Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

31.7.12 ועדת משנה להתנגדויות דוחה את תוכנית כפר הנופש נחשולים

305 views

Published on

Published in: Government & Nonprofit
 • Hello! I have searched hard to find a reliable and best research paper writing service and finally i got a good option for my needs as ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

31.7.12 ועדת משנה להתנגדויות דוחה את תוכנית כפר הנופש נחשולים

 1. 1. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 1 ‫ישראל‬ ‫מדינת‬ ‫הפנים‬ ‫משרד‬ ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬ '‫מס‬ ‫ישיבה‬2012017 ‫פומבי‬ ‫דיון‬ ‫פרוטוקול‬ ) ‫תשע"ב‬ ‫באייר‬ '‫יב‬ ,‫שלישי‬ ‫מיום‬31.7.12( :‫נוכחים‬‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬-‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ‫פלד‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬-‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ‫בסט‬ ‫בן‬ ‫אמיר‬ ‫עו"ד‬-‫לוועדה‬ ‫משפטי‬ ‫יועץ‬ ‫אלי‬ ‫מר‬‫אבוטבול‬-‫יעקב‬ ‫זכרון‬ ‫מועצת‬ ‫ראש‬ ‫גוט‬ ‫עופר‬ ‫עו"ד‬-‫המשפטים‬ ‫שר‬ ‫נציג‬ ‫שניידרמן‬ ‫כרמן‬ '‫גב‬-‫הבריאות‬ ‫שר‬ ‫נציגת‬ ‫יעקב‬ ‫לילה‬ ‫ד"ר‬-‫הבריאות‬ ‫שר‬ ‫נציגת‬ ‫מוסרי‬ ‫יהודית‬ '‫גב‬-‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫השר‬ ‫נציגת‬ ‫קודם‬ ‫פרוטוקול‬ ‫אישור‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫פרו‬ ‫אין‬.‫לאישור‬ ‫טוקולים‬ ‫סעיף‬1:/‫חפ‬ ‫תוכנית‬1604/‫ו‬1-‫דניה‬ ‫סביוני‬ ,‫שינדלר‬ ‫אוסקר‬ ‫ברחוב‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ :‫מצטרפים‬‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫רולוף‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬ ‫מתנגד‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫חיים‬ ‫מר‬ ‫מתנגד‬ ,‫ציון‬ ‫בן‬ ‫רודיטי‬ ‫מר‬ ‫מתנגד‬ ,‫משכית‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬ ‫ליבמן‬ ‫ורדה‬ '‫גב‬‫חיפה‬ ‫עירית‬ , ‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ,‫זסלבסקי‬ ‫ולד‬ ‫מר‬ ‫תנועה‬ ‫יועץ‬ ,‫שטרק‬ ‫יוסי‬ ‫מר‬ ‫התוכנית‬ ‫עורכת‬ ,‫רוזנברג‬ ‫פנינה‬ '‫גב‬ ‫התוכנית‬ ‫עורך‬ ,‫רז‬ ‫דני‬ ‫מר‬
 2. 2. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 2 ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫פריאון‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬ ‫היזם‬ ‫נציג‬ ,‫זאבי‬ ‫יגאל‬ ‫עו"ד‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬ ‫בניהו‬ ‫מר‬‫מתנגד‬ ,‫שפירא‬ ‫מתנגד‬ ,‫שחר‬ ‫אלי‬ ‫מר‬ ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫דייר‬ ,‫רוזנברג‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬1/20 ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫פאולסברג‬ ‫רודי‬ ‫עו"ד‬ ‫מתנגד‬ ,‫קלטש‬ ‫אברהם‬ ‫מר‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ,‫שמסי‬ ‫סלינה‬ '‫גב‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫את‬ ‫נשמע‬ ‫מכן‬ ‫לאחר‬ .‫התוכנית‬ ‫על‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬ ‫מסלינה‬ ‫נשמע‬‫תגובת‬ ‫את‬ ‫נשמע‬ .‫המתנגדים‬ ‫אחד‬ ‫להפריע‬ ‫לא‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ,‫הזה‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫מנהל‬ ‫אני‬ .‫מוקלט‬ ‫הדיון‬ .‫העירייה‬ ‫תגובת‬ ,‫היזם‬ .‫לפרוטוקול‬ ‫שם‬ ‫את‬ ‫לומר‬ ‫לשכוח‬ ‫לא‬ .‫היד‬ ‫את‬ ‫ירים‬ ,‫לדבר‬ ‫שמבקש‬ ‫מי‬ .‫לשני‬ ‫התכנון‬ ‫לשכת‬ ,‫שמסי‬ ‫סלינה‬ '‫גב‬: ‫בין‬ ,‫דניה‬ ‫סביוני‬ ‫בשכונת‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫הקמת‬ ‫מציעה‬ ‫התוכנית‬‫לאוסקר‬ ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ ‫מ‬ ‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫תגבור‬ ‫תוך‬ ,‫שינדלר‬-300‫ל‬ ‫מ"ר‬-1260‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫הוספת‬ ‫ותוך‬ ‫מ"ר‬ ‫מתחת‬ ‫בחלקו‬ ‫שחודר‬ ,‫קרקעי‬ ‫תת‬ ‫חניון‬ ‫מציעה‬ ‫התוכנית‬ .‫המותרות‬ ‫השתיים‬ ‫מעל‬ ‫נוספות‬ .‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ ‫מדיירי‬ ‫התנגדויות‬ ‫חמש‬ ‫הוגשו‬ ‫לתוכנית‬ .‫המאושרות‬ ‫לדרכים‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬: ?‫משהו‬ ‫להוסיף‬ ‫רוצה‬ ,‫ליאת‬ ‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ,‫פלד‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬: .‫לא‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫המתנגדים‬ ‫את‬ ‫נשמע‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫רולוף‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬: ‫מייצג‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫נכון‬ ‫זה‬ ,‫התנגדויות‬ ‫חמש‬ ‫שהוגשו‬ ‫שמעתי‬ .‫טוב‬ ‫בוקר‬104‫מתנ‬‫מתוך‬ ,‫גדים‬ 192‫הכנתי‬ ‫לנוחיותכם‬ .‫הזז‬ ‫ברחוב‬ ‫בניינים‬ ‫חמישה‬ ,‫בניינים‬ ‫בארבעה‬ ‫שנמצאות‬ ,‫דירות‬ ‫תצ‬".