SlideShare a Scribd company logo

מוסכי הסדר

למה מוסכי ההסדר טובים למבוטחים - מסמך לאיגוד חברות הביטוח

1 of 4
Download to read offline
‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫רפורמת‬ :‫ועכשיו‬
‫לגבי‬ ‫ומה‬
‫טובת‬
?‫המבוטח‬
‫הרכב‬ ‫מבוטחי‬ ‫מופנים‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 20 ‫במשך‬
.‫הסדר״‬ ‫״מוסכי‬ ‫שנקרא‬ ‫למה‬ ,‫תאונות‬ ‫של‬ ‫במקרים‬
‫שורה‬ ‫עם‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫התקשרות‬ ‫כלומר‬
‫מנושאים‬ ‫מורכבים‬ ‫אלה‬ ‫הסדרים‬ .‫מוסכים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬
‫ומנושאים‬ ,)‫וכו׳‬ ‫חלפים‬ ‫עלות‬ ,‫עבודה‬ ‫(שעות‬ ‫כלכליים‬
‫תנאים‬ ,‫חליפי‬ ‫רכב‬ ,‫הטיפול‬ ‫על‬ ‫(אחריות‬ ‫שירותיים‬
.)‫וכו׳‬ ‫המוסך‬ ‫ברצפת‬ ‫נאותים‬
:win win ‫של‬ ‫מצב‬ ‫מייצרת‬ ‫אלו‬ ‫הסדרים‬ ‫תוצאת‬
,‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫מקיף‬ ‫מטיפול‬ ‫נהנה‬ ‫המבוטחים‬ ‫ציבור‬
‫לרוץ‬ ‫הצורך‬ ‫ומביטול‬ ,‫נפשי‬ ‫משקט‬ ,‫נוחים‬ ‫ממחירים‬
.‫המקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫אחרי‬
‫הדוק‬ ‫באופן‬ ‫התיקון‬ ‫על‬ ‫לפקח‬ ‫יכולות‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬
.‫ביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ולמנוע‬
‫שונות‬ ‫תביעות‬ 350,000-‫כ‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫בהיקף‬ ‫מדובר‬
.‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 4-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫ובעלות‬
"
‫שירות‬ ‫רמת‬ ‫הבטחת‬ :‫הביטוח‬ ‫מחברות‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬ ‫מה‬
‫בכשל‬ ‫להתמודדות‬ ‫כלי‬ .‫הטיפול‬ ‫על‬ ‫ואחריות‬ ‫גבוהה‬
.‫למבוטח‬ ‫הפרמיות‬ ‫להפחתת‬ ‫ובכך‬ ‫החלפים‬ ‫שוק‬
‫בתחנת‬ ‫מדובר‬ - ‫רבה‬ ‫נוחות‬ :‫מהמוסך‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬ ‫מה‬
.)One Stop Shop( ‫אחת‬ ‫שירות‬
‫מול‬ ‫כלכלית‬ ‫להתנהלות‬ ‫נדרש‬ ‫אינו‬ ‫המבוטח‬ - ‫ועוד‬
.‫המבטחת‬ ‫החברה‬ ‫מול‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הכל‬ ‫מבחינתו‬ .‫המוסך‬
:‫למבוטח‬ ‫יתרונות‬
‫המתבצעים‬ ‫בתיקונים‬ ‫יותר‬ ‫מעורבת‬ ‫אמנם‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬
‫היבטים‬ ‫זו‬ ‫למעורבות‬ ‫אך‬ ,‫אחרים‬ ‫מוסכים‬ ‫לעומת‬ ‫הסדר‬ ‫במוסכי‬
‫יתרון‬ ‫ניצול‬ ,‫והפיצוי‬ ‫התיקון‬ ‫הליך‬ ‫וקיצור‬ ‫ייעול‬ ‫של‬ ‫חיוביים‬
,‫הביטוח‬ ‫לחברת‬ )‫ועבודה‬ ‫(חלפים‬ ‫התיקון‬ ‫עלויות‬ ‫להפחתת‬ ‫הגודל‬
‫שלדור‬ ‫דו״ח‬ ‫עפ״י‬ ‫היתרונות‬
