫ליחידת‬ ‫דולר‬ ‫היום‬ ‫שהוא‬ ‫כפי‬ ,‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬(5.7$)‫הינו‬ ,‫אסדרה‬ ‫תחת‬ ‫להיות‬ ‫היה‬ ‫שיכול‬ ‫מכפי‬ ‫בהרבה‬ ‫וגבוה‬ ‫מופקע‬ ‫עיניה‬ ‫לנגד‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫את‬ ‫שרואה‬‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫שמחיר‬ ‫לציין‬ ‫מספיק‬ ‫אך‬ ‫נרחב‬ ‫לדיון‬ ‫זכה‬ ‫זה‬ ‫נושא‬ . ‫משקף‬‫בעולם‬ ‫בענף‬ ‫מהמקובל‬ ‫בהרבה‬ ‫גדול‬ ‫רווח‬‫על‬ ‫לשמור‬ ‫ועדיין‬ ‫משמעותית‬ ‫בצורה‬ ‫להורידו‬ ‫ושניתן‬ ‫ע‬ ‫רווחי‬ ‫הפרויקט‬‫כן‬ ‫כמו‬ .‫החברות‬ ‫בור‬,‫לצריכתן‬ ‫גז‬ ‫המפיקות‬ ‫למדינות‬ ‫בינלאומית‬ ‫שהשוואה‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫שמחיר‬ ‫להבנה‬ ‫תורמת‬ ‫העצמית‬‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫שהוא‬ ‫מכפי‬ ‫משולש‬ ‫ואף‬ ‫כפול‬. ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫על‬ ‫משמעותית‬ ‫השפעה‬ ‫הגז‬ ‫למחיר‬.‫ישיר‬ ‫חיסכון‬ ‫תבטיח‬ ‫הגז‬ ‫ממחיר‬ ‫דולר‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫הורדה‬ ‫של‬‫בשנה‬ ‫שקל‬ ‫כמיליארד‬‫למשק‬.‫דבר‬ ,‫יותר‬ ‫נקיים‬ ‫אנרגיה‬ ‫במקורות‬ ‫לשימוש‬ ‫מעבר‬ ‫תעודד‬ ‫היא‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫ותגדיל‬ ‫האוויר‬ ‫מזיהום‬ ‫הנגרמת‬ ‫והתחלואה‬ ‫הבריאותיים‬ ‫הנזקים‬ ‫את‬ ‫ויפחית‬ ‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫לשמירה‬ ‫שיתרום‬ ‫דולרים‬ ‫שלושה‬ ‫של‬ ‫במחיר‬ ‫לגז‬ ‫מפעלים‬ ‫חיבור‬ ,‫בנוסף‬ .‫במשק‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬,‫מעל‬ ‫לחסוך‬ ‫עתיד‬ 50%‫מעלויות‬,‫הישראלית‬ ‫התעשייה‬ ‫של‬ ‫צמיחה‬ ‫לעידוד‬ ‫יביא‬ ‫זה‬ ‫דבר‬ .‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫למפעלים‬ ‫האנרגיה‬ ‫לבסוף‬ .‫הגלובלי‬ ‫בשוק‬ ‫להתחרות‬ ‫לה‬ ‫ויאפשר‬ ,‫בפריפריה‬ ‫במיוחד‬ ,‫התעסוקה‬ ‫הגדלת‬,‫הגז‬ ‫במחיר‬ ‫הורדה‬ .‫הישראלית‬ ‫הדמוקרטיה‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫המונופול‬ ‫של‬ ‫כוחו‬ ‫את‬ ‫תקטין‬ ‫מ‬ ‫לתחרות‬ ‫האפשרות‬ ‫חוסר‬ ‫ולאור‬ ,‫כך‬ ‫לאור‬,)‫מסגרת‬ ‫(ראה‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫מחירים‬ ‫ורידת‬‫באופן‬ ‫להטיל‬ ‫יש‬ ‫של‬ ‫לרמה‬ ‫הגז‬ ‫מחירי‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫מיידי‬2.5( ‫אנרגיה‬ ‫ליחידת‬ ‫דולרים‬mmbtu)‫חוק‬ ‫מתוקף‬ ‫יבוא‬ ‫הפיקוח‬ . ‫המחירים‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬4‫העלות‬ ‫את‬ ‫יגלם‬ ‫המחיר‬ ‫זה‬ ‫עקרון‬ ‫פי‬ ‫על‬ :‫עלות‬ ‫מבוסס‬ ‫מודל‬ ‫ע"פ‬ ‫מחושב‬ ‫המחיר‬ . ‫המקו‬ ‫מעל‬ ‫נורמטיבי‬ ‫רווח‬ ‫בתוספת‬‫בעולם‬ ‫בל‬-‫כ‬ ‫של‬ ‫פנימית‬ ‫תשואה‬-12%‫המקובלת‬ ‫שהתשואה‬ ‫בעוד‬ ‫בין‬ ‫נעה‬ ‫בענף‬8%-9%( ‫שירותים‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫הפיקוח‬ ‫בתחום‬ ‫בעולם‬ ‫ומקובל‬ ‫נפוץ‬ ‫זה‬ ‫מודל‬ .utilities‫כמו‬ , ‫כסחורה‬ ‫ולא‬ ‫לאזרחיה‬ ‫מעניקה‬ ‫שהמדינה‬ ‫כשירות‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫להתייחס‬ ‫יש‬ ,‫זו‬ ‫תפישה‬ ‫פי‬ ‫ומים).על‬ ‫חשמל‬ .‫בלבד‬ ‫ה‬ ‫ענף‬ ‫ריכוזיות‬ #‫גז‬–?‫הגז‬ ‫במחיר‬ ‫להורדה‬ ‫שתוביל‬ ‫תחרות‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫האם‬ .‫גבוהה‬ ‫רגולציה‬ ‫ונדרשת‬ ‫תחרות‬ ‫אין‬ ‫קטנים‬ ‫ובשווקים‬ ,‫ריכוזיים‬ ‫לרוב‬ ‫הם‬ ‫בעולם‬ ‫אנרגיה‬ ‫שווקי‬‫הגז‬ ‫ענף‬ .‫מטבעו‬ ‫ריכוזי‬ ‫הינו‬ ‫הישראלי‬‫המשק‬ .‫גז‬ ‫צינורות‬ ‫לתשתית‬ ‫מחובר‬ ‫אינו‬ ‫אשר‬ ,‫מבודד‬ "‫אנרגטי‬ ‫"אי‬ ‫היא‬ ‫ישראל‬ ‫ק‬ ‫שוק‬ ‫הוא‬ ‫הישראלי‬‫יחיד‬ ‫מפעיל‬ ‫אך‬ ‫משווקים‬ ‫מספר‬ ‫בענף‬ ;‫גז‬ ‫צריכת‬ ‫במונחי‬ ‫טן‬-‫מרכזי‬ ‫קונה‬ ;"‫אנרג'י‬ ‫"נובל‬ ‫יחיד‬-‫בשימוש‬ ‫הנמצא‬ ‫יחיד‬ ‫גדול‬ ‫מאגר‬ ‫במשק‬ ;‫שנים‬ ‫לעשרות‬ ‫נחתמים‬ ‫מולו‬ ‫חוזים‬ ‫אשר‬ ,‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫לחוף‬ ‫יחיד‬ ‫הובלה‬ ‫צינור‬ ‫עובר‬ ‫היחיד‬ ‫מהמאגר‬ .