‫א‬ ‫שהוא‬ ,‫בתצ"א‬ ‫לפחות‬ ,‫כאן‬ ‫רואים‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ,‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ‫איפה‬ ‫שנבין‬ ‫כדי‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬ ‫הוא‬ ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ .‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ ‫את‬ ‫המקיפים‬ ‫המגדלים‬ ‫חמשת‬ ‫את‬ ,‫זה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫ה‬ ,‫שירות‬ ‫כביש‬‫אחד‬ ‫לדבר‬ ‫רק‬ ‫שנועד‬ ‫כביש‬ ‫וא‬-‫כלי‬ ‫של‬ ‫כניסה‬ ‫או‬ ,‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫הכנסת‬ ‫לאפשר‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫להכניס‬ ‫תוכן‬ ‫שלא‬ ‫רחוב‬ ‫הוא‬ ‫שינדלר‬ ‫אוסקר‬ ‫שרחוב‬ ‫כיוון‬ ,‫השכונה‬ ‫של‬ ‫מהעורף‬ ‫רכב‬ ‫להיות‬ ‫נועד‬ ‫הזז‬ ‫רחוב‬ ‫אז‬ ,‫זינגר‬ ‫מנדל‬ ‫מרחוב‬ ,‫מסביב‬ ‫היא‬ ‫הכניסה‬ ‫אלא‬ ,‫לבתים‬ ‫ישר‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬ ‫בהכנסת‬ ‫מתמצה‬ ‫תפקידו‬ ‫שכל‬ ‫הרחוב‬.‫שלהם‬ ‫הבתים‬ ‫אל‬ ‫הדיירים‬ ‫של‬ ‫רכב‬ ‫ב‬ ‫מדובר‬-196‫גבוהה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫אקונומית‬ ‫סוציו‬ ‫יכולת‬ ‫בעלת‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ .‫דירות‬ ‫הרבה‬ ‫לאחרונה‬ ‫נבנים‬ ‫שבה‬ ,‫דניה‬ ‫סביוני‬ ‫של‬ ‫הזאת‬ ‫שהשכונה‬ ,‫הוא‬ ‫ידוע‬ ‫סוד‬ .‫מהממוצע‬ ‫אנ‬ ,‫מדניה‬ ‫דירות‬ ‫בעלי‬ ‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫גם‬ ,‫היתר‬ ‫בין‬ ,‫אליה‬ ‫קולטת‬ ,‫מגדלים‬ ‫מאוד‬,‫שבגרו‬ ‫שים‬ ‫לגור‬ ‫באים‬ ‫והם‬ ,‫לעירייה‬ ‫ארנונה‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫ולשלם‬ ,‫גדולות‬ ‫בדירות‬ ‫יותר‬ ‫חפצים‬ ‫לא‬ .‫יותר‬ ‫ולפעמים‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫שני‬ ‫לפחות‬ ‫יש‬ ‫ביניהם‬ ,‫משפחה‬ ‫לכל‬ .‫הזה‬ ‫ברחוב‬
 3. 3. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 3 ‫קלים‬ ‫יותר‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫נעשה‬ ,‫הדירות‬ ‫מספר‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬-196‫ל‬ ‫קרוב‬ ,‫דירות‬- 200‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ,400‫כ‬.‫פה‬ ‫הדירות‬ ‫בעלי‬ ‫את‬ ‫שמשרתים‬ ,‫רכב‬ ‫לי‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫יש‬ ‫כרגע‬196‫נכון‬ ‫יותר‬ ‫או‬ ,-250.‫האלה‬ ‫המבנים‬ ‫בתוך‬ ‫שהותקנו‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ 250‫לשרת‬ ‫צריכים‬ ‫הם‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬400‫של‬ ‫חוסר‬ ‫היום‬ ‫כבר‬ ‫יש‬ ,‫כלומר‬ .‫רכב‬ ‫כלי‬1450 ‫אבן‬ ‫על‬ ‫אבן‬ ‫ולו‬ ,‫במקום‬ ‫שמוסיפים‬ ‫מבלי‬ ,‫הקיימת‬ ‫במתכונת‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬.‫אחת‬ ‫שלו‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ,‫להקים‬ ‫כרגע‬ ‫שמבקשים‬ ,‫המסחרי‬ ‫המרכז‬ ,‫שמבקשים‬ ‫המתקן‬ ‫את‬ ‫יקבל‬ ‫לא‬ ‫היום‬ ‫שכנראה‬ ,‫שינדלר‬ ‫אוסקר‬ ‫מרחוב‬ ,‫המקורי‬ ‫בתכנון‬ ,‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫היה‬ ‫בו‬ ‫והיו‬ ,‫השכונה‬ ‫של‬ ‫והיציאות‬ ‫הכניסות‬300‫לשרת‬ ‫שאמור‬ ,‫קטן‬ ‫מרכז‬ ‫איזשהו‬ ‫שזה‬ ,‫מטרים‬ .‫השכונה‬ ‫את‬ ‫של‬ ‫מרכז‬1260‫אנחנו‬ ,‫עזר‬ ‫שטחי‬ ‫פלוס‬ ,‫חניה‬ ‫שטחי‬ ‫פלוס‬ ‫עיקרי‬ ‫שטח‬ ‫שזה‬ ,‫נטו‬ ‫מטר‬ ‫קיבל‬ ‫שעוד‬ ‫אלא‬ ,‫שצריך‬ ‫החניה‬ ‫שטחי‬ ‫את‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫לא‬ ,‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫מ‬ ‫הקלה‬-47‫ל‬ ‫חניה‬ ‫מקומות‬-38.‫חיפה‬ ‫מעיריית‬ ‫נוספות‬ ‫הקלות‬ ‫וקיבל‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫אין‬ ‫לדיירים‬ ‫הזה‬ ‫בעניין‬SAY‫ש‬ ‫מזה‬ ‫חוץ‬ ,.‫השטח‬ ‫על‬ ‫השפעות‬ ‫לזה‬ ‫יש‬ ‫הוא‬ ‫החניה‬ ‫מקומות‬ ‫חוסר‬ ‫כאשר‬ ,‫היום‬ ‫גם‬ ‫אם‬ ,‫אבל‬150‫שאותם‬ ‫מצב‬ ‫נוצר‬ ,150‫מחנים‬ ‫שוב‬ ,‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬ ‫זה‬ ,‫צר‬ ‫רחוב‬ ‫זה‬ .‫להחנות‬ ‫יכולים‬ ‫שהם‬ ‫היחידי‬ ‫המקום‬ ‫זה‬ ,‫הזז‬ ‫ברחוב‬ ‫מזכיר‬ ‫אני‬-.‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫רחוב‬ ‫זה‬ ‫אחר‬ ‫בשעות‬ ‫שהוצגו‬ ‫התמונות‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫להציג‬ ‫יכול‬ ‫אני‬‫ניתן‬ ‫כשבהם‬ ,‫והערב‬ ‫הצהריים‬ .‫תפוסים‬ ‫החניה‬ ‫של‬ ‫הצדדים‬ ‫שני‬ ,‫הזה‬ ‫כשברחוב‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לראות‬ ‫נניח‬ ‫עוד‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫שטח‬ ‫להכניס‬ ,‫היום‬1260‫כשכולו‬ ,‫הזה‬ ‫לאזור‬ ‫עיקרי‬ ‫שטח‬ ‫מטרים‬ ‫אל‬ ‫הכניסה‬ .‫לסיוט‬ ‫האלה‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫פשוט‬ ‫זה‬ ,‫כביש‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬ ‫בתו‬ ‫שתראו‬ ‫כפי‬ ,‫הזה‬ ‫החניון‬‫אדם‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫למגדלים‬ ‫הכניסה‬ ‫מקצה‬ ‫ממש‬ ‫הוא‬ ,‫כנית‬ ‫הכניסה‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ‫לעבור‬ ‫צריך‬ ,‫שלו‬ ‫החניה‬ ‫ממרתף‬ ,‫שלו‬ ‫החניה‬ ‫ממשטח‬ ‫לצאת‬ ‫שרוצה‬ ,‫החניה‬ ‫צורת‬ ‫את‬ ‫או‬ ‫החניות‬ ‫מיקום‬ ‫את‬ ,‫התוכנית‬ ‫לפי‬ ,‫שינו‬ ‫עוד‬ ,‫בלבד‬ ‫זו‬ ‫לא‬ .