:)‫באוצר‬ ‫תקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ע״י‬ ‫(שהוזמן‬
"
:‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫שיטת‬ ‫יתרונות‬
.‫ביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ומניעת‬ ‫הביטוח‬ ‫פרמיות‬ ‫להורדת‬ ‫גם‬ ‫ובכך‬
‫הההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫מנגנון‬ ‫של‬ ‫והתהליכיים‬ ‫הכלכליים‬ ‫יתרונותיו‬
.‫בעולם‬ ‫ומקובל‬ ‫לנפוץ‬ ‫אותו‬ ‫הופכים‬
‫אומרת‬ ‫ומה‬
?‫המוצעת‬ ‫הרפורמה‬
:‫מציע‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬
‫בסטנדרט‬ ‫שיעמוד‬ ‫מוסך‬ ‫כל‬ .‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫ביטול‬
‫כמוסך‬ ‫לשמש‬ ‫יוכל‬ ‫המשרד‬ ‫על-ידי‬ ‫שייקבע‬ ‫אחיד‬
.‫הסדר‬
‫שחברות‬ ‫העצמית‬ ‫בהשתתפות‬ ‫ההנחה‬ ‫אחוז‬ ‫הגבלת‬
.‫ללקוח‬ ‫להעניק‬ ‫יכולות‬ ‫הביטוח‬
‫אפשרות‬ ‫בלי‬ ‫התיקון‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫יחויבו‬ ‫החברות‬
‫והתאמה‬ ‫אימות‬ ‫תהליך‬ ‫לו‬ ‫ולעשות‬ ‫המוסך‬ ‫את‬ ‫לבחור‬
.‫היום‬ ‫שנעשה‬ ‫כמו‬
‫ישירות‬ ‫הנחות‬ ‫לקבל‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫איסור‬
- ‫למוסך‬ ‫החלפים‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫ואיסור‬ ‫החלפים‬ ‫מספק‬
.‫התיקונים‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫הוזלה‬ ‫היום‬ ‫שמאפשר‬ ‫מה‬
‫לרכוש‬ ‫לחברות‬ ‫שמאפשר‬ ‫הגודל‬ ‫יתרון‬ ‫יימנע‬ ‫ככה‬
‫התהליך‬ ‫שבסוף‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫ולהוזיל‬ ‫במרוכז‬ ‫חלפים‬
.‫הפרמיות‬ ‫באמצעות‬ ‫הציבור‬ ‫אל‬ ‫מתגלגלות‬
‫התערבות‬ ‫הינו‬ ‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫מנגנון‬ ‫ביטול‬
‫להביא‬ ‫העלול‬ ‫לגיטימיים‬ ‫מסחר‬ ‫בהסדרי‬ ‫משמעותית‬
,‫הביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ובהיקף‬ ‫הפרמיות‬ ‫במחירי‬ ‫לעלייה‬
‫השירות‬ ‫ברמת‬ ‫וירידה‬
:‫המוצעת‬ ‫הרפורמה‬ ‫עפ״י‬ ‫במבוטחים‬ ‫הפגיעה‬
‫המוסכים‬ ‫מול‬ ‫המסחריים‬ ‫בהסדרים‬ ‫הגודל‬ ‫יתרון‬ ‫ביטול‬
‫הונאות‬ ‫בהיקף‬ ‫המשוערת‬ ‫והעלייה‬ ,‫החלפים‬ ‫ויבואני‬
‫משלם‬ ‫שהציבור‬ ‫בעלות‬ 60% ‫של‬ ‫עליה‬ ‫יגרמו‬ - ‫הביטוח‬
.‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 1.3‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫האוצר‬ ‫הערכות‬ ‫ועפ״י‬ ,‫הביטוח‬ ‫על‬
:‫למשק‬ ‫שנתית‬ ‫עלות‬ - ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫עפ״י‬
‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 1.3
:)‫באוצר‬ ‫תקציבים‬ ‫א׳‬ ‫ע״י‬ ‫(שהוזמן‬ ‫שלדור‬ ‫דו״ח‬ ‫עפ״י‬
‫הפרמיות‬ ‫במחירי‬ ‫עלייה‬
""