‫כיום‬ ‫לנו‬ ‫הידועים‬ ‫משמעותי‬ ‫בגודל‬ ‫בלבד‬ ‫ושניים‬ ,)‫(תמר‬‫ויש‬ , ‫גז‬ ‫ליבוא‬ ;‫שנים‬ ‫במספר‬ ‫נאמד‬ ‫מאגר‬ ‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫וזמן‬ ‫יקרות‬ ‫קבועות‬ ‫בתשתיות‬ ‫מתבצע‬ ‫הסחר‬ ‫זה‬ ‫שבענף‬ ‫לזכור‬ ‫(בצורת‬LNG‫(בצורת‬ ‫גז‬ ‫ויבוא‬ ,‫כך‬ ‫בשל‬ .‫וגיזוז‬ ‫הובלה‬ ,‫הנזלה‬ ‫בגין‬ ‫גדולות‬ ‫עודפות‬ ‫עלויות‬ )LNG‫להיות‬ ‫אמור‬ ) ‫הנ‬ ‫המחיר‬ ‫תחת‬ ‫היום‬ ‫המצב‬ ‫כך‬ ‫לא‬ ‫כי‬ ‫(אם‬ ‫המקומי‬ ‫מהגז‬ ‫בהרבה‬ ‫יקר‬‫על‬ ‫שתסתמך‬ ‫חלופה‬ ‫כל‬ ,‫זו‬ ‫מסיבה‬ .)‫וכחי‬ .‫גדולה‬ ‫רנטה‬ ‫תגלם‬ ‫בוודאי‬ ‫יבוא‬ ‫למסקנה‬ ‫מביאים‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫הייחודיים‬ ‫המאפיינים‬‫אינה‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫במשק‬ ‫דינאמי‬ ‫שוק‬ ‫שהתפתחות‬ .‫סבירה‬‫לתחרות‬ ‫ולא‬ ‫קרטל‬ ‫ליצירת‬ ‫תביא‬ ‫לשוק‬ ‫נוספים‬ ‫משווקים‬ ‫של‬ ‫שהכנסה‬ ‫להניח‬ ‫יסוד‬ ‫יש‬ ,‫הוא‬ ‫נהפוך‬ .‫מחירים‬ ‫ולהורדת‬‫אלו‬ ‫הרפתקניים‬ ‫ניסיונות‬ ‫מצדיק‬ ‫לא‬ ‫האנרגטי‬ ‫לביטחון‬ ‫להיגרם‬ ‫שעלול‬ ‫הנזק‬. 4 ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫חוק‬‫ושירותים‬-1996
 11. 11. 11 4.2.1.‫הגבלת‬‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫שאלה‬ ‫ובראשונה‬ ‫בראש‬ ‫היא‬ ‫צריכה‬ ‫ישראל‬ ‫גז‬ ‫כמה‬ ‫השאלה‬‫ניהול‬ ‫אופן‬ ‫על‬ ‫בהחלטה‬ ‫מדובר‬ . ,‫שלה‬ ‫הדלקים‬ ‫צריכת‬ ‫תמהיל‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫הזדמנות‬ ‫לישראל‬ ‫מעניקות‬ ‫הגז‬ ‫תגליות‬ .‫האנרגיה‬ ‫משק‬‫באופן‬ ‫שיסב‬‫ענפים‬‫שונים‬‫במשק‬‫על‬ ,‫הישראלית‬ ‫הכלכלה‬ ‫על‬ ‫משפיע‬ ‫בגז‬ ‫מקומי‬ ‫שימוש‬ .‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ )‫בהמשך‬ ‫(יפורט‬ ‫האנרגטי‬ ‫הביטחון‬ ‫ועל‬ ‫התושבים‬ ‫בריאות‬ ‫על‬ ,‫הסביבה‬‫בשימוש‬ ‫יותר‬ ‫רב‬ ‫ערך‬ ‫ישנו‬ ‫ולכן‬ ‫בגז‬ ‫מקומי‬‫מהיר‬ ‫רווחים‬ ‫תמורת‬ ‫כסחורה‬ ‫שלו‬ ‫ביצוא‬ ‫מאשר‬‫יש‬ ‫כך‬ ‫לאור‬ .‫ים‬‫עד‬ ‫לפחות‬ ,‫היצוא‬ ‫את‬ ‫להגביל‬ ‫את‬ ‫שרואה‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫טווח‬ ‫ארוכת‬ ‫לאומית‬ ‫בתכנית‬ ‫יצוא‬ ‫כל‬ ‫ולהתנות‬ ,‫לחוף‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫חיבור‬ .‫כקודם‬ ‫הציבורי‬ ‫האינטרס‬ ‫החלטה‬442‫הממשלה‬ ‫של‬‫משנת‬2013,‫של‬ ‫תכנון‬ ‫הציגה‬ ,‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫החלטות‬ ‫על‬ ‫חלקי‬ ‫באופן‬ ‫שנסמכת‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫רק‬ ‫הגז‬ ‫משק‬2040‫כ‬ ‫של‬ ‫ייצוא‬ ‫לחברות‬ ‫ומתירה‬-40%‫של‬ ‫בסבירות‬ ‫המוערכות‬ ‫העתודות‬ ‫מכלל‬ 50% (P2‫של‬ ‫בהיקף‬ ‫המקומי‬ ‫למשק‬ ‫גז‬ ‫עתודות‬ ‫שמירת‬ ‫דהיינו‬ .)540BCM‫נוספת‬ ‫עתודה‬ ‫כל‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫בלבד‬ ‫(ביניהם‬ ‫צמח‬ ‫בוועדת‬ ‫המקצוע‬ ‫גורמי‬ ‫מצד‬ ‫רבה‬ ‫לביקורת‬ ‫זכתה‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ .‫ליצוא‬ ‫מותרת‬ ‫הינה‬ ‫שתתגלה‬ ‫המדעני‬.‫אדירה‬ ‫ציבורית‬ ‫במחאה‬ ‫ולוותה‬ )‫באוצר‬ ‫הראשי‬ ‫והכלכלן‬ ‫והסביבה‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשרדי‬ ‫הראשיים‬ ‫ם‬ ‫של‬ ‫בסבירות‬ ‫המקומי‬ ‫למשק‬ ‫הנשמרות‬ ‫הכמויות‬ ‫חישוב‬50%‫הכמויות‬ ‫את‬ ‫לחשב‬ ‫יש‬ .‫אחראי‬ ‫לא‬ ‫הינו‬ ‫בלבד‬ ‫של‬ ‫בסבירות‬ ‫המקומי‬ ‫למשק‬ ‫הנשמרות‬90%(P1.‫המוכחות‬ ‫העתודות‬ ‫מתוך‬ ‫ורק‬ ) ‫שא‬ ‫קבעה‬ ‫אף‬ ‫צמח‬ ‫ועדת‬‫באופן‬ ‫משנה‬ ‫הממשלתי‬ ‫הגז‬ ‫מתווה‬ .‫לחוף‬ ‫לוויתן‬ ‫חיבור‬ ‫לפני‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫לייצא‬ ‫ין‬ ‫באופן‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫יצוא‬ ‫ומאפשר‬ ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫את‬ ‫משמעותי‬‫מידי‬.‫ב‬ ‫מדובר‬‫מהלך‬‫פיתוח‬ ‫שכן‬ ‫מסוכן‬ .‫מספק‬ ‫בדיוק‬ ‫ידועות‬ ‫לא‬ ‫בו‬ ‫הגז‬ ‫וכמויות‬ ‫מובטח‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫לוויתן‬‫לפ‬ ‫מתמר‬ ‫יצוא‬ ‫כל‬ ‫לאסור‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לאור‬‫ני‬ ‫לחוף‬ ‫לוויתן‬ ‫חיבור‬. ?