‫הזה‬ ‫לבניין‬ ‫ה‬ ,‫הכחול‬ ‫לקו‬ ‫בבקשה‬ ‫תסתכלו‬ ‫אם‬ ,‫כך‬ ‫ידי‬ ‫ועל‬ ,‫הכניסה‬ ‫שממול‬‫הקטע‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫וצרפו‬ ‫כניסו‬ ‫לתוך‬ ‫אותו‬ ‫צרפו‬ ,‫למגדלים‬ ‫לכניסה‬ ‫הסמוך‬ ‫הקטע‬ ,‫כזה‬ ‫ריש‬ ‫מין‬ ‫הוא‬ ‫הזז‬ ‫רחוב‬ ,‫הזז‬ ‫שמרחוב‬ ‫זו‬ ,‫הידוע‬ ‫ככל‬ ,‫בניצב‬ ‫חניה‬ .‫בניצב‬ ‫חניה‬ ‫שיהיו‬ ,‫החניה‬ ‫מקומות‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫כדי‬ ,‫הכחול‬ ‫הקו‬ .‫והיציאה‬ ‫בכניסה‬ ‫לתמרן‬ ‫כדי‬ ,‫הכביש‬ ‫כל‬ ‫את‬ ,‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫לצורך‬ ,‫שתופסת‬ ‫חניה‬‫זאת‬ ,‫וצר‬ ‫מסכן‬ ..‫ב‬ ,‫רחוב‬ ‫אותו‬ ‫דרך‬ ‫לזרום‬ ‫צריכה‬ ,‫מסחרי‬ ‫במרכז‬ ‫הזאת‬ ‫התנועה‬ ‫שכל‬ ‫אומרת‬ .‫הזאת‬ ‫התוספת‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫ושצריך‬ ,‫שירות‬ ‫כביש‬ ‫להיות‬ ‫שתוכנן‬ ‫כ‬ ‫של‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬-1300,‫זה‬ ‫את‬ ‫יעשה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אחרת‬ ,‫תוסס‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫זה‬ ‫מטרים‬ .‫איתנו‬ ‫פה‬ ‫שיושב‬ ‫היזם‬ ‫לא‬ ‫בוודאי‬ ‫י‬ ‫באמת‬ ‫הוא‬ ‫אם‬‫עושה‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ,‫כן‬ ‫לא‬ ‫שאם‬ ,‫תנועה‬ ‫פה‬ ‫תהיה‬ ,‫הציפיות‬ ‫על‬ ‫ענה‬ ‫סבירה‬ ‫בלתי‬ ‫היא‬ ‫שלה‬ ‫שהגישה‬ ,‫מקום‬ ‫באיזה‬ ‫שנמצאת‬ ,‫פינה‬ ‫איזה‬ ‫לתוך‬ ‫זה‬ ‫כל‬ .‫אותו‬ .‫בנסיבות‬ ‫בהתחשב‬ ‫ואמרו‬ ‫הרחוב‬ ‫דיירי‬ ‫כל‬ ‫פה‬ ‫שהתאגדו‬ ,‫והעיקרית‬ ‫המרכזית‬ ‫הסיבה‬ ‫זאת‬ ‫ולכן‬-‫אנחנו‬ ‫בלב‬ ‫זו‬ ‫לא‬ .‫לקרות‬ ‫הולך‬ ‫מה‬ ‫מבינים‬‫יש‬ ‫שבו‬ ‫מצב‬ ‫עם‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫להתמודד‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ ,‫ד‬ ‫של‬ ,‫שאמרתי‬ ‫כפי‬ ,‫חניה‬ ‫חוסרי‬ ‫לנו‬150‫כלי‬ ‫עוד‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫עלינו‬ ‫יהיה‬ ‫אזי‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫אומר‬ ‫שהייתי‬ ,‫רכב‬-‫דירות‬ ‫של‬ ‫תחלופה‬ ‫מאשר‬ ‫גדולה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫היא‬ ‫בהם‬ ‫התחלופה‬ .‫מגורים‬ ‫מרכ‬ .‫ביום‬ ‫פעמיים‬ ,‫פעם‬ ‫יוצא‬ ‫אדם‬ ,‫מגורים‬ ‫בדירת‬,‫היזם‬ ‫של‬ ‫הציפיות‬ ‫לפי‬ ‫לפחות‬ ,‫מסחרי‬ ‫ז‬ ‫שכל‬ ‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ‫וזה‬ ,‫רבה‬ ‫יותר‬ ‫תהיה‬ ‫בו‬ ‫התנועה‬ ,‫תוסס‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬ ,‫מניח‬ ‫אני‬ .‫שמתוכנן‬ ,‫שירות‬ ‫כביש‬ ‫אותו‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫חוות‬ ‫את‬ ‫שנתן‬ ,‫התחבורה‬ ‫מיועץ‬ ‫נבצר‬ ,‫חופשות‬ ‫בתקופת‬ ‫נמצאים‬ ‫ואנחנו‬ ‫מאחר‬ ,‫לצערי‬ ‫כ‬ ,‫בחו"ל‬ ‫פשוט‬ ‫הוא‬ .‫להגיע‬ ‫הדעת‬‫או‬ ‫לדחות‬ ‫ביקשתי‬ ‫לא‬ ‫ולכן‬ .‫ישראל‬ ‫מעם‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫מו‬ ‫היזם‬ ‫של‬ ‫שהיועץ‬ ‫מבין‬ ‫שאני‬ ‫משום‬ ,‫לזה‬ ‫שתתייחסו‬ ‫מבקש‬ ‫מאוד‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫אחר‬ ‫מעוד‬ ‫לקבוע‬ .‫הזה‬ ‫התאריך‬ ‫בגלל‬ ‫שנוצר‬ ‫במצב‬ ‫איזון‬ ‫חוסר‬ ‫איזשהו‬ ‫ויש‬ ,‫פה‬ ‫נמצא‬
 4. 4. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 4 ‫נוסף‬ ‫נושא‬-‫יותר‬ ‫או‬ ,‫הבניה‬ ‫נפח‬ ‫הגדלת‬ ‫את‬ ,‫כמובן‬ ,‫חייבו‬ ‫הבניה‬ ‫אחוזי‬ ‫הגדלת‬‫נכון‬- ‫המרכז‬ ‫שמול‬ ‫לבניין‬ ‫לפחות‬ ,‫המיועד‬ ‫הבניין‬ ‫התקרב‬ ,‫כך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫הבניין‬ ‫קו‬ ‫תחום‬ ‫הגדלת‬ ‫בחזית‬ ‫מדובר‬ ,‫טועה‬ ‫שאינני‬ ‫מקווה‬ ‫ואני‬ ,‫ידיעתי‬ ‫למיטב‬ ,‫הזאת‬ ‫החזית‬ ‫לגבי‬ ‫אין‬ .‫המסחר‬ ‫דהיינו‬ ,‫רגילה‬-‫של‬ ‫המגורים‬ ‫חדרי‬ ‫חלונות‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫מתקרבים‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫של‬ ‫חלונות‬ ‫פשוט‬ .‫שממול‬ ‫המגדל‬‫של‬ ‫בפרטיות‬ ‫גם‬ ‫פגיעה‬ ‫פה‬ ‫יש‬ .‫הבניין‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫שהזיזו‬ ‫זה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ .‫הדיירים‬ ,‫ד.א.ל‬ ‫מחברת‬ ,‫אסיף‬ ‫אלי‬ ‫מר‬ ‫של‬ ‫הדעת‬ ‫חוות‬ ‫מתוך‬ ‫שתראו‬ ‫כפי‬ ,‫החניה‬ ‫מקומות‬ ‫חישוב‬ ‫גם‬ .‫בחשבון‬ ‫ושהובאו‬ ,‫תקניים‬ ‫אינם‬ ‫שהם‬ ‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫כמה‬ ‫לפחות‬ ‫יש‬ ,‫הפירוט‬ ‫את‬ ‫שעשה‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ .‫בפועל‬ ‫שמישים‬ ‫יהיו‬ ‫אם‬ ‫ספק‬‫חשובים‬ ‫פחות‬ ‫באמת‬ ‫שהם‬ ‫פרטים‬ ‫נכנסים‬ ‫אנחנו‬ .‫שניים‬ ‫או‬ ‫אחד‬ ‫חניה‬ ‫מקום‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫לא‬ ‫שכבר‬ ‫משום‬ ,‫מהותיים‬ ‫פחות‬ ‫או‬ ‫לרכב‬ ‫שמיועד‬ ‫אחד‬ ‫חניה‬ ‫מקום‬ ‫יש‬ ,‫נאמר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ואולי‬ ,‫ומדגיש‬ ‫חוזר‬ ‫אני‬ ,‫כן‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫לחניו‬ ‫הכניסה‬ .‫הריש‬ ‫לפני‬ ,‫הפניה‬ ‫לפני‬ ,‫הרחוב‬ ‫בקצה‬ ‫דווקא‬ ‫שהוא‬ ,‫משאית‬ ,‫תפעולי‬‫היא‬ ‫ן‬ ‫בין‬ ‫שההתנגשות‬ ‫כך‬ ,‫הפרטיים‬ ‫לבניינים‬ ‫הכניסה‬ ‫בתוך‬ ‫ממש‬ ‫ממש‬ ,‫הזה‬ ‫הכביש‬ ‫בסוף‬ ‫ממש‬ .