Recommended

שילובים מצמיחים עסקים -פרופיל עסקי להקמת חברת הובלות
 שילובים מצמיחים עסקים -פרופיל עסקי להקמת חברת הובלות שילובים מצמיחים עסקים -פרופיל עסקי להקמת חברת הובלות
שילובים מצמיחים עסקים -פרופיל עסקי להקמת חברת הובלותשילובים מצמיחים עסקים
 
מיסים בקטנה תל אביב
 מיסים בקטנה תל אביב מיסים בקטנה תל אביב
מיסים בקטנה תל אביבLi-or Dvora
 
סקר אלמנטר 2016
סקר אלמנטר 2016סקר אלמנטר 2016
סקר אלמנטר 2016פוליסה
 
יום עיון חבד
יום עיון חבד יום עיון חבד
יום עיון חבד artzihiba
 
יוסי אמודאי - מי מורשה לתת הלוואה חוץ בנקאית
יוסי אמודאי - מי מורשה לתת הלוואה חוץ בנקאיתיוסי אמודאי - מי מורשה לתת הלוואה חוץ בנקאית
יוסי אמודאי - מי מורשה לתת הלוואה חוץ בנקאיתיוסי אמודאי
 
הלכת אלישע - סוגיות נבחרות 240609
הלכת אלישע - סוגיות נבחרות 240609הלכת אלישע - סוגיות נבחרות 240609
הלכת אלישע - סוגיות נבחרות 240609artzihiba
 
מדד שירות חברות הביטוח
מדד שירות חברות הביטוחמדד שירות חברות הביטוח
מדד שירות חברות הביטוחthemarkertlv
 

More Related Content

Similar to מוסכי הסדר

כלים אפקטיביים לשיווק סלולרי בעולם הביטוח
כלים אפקטיביים לשיווק סלולרי בעולם הביטוח כלים אפקטיביים לשיווק סלולרי בעולם הביטוח
כלים אפקטיביים לשיווק סלולרי בעולם הביטוח inforumobile
 
מצגת תכנוני מס בצל המשבר הכלכלי
מצגת  תכנוני מס בצל המשבר הכלכלימצגת  תכנוני מס בצל המשבר הכלכלי
מצגת תכנוני מס בצל המשבר הכלכליאלי Eli רחימי Rahimi
 
מצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
מצגת הפרטה ומינויים פוליטייםמצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
מצגת הפרטה ומינויים פוליטייםnoamzorea100
 
מצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
מצגת הפרטה ומינויים פוליטייםמצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
מצגת הפרטה ומינויים פוליטייםNoam Zorea
 
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015פוליסה
 
מבוא לביטוח
מבוא לביטוחמבוא לביטוח
מבוא לביטוחfresh-concept
 
גלית נגרי
גלית נגריגלית נגרי
גלית נגריthemarker
 
גיל פוגוזליץ- GHP newsletter december 2014
גיל פוגוזליץ- GHP newsletter december 2014גיל פוגוזליץ- GHP newsletter december 2014
גיל פוגוזליץ- GHP newsletter december 2014ZivBenSira
 
Mifgas
MifgasMifgas
Mifgasy b
 

Similar to מוסכי הסדר (10)

כלים אפקטיביים לשיווק סלולרי בעולם הביטוח
כלים אפקטיביים לשיווק סלולרי בעולם הביטוח כלים אפקטיביים לשיווק סלולרי בעולם הביטוח
כלים אפקטיביים לשיווק סלולרי בעולם הביטוח
 
מצגת תכנוני מס בצל המשבר הכלכלי
מצגת  תכנוני מס בצל המשבר הכלכלימצגת  תכנוני מס בצל המשבר הכלכלי
מצגת תכנוני מס בצל המשבר הכלכלי
 
מצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
מצגת הפרטה ומינויים פוליטייםמצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
מצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
 
מצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
מצגת הפרטה ומינויים פוליטייםמצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
מצגת הפרטה ומינויים פוליטיים
 
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015
סוכנים ויועצים אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון ל2015
 
מבוא לביטוח
מבוא לביטוחמבוא לביטוח
מבוא לביטוח
 
גלית נגרי
גלית נגריגלית נגרי
גלית נגרי
 
גיל פוגוזליץ- GHP newsletter december 2014
גיל פוגוזליץ- GHP newsletter december 2014גיל פוגוזליץ- GHP newsletter december 2014
גיל פוגוזליץ- GHP newsletter december 2014
 