‫לנו‬ ‫יש‬ ‫גז‬ ‫וכמה‬ ‫צריכה‬ ‫ישראל‬ ‫גז‬ ‫#כמה‬ ‫ל‬ ‫יזדקק‬ ‫ישראלי‬ ‫שהמשק‬ ‫מעריך‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬-40 BCM2‫עד‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬20405‫את‬ ‫משקפת‬ ‫זו‬ ‫הערכה‬ . ‫ב‬ ‫צורך‬ ‫העריכה‬ ‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫זאת‬ ‫לעומת‬ .‫הנוכחית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬-550BCM‫המקומי‬ ‫המשק‬ ‫עבור‬.6 ‫משנת‬ ‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫בנושא‬ ‫בדו"ח‬2012‫והמים‬ ‫והאנרגיה‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫במשרדי‬ ‫הראשיים‬ ‫המדענים‬ ‫מעריכים‬ ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫יצרוך‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ,‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫המשק‬ ‫של‬ ‫משמעותית‬ ‫הסבה‬ ‫של‬ ‫שבתרחיש‬2040‫כ‬-6507BCM. ‫מעל‬ ‫של‬ ‫פער‬ ‫כלומר‬200BCM‫כ‬ ‫הוא‬ ‫כולו‬ ‫תמר‬ ‫מאגר‬ ‫גודל‬ ,‫השוואה‬ ‫(לצורך‬-290‫בינונית‬ ‫בסבירות‬). ‫מדו‬ ,‫השאלה‬ ‫עולה‬ ‫עוד‬‫שנת‬ ‫עד‬ ‫רק‬ ‫ע‬2040?‫יותר‬ ‫ארוכה‬ ‫לתקופה‬ ‫המשק‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬ ‫ונדרש‬ ‫ראוי‬ ‫זה‬ ‫האין‬ ? ( ‫גבוהה‬ ‫בסבירות‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫מוערכת‬ ‫תמר‬ ‫במאגר‬P1‫ב‬ )-206BCM‫ל‬ ‫מגיעה‬ ‫הגז‬ ‫כמויות‬ ‫של‬ ‫הערכה‬ ‫בלוויתן‬ .- 470BCM‫ל‬ ‫מגיעות‬ ‫הכמויות‬ ‫סה"כ‬ .‫מהמאגר‬ ‫ההפקה‬ ‫תחילת‬ ‫עם‬ ‫משמעותית‬ ‫להשתנות‬ ‫יכולה‬ ‫זו‬ ‫הערכה‬ ‫אך‬ ,- 676BCM‫של‬ ‫ביקוש‬ ‫לעומת‬ ‫וזאת‬650‫שנת‬ ‫עד‬2040.‫המרחיבה‬ ‫ההערכה‬ ‫ע"פ‬‫עומד‬ ‫היצוא‬ ‫זו‬ ‫הערכה‬ ‫לפי‬ .‫המקומי‬ ‫המשק‬ ‫לצורכי‬ ‫בניגוד‬‫מ‬ ‫יותר‬ ‫רחוקה‬ ‫לתקופה‬ ‫תכנון‬-2040‫ואת‬ ‫יותר‬ ‫לוודאית‬ ‫ההערכה‬ ‫את‬ ‫הופך‬ , .‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫יותר‬ ‫משמעותית‬ ‫לפגיעה‬ ‫היצוא‬ 5 ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫אתר‬ ‫מתוך‬-‫ביקושים‬ ‫תחזית‬ ,‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ 6 ‫משרד‬ ‫אתר‬ ‫(מתוך‬ ‫בישראל‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫בנושא‬ ‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫הבינמשרדית‬ ‫הוועדה‬ ‫המלצות‬ )‫האנרגיה‬-12.9.2012 7 ( ‫מישראל‬ ‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫אופציית‬ ‫בנושא‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬2012‫נתניהו‬ ‫סיניה‬ ‫ד"ר‬ ,)-‫המדענ‬‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫הראשית‬ ‫ית‬ ‫ולך‬ ‫שלמה‬ ‫וד"ר‬ ‫הסביבה‬-.‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬
 12. 12. 12 ‫שלושה‬ ‫המקומי‬ ‫והשימוש‬ ‫הגז‬ ‫ייצוא‬ ‫לשאלת‬:‫וסביבתי‬ ‫כלכלי‬ ,‫ביטחוני‬ :‫מרכזיים‬ ‫היבטים‬ ‫אנרגטי‬ ‫ביטחון‬8‫אנרגיה‬ ‫לעצמה‬ ‫לספק‬ ‫ישראל‬ ‫של‬ ‫וליכולת‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫השוטפת‬ ‫הגז‬ ‫לאספקת‬ : .‫הלאומי‬ ‫ולחוסנה‬ ‫לעצמאותה‬ ‫מכרעת‬ ‫חשיבות‬‫בעוד‬ ‫יהיה‬ ‫מה‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫לערוב‬ ‫יכול‬ ‫מישהו‬20?‫שנה‬ ‫יקרוס‬ ‫אם‬ ‫מה‬ ?‫מהתחזיות‬ ‫גז‬ ‫פחות‬ ‫שיש‬ ‫יגלו‬ ‫אם‬ ‫מה‬‫ישראל‬ ?‫תטיס‬ ‫בים‬ ‫שקרה‬ ‫כפי‬ ‫חייו‬ ‫סוף‬ ‫טרם‬ ‫המאגר‬ ‫ל‬ ‫גז‬ ‫אספקת‬ ‫ולוודא‬ ‫שמצאה‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫לשמור‬ ‫צריכה‬-50‫משמעותה‬ ‫מהגז‬ ‫מחצית‬ ‫לייצא‬ ‫ההחלטה‬ .‫שנה‬ ‫הגז‬ ‫לחברות‬ ‫מהירים‬ ‫רווחים‬ ‫לצורך‬ ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫של‬ )‫הצבא‬ ‫של‬ ‫חירום‬ ‫(מחסני‬ ‫הימ"ח‬ ‫מחצית‬ ‫ריקון‬ ‫האוצר‬ ‫ולקופת‬-.‫הבאים‬ ‫הדורות‬ ‫חשבון‬ ‫על‬ ‫כלכל‬:‫וסביבתי‬ ‫י‬‫ויתרמו‬ ‫הישראלית‬ ‫הכלכלה‬ ‫את‬ ‫יזניקו‬ ‫הטבעי‬ ‫לגז‬ ‫התעשייה‬ ‫וחיבור‬ ‫מקומי‬ ‫שימוש‬ ‫יותר‬ ‫ומזהמים‬ ‫יקרים‬ ‫דלקים‬ ‫בתחליפי‬ ‫לייבא‬ ‫נאלץ‬ ‫היום‬ ‫שנייצא‬ ‫גז‬ ‫כל‬ .‫האוויר‬ ‫בזיהום‬ ‫דרמטית‬ ‫להפחתה‬ ‫שקלים‬ ‫מיליארדי‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫בעתיד‬.‫יפח‬ ‫ובתחבורה‬ ‫תעשייה‬ ,‫חשמל‬ ‫בייצור‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ ‫מעבר‬‫ית‬ ‫משמעותית‬‫מזהמים‬ ‫אנרגיה‬ ‫במשאבי‬ ‫משימוש‬ ‫כתוצאה‬ ‫בסביבה‬ ‫והפגיעה‬ ,‫מזיהום‬ ‫התחלואה‬ ‫שיעורי‬ ‫את‬ .)‫מזהמת‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫(הובלה‬ ‫מיובאים‬ ‫מייצוא‬ ‫להימנע‬ ‫יש‬ ‫לאומית‬ ‫אנרגיה‬ ‫תכנית‬ ‫ותוצג‬ ‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫מלא‬ ‫באופן‬ ‫יוסדר‬ ‫אשר‬ ‫עד‬ ,‫כך‬ ‫לאור‬ ‫ו‬‫המקומי‬ ‫למשק‬ ‫הגז‬ ‫עתודות‬ ‫את‬ ‫לשמור‬.‫אנ‬ ‫לאומי‬ ‫ביטחון‬‫לייצוא‬ ‫קודם‬ ‫רגטי‬‫לשמש‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫על‬ . ‫מוקדם‬ ‫יצוא‬ ‫כגון‬ ‫מיותרות‬ "‫"הרפתקאות‬ ‫להתיר‬ ‫לא‬ ‫ולבטח‬ ,‫ממנו‬ ‫לייצא‬ ‫ואין‬ ‫הלאומי‬ ‫הגז‬ ‫חירום‬ ‫כמחסן‬ .‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫לה‬ ‫שזקוק‬ ‫הגז‬ ‫כמות‬ ‫על‬ ‫הימור‬ ‫הוא‬ ‫ייצוא‬ ‫כל‬ .‫לחוף‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫חיבור‬ ‫טרם‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫הפלסטינית‬ ‫ולרשות‬ ‫לירדן‬ ‫#יצוא‬ ‫הטב‬ ‫הגז‬‫כך‬ ‫במסגרת‬ .‫לנו‬ ‫השכנות‬ ‫המדינות‬ ‫עם‬ ‫הקשרים‬ ‫ולחיזוק‬ ‫אזורי‬ ‫פעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫מנוע‬ ‫להוות‬ ‫יכול‬ ‫עי‬ ‫יתרונות‬ ,‫ולוויתן‬ ‫תמר‬ ‫מהמאגרים‬ ‫גז‬ ‫לרכישת‬ ‫החלו‬ ‫שכבר‬ ‫למגעים‬ ‫בהתאם‬ ,‫הפלסטינית‬ ‫ולרשות‬ ‫לירדן‬ ‫ליצוא‬ .‫הקשרים‬ ‫לחיזוק‬ ‫ופתח‬ ‫אזורי‬ ‫מייצב‬ ‫כאפקט‬ ‫גדולים‬ ‫האינט‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫ליצור‬ ‫צורך‬ ‫ישנו‬‫הרצון‬ ‫לבין‬ ‫בגז‬ ‫מקומי‬ ‫ושימוש‬ ‫מספיקות‬ ‫גז‬ ‫עתודות‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫הציבורי‬ ‫רס‬ ( ‫קטנות‬ ‫בכמויות‬ ‫הינו‬ ‫ולרש"פ‬ ‫לירדן‬ ‫היצוא‬ .‫שכנותינו‬ ‫עם‬ ‫קשרינו‬ ‫את‬ ‫לחזק‬45 BCM‫פני‬ ‫על‬15‫ו‬ ‫לירדן‬ ‫שנה‬- 4.75 BCM‫פני‬ ‫על‬20‫משמעותי‬ ‫אחוז‬ ‫של‬ ‫יצוא‬ ‫שמשמעותם‬ ‫מצרים‬ ‫עם‬ ‫הכוונות‬ ‫מכתבי‬ ‫לעומת‬ )‫לרש"פ‬ ‫שנים‬ ‫מהג‬‫מתקנים‬ ‫דרך‬ ‫לאירופה‬ ‫גז‬ ‫לייצא‬ ‫כוונות‬ ‫למעשה‬ ‫הנם‬ ‫למצרים‬ ‫דרך‬ ‫גז‬ ‫לייצא‬ ‫הכוונות‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫הישראלי‬ ‫ז‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫לאינטרסים‬ ‫בעיקר‬ ‫אלא‬ ‫אזורי‬ ‫הבין‬ ‫הפעולה‬ ‫לשיתוף‬ ‫יתרמו‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ ‫במצרים‬ ‫שנמצאים‬ ‫כך‬ ‫לאור‬ .‫המזומנים‬ ‫תזרים‬ ‫בהקדמת‬,‫לעודדו‬ ‫ואף‬ ‫לאפשרו‬ ‫ויש‬ ‫זה‬ ‫באיזון‬ ‫עומד‬ ‫כן‬ ‫ולרש"פ‬ ‫לירדן‬ ‫היצוא‬ .‫מצרים‬ ‫דרך‬ ‫לאירופה‬ ‫הייצוא‬ ‫בדמות‬ ‫אזורי‬ ‫שת"פ‬ ‫של‬ ‫השווא‬ ‫ממצג‬ ‫להבדיל‬ 4.2.2.‫באשקלון‬ ‫הקליטה‬ ‫לתחנת‬ ‫תמר‬ ‫ממאגר‬ ‫שני‬ ‫צינור‬ ‫נקלע‬ ‫אליו‬ ‫האבסורדי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫לתקן‬ ‫יש‬ ,‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫לפני‬ ‫ובוודאי‬ ,‫הקרוב‬ ‫הזמן‬ ‫בטווח‬ ‫כבר‬:‫נו‬‫כמעט‬‫כל‬ ‫כ‬ ,‫הגז‬ ‫אספקת‬-55%,‫בישראל‬ ‫החשמל‬ ‫ממשק‬‫הישראלי‬ ‫החוף‬ ‫אל‬ ‫תמר‬ ‫מאסדת‬ ‫יחיד‬ ‫בצינור‬ ‫תלויה‬‫פיצוץ‬ . ‫היחידה‬ ‫הקליטה‬ ‫בתחנת‬ ‫פגיעה‬ ‫או‬ ‫אנוש‬ ‫טעות‬ ,‫חבלה‬ ‫פעולת‬ ‫בשל‬ ‫לחוף‬ ‫תמר‬ ‫את‬ ‫שמחבר‬ ‫היחיד‬ ‫בצינור‬ ‫הנזק‬ .‫גז‬ ‫אספקת‬ ‫לאי‬ ‫יובילו‬ ‫באשדוד‬‫הפוטנציאלי‬‫גז‬ ‫אספקת‬ ‫באי‬ ‫שמקורו‬ ‫למשק‬‫דלקים‬ ‫וייבוא‬ .‫דולרים‬ ‫מיליארדי‬ ‫במאות‬ ‫נאמד‬ ‫אלטרנטיביים‬ 8 ‫אנרגטי‬ ‫בטחון‬-‫השגה‬ ‫בר‬ ‫במחיר‬ ‫אנרגיה‬ ‫למקורות‬ )‫הפרעות‬ ‫(ללא‬ ‫חופשית‬ ‫גישה‬