‫מהותי‬ ‫די‬ ‫יהיה‬ ‫המסחרי‬ ‫והחניון‬ ‫הפרטיים‬ ‫החניונים‬ ‫מר‬ ‫אבל‬ ,‫היה‬ ‫יכול‬ ‫לא‬ ‫התחבורה‬ ‫יועץ‬ ‫מר‬ ,‫פה‬ ‫ישנו‬ ,‫לאפשר‬ ‫דבריי‬ ‫להשלמת‬ ,‫מבקש‬ ‫אני‬ .‫להשיב‬ ‫לו‬ ‫לאפשר‬ ‫מבקש‬ ‫והייתי‬ ,‫פה‬ ‫נמצא‬ ,‫האדריכל‬ ,‫רטנר‬ ‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬: .‫אשלים‬ ‫רק‬ ‫ואני‬ ,‫מהנושאים‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫כיסה‬ ‫אלי‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬ .‫מקדימות‬ ‫הערות‬ ‫שתי‬ ‫אגיד‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫וטובים‬ ‫מכובדים‬ ‫מקצוע‬ ‫בעלי‬ ‫הזאת‬ ‫בתוכנית‬ ‫עסקו‬ ,‫שני‬ ‫דבר‬ .‫לגופה‬ ‫עניינית‬ ‫אלא‬ ‫מקצועית‬ ‫ביקורת‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ,‫פרויקט‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬‫נסתכל‬ ‫אנחנו‬ ‫אם‬ ‫אבל‬ .‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫לשרת‬ ‫ימרה‬ ‫לו‬ ‫אין‬ ‫למעשה‬ ,‫בחניון‬ ‫משתמש‬ ‫ולא‬ ‫הזז‬ ‫מרחוב‬ ‫שמגיע‬ ‫שמי‬ ‫נראה‬ ‫אנחנו‬ ,‫בתכנון‬ ‫טיפה‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬ ,‫במדרגות‬ ‫לעלות‬ ‫נשלח‬ ‫הוא‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫הבניין‬ ‫למעלית‬ ‫למשל‬ ‫לגשת‬ ‫אפשרות‬- 7‫לש‬ ‫שירות‬ ‫של‬ ‫הימרה‬ ,‫כלומר‬ .‫שינדלר‬ ‫לאוסקר‬ ‫לעלות‬ ‫כדי‬ ,‫מטרים‬.‫בעייתית‬ ‫היא‬ ‫כונה‬ ‫של‬ ‫בניין‬ ‫קו‬ ‫של‬ ‫הביטול‬ ,‫ההתקרבות‬ ,‫נוסף‬ ‫דבר‬5‫אבל‬ ,‫עמודים‬ ‫שורת‬ ‫מעל‬ ‫שמתנהל‬ ,‫מטרים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מקרב‬ ‫זה‬ ,‫למסעדה‬ ‫ששייכת‬ ,‫מרפסת‬ ‫ועוד‬ ‫מלאות‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ‫על‬ ‫למעשה‬ ‫מדובר‬ ‫את‬ ‫ממול‬ ‫קנו‬ ‫אנשים‬ .‫שממול‬ ‫לבניינים‬ ‫למעשה‬ ‫קטלנית‬ ‫בצורה‬ ‫הזה‬ ‫המרכז‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫בצורה‬ ‫הבתים‬‫פרויקט‬ ‫יש‬ ‫שמולם‬ ‫ידעו‬ ‫שהם‬ ‫בעיקר‬ ,‫מטרדים‬ ‫מיני‬ ‫מכל‬ ‫מוגנים‬ ‫יהיו‬ ‫שהם‬ ‫של‬300‫של‬ ‫קומות‬ ‫שתי‬ ,‫בלבד‬ ‫מטרים‬150‫שהיה‬ ‫מרווח‬ ,‫מסביב‬ ‫עצום‬ ‫מרווח‬ ‫עם‬ ,‫מטרים‬ ‫התנועה‬ ‫מעורכי‬ ‫לאחד‬ ‫נהפך‬ ‫שזה‬ ‫לפני‬ ,‫שינדלר‬ ‫מאוסקר‬ ‫רכב‬ ‫לתנועת‬ ‫אפילו‬ ‫מיועד‬ .‫העירוניים‬ ‫מת‬ ‫במין‬ ‫פה‬ ‫נמצאים‬ ‫אנחנו‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬‫כל‬ ‫את‬ ‫מקבל‬ ,‫שינדלר‬ ‫לאוסקר‬ ‫שפונה‬ ‫קן‬ ‫דרך‬ ,‫מסביב‬ ‫העליון‬ ‫במבנה‬ ‫שהשתמש‬ ‫הקהל‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫שולח‬ ,‫מאחור‬ ‫שלו‬ ‫השירותים‬ ‫עם‬ ‫פה‬ ‫אנחנו‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫כזאת‬ ‫גם‬ ‫שהיא‬ ‫בדרך‬ ,‫פנימה‬ ‫והזז‬ ‫זינגר‬ ‫מנדל‬ ,‫השכונה‬ ‫רחובות‬ ‫שטחי‬ ‫ועוד‬ ‫עוד‬ ‫לעצמו‬ ‫להוסיף‬ ‫שלו‬ ‫והנסיון‬ ,‫מאולץ‬ ‫הוא‬ ,‫טבעי‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מוצר‬.‫ם‬ ‫שטארק‬ ‫יוסי‬ .‫התפעולי‬ ‫הרכב‬ ‫של‬ ‫הנושא‬ ‫על‬ ‫דובר‬ ,‫בפרטים‬ ‫כשמסתכלים‬ ,‫החניה‬ ‫נושא‬ ‫לגבי‬ ‫ישחזר‬ ‫שהוא‬ ‫מעניין‬ ‫יהיה‬ ‫אבל‬ ,‫שנים‬ ‫הרבה‬ ‫אותו‬ ‫מכיר‬ ‫אני‬ ,‫מאוד‬ ‫טוב‬ ‫כבישים‬ ‫מתכנן‬ ‫הוא‬ ‫עוד‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ,‫שלהם‬ ‫הענקיים‬ ‫הארגזים‬ ‫עם‬ ,‫האספקות‬ ‫מסוג‬ ,‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫התנועה‬ ‫את‬ ‫תמ‬ ‫שהם‬ ,‫נוספת‬ ‫אחת‬ ‫תכונה‬.‫השלישי‬ ‫על‬ ‫השני‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫השעות‬ ‫באותם‬ ‫תמיד‬ ‫מתקבצים‬ ‫יד‬ ‫וצריכים‬ ,‫שלושה‬ ‫שניים‬ ‫מופיעים‬ ‫במציאות‬ .‫מיתוס‬ ‫זה‬ ‫אחד‬ ‫תפעולי‬ ‫רכב‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ ‫במיקום‬ ‫גם‬ ‫טבעית‬ ‫לא‬ ‫מאוד‬ ‫קונסטרוקציה‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫העסק‬ ‫כל‬ .‫רחוב‬ ‫קצה‬ ‫בתוך‬ ‫לתמרן‬ .‫שלה‬ ‫מ‬ ‫בכל‬ ,‫התוכנית‬ ‫מתוך‬ ‫חופש‬ ‫מספיק‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫שלמעשה‬ ,‫היא‬ ‫דעתי‬‫ההקלה‬ ‫על‬ ‫לוותר‬ ‫קרה‬ .‫סביר‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫דבר‬ ‫זה‬ .‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫לכיוון‬ ‫הקדמי‬ ‫הבניין‬ ‫קו‬ ‫ביטול‬ ‫של‬ ‫הזאת‬
 5. 5. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 5 ‫מכולם‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬-‫או‬ ‫כזאת‬ ‫פעילות‬ ‫שם‬ ‫שתהיה‬ ‫וברור‬ ,‫למסעדה‬ ‫שמצטרפת‬ ‫שלו‬ ‫הגג‬ ‫מרפסת‬ .‫אחרת‬ ‫טכניות‬ ‫הערות‬ ‫כמה‬-,‫הכלל‬ ‫מן‬ ‫יוצאת‬ ‫מתכננת‬ ‫היא‬ ‫ופנינה‬ ,‫מצפה‬ ‫הייתי‬ ‫אני‬ ,‫אחת‬ ‫הערה‬ ‫אנ‬ ‫אבל‬.‫בניין‬ ‫קווי‬ ,‫מוצע‬ ‫מצב‬ ‫בתוכנית‬ ,‫לראות‬ ‫מצפה‬ ‫הייתי‬ ‫י‬ ‫התוכנית‬ ‫עורכת‬ ,‫רוזנברג‬ ‫פנינה‬ '‫גב‬: .‫בי‬ ‫תלוי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫ליבמן‬ ‫ורדה‬ '‫גב‬: .‫שלה‬ ‫ההוראות‬ ‫זה‬ .‫בה‬ ‫תלוי‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬: ?‫מה‬ ‫של‬ ‫הוראות‬ ‫זה‬ ‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ,‫פלד‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬: .‫מבא"ת‬ ‫מר‬‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬: .‫מזה‬ ‫ירדתי‬ ‫אז‬ ‫התוכנית‬ ‫עורכת‬ ,‫רוזנברג‬ ‫פנינה‬ '‫גב‬: .‫מחייב‬ ‫והוא‬ ‫לבינוי‬ ‫עובר‬ ‫הכל‬ ‫ואז‬ ,‫בניין‬ ‫קווי‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫כזה‬ ‫מגוון‬ ‫מאפשר‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫מתנגדים‬ ‫מטעם‬ ,‫רטנר‬ ‫מיכאל‬ ‫מר‬: ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫ורסטילית‬ ‫מאוד‬ ‫היא‬ ‫שהתוכנית‬ ‫משום‬ ,‫בעייתי‬ ‫הוא‬ ‫שניהם‬ ‫של‬ ‫השילוב‬‫ברור‬ ‫למשל‬ ‫דוגמא‬ ‫אתן‬ ‫אני‬ .‫הצהרה‬ ‫היא‬ ‫פה‬ ‫שמופיעה‬ ‫שהפרוגרמה‬-‫ל‬ ‫הרצאות‬ ‫חדר‬ ‫שם‬ ‫יש‬-30 -25,‫השכונה‬ ‫תושב‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ,‫לשם‬ ‫שיבואו‬ ‫מהאנשים‬ ‫אחד‬ ‫כל‬ ,‫לתנועה‬ ‫נחזור‬ ‫ואם‬ ,‫איש‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫רכב‬ ‫עם‬ ‫יבוא‬ ‫הוא‬ ,‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫חלקם‬ ‫שגם‬ ‫להניח‬ ‫וסביר‬ ‫הח‬ ‫תקני‬ ‫כל‬ ‫את‬ ..‫שהתנועה‬ ,‫קהל‬ ‫עומסי‬ ‫עם‬ ‫אלמנטים‬ ‫פה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫פה‬ ‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ ‫ניה‬ ‫לפחות‬ ,‫שינדלר‬ ‫על‬ ‫המעטות‬ ‫שהחניות‬ ‫ברור‬ .‫הזז‬ ‫רחוב‬ ‫דרך‬ ‫לבוא‬ ‫יכולה‬ ‫שלהם‬ ‫היחידה‬ ‫לקומה‬ ‫הטבעית‬ ‫הגישה‬ ,‫השלישית‬ ‫לקומה‬ ‫גישה‬ ‫תהיה‬ ‫שזו‬ ‫משום‬ ,‫לנכים‬ ‫יהיו‬ ‫מהן‬ ‫שתיים‬ ‫חנ‬ ‫בתוך‬ ‫להשתמש‬ ‫צריכים‬ ‫הם‬ ‫שאחרת‬ ,‫לנכים‬ ‫השלישית‬‫להגיע‬ ‫כדי‬ ,‫לתנועה‬ ‫מאוד‬ ‫קשה‬ ,‫יון‬ .‫למעלה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ,‫למעלית‬ ‫מצב‬ ,‫טבעי‬ ‫לא‬ ‫מצב‬ ‫יוצרת‬ ,‫שלה‬ ‫ההעמסה‬ ‫בגלל‬ ,‫שהתוכנית‬ ,‫הוא‬ ‫להדגיש‬ ‫רוצה‬ ‫שאני‬ ‫מה‬ .‫קשה‬ ‫בצורה‬ ‫העניין‬ ‫את‬ ‫מעמיס‬ ‫שהוא‬ ,‫מלאכותי‬ ‫נוסף‬ ‫דבר‬-‫של‬ ‫רעיון‬ ‫איזשהו‬ ‫מופיע‬ ,‫רואים‬ ‫אנחנו‬ ‫הבינוי‬ ‫בתוכנית‬ ‫למעשה‬ ,‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫שי‬.‫השטח‬ ‫פיתוח‬ ‫בתוכנית‬ ,‫הציבוריות‬ ‫המדרגות‬ ‫מהלך‬ ‫נוי‬ ‫העבודה‬ ‫ביצוע‬ ‫לאפשר‬ ‫כדי‬ ,‫הזה‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫להקיף‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ,‫נכון‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫המדרגות‬ ‫לכיוון‬ ‫הכחול‬ ‫הקו‬ ‫של‬ ‫ההעברה‬ ‫למעשה‬ ‫אבל‬ ,‫בתוכנית‬ ‫מופיע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫הזאת‬ .‫מדויק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הציבוריות‬ ‫בח‬ ,‫למעלה‬ ‫אותו‬ ‫רואים‬ ‫שאנחנו‬ ,‫בחתך‬ ‫גם‬‫במציאות‬ ,‫החתכים‬ ‫שני‬ ‫מבין‬ ‫התחתון‬ ‫תך‬ .‫בחתך‬ ‫שמופיע‬ ‫ממה‬ ‫גדול‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫חזית‬ ‫אורך‬ ‫תופסת‬ ‫השלישית‬ ‫בקומה‬ ‫המסעדה‬ ,‫גדול‬ ‫שטח‬ ‫תופסת‬ ‫היא‬ ‫למעלה‬ ‫שהמסעדה‬ ‫רואים‬ ,‫לחתך‬ ‫התוכנית‬ ‫בהשוואת‬ ,‫במציאות‬ ,‫הקדמי‬ ‫המרווח‬ ‫את‬ ‫שמבטלת‬ ,‫המרווח‬ ‫לתוך‬ ‫שנכנסת‬ ,‫כאמור‬ ,‫שלה‬ ‫הקדמית‬ ‫והמרפסת‬ ‫ל‬ ‫היה‬ ‫ראוי‬.‫מסביב‬ ‫לדיירים‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫מטרד‬ ‫יוצרת‬ ‫היא‬ ‫כי‬ ,‫בה‬ ‫השימוש‬ ‫את‬ ‫למנוע‬ ‫מעשה‬
 6. 6. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 6 ‫הוא‬ .‫טבעי‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מבנה‬ ‫פה‬ ‫נוצר‬ ,‫ההיקף‬ ‫בגלל‬ ‫בעיקר‬ ,‫שנוצרה‬ ‫לומר‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ,‫בקיצור‬ ‫ישמרו‬ ‫האלה‬ ‫השימושים‬ ‫אם‬ ‫מושג‬ ‫לנו‬ ‫ואין‬ ,‫השימושים‬ ‫מבחינת‬ ‫חופש‬ ‫דרגות‬ ‫לעצמו‬ ‫שומר‬ ‫ב‬ ‫העמסה‬ ‫ויוצר‬ ,‫שלא‬ ‫וסביר‬ ,‫פה‬ ‫כמו‬.‫הזז‬ ‫רחוב‬ ‫על‬ ‫סבירה‬ ‫לתי‬ ‫להגיע‬ ‫שירצו‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫אז‬ ,‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫את‬ ‫משרת‬ ‫שהוא‬ ,‫ההתיימרות‬ ‫לאור‬ .‫הרחוב‬ ‫תושבי‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫יקלקלו‬ ,‫למתקן‬ ‫בנגישות‬ ,‫אלון‬ ‫ברמת‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫יש‬ ,‫העירייה‬ ‫לב‬ ‫לתשומת‬ ‫וזה‬ ,‫לזכור‬ ‫צריך‬ ‫אחת‬ ‫בעיה‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫אלא‬ ,‫הזאת‬ ‫לשכונה‬ ‫מאוד‬ ‫טובה‬-‫שמובילים‬ ‫הבתים‬ ‫את‬ ‫בנו‬ ‫לא‬ ‫שעדיין‬ .‫אחר‬ ‫פתרון‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫עדיף‬ ‫הוא‬ ‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫שלגבי‬ ,‫אליו‬ ‫ותקדים‬ ‫העירייה‬ ‫תתכבד‬ .‫זה‬ ‫של‬ ‫הרחוב‬ ‫קו‬ ‫על‬ ‫מרכולית‬ ‫כשלה‬ ‫שכבר‬ ‫היום‬ ‫יודעים‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,‫מאוד‬ ‫קשה‬ ‫תחרות‬ ‫תהיה‬ ‫הזה‬ ‫למרכז‬ ‫שגם‬ ‫יסתבר‬ ‫ופתאום‬ ,‫בכביש‬ ‫ההשקעה‬ ‫את‬ ‫לל‬ ‫מצב‬ ‫יהיה‬ ‫השכונה‬ ‫לתושבי‬‫טבעית‬ ‫הבלתי‬ ‫הקונסטרוקציה‬ ‫מאשר‬ ‫נוח‬ ‫יותר‬ ‫השוואה‬ ‫א‬ .‫כאן‬ ‫שנמצאת‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫רחוב‬ ‫דיירי‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫וחיים‬ ‫הניה‬ ,‫שחר‬ ‫ואילי‬ ‫רינה‬ .