Mekorotmimunyanivcohen28.2
Mekorotmimunyanivcohen28.2Mekorotmimunyanivcohen28.2
Mekorotmimunyanivcohen28.2
 
Mifgas
MifgasMifgas
Mifgas
 

More from esty segal

החלטות האו״ם 1325
החלטות האו״ם 1325החלטות האו״ם 1325
החלטות האו״ם 1325esty segal
 
ענף המוסיקה בישראל
ענף המוסיקה בישראלענף המוסיקה בישראל
ענף המוסיקה בישראלesty segal
 
ענף המוסיקה בישראל
ענף המוסיקה בישראלענף המוסיקה בישראל
ענף המוסיקה בישראלesty segal
 
women wage peace
women wage peacewomen wage peace
women wage peaceesty segal
 
Economic Migrants orAsylum Seekers?
Economic Migrants orAsylum Seekers?Economic Migrants orAsylum Seekers?
Economic Migrants orAsylum Seekers?esty segal
 
פליטים או מבקשי מקלט
פליטים או מבקשי מקלטפליטים או מבקשי מקלט
פליטים או מבקשי מקלטesty segal
 
סיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאות
סיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאותסיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאות
סיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאותesty segal
 
Women's and Feminist Organiation in Israel - A Summary of research project
 Women's and Feminist Organiation in Israel - A Summary of research project Women's and Feminist Organiation in Israel - A Summary of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - A Summary of research projectesty segal
 
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research projectWomen's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research projectesty segal
 
2007.30.01 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
2007.30.01  ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור2007.30.01  ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
2007.30.01 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפורesty segal
 
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלוםסיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלוםesty segal
 
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראליתקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראליesty segal
 
אנרגיה חדשה לישראל
אנרגיה חדשה לישראלאנרגיה חדשה לישראל
אנרגיה חדשה לישראלesty segal
 
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'יesty segal
 
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'ירבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'יesty segal
 
תצהיר נתניהו לבג"צ הגז
תצהיר נתניהו לבג"צ הגזתצהיר נתניהו לבג"צ הגז
תצהיר נתניהו לבג"צ הגזesty segal
 
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימלייןאלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימלייןesty segal
 
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14esty segal
 
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13esty segal
 

More from esty segal (20)

החלטות האו״ם 1325
החלטות האו״ם 1325החלטות האו״ם 1325
החלטות האו״ם 1325
 
ענף המוסיקה בישראל
ענף המוסיקה בישראלענף המוסיקה בישראל
ענף המוסיקה בישראל
 
ענף המוסיקה בישראל
ענף המוסיקה בישראלענף המוסיקה בישראל
ענף המוסיקה בישראל
 
women wage peace
women wage peacewomen wage peace
women wage peace
 
Economic Migrants orAsylum Seekers?
Economic Migrants orAsylum Seekers?Economic Migrants orAsylum Seekers?
Economic Migrants orAsylum Seekers?
 
פליטים או מבקשי מקלט
פליטים או מבקשי מקלטפליטים או מבקשי מקלט
פליטים או מבקשי מקלט
 
סיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאות
סיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאותסיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאות
סיכום שנה במערכת טיפות החלב אזור צפון של משרד הבריאות
 
Women's and Feminist Organiation in Israel - A Summary of research project
 Women's and Feminist Organiation in Israel - A Summary of research project Women's and Feminist Organiation in Israel - A Summary of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - A Summary of research project
 
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research projectWomen's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
Women's and Feminist Organiation in Israel - Presentation of research project
 
2007.30.01 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
2007.30.01  ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור2007.30.01  ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
2007.30.01 ועדת הפנים והגנת הסביבה - מצבם של הפליטים מדארפור
 
88 fm
88 fm88 fm
88 fm
 
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלוםסיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
סיכום אינפוגרפי של צעדת התקווה - נשים עושות שלום
 
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראליתקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
תקציר התוכנית הציבורית למשק הגז הישראלי
 
אנרגיה חדשה לישראל
אנרגיה חדשה לישראלאנרגיה חדשה לישראל
אנרגיה חדשה לישראל
 
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
2015 - דו"ח שנתי נובל אנרג'י
 
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'ירבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
רבעון 4 2015 - נובל אנרג'י
 