 13. 13. 13 ‫הממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫ע״פ‬442‫משנת‬2013‫הקליטה‬ ‫לתחנת‬ ‫תמר‬ ‫מאסדת‬ ‫נוסף‬ ‫צינור‬ ‫להניח‬ ‫מחויבות‬ ‫החברות‬ , ‫באופן‬ ‫אך‬ ,‫המדינה‬ ‫של‬ ‫תשלום‬ ‫ללא‬ .‫לישראל‬ ‫המצרי‬ ‫הגז‬ ‫של‬ ‫הכניסה‬ ‫כנקודת‬ ‫שימשה‬ ‫שבעבר‬ ,‫באשקלון‬ ‫לאכוף‬ ‫פעולה‬ ‫כל‬ ‫נעשית‬ ‫לא‬ ‫תמוה‬‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫זאת‬9‫בידי‬ ‫הקיימים‬ ‫בכלים‬ ‫ולהשתמש‬ ‫זו‬ ‫החלטה‬ ‫ליישם‬ ‫יש‬ . ‫באספקה‬ ‫ואמינות‬ ‫זמינות‬ ‫להבטיח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫הממשלה‬. 4.3‫כשלים‬ ‫עם‬ ‫והתמודדות‬ ‫סביבתיים‬ ‫סיכונים‬ ‫מזעור‬ )‫הפקה‬ ,‫הפקה‬ ‫מערך‬ ‫הקמת‬ ,‫חיפוש‬ ,‫ניסיון‬ ‫(קידוחי‬ ‫הגז‬ ‫למשק‬ ‫קשורות‬ ‫אשר‬ ‫השונות‬ ‫הפיזיות‬ ‫הפעולות‬ ‫מורכ‬ ‫פעולות‬ ‫הינן‬‫השלכות‬ ‫אלה‬ ‫לכשלים‬ .‫וכשלים‬ ‫לתקלות‬ ‫רב‬ ‫פוטנציאל‬ ‫וכוללות‬ ‫הלוגיסטית‬ ‫ברמה‬ ‫בות‬ ‫צעדים‬ ‫כמה‬ ‫לנקוט‬ ‫יש‬ ‫זו‬ ‫סוגיה‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ .‫לכת‬ ‫מרחיקות‬ ‫ובטיחותיות‬ ‫בריאותיות‬ ,‫סביבתיות‬ :‫עיקריים‬ 1.‫הסביבה‬ ‫על‬ ‫ההגנה‬ ‫את‬ ‫ולהגביר‬ ‫בים‬ ‫קידוח‬ ‫תאונות‬ ‫למנוע‬ ,‫הסביבתיים‬ ‫הנזקים‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫במטרה‬ ‫המסדירות‬ ‫הרשויות‬ ‫בין‬ ‫להפריד‬ ,‫סמכויות‬ ‫בעלת‬ ‫ים‬ ‫רשות‬ ‫להקים‬ ,‫ימיים‬ ‫אזורים‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫לאשר‬ ‫יש‬ ‫את‬ ‫להכפיף‬ ,‫הסביבה‬ ‫והגנת‬ ‫הבטיחות‬ ‫על‬ ‫האחראיות‬ ‫הרשויות‬ ‫לבין‬ ‫הקידוחים‬ ‫פעילות‬ ‫את‬ ‫הקי‬ ‫פעילויות‬‫התלמ"ת‬ ‫חוק‬ ‫את‬ ‫ולהשלים‬ ‫התכנון‬ ‫למערכת‬ ‫דוח‬. 2.‫הגופים‬‫והאנרגיה‬ ‫המים‬ ‫ומשרד‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫(המשרד‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫והציבוריים‬ ‫הממשלתיים‬ ‫בשיתוף‬‫ת‬ ‫מועד‬ ‫מבעוד‬ ‫להכין‬ ‫צריכים‬ )‫הים‬ ‫חיל‬ ‫עם‬.‫אסון‬ ‫תרחישי‬ ‫למגוון‬ ‫אפקטיביות‬ ‫פעולה‬ ‫כניות‬ ‫יכללו‬ ‫אלה‬ ‫תכניות‬Method Statement‫מבחינת‬ ‫מחייבות‬ ‫ויהיו‬ ‫ביצוע‬ ‫נספחי‬ ‫וכן‬ ‫מפורטות‬ ‫ת‬ ,‫סביבתי‬ ‫אסון‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ .‫הגז‬ ‫חברות‬‫עדכונים‬ ‫אליהם‬ ‫יתווספו‬ ‫כאשר‬ ,‫לפעולה‬ ‫ייכנסו‬ ‫אלה‬ ‫כניות‬ ‫מותאמים‬‫הת‬ ‫ביצוע‬ .‫האסון‬ ‫ואופי‬ ‫למהות‬ ‫ספציפית‬,‫לתחום‬ ‫ייעודיות‬ ‫חברות‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫ייעשה‬ ‫כניות‬ ‫הת‬ ‫את‬ ‫שכתבו‬ ‫הגופים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מראש‬ ‫אושרה‬ ‫אשר‬ ‫ספקים‬ ‫רשימת‬ ‫מתוך‬‫ביצוע‬ ‫בעת‬ ,‫בנוסף‬ .‫כנית‬ ‫הת‬‫הבקרה‬ ‫גוף‬ .‫מקצועי‬ ‫וייעוץ‬ ‫פיקוח‬ ,‫בקרה‬ ‫גוף‬ ‫ויהווה‬ ‫המבצעים‬ ‫את‬ ‫מקצועי‬ ‫צוות‬ ‫ילווה‬ ‫כניות‬ ‫מעובדי‬ ‫יורכב‬.‫הרלוונטיים‬ ‫הממשלתיים‬ ‫והגופים‬ ‫המשרדים‬ 3.‫ב‬‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ‫הרלוונטיים‬ ‫הציבוריים‬ ‫והגופים‬ ‫המשרדים‬ ‫את‬ ‫לתקצב‬ ‫יש‬ ,‫הקודם‬ ‫לסעיף‬ ‫המשך‬ ‫חלק‬ ‫להוות‬ ‫יוכלו‬ ‫שאלו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫סביבתיים‬ ‫באסונות‬ ‫לטיפול‬ ‫ייעודי‬ ‫ציוד‬ ‫רכישת‬ ‫וכן‬ ‫תקנים‬ ‫פתיחת‬ ‫ת‬ ‫בביצוע‬ ‫ואפקטיבי‬ ‫משמעותי‬‫מ‬ ‫צופה‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫הפעולה‬ ‫כניות‬.‫ושינוי‬ ‫השפעה‬ ‫יכולת‬ ‫ללא‬ ‫הצד‬ ‫באופן‬ ‫הסביבתי‬ ‫הנזק‬ ‫צמצום‬ ‫תהיה‬ ‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ‫כי‬ ‫חשוב‬ ‫סביבתיים‬ ‫באסונות‬ ‫מטפלים‬ ‫כאשר‬ .‫והטיפול‬ ‫הפעולה‬ ‫תכניות‬ ‫ביצוע‬ ‫עלויות‬ ‫צמצום‬ ‫ולא‬ ‫מקסימלי‬ 4..‫זה‬ ‫ספציפי‬ ‫לנושא‬ ‫ייעודיות‬ ‫ביטוח‬ ‫ופוליסות‬ ‫כספיות‬ ‫ערבויות‬ ‫של‬ ‫מערך‬ ‫לספק‬ ‫יחויבו‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ 5.‫תכנית‬‫של‬ ‫השלילית‬ ‫תרומתה‬ ‫את‬ ‫למינימום‬ ‫לצמצם‬ ‫במטרה‬ ‫מתאן‬ ‫גז‬ ‫דליפות‬ ‫ומניעת‬ ‫לניטור‬ .‫הגלובלית‬ ‫וההתחממות‬ ‫החממה‬ ‫לאפקט‬ ‫הגז‬ ‫תעשיית‬ 9 ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬442‫מיום‬23.6.2013-‫משק‬ ‫בנושא‬ ‫הממשלה‬ ‫מדיניות‬ ‫לבחינת‬ ‫הועדה‬ ‫המלצות‬ ‫עיקרי‬ ‫אימוץ‬ "‫(דו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬)‫צמח‬ ‫ועדת‬ ‫ח‬-‫סעיף‬2‫.א‬
