Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

מוסכי הסדר

Advertisement

More Related Content

Advertisement

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

מוסכי הסדר

  1. 1. ‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫רפורמת‬ :‫ועכשיו‬ ‫לגבי‬ ‫ומה‬ ‫טובת‬ ?‫המבוטח‬ ‫הרכב‬ ‫מבוטחי‬ ‫מופנים‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ 20 ‫במשך‬ .‫הסדר״‬ ‫״מוסכי‬ ‫שנקרא‬ ‫למה‬ ,‫תאונות‬ ‫של‬ ‫במקרים‬ ‫שורה‬ ‫עם‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫התקשרות‬ ‫כלומר‬ ‫מנושאים‬ ‫מורכבים‬ ‫אלה‬ ‫הסדרים‬ .‫מוסכים‬ ‫של‬ ‫גדולה‬ ‫ומנושאים‬ ,)‫וכו׳‬ ‫חלפים‬ ‫עלות‬ ,‫עבודה‬ ‫(שעות‬ ‫כלכליים‬ ‫תנאים‬ ,‫חליפי‬ ‫רכב‬ ,‫הטיפול‬ ‫על‬ ‫(אחריות‬ ‫שירותיים‬ .)‫וכו׳‬ ‫המוסך‬ ‫ברצפת‬ ‫נאותים‬ :win win ‫של‬ ‫מצב‬ ‫מייצרת‬ ‫אלו‬ ‫הסדרים‬ ‫תוצאת‬ ,‫אחד‬ ‫במקום‬ ‫מקיף‬ ‫מטיפול‬ ‫נהנה‬ ‫המבוטחים‬ ‫ציבור‬ ‫לרוץ‬ ‫הצורך‬ ‫ומביטול‬ ,‫נפשי‬ ‫משקט‬ ,‫נוחים‬ ‫ממחירים‬ .‫המקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫אחרי‬ ‫הדוק‬ ‫באופן‬ ‫התיקון‬ ‫על‬ ‫לפקח‬ ‫יכולות‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ .‫ביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ולמנוע‬ ‫שונות‬ ‫תביעות‬ 350,000-‫כ‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫בהיקף‬ ‫מדובר‬ .‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 4-‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬ ‫ובעלות‬
  2. 2. " ‫שירות‬ ‫רמת‬ ‫הבטחת‬ :‫הביטוח‬ ‫מחברות‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ‫בכשל‬ ‫להתמודדות‬ ‫כלי‬ .‫הטיפול‬ ‫על‬ ‫ואחריות‬ ‫גבוהה‬ .‫למבוטח‬ ‫הפרמיות‬ ‫להפחתת‬ ‫ובכך‬ ‫החלפים‬ ‫שוק‬ ‫בתחנת‬ ‫מדובר‬ - ‫רבה‬ ‫נוחות‬ :‫מהמוסך‬ ‫מקבל‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ .)One Stop Shop( ‫אחת‬ ‫שירות‬ ‫מול‬ ‫כלכלית‬ ‫להתנהלות‬ ‫נדרש‬ ‫אינו‬ ‫המבוטח‬ - ‫ועוד‬ .‫המבטחת‬ ‫החברה‬ ‫מול‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫הכל‬ ‫מבחינתו‬ .‫המוסך‬ :‫למבוטח‬ ‫יתרונות‬ ‫המתבצעים‬ ‫בתיקונים‬ ‫יותר‬ ‫מעורבת‬ ‫אמנם‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫היבטים‬ ‫זו‬ ‫למעורבות‬ ‫אך‬ ,‫אחרים‬ ‫מוסכים‬ ‫לעומת‬ ‫הסדר‬ ‫במוסכי‬ ‫יתרון‬ ‫ניצול‬ ,‫והפיצוי‬ ‫התיקון‬ ‫הליך‬ ‫וקיצור‬ ‫ייעול‬ ‫של‬ ‫חיוביים‬ ,‫הביטוח‬ ‫לחברת‬ )‫ועבודה‬ ‫(חלפים‬ ‫התיקון‬ ‫עלויות‬ ‫להפחתת‬ ‫הגודל‬ ‫שלדור‬ ‫דו״ח‬ ‫עפ״י‬ ‫היתרונות‬ :)‫באוצר‬ ‫תקציבים‬ ‫אגף‬ ‫ע״י‬ ‫(שהוזמן‬ " :‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫שיטת‬ ‫יתרונות‬ .