תצהיר נתניהו לבג"צ הגז
תצהיר נתניהו לבג"צ הגזתצהיר נתניהו לבג"צ הגז
תצהיר נתניהו לבג"צ הגז
 
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימלייןאלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
אלה תולדות הגז הישראלי - טיימליין
 
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
פרוטקול ועדת הפנים בנושא הבאת עובדים זרים מסין 14.7.14
 
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
פרוטוקול ועדת הפנים 15.7.13
 

מוסכי הסדר

 • 1. ‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫רפורמת‬ :‫ועכשיו‬ ‫לגבי‬ ‫ומה‬ ‫טובת‬ ?‫המבוטח‬ ‫הרכב‬ ‫מבוטחי‬ ‫מופנים‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 20 ‫במשך‬ .‫הסדר״‬ ‫״מוסכי‬ ‫שנקרא‬ ‫למה‬ ,‫תאונות‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫שורה‬ ‫עם‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫התקשרות‬ ‫כלומר‬ ‫מנושאים‬ ‫מורכבים‬ ‫אלה‬ ‫הסדרים‬ .‫מוסכים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫ומנושאים‬ ,)‫וכו׳‬ ‫חלפים‬ ‫עלות‬ ,‫עבודה‬ ‫(שעות‬ ‫כלכליים‬ ‫תנאים‬ ,‫חליפי‬ ‫רכב‬ ,‫הטיפול‬ ‫על‬ ‫(אחריות‬ ‫שירותיים‬ .)‫וכו׳‬ ‫המוסך‬ ‫ברצפת‬ ‫נאותים‬ :win win ‫של‬ ‫מצב‬ ‫מייצרת‬ ‫אלו‬ ‫הסדרים‬ ‫תוצאת‬ ,‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫מקיף‬ ‫מטיפול‬ ‫נהנה‬ ‫המבוטחים‬ ‫ציבור‬ ‫לרוץ‬ ‫הצורך‬ ‫ומביטול‬ ,‫נפשי‬ ‫משקט‬ ,‫נוחים‬ ‫ממחירים‬ .‫המקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫אחרי‬ ‫הדוק‬ ‫באופן‬ ‫התיקון‬ ‫על‬ ‫לפקח‬ ‫יכולות‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ .‫ביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ולמנוע‬ ‫שונות‬ ‫תביעות‬ 350,000-‫כ‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫בהיקף‬ ‫מדובר‬ .‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 4-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫ובעלות‬
 • 2. " ‫שירות‬ ‫רמת‬ ‫הבטחת‬ :‫הביטוח‬ ‫מחברות‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫בכשל‬ ‫להתמודדות‬ ‫כלי‬ .‫הטיפול‬ ‫על‬ ‫ואחריות‬ ‫גבוהה‬ .‫למבוטח‬ ‫הפרמיות‬ ‫להפחתת‬ ‫ובכך‬ ‫החלפים‬ ‫שוק‬ ‫בתחנת‬ ‫מדובר‬ - ‫רבה‬ ‫נוחות‬ :‫מהמוסך‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ .)One Stop Shop( ‫אחת‬ ‫שירות‬ ‫מול‬ ‫כלכלית‬ ‫להתנהלות‬ ‫נדרש‬ ‫אינו‬ ‫המבוטח‬ - ‫ועוד‬ .‫המבטחת‬ ‫החברה‬ ‫מול‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הכל‬ ‫מבחינתו‬ .‫המוסך‬ :‫למבוטח‬ ‫יתרונות‬ ‫המתבצעים‬ ‫בתיקונים‬ ‫יותר‬ ‫מעורבת‬ ‫אמנם‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫היבטים‬ ‫זו‬ ‫למעורבות‬ ‫אך‬ ,‫אחרים‬ ‫מוסכים‬ ‫לעומת‬ ‫הסדר‬ ‫במוסכי‬ ‫יתרון‬ ‫ניצול‬ ,‫והפיצוי‬ ‫התיקון‬ ‫הליך‬ ‫וקיצור‬ ‫ייעול‬ ‫של‬ ‫חיוביים‬ ,‫הביטוח‬ ‫לחברת‬ )‫ועבודה‬ ‫(חלפים‬ ‫התיקון‬ ‫עלויות‬ ‫להפחתת‬ ‫הגודל‬ ‫שלדור‬ ‫דו״ח‬ ‫עפ״י‬ ‫היתרונות‬ :)‫באוצר‬ ‫תקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ע״י‬ ‫(שהוזמן‬ " :‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫שיטת‬ ‫יתרונות‬ .‫ביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ומניעת‬ ‫הביטוח‬ ‫פרמיות‬ ‫להורדת‬ ‫גם‬ ‫ובכך‬ ‫הההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫מנגנון‬ ‫של‬ ‫והתהליכיים‬ ‫הכלכליים‬ ‫יתרונותיו‬ .‫בעולם‬ ‫ומקובל‬ ‫לנפוץ‬ ‫אותו‬ ‫הופכים‬
 • 3. ‫אומרת‬ ‫ומה‬ ?‫המוצעת‬ ‫הרפורמה‬ :‫מציע‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫בסטנדרט‬ ‫שיעמוד‬ ‫מוסך‬ ‫כל‬ .‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫ביטול‬ ‫כמוסך‬ ‫לשמש‬ ‫יוכל‬ ‫המשרד‬ ‫על-ידי‬ ‫שייקבע‬ ‫אחיד‬ .‫הסדר‬ ‫שחברות‬ ‫העצמית‬ ‫בהשתתפות‬ ‫ההנחה‬ ‫אחוז‬ ‫הגבלת‬ .‫ללקוח‬ ‫להעניק‬ ‫יכולות‬ ‫הביטוח‬ ‫אפשרות‬ ‫בלי‬ ‫התיקון‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫יחויבו‬ ‫החברות‬ ‫והתאמה‬ ‫אימות‬ ‫תהליך‬ ‫לו‬ ‫ולעשות‬ ‫המוסך‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ .‫היום‬ ‫שנעשה‬ ‫כמו‬ ‫ישירות‬ ‫הנחות‬ ‫לקבל‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫איסור‬ - ‫למוסך‬ ‫החלפים‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫ואיסור‬ ‫החלפים‬ ‫מספק‬ .‫התיקונים‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫הוזלה‬ ‫היום‬ ‫שמאפשר‬ ‫מה‬ ‫לרכוש‬ ‫לחברות‬ ‫שמאפשר‬ ‫הגודל‬ ‫יתרון‬ ‫יימנע‬ ‫ככה‬ ‫התהליך‬ ‫שבסוף‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫ולהוזיל‬ ‫במרוכז‬ ‫חלפים‬ .‫הפרמיות‬ ‫באמצעות‬ ‫הציבור‬ ‫אל‬ ‫מתגלגלות‬
 • 4. ‫התערבות‬ ‫הינו‬ ‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫מנגנון‬ ‫ביטול‬ ‫להביא‬ ‫העלול‬ ‫לגיטימיים‬ ‫מסחר‬ ‫בהסדרי‬ ‫משמעותית‬ ,‫הביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ובהיקף‬ ‫הפרמיות‬ ‫במחירי‬ ‫לעלייה‬ ‫השירות‬ ‫ברמת‬ ‫וירידה‬ :‫המוצעת‬ ‫הרפורמה‬ ‫עפ״י‬ ‫במבוטחים‬ ‫הפגיעה‬ ‫המוסכים‬ ‫מול‬ ‫המסחריים‬ ‫בהסדרים‬ ‫הגודל‬ ‫יתרון‬ ‫ביטול‬ ‫הונאות‬ ‫בהיקף‬ ‫המשוערת‬ ‫והעלייה‬ ,‫החלפים‬ ‫ויבואני‬ ‫משלם‬ ‫שהציבור‬ ‫בעלות‬ 60% ‫של‬ ‫עליה‬ ‫יגרמו‬ - ‫הביטוח‬ .‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 1.3‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫האוצר‬ ‫הערכות‬ ‫ועפ״י‬ ,‫הביטוח‬ ‫על‬ :‫למשק‬ ‫שנתית‬ ‫עלות‬ - ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫עפ״י‬ ‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 1.3 :)‫באוצר‬ ‫תקציבים‬ ‫א׳‬ ‫ע״י‬ ‫(שהוזמן‬ ‫שלדור‬ ‫דו״ח‬ ‫עפ״י‬ ‫הפרמיות‬ ‫במחירי‬ ‫עלייה‬ ""