 14. 14. 14 6.‫מקיף‬ ‫במסמך‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫עוד‬ ‫לקרוא‬ ‫ניתן‬ .‫הימי‬ ‫התכנון‬ ‫נושא‬ ‫של‬ ‫מקיפה‬ ‫וחקיקה‬ ‫אסדרה‬ ‫לבצע‬ ‫יש‬ ‫של‬‫אדם‬‫טבע‬‫ודין‬‫מנובמבר‬2013‫כך‬ ‫ובשל‬ ‫ואסדרה‬ ‫חקיקה‬ ‫מבחינת‬ ‫פרוץ‬ ‫הינו‬ ‫היום‬ ‫המצב‬ . ‫וראו‬ ‫מושכל‬ ‫שאיננו‬ ‫ושימוש‬ ‫תכנון‬ ‫מתאפשר‬.‫הימיים‬ ‫באזורים‬ ‫י‬ 4.4.‫כ‬ ‫נתג"ז‬-Single Buyer ( ‫יחיד‬ ‫מרכזי‬ ‫קונה‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬ ‫את‬ ‫תקבל‬ ,‫הממשלתית‬ ‫הגז‬ ‫הולכת‬ ‫חברת‬ ,‫נתג"ז‬ ‫חברת‬Single Buyer) ,‫התחבורה‬ ‫ממגזרי‬ ‫הביקושים‬ ‫את‬ ‫תרכז‬ ‫נתג"ז‬ .‫הישראלים‬ ‫לצרכנים‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫ותשווק‬ ‫הישראלי‬ ‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫ממפעיל‬ ‫גז‬ ‫עבורם‬ ‫ותרכוש‬ ‫והחשמל‬ ‫התעשייה‬‫הלכה‬ ‫נתג"ז‬ ‫תהפוך‬ ‫בכך‬ .‫לצרכנים‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫ותוליך‬ ‫השדות‬ ‫ות‬ .‫הגז‬ ‫במשק‬ ‫הממשלתית‬ ‫הביצועית‬ ‫לזרוע‬ ‫למעשה‬ ?‫נתג"ז‬ ‫#למה‬ ‫פעיל‬ ‫היום‬ ‫שכבר‬ ‫בתחום‬ ‫ביותר‬ ‫המקצועי‬ ‫הממשלתי‬ ‫המקצועי‬ ‫הגוף‬ ‫שזהו‬ ‫הינה‬ ‫בנתג"ז‬ ‫לבחירה‬ ‫הסיבה‬ ‫סמך‬ ‫יחידת‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫כמו‬ ‫נוספות‬ ‫אפשרויות‬ ‫ישנן‬ .‫ובמדידתו‬ ‫הגז‬ ‫בהולכת‬‫בחברה‬ ‫שימוש‬ ,‫ממשלתית‬ ‫המודל‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫בנתג"ז‬ ‫שימוש‬ ‫של‬ ‫המודל‬ .‫זו‬ ‫מטרה‬ ‫לצורך‬ ‫חדשה‬ ‫חברה‬ ‫של‬ ‫הקמה‬ ‫או‬ ‫אחרת‬ ‫ממשלתית‬ ‫לפני‬ ‫של‬ ‫ההולנדי‬2005‫חברת‬ ‫בו‬Gasuine‫הממשלתית‬ ‫ההולכה‬ ‫כחברת‬ ‫והן‬ ‫יחיד‬ ‫כקונה‬ ‫הן‬ ‫שימשה‬.10 ‫על‬ ‫יעלה‬ ‫לא‬ ‫גז‬ ‫בו‬ ‫תקנה‬ ‫שנתג"ז‬ ‫המחיר‬2.5‫אנרגיה‬ ‫ליחידת‬ ‫דולרים‬‫ממאגר‬ ‫להשתנות‬ ‫יכול‬ ‫אך‬ ‫תחילה‬ ‫(פיקוח‬ ‫למאגר‬Well Head).‫הפעלת‬ ‫מתוקף‬ ‫או‬ ‫יחיד‬ ‫כקונה‬ ‫נתג"ז‬ ‫של‬ ‫המוגבר‬ ‫המיקוח‬ ‫כוח‬ ‫ע"י‬ ‫יושג‬ ‫זה‬ ‫יעד‬ .‫והאנרגיה‬ ‫האוצר‬ ‫משרדי‬ ‫ע"י‬ ‫המחירים‬ ‫על‬ ‫פיקוח‬ ‫תוכל‬ ‫ובכך‬ ‫השדות‬ ‫בין‬ ‫הישראלים‬ ‫הביקושים‬ ‫את‬ ‫תווסת‬ ‫נתג"ז‬‫לוויתן‬ ‫פיתוח‬ ‫עבור‬ ‫צריכה‬ ‫ליעד‬‫ש‬ ‫במקום‬‫כל‬ ‫הביקושים‬ ‫וויסות‬ ‫כן‬ ‫כמו‬ .‫תמר‬ ‫מאגר‬ ‫אל‬ ‫רק‬ ‫ילכו‬ ‫הישראלים‬ ‫הביקושים‬‫בטוח‬ ‫שאיבה‬ ‫קצב‬ ‫להבטיח‬ ‫יעזור‬ ‫רבות‬ ‫לשנים‬ ‫המאגרים‬ ‫של‬ ‫ושמירה‬‫כלי‬ ‫למדינה‬ ‫לאפשר‬ ‫יכולה‬ ‫הקנייה‬ ‫מחיר‬ ‫לקביעת‬ ‫האפשרות‬ ‫לבסוף‬ . ‫עבורם‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫מחיר‬ ‫הבטחת‬ ‫ע"י‬ ‫חדשים‬ ‫מאגרים‬ ‫של‬ ‫לפיתוח‬ ‫בהבאה‬ ‫נוסף‬–‫שיכול‬ ‫כלי‬‫בעתיד‬ ‫להביא‬ .)‫הולנד‬ ‫של‬ '‫הקטנים‬ ‫השדות‬ ‫ב'מדיניות‬ ‫שימוש‬ ‫בו‬ ‫שנעשה‬ ‫(וכלי‬ ‫ותנין‬ ‫כריש‬ ‫לפיתוח‬ ‫ניתן‬ ‫זה‬ ‫באופן‬ .‫לצרכן‬ ‫מצרכן‬ ‫להשתנות‬ ‫יוכל‬ ‫השונים‬ ‫לצרכנים‬ ‫הגז‬ ‫את‬ ‫תמכור‬ ‫נתג"ז‬ ‫בו‬ ‫המחיר‬‫את‬ ‫למכור‬ ‫מזהמ‬ ‫למפעלים‬ ‫יותר‬ ‫יקר‬ ‫במחיר‬ ‫גז‬ ‫ולמכור‬ ‫מוחלשים‬ ‫באזורים‬ ‫למפעלים‬ ‫הקנייה‬ ‫במחיר‬ ‫הגז‬‫ים‬‫מנת‬ ‫על‬ ‫צריכה‬ ,‫חשמל‬ ‫ליצור‬ ‫ובפרט‬ ,‫השונים‬ ‫לצרכנים‬ ‫הנכון‬ ‫הגז‬ ‫מחיר‬ ‫קביעת‬ .‫בו‬ ‫השימוש‬ ‫הפחתת‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ‫למחיר‬ ‫המכירה‬ ‫מחיר‬ ‫בין‬ ‫מההפרש‬ ‫הנובעת‬ ‫ההכנסה‬ .‫האנרגיה‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫טווח‬ ‫ארוך‬ ‫תכנון‬ ‫תוך‬ ‫להתבצע‬ .)‫הגז‬ ‫ברווחי‬ ‫שימוש‬ ‫פרק‬ ‫(ראה‬ ‫הגז‬ ‫רווחי‬ ‫לקרן‬ ‫תופנה‬ ‫הקנייה‬ ‫אזרח‬ ‫עבור‬ ‫יתרונות‬,‫ישראל‬ ‫י‬‫התעשייה‬ ‫לעידוד‬ ‫מדיניות‬ ‫כלי‬ ‫יאפשר‬ ,‫הטבעי‬ ‫לגז‬ ‫הוגן‬ ‫מחיר‬ ‫יבטיח‬ ‫זה‬ ‫מנגנון‬ ‫יעודד‬ ‫זה‬ ‫צעד‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫השונים‬ ‫מהמאגרים‬ ‫השאיבה‬ ‫קצב‬ ‫על‬ ‫השפעה‬ ‫ישראל‬ ‫למדינת‬ ‫ויאפשר‬ ‫הישראלית‬ 10 Natural Gas in the Netherlands - Oranj e - Nassau Groep (2003) Gasuine official website
 15. 15. 15 ‫ובמחיר‬ ‫יציבים‬ ‫בחוזים‬ ‫במרוכז‬ ‫גז‬ ‫לרכוש‬ ‫יכולים‬ ‫הגז‬ ‫צרכני‬ ‫כעת‬ ‫כי‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫הסבת‬ ‫את‬‫ים‬ .‫סבירים‬ ‫ותנאים‬ ,‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫יתרונות‬‫ה‬ ‫מנגנון‬-Single Buyer‫באמצעות‬ .‫טווח‬ ‫וארוכי‬ ‫בטוחים‬ ‫יציבים‬ ‫חוזים‬ ‫יאפשר‬ ‫להוזיל‬ ‫וכן‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫לפיתוח‬ ‫המימון‬ ‫את‬ ‫להבטיח‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫יוכלו‬ ‫לוויתן‬ ‫למאגר‬ ‫שייועדו‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫חוזים‬ ‫עוגן‬ ‫חוזי‬ ‫אלו‬ ‫חוזים‬ ‫יהוו‬ ‫בכך‬ .‫המימון‬ ‫עלויות‬ ‫אל‬.‫היצוא‬ ‫חוזי‬ ‫את‬ ‫שיחליפו‬‫יציבות‬ ‫סעיף‬ ‫מאפשר‬ ‫זה‬ ‫מנגנון‬ .‫אינטרסים‬ ‫שותפות‬ ‫שמבטא‬ ‫החברות‬ ‫עבור‬ ‫אמיתי‬ ‫הציבורית‬ ‫היציבות‬ ‫#פסקת‬ ‫לייצר‬ ‫ניסתה‬ ‫לשמצה‬ ‫הידועה‬ ‫היציבות‬ ‫פסקת‬‫יציבות‬ ‫של‬ ‫שווא‬ ‫מצג‬‫המשילות‬ ‫כוח‬ ‫צמצום‬ ‫באמצעות‬ ‫ותמו‬ ‫שינויים‬ ‫מאפשרים‬ ‫אשר‬ ‫הדמוקרטיים‬ ‫הכלים‬ ‫וביטול‬ ‫הישראלי‬‫אף‬ ‫על‬ .‫הישראלית‬ ‫במדיניות‬ ‫רות‬ ‫והגיאו‬ ‫העולמי‬ ‫האנרגיה‬ ‫שוק‬ ‫כמו‬ ‫משתנה‬ ‫בעולם‬ ‫הכרחיים‬ ‫אלו‬ ‫ששינויים‬-.‫התיכון‬ ‫המזרח‬ ‫של‬ ‫פוליטיקה‬ ‫בלוויתן‬ ‫וכשותפה‬ ‫באייר‬ ‫כסינגל‬ ‫המדינה‬ ‫כניסת‬‫באמצעים‬ ,‫ולגיטימית‬ ‫אפקטיבית‬ ,‫אמיתית‬ ‫יציבות‬ ‫תספק‬ ‫הג‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ ‫והן‬ ‫ישראל‬ ‫אזרחי‬ ‫עבור‬ ‫הן‬ ,‫דמוקרטיים‬‫ז‬‫מאשר‬ ‫שונה‬ ‫ערכים‬ ‫ומערכת‬ ‫אינטרסים‬ ‫למדינה‬ . ‫לצורך‬ ‫הנ"ל‬ ‫והיכולות‬ ‫היתרונות‬ ‫רתימת‬ .‫אין‬ ‫פרטית‬ ‫שלחברה‬ ‫רבות‬ ‫ויכולות‬ ‫יתרונות‬ ‫גם‬ ‫אך‬ ,‫פרטית‬ ‫לחברה‬ "‫ביטוח‬ ‫"תעודת‬ ‫מעין‬ ‫מהווה‬ ‫זה‬ ‫מסוג‬ ‫יציבות‬ .‫קיימא‬ ‫ובת‬ ‫אמיתית‬ ‫יציבות‬ ‫לייצר‬ ‫יכולה‬ ‫הגז‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫אסדרה‬ ‫פרטיות‬ ‫חברות‬ ‫מוכנות‬ ‫שעבורה‬‫של‬ ‫מהותי‬ ‫צמצום‬ ‫ישנו‬ ‫שכן‬ ,‫ותגמולים‬ ‫מסים‬ ‫בדמות‬ ‫גבוהה‬ "‫"פרמיה‬ ‫לשלם‬ ‫בחפיפת‬ ‫יחדיו‬ ‫פועלים‬ ‫הציבוריים‬ ‫והגופים‬ ‫הפרטיות‬ ‫החברות‬ ‫זו‬ ‫בדרך‬ .‫מבחינתן‬ ‫ותפעולי‬ ‫פיננסי‬ ‫סיכון‬ ‫המשק‬ ‫הגיע‬ ‫איזונים‬ ‫של‬ ‫כזו‬ ‫מערכת‬ ‫אל‬ .‫הדמוקרטיים‬ ‫המשחק‬ ‫כללי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫ותוך‬ ‫חלקית‬ ‫אינטרסים‬ ‫א‬ ‫לאחר‬ ‫הנורווגי‬‫לשאוף‬ ‫עלינו‬ ‫אליו‬ ‫האיזון‬ ‫וזהו‬ ,‫דומה‬ ‫סדרה‬.11 4.5.‫ביקושים‬ ‫הסבת‬ ‫עידוד‬-‫נפט‬ ‫ומוצרי‬ ‫פחם‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫הגברת‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקור‬ ‫הינו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬‫אנרגיה‬ ‫כמקור‬ ‫טבעי‬ ‫בגז‬ ‫שימוש‬ .‫הנפט‬ ‫נגזרות‬ ‫או‬ ‫פחם‬ ‫מאשר‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫פולט‬ ‫ותחבורה‬ ‫לחשמל‬ ‫ראשוני‬95%‫פחמניים‬ ‫חלקיקים‬ ‫פחות‬,‫יתרו‬‫הציבור‬ ‫בבריאות‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫שבא‬ ‫ן‬ ‫חיי‬ ‫איכות‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫תשפר‬ ‫לגז‬ ‫התחבורה‬ ‫מגזר‬ ‫של‬ ‫הסבה‬ ,‫בפרט‬ .‫המדינה‬ ‫אזרחי‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫ואיכות‬ .‫וציבוריים‬ ‫פרטיים‬ ‫רכב‬ ‫בכלי‬ ‫שמקורו‬ ‫פיח‬ ‫של‬ ‫משמעותיות‬ ‫כמויות‬ ‫נושמים‬ ‫אשר‬ ,‫הערים‬ ‫במרכזי‬ ‫התושבים‬ ‫מיובאים‬ ‫אנרגיה‬ ‫מקורות‬ ‫הינם‬ ‫והנפט‬ ‫הפחם‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫יותר‬ ‫זול‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ,‫בישראל‬ ‫מופק‬ ‫אשר‬ ‫שהגז‬ ‫בעוד‬ ‫תלויים‬ ‫ואיננו‬ ‫(מאחר‬ ‫יותר‬ ‫ואמין‬ ‫בישראל‬ ‫לשימוש‬ ‫יותר‬ ‫זמין‬ ,)‫הצריכה‬ ‫למקום‬ ‫הייצור‬ ‫מקום‬ ‫קירבת‬ ‫(בשל‬ ‫חברתי‬ ‫יתרון‬ ‫קיים‬ ,‫נוספות‬ ‫סיבות‬ ‫ובשל‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫לאור‬ .)‫להפקתו‬ ‫זרות‬ ‫במדינות‬-‫כלכלי‬-‫סביבתי‬-‫בריאותי‬ ‫בשימוש‬ ‫הישראלי‬ ‫למשק‬ ‫ברור‬‫הרווחים‬ ‫את‬ ‫תגדיל‬ ‫הצריכה‬ ‫הגברת‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫עבור‬ .‫תחליפיו‬ ‫ע"פ‬ ‫בגז‬ .‫נוספים‬ ‫שדות‬ ‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫ותאפשר‬‫פני‬ ‫ע"פ‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫להגברת‬ ‫לאומית‬ ‫תכנית‬ ‫על‬ ‫להכריז‬ ‫יש‬ ‫כך‬ ‫לאור‬ ‫ונפט‬ ‫פחם‬. http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=100104359811 ‫עם‬ ‫ראיון‬‫בנושא‬ ‫הנורווגי‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫מנכ"ל‬
 16. 16. 16 ‫סקטורים‬ ‫לשלושה‬ ‫מחולקים‬ ‫הישראלי‬ ‫במשק‬ ‫הביקושים‬: 1.‫תחבורה‬ 2.‫חשמל‬ 3.‫תעשייה‬ 1.5.4‫תחבורה‬ ‫חלק‬ ‫כיום‬ ‫מהווה‬‫הגז‬ ‫מצריכת‬ ‫קטן‬,‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הינו‬ ‫התחבורה‬ ‫בסקטור‬ ‫בגז‬ ‫שבשימוש‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫אך‬‫זאת‬ ‫זיהום‬ ‫את‬ ‫משמעותית‬ ‫תפחית‬ ‫גז‬ ‫מבוססת‬ ‫תחבורה‬ .‫גז‬ ‫מבוססי‬ ‫רכבים‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫כמעט‬ ‫שכיום‬ ‫משום‬ ‫לרמות‬ ‫מגיע‬ ‫רכבים‬ ‫מפליטות‬ ‫הנובע‬ ‫האוויר‬ ‫זיהום‬ ‫בהן‬ ,‫הערים‬ ‫במרכזי‬ ‫ובמיוחד‬ ‫הנשימים‬ ‫החלקיקים‬ ‫מסוכ‬‫בטכנולוגית‬ ‫תתבצע‬ ‫ההמרה‬ .‫נות‬CNG‫התחבורה‬ ‫בהמרת‬ ‫הפרויקט‬ ‫את‬ ‫להתחיל‬ ‫וניתן‬ )‫דחוס‬ ‫(גז‬ .‫משראיות‬ ‫ובציי‬ ‫לגז‬ ‫הציבורית‬ ‫בשנת‬ ‫שנכתב‬ ‫בדו"ח‬ ‫הוערך‬ ‫התחבורה‬ ‫סקטור‬ ‫של‬ ‫הצריכה‬ ‫פוטנציאל‬2012‫המדענים‬ ‫ע"י‬ ‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫בנושא‬ ‫והמים‬ ‫והאנרגיה‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫במשרד‬ ‫הראשים‬12‫הבי‬ ‫סך‬ ‫זה‬ ‫דו"ח‬ ‫ע"פ‬ .‫התחבורה‬ ‫סקטורי‬ ‫בכל‬ ‫לדלק‬ ‫קוש‬ ‫במונחי‬ )‫ואוניות‬ ‫אזרחית‬ ‫תעופה‬ ,‫ציבורית‬ ,‫אזרחית‬ ‫(תחבורה‬BCM‫על‬ ‫עמד‬7.8BCM‫בשנת‬2015‫(שווה‬ ‫בין‬ ‫לבדו‬ ‫שנה)וידרוש‬ ‫באותה‬ ‫במשק‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫כל‬ ‫לצריכת‬ ‫כמעט‬ ‫ערך‬100‫ל‬-200BCM‫עד‬ ‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫של‬ ‫שנת‬2040. 4.5.2‫חשמל‬ ‫ייצור‬ . ‫המשמעותי‬ ‫החלק‬ ‫את‬ ‫מהווה‬‫כ‬ ‫כיום‬ .‫הישראלית‬ ‫הגז‬ ‫צריכת‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ‫ביותר‬-60%‫במדינת‬ ‫החשמל‬ ‫מיצור‬ ‫וה‬ ‫בגז‬ ‫מקורו‬ ‫ישראל‬-40%‫בכ‬ ‫משתמשת‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ,‫החשמל‬ ‫בסקטור‬ .‫מפחם‬ ‫רובם‬ ‫הנוספים‬-60% ‫ו‬ ‫פחם‬-%40‫גז‬.13 ‫ומאוזן‬ ‫מושכל‬ ‫אנרגיה‬ ‫תמהיל‬ ‫על‬ ‫בשמירה‬ ‫חשיבות‬ ‫ישנה‬.‫אסדה‬ ,‫בלבד‬ ‫אחד‬ ‫פעיל‬ ‫מאגר‬ ‫ישנו‬ ‫כאשר‬ ,‫כיום‬ ‫אחת‬‫אחד‬ ‫וצינור‬,.‫אנרגטי‬ ‫ביטחון‬ ‫מטעמי‬ ‫מגז‬ ‫חשמל‬ ‫יצור‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫להסתמך‬ ‫מסוכן‬ ‫ואף‬ ‫קשה‬‫של‬ ‫פיתוח‬ ‫יאפשר‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬‫מגז‬ ‫חשמל‬ ‫יצור‬ ‫של‬ ‫לחלקו‬‫יותר‬ ‫גדולים‬ ‫וביקושים‬ ‫יותר‬ ‫נקי‬ ‫אוויר‬ ‫יבטיח‬ ‫ובכך‬ ‫לגדול‬ ‫טבעי‬ ‫לגז‬‫למדינ‬ ‫יאפשר‬ ,‫ממשלתית‬ ‫חברה‬ ‫החשמל‬ ‫חברת‬ ‫של‬ ‫היותה‬ ‫או‬ ,‫היחיד‬ ‫הקונה‬ ‫מנגנון‬ .‫ישראל‬ ‫ת‬ ‫הללו‬ ‫הביקושים‬ ‫על‬ ‫לבנות‬ ‫הגז‬ ‫חברות‬ ‫יוכלו‬ ‫ובכך‬ ‫לוויתן‬ ‫מאגר‬ ‫פיתוח‬ ‫עם‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫להגדלת‬ ‫להתחייב‬ .‫המאגר‬ ‫את‬ ‫לפתח‬ ‫בבואם‬ 4.5.3‫תעשייה‬ . ‫אך‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לתשתית‬ ‫מחוברים‬ ‫בישראל‬ ‫הגדולים‬ ‫המפעלים‬ ‫כיום‬ .‫בגודלו‬ ‫השני‬ ‫הגז‬ ‫צרכן‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫עדיין‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫מפעלים‬ ‫מאות‬‫לחיבור‬ ‫מחכים‬‫מקשים‬ ‫רבים‬ ‫וסטטוטוריים‬ ‫תכנוניים‬ ‫שקשיים‬ ‫בעוד‬ . ‫תחת‬ ‫בגז‬ ‫השימוש‬ ‫עלות‬ ‫שכן‬ ,‫קיים‬ ‫לא‬ ‫בגז‬ ‫לשימוש‬ ‫הכלכלי‬ ‫התמריץ‬ ‫כיום‬ ‫לגז‬ ‫המפעלים‬ ‫חיבור‬ ‫על‬ 12 ( ‫מישראל‬ ‫הגז‬ ‫יצוא‬ ‫אופציית‬ ‫בנושא‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬2012‫נתניהו‬ ‫סיניה‬ ‫ד"ר‬ ,)-‫להגנת‬ ‫במשרד‬ ‫הראשית‬ ‫המדענית‬ ‫ולך‬ ‫שלמה‬ ‫וד"ר‬ ‫הסביבה‬-.‫והמים‬ ‫האנרגיה‬ ‫במשרד‬ ‫הראשי‬ ‫המדען‬ 13 ‫כמע‬ ‫באופן‬ ‫מגז‬ ‫חשמל‬ ‫מייצרות‬ ‫הפרטיות‬ ‫החשמל‬ ‫שיצרניות‬ ‫היא‬ ‫זה‬ ‫לפער‬ ‫הסיבה‬.‫בלעדי‬ ‫ט‬

×