‫ביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ומניעת‬ ‫הביטוח‬ ‫פרמיות‬ ‫להורדת‬ ‫גם‬ ‫ובכך‬ ‫הההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫מנגנון‬ ‫של‬ ‫והתהליכיים‬ ‫הכלכליים‬ ‫יתרונותיו‬ .‫בעולם‬ ‫ומקובל‬ ‫לנפוץ‬ ‫אותו‬ ‫הופכים‬
  3. 3. ‫אומרת‬ ‫ומה‬ ?‫המוצעת‬ ‫הרפורמה‬ :‫מציע‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫בסטנדרט‬ ‫שיעמוד‬ ‫מוסך‬ ‫כל‬ .‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫ביטול‬ ‫כמוסך‬ ‫לשמש‬ ‫יוכל‬ ‫המשרד‬ ‫על-ידי‬ ‫שייקבע‬ ‫אחיד‬ .‫הסדר‬ ‫שחברות‬ ‫העצמית‬ ‫בהשתתפות‬ ‫ההנחה‬ ‫אחוז‬ ‫הגבלת‬ .‫ללקוח‬ ‫להעניק‬ ‫יכולות‬ ‫הביטוח‬ ‫אפשרות‬ ‫בלי‬ ‫התיקון‬ ‫על‬ ‫באחריות‬ ‫יחויבו‬ ‫החברות‬ ‫והתאמה‬ ‫אימות‬ ‫תהליך‬ ‫לו‬ ‫ולעשות‬ ‫המוסך‬ ‫את‬ ‫לבחור‬ .‫היום‬ ‫שנעשה‬ ‫כמו‬ ‫ישירות‬ ‫הנחות‬ ‫לקבל‬ ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫על‬ ‫איסור‬ - ‫למוסך‬ ‫החלפים‬ ‫את‬ ‫לספק‬ ‫ואיסור‬ ‫החלפים‬ ‫מספק‬ .‫התיקונים‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫הוזלה‬ ‫היום‬ ‫שמאפשר‬ ‫מה‬ ‫לרכוש‬ ‫לחברות‬ ‫שמאפשר‬ ‫הגודל‬ ‫יתרון‬ ‫יימנע‬ ‫ככה‬ ‫התהליך‬ ‫שבסוף‬ ‫העלויות‬ ‫את‬ ‫ולהוזיל‬ ‫במרוכז‬ ‫חלפים‬ .‫הפרמיות‬ ‫באמצעות‬ ‫הציבור‬ ‫אל‬ ‫מתגלגלות‬
  4. 4. ‫התערבות‬ ‫הינו‬ ‫ההסדר‬ ‫מוסכי‬ ‫מנגנון‬ ‫ביטול‬ ‫להביא‬ ‫העלול‬ ‫לגיטימיים‬ ‫מסחר‬ ‫בהסדרי‬ ‫משמעותית‬ ,‫הביטוח‬ ‫הונאות‬ ‫ובהיקף‬ ‫הפרמיות‬ ‫במחירי‬ ‫לעלייה‬ ‫השירות‬ ‫ברמת‬ ‫וירידה‬ :‫המוצעת‬ ‫הרפורמה‬ ‫עפ״י‬ ‫במבוטחים‬ ‫הפגיעה‬ ‫המוסכים‬ ‫מול‬ ‫המסחריים‬ ‫בהסדרים‬ ‫הגודל‬ ‫יתרון‬ ‫ביטול‬ ‫הונאות‬ ‫בהיקף‬ ‫המשוערת‬ ‫והעלייה‬ ,‫החלפים‬ ‫ויבואני‬ ‫משלם‬ ‫שהציבור‬ ‫בעלות‬ 60% ‫של‬ ‫עליה‬ ‫יגרמו‬ - ‫הביטוח‬ .‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 1.3‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫האוצר‬ ‫הערכות‬ ‫ועפ״י‬ ,‫הביטוח‬ ‫על‬ :‫למשק‬ ‫שנתית‬ ‫עלות‬ - ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫עפ״י‬ ‫ש״ח‬ ‫מיליארד‬ 1.3 :)‫באוצר‬ ‫תקציבים‬ ‫א׳‬ ‫ע״י‬ ‫(שהוזמן‬ ‫שלדור‬ ‫דו״ח‬ ‫עפ״י‬ ‫הפרמיות‬ ‫במחירי‬ ‫עלייה‬ ""

×