‫לך‬ ‫תודה‬1. .‫לחזור‬ ‫צורך‬ ‫אין‬ ,‫בקצרה‬ ‫מתנגד‬ ,‫דוד‬ ‫בן‬ ‫חיים‬ ‫מר‬: ‫אני‬ .‫פה‬ ‫הדגישו‬ ‫כבר‬ ‫החניה‬ ‫בעיות‬‫במנדל‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫חונות‬ ‫מכוניות‬ ‫כמה‬ ,‫ימים‬ ‫כמה‬ ‫סופר‬ ‫פשוט‬ ‫זינגר‬ ‫במנדל‬ ‫חונות‬ .‫הזז‬ ‫ובחיים‬ ‫זינגר‬35‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫מול‬ ,‫מכוניות‬1‫של‬ ‫לשכנים‬ ‫שייכים‬ ‫אלה‬ . 11,13,15‫הזז‬ ‫בחיים‬ .‫זינגר‬ ‫מנדל‬ ‫של‬ ,1‫חונות‬35,‫מכוניות‬19‫ו‬ ‫ימין‬ ‫בצד‬-16,‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫ה‬ ‫חיים‬ ‫מול‬ ‫נכים‬ ‫של‬ ‫מקומות‬ ‫שני‬ ‫כאשר‬‫זז‬3. ‫ה‬ ‫אז‬ ,‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫החניה‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ‫רוצה‬ ‫שהיא‬ ‫פה‬ ‫תודיע‬ ‫העירייה‬ ‫אם‬-16,‫האלה‬ ‫מכוניות‬ .‫להחנות‬ ‫איפה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ,‫שמאל‬ ‫בצד‬ ‫שחונות‬ ‫יצטרכו‬ ‫הם‬ ,‫חניה‬ ‫להם‬ ‫תהיה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ .‫גמלאים‬ ‫אלה‬ ,‫האלה‬ ‫בבניינים‬ ‫שגרים‬ ‫האנשים‬ ‫רוב‬ .‫חניה‬ ‫אין‬ ,‫הזה‬ ‫המקום‬ ‫וגם‬ ,‫מטרים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫במרחק‬ ‫להחנות‬ ‫ללכת‬ ‫הרעש‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫קבעה‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ,‫רעש‬ ‫למניעת‬ ‫אקוסטי‬ ‫קיר‬ ‫להקים‬ ‫שיש‬ ‫קבעה‬ ‫הוועדה‬ ‫של‬ ‫והפסולת‬ ‫האשפה‬ ‫פחי‬ ‫וכן‬ ,‫סגור‬ ‫אולם‬ ‫בתוך‬ ‫יהיה‬ ‫האוויר‬ ‫שמיזוג‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬ .‫המותרת‬ .‫המסחרי‬ ‫המרכז‬ ‫תושבים‬ ‫את‬ ‫שאלו‬ ‫לא‬ ‫והיזמים‬ ‫העירייה‬-‫שישרת‬ ,‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫צריכים‬ ‫אנחנו‬ ‫באמת‬ ‫האם‬ ‫ל‬ ‫יש‬ .‫התושבים‬ ‫את‬‫ויש‬ ‫התאנה‬ ‫ברחוב‬ ‫מרכולית‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫אלון‬ ‫ברמת‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫בדניה‬ ‫מרכז‬ ‫נו‬ ‫לאומי‬ ‫בנק‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫דניה‬ ‫בסביוני‬ ‫פועלים‬ ‫בנק‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ‫סונול‬ ‫של‬ ‫הדלק‬ ‫בתחנת‬ ‫מרכולית‬ ‫לנו‬ ,‫לנו‬ ,‫האלה‬ ‫המסחריים‬ ‫המקומות‬ ‫שכל‬ ‫ככה‬ .‫למטה‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫בינלאומי‬ ‫בנק‬ ‫לנו‬ ‫ויש‬ ,‫בדניה‬ ‫א‬ ‫אף‬ .‫מיותרים‬ ‫בטח‬ ,‫הסביבה‬ ‫תושבי‬‫של‬ ‫במרחק‬ ‫שהוא‬ ‫זה‬ ‫בגלל‬ ,‫בנק‬ ‫להחליף‬ ‫ילך‬ ‫לא‬ ‫חד‬ 200.‫ממנו‬ ‫מטר‬ ‫של‬ ‫מרחק‬ ‫להגיע‬ ‫יכולים‬ ‫לא‬ ‫היישוב‬ ‫הכשרת‬ ‫תושבי‬ ‫גם‬800-700‫לא‬ ‫הם‬ .‫רכב‬ ‫בלי‬ ‫מטרים‬ ‫ילכו‬700‫ויחזרו‬ ,‫בעליה‬ ‫מטר‬700.‫למרכולית‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ,‫בירידה‬ ‫מטרים‬ ‫ה‬ ,‫תושבים‬ ‫לטובת‬ ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫העסק‬ ‫כל‬ ‫אם‬ ,‫לדעת‬ ‫רוצה‬ ‫פשוט‬ ‫אני‬‫הלוך‬ ‫פה‬ ‫שהזכירו‬ ‫תנועה‬ ‫לפנות‬ ‫בארבע‬ ‫בדניה‬ ‫לסופר‬ ‫מגיעים‬ ‫הם‬ ,‫יודע‬ ‫שלי‬ ‫מנסיון‬ ,‫שאני‬ ,‫המשאיות‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ,‫וחזור‬ ‫שתיים‬ ‫יתקעו‬ .‫בוקר‬ ‫לפנות‬ ‫ארבע‬ ,‫האספקה‬ ‫כל‬ ‫וגם‬ ‫לחם‬ ‫גם‬ ,‫תנובה‬ ‫גם‬ ,‫בוקר‬-‫שלוש‬ ‫שהם‬ ‫לפני‬ ,‫הוועדה‬ ‫חברי‬ ‫את‬ ‫מבקש‬ ‫פשוט‬ ‫אני‬ .‫שם‬ ‫להסתובב‬ ‫איפה‬ ‫להם‬ ‫אין‬ ,‫מכוניות‬ ‫מחליטי‬‫המרכז‬ ‫של‬ ‫הטופוגרפי‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫בעיניים‬ ‫ולראות‬ ‫לשטח‬ ‫להגיע‬ ‫גם‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ,‫ם‬ ‫או‬ ‫למטה‬ ‫מלמעלה‬ ‫יורדת‬ ‫מכונית‬ ‫שאם‬ ,‫והמעבר‬ ,‫שם‬ ‫שחונה‬ ‫הרכב‬ ,‫החניה‬ ‫ושל‬ ‫המסחרי‬ .‫משאיות‬ ‫על‬ ‫מדבר‬ ‫לא‬ .‫לשני‬ ‫לחכות‬ ‫צריך‬ ‫אחד‬ ,‫למעלה‬ ‫מלמטה‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬:
 7. 7. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 7 ‫מישהו‬ ‫עוד‬?‫הזז‬ ‫מרחוב‬ ‫מתנגד‬ ,‫ציון‬ ‫בן‬ ‫רודיטי‬ ‫מר‬: ‫דירה‬ ‫שקנה‬ ,‫מסכן‬ ‫תושב‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫אני‬ ,‫מוכשר‬ ‫אדריכל‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫ואני‬ ‫מלומד‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הזז‬ ‫בחיים‬1‫חיים‬ ‫אנחנו‬ ‫עמנו‬ ‫ובתוך‬ .‫בשקט‬ ‫חייו‬ ‫את‬ ‫שיסיים‬ ‫בתקווה‬ ,‫ושקט‬ ‫מרוחק‬ ‫מקום‬ , ‫יודעים‬ ‫ואנחנו‬-‫ה‬ ‫מה‬ ,‫לנסוע‬ ‫לו‬ ‫מפריע‬ ‫ומישהו‬ ‫נוסע‬ ‫כשיהודי‬.‫מצפצף‬ ‫הוא‬ ?‫עושה‬ ‫וא‬ ‫הוא‬ ‫מה‬ ,‫לה‬ ‫מפריע‬ ‫ומישהו‬ ,‫ממהרת‬ ‫והיא‬ ‫הסחורה‬ ‫את‬ ‫ולספק‬ ‫להכנס‬ ‫רוצה‬ ‫כשמשאית‬ ‫היא‬ ‫מה‬ ,‫ממנו‬ ‫לצאת‬ ‫רוצה‬ ‫והיא‬ ,‫מוצא‬ ‫ללא‬ ‫ברחוב‬ ‫נתקעת‬ ‫וכשמשאית‬ .‫יצפצף‬ ‫הוא‬ ?‫יעשה‬ .‫מצפצפת‬ ‫היא‬ ?‫אחורה‬ ‫משאית‬ ‫כשנוסעת‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ .‫אחורה‬ ‫נוסעת‬ ‫היא‬ ?‫עושה‬ ‫חיי‬ ‫בסוף‬ ‫לי‬ ‫שמצפה‬ ‫מה‬ ‫זה‬.‫לכם‬ ‫רבה‬ ‫תודה‬ . : ‫דובר‬ .‫שנה‬ ‫ארבעים‬ ‫עוד‬ ‫לך‬ ‫יש‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫על‬ ‫יוצג‬ ‫ולא‬ ,‫התנגדות‬ ‫שהגישו‬ ,‫מהמתנגדים‬ ‫מישהו‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ,‫היזם‬ ‫לתגובת‬ ‫שנעבור‬ ‫לפני‬ ?‫דיבור‬ ‫זכות‬ ‫לו‬ ‫ניתנה‬ ‫או‬ ,‫הדין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫מתנגד‬ ,‫משכית‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬: ‫הז‬ ‫חיים‬ ‫תושב‬ ‫אני‬‫ז‬5. ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ?‫התנגדות‬ ‫הגשת‬ ‫מתנגד‬ ,‫משכית‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬: ‫כ‬ ‫נוהג‬ ,‫מהנדס‬ ‫גם‬ ‫במקרה‬ ‫אני‬ ,‫לפתע‬ ‫מוצא‬ ‫אני‬ .‫כן‬-50‫כ‬ ‫שכולל‬ ,‫שלי‬ ‫החניון‬ ‫לפתע‬ .‫שנה‬- 40‫והכניסה‬ ,‫תנופה‬ ‫עם‬ ‫מלמטה‬ ‫באים‬ ,‫מחניון‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬ ‫לעשות‬ ‫רוצים‬ ,‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫והיציאה‬‫רכב‬ ‫עולה‬ ,‫יוצא‬ ‫אני‬ .‫יקרה‬ ‫מה‬ ‫שואל‬ ‫אני‬ .‫החניון‬ ‫של‬ ‫והיציאה‬ ,‫שלי‬ ‫בכניסה‬ ‫היא‬ .‫פתרון‬ ‫לזה‬ ‫רואה‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ?‫עושה‬ ‫אני‬ ‫מה‬ .‫במהירות‬ .‫אחר‬ ‫חניון‬ ‫שבפתח‬ ‫באזור‬ ‫שלא‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫הכניסה‬ ,‫חניון‬ ‫לעשות‬ ‫כבר‬ ‫אם‬ .‫ולהתרשם‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫לבוא‬ ‫הוועדה‬ ‫אנשי‬ ‫את‬ ‫מזמין‬ ‫אני‬ ‫כללית‬ ‫שאלה‬ ‫עוד‬-.‫שואל‬ ‫אני‬ ?‫מישהו‬ ‫מחייב‬ ‫גם‬ ‫או‬ ‫המלצה‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ‫ערים‬ ‫ובניין‬ ‫תכנון‬ ‫האם‬ ‫המחוז‬ ‫מתכננת‬ ,‫פלד‬ ‫ליאת‬ '‫גב‬: .‫השאלה‬ ‫את‬ ‫הבנו‬ ‫לא‬ ‫מתנגד‬ ,‫משכית‬ ‫יאיר‬ ‫מר‬: ‫לבנות‬ ‫שמותר‬ ‫אומרים‬ ‫אם‬300‫ל‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫מנפחים‬ ‫איך‬ ,‫מטרים‬-1700‫לא‬ ‫אני‬ ‫זה‬ ?‫מטרים‬ ‫מעט‬ ‫שקיבל‬ ,‫אולמרט‬ ‫כמו‬ ‫זה‬ .‫שלא‬ ‫באמת‬ .‫מבין‬‫אבל‬ ,‫פות‬450.‫לו‬ ‫היה‬ ‫אלף‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫בצורה‬ ‫שעולה‬ ,‫החניה‬ ‫לסוגיית‬ ‫תשובה‬ ‫מכם‬ ‫לשמוע‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ .‫היזם‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫נשמע‬ .‫שם‬ ‫החניות‬ ‫נושא‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫הצעה‬ ‫לכם‬ ‫יש‬ ‫אם‬ .‫פה‬ ‫קריטית‬ ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬:
 8. 8. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 8 ‫בייחוד‬ ,‫השכונה‬ ‫תושבי‬ ‫שכל‬ ‫חושב‬ ‫אני‬‫זה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫להודות‬ ‫צריכים‬ ,‫שנקרא‬ ‫מה‬ ,‫הגימלאים‬ .‫שם‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫עושה‬ ‫שאני‬ ‫מתנגד‬ ,‫ציון‬ ‫בן‬ ‫רודיטי‬ ‫מר‬: .‫ביקשנו‬ ‫לא‬ ?‫לך‬ ‫להודות‬ ‫צריך‬ ‫למה‬ ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬: ‫שהוא‬ ‫שטארק‬ ‫יוסי‬ .‫תנועה‬ ‫יועצי‬ ‫שני‬ ‫פה‬ ‫הבאנו‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫בזה‬ ‫דווקא‬ ‫אתחיל‬ ‫ואני‬ ,‫חוזר‬ ‫אני‬ '‫ופרופ‬ ,‫התנועה‬ ‫יועץ‬‫נושא‬ ‫של‬ ‫הפתרונות‬ ‫לכל‬ ‫ויענה‬ ,‫הדיבור‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫שיקח‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ .‫הזאת‬ ‫במפה‬ ‫אתחיל‬ ‫אני‬ ,‫מדויקים‬ ‫להיות‬ ‫בשביל‬ ‫אבל‬ .‫החניה‬ .‫בו‬ ‫לקנות‬ ‫איפה‬ ‫שאין‬ ‫בחיפה‬ ‫היחידי‬ ‫האזור‬ ‫הוא‬ .‫דניה‬ ‫סביוני‬ ‫של‬ ‫אזור‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ‫אנחנ‬ .‫כלום‬ ,‫מרקט‬ ‫מיני‬ ‫לא‬ ,‫מספרה‬ ‫לא‬ ,‫דואר‬ ‫לא‬ ,‫קפה‬ ‫בית‬ ‫לא‬ ,‫בנק‬ ‫לא‬,‫סקר‬ ‫עשינו‬ ‫ו‬ ‫דובר‬: ‫זינגר‬ ‫במנדל‬ ‫מספרה‬ ‫יש‬11. ‫היזם‬ ‫ב"כ‬ ,‫זאבי‬ ‫יגאל‬ ‫עו"ד‬: ‫סיכום‬ ‫נעשה‬ ‫בואו‬-.‫לנו‬ ‫תפריעו‬ ‫ואל‬ ‫לכם‬ ‫נפריע‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬: ,‫פה‬ ‫שיושבים‬ ‫האנשים‬ .‫קרטוגרפיה‬ ‫גיאו‬ ‫של‬ ‫סקר‬ ‫עשיתי‬ ,‫לדברים‬ ‫אעבור‬ ‫עכשיו‬ ‫אני‬ ‫שמייצגים‬102‫מ‬ ‫פחות‬ ‫הם‬ ,‫אנשים‬-4‫קיבלתי‬ ‫אישית‬ ‫אני‬ .‫דניה‬ ‫סביוני‬ ‫מתושבי‬ ‫אחוז‬ ‫לשום‬ ‫יותר‬ ‫לנסוע‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫שהם‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫לי‬ ‫שמודים‬ ‫מקבילים‬ ‫מבתי‬ ‫גם‬ , ‫טלפונים‬ ‫עשרות‬ ‫יהיה‬ ‫כשזה‬ ,‫שנתיים‬ ‫בעוד‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ,‫באים‬ ‫כשאנחנו‬ .‫הזה‬ ‫המרכז‬ ‫ושיקום‬ ,‫אחר‬ ‫מקום‬ ‫על‬ ,‫מוכן‬1800‫יס‬ ‫המלומדים‬ .‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫שום‬ ‫ללא‬ ‫משפחות‬‫עלו‬ ‫הבניה‬ ‫אחוזי‬ ‫למה‬ ‫בירו‬ ‫מ‬-600‫ל‬ ‫מטרים‬-1200‫האזור‬ ‫בכל‬ ‫הבניה‬ ‫אחוזי‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ,‫אחר‬ ‫סיפור‬ ‫כבר‬ ‫זה‬ ,‫מטרים‬ ‫כולם‬ ,‫שלו‬ ‫הבניין‬ ‫וגם‬ ‫שלו‬ ‫הבניין‬ ‫גם‬ .‫היחידי‬ ‫המגרש‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫בניה‬ ‫אחוזי‬ ‫למאות‬ ‫תוגברו‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ‫לכן‬ .‫בניה‬ ‫אחוזי‬ ‫קיבלו‬1800‫הו‬ ‫בידי‬ ‫ישאר‬ ‫הזה‬ ‫והחומר‬ ,‫משפחות‬.‫ועדה‬ .‫קרטוגרפיה‬ ‫גיאו‬ ‫של‬ ‫סקר‬ ‫זה‬ ‫מוזר‬ ‫שהוא‬ ,‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫עוד‬ ‫יש‬-?‫מתכוון‬ ‫אני‬ ‫למה‬ .‫הזה‬ ‫ברחוב‬ ‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫מוליכי‬ ‫פה‬ ‫יש‬ ‫הזז‬ ‫מחיים‬ ‫אנשים‬ ‫פה‬ ‫יושבים‬1.‫ימים‬ ‫מספר‬ ‫מלפני‬ ‫אופק‬ ‫של‬ ‫לווין‬ ‫צילום‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫צילמנו‬ , ‫הזז‬ ‫חיים‬1‫ש‬ ‫שהכניסה‬ ‫למרות‬ ,‫התנגדויות‬ ‫להגיש‬ ‫כדי‬ ,‫רציני‬ ‫פושר‬ ‫היה‬ ‫שפה‬ ,‫לבניין‬ ‫להם‬ ‫של‬ ‫לחניה‬ ‫הכניסות‬ ‫את‬ ‫וסימנתי‬ ‫הזאת‬ ‫המפה‬ ‫את‬ ‫צילמתי‬ ‫אני‬ .‫הזז‬ ‫מחיים‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫הזז‬ .‫הדיירים‬1.‫הזז‬ ‫בחיים‬ ‫משתמש‬ ‫לא‬ .‫כניסה‬ ‫אפס‬ .‫לשם‬ ‫מגיע‬ ‫לא‬ ‫בכלל‬ ‫הזז‬ ‫חיים‬2.‫התנגד‬ ‫לא‬ ‫הזה‬ ‫הבניין‬ ‫מה‬ ‫משום‬ .‫התנגדות‬ ‫אין‬ ‫אז‬ ,‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫מוביל‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ?‫נכון‬ ,‫מוזר‬ ‫לחי‬ ‫מגיעים‬ ‫כשאנחנו‬‫הזז‬ ‫ים‬3‫היא‬ ‫שהכניסה‬ ‫היחידי‬ ‫הבניין‬ ‫זה‬ ,100,‫הזז‬ ‫מחיים‬ ‫אחוז‬ ‫דובר‬: ‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫זה‬5. ‫יזם‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬: ‫הזז‬ ‫חיים‬ .‫לך‬ ‫הפרעתי‬ ‫לא‬ ‫אני‬5‫מאוסקר‬ ‫נכנסים‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫אבל‬ ,‫הזז‬ ‫מחיים‬ ‫הנכנסים‬ ‫רוב‬ , ‫שינדלר‬9‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫על‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ .‫פה‬ ‫שלהם‬ ‫המכוניות‬ ‫את‬ ‫ומחנים‬4,‫שהמצב‬ ‫כך‬ .‫אנחנו‬ ‫שהוא‬ ‫אחד‬ ‫בניין‬ ‫על‬ ‫מדברים‬100.‫זה‬ ‫שלו‬ ‫הבית‬ ‫ליד‬ ‫רוצה‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬ ‫אבל‬ .‫נכנס‬ ‫אחוז‬
 9. 9. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 9 ‫לא‬ ‫הוא‬ .‫שם‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫היה‬ ‫הוא‬ .‫הייעוד‬ ‫את‬ ‫ששנינו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫מסחרי‬ ‫היה‬ ‫הקרקע‬ ‫ייעוד‬ ‫אם‬ ‫משנה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫אחר‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫בגלל‬ ‫לא‬ .‫המגרש‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫שותפים‬ ‫של‬ ‫סכסוך‬ ‫בגלל‬ ,‫קרה‬ ‫יהיה‬ ‫הוא‬1200‫או‬1800‫או‬2000‫השכונה‬ .‫לזה‬ ‫זקוקה‬ ‫השכונה‬ ‫כי‬ ,‫המרכז‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫יהיה‬ , .‫הזה‬ ‫למרכז‬ ‫זקוקה‬ .‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫לפרופ‬ ‫הדיבור‬ ‫זכות‬ ‫את‬ ‫אתן‬ ‫אני‬ ‫אחד‬ ‫משפט‬ ‫עוד‬-‫חברת‬ ‫של‬ ‫מחשב‬ ‫שם‬ ‫שמנו‬ ‫אנחנו‬ .‫התנועה‬ ‫את‬ ‫ספר‬ ‫המכובד‬ ‫האדון‬IPI, ‫כולם‬ .‫מהלל‬ ‫דוד‬ ‫או‬ ‫יוסי‬ ‫אותם‬ ‫שיביא‬ ‫נתונים‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫התנועה‬ ‫את‬ ‫שספרה‬.‫אותם‬ ‫קיבלו‬ ‫פה‬ ‫בונים‬ ,‫איזשהו‬ ‫שזה‬ ‫כאילו‬ ‫הדברים‬ ‫שהצגת‬ ‫חושב‬ ‫אני‬ .‫המקום‬ ‫על‬ ‫יסודית‬ ‫עבודה‬ ‫עשינו‬ .‫מוגזמת‬ ‫היא‬ ,‫מחדש‬ ‫חיפה‬ ‫קניון‬ ‫את‬ ‫דובר‬: .‫הציבור‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מטעה‬ ‫הוא‬ .‫לחניות‬ ‫לכניסות‬ ‫בקשר‬ ?‫האדון‬ ‫של‬ ‫הטעויות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ ‫אפשר‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫עלו‬ .‫חניה‬ ‫עם‬ ‫שאלות‬ ‫פה‬ ‫עלו‬ .‫קונקרטית‬ ‫התייחסות‬ ,‫רגשית‬ ‫לא‬ ‫התייחסות‬ ‫לתת‬ ‫אבקש‬ ‫אני‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫קהל‬ ‫דעת‬ ‫למשוך‬ ‫בלי‬ ,‫האלה‬ ‫השאלות‬ ‫על‬ ‫לענות‬ .‫בניין‬ ‫קווי‬ ,‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫עם‬ ‫שאלות‬ ‫לכם‬ ‫תהיה‬ ,‫התנגדות‬ ‫נשמע‬ ,‫שלכם‬ ‫את‬ ‫אמרתם‬ ‫אתם‬ .‫פונג‬ ‫פינג‬ ‫עם‬ ‫להתעסק‬ ‫כרגע‬ ‫מתכוון‬ ‫ר‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ,‫להגיב‬ ‫אפשרות‬.‫מוגבל‬ ‫שלנו‬ ‫הזמן‬ ‫כי‬ ,‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫להפריע‬ ‫לא‬ ‫גם‬ ‫תשתדלו‬ .‫וצים‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫רולוף‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬: .‫חדשות‬ ‫ראיות‬ ‫להביא‬ ‫לא‬ ‫מבקש‬ ‫רק‬ ‫אני‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ,‫פה‬ ‫ראיות‬ ‫הוצגו‬ ‫ולא‬ ‫מאחר‬ ‫מתנגדים‬ ‫ב"כ‬ ,‫רולוף‬ ‫אלי‬ ‫עו"ד‬: ‫נתונים‬ ‫מיני‬ ‫כל‬ ‫להציג‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬. ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫לענות‬ ‫לו‬ ‫תנו‬ ,‫לך‬ ‫לענות‬ ‫רוצה‬ ‫הוא‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬: ‫תחבורה‬ ‫להנדסת‬ ‫פרופסור‬ ‫יום‬ ‫ביום‬ ‫אני‬ .‫בכתב‬ ‫גם‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הכנתי‬ ‫אני‬ .‫לכם‬ ‫שלום‬ .‫הדברים‬ ‫עיקרי‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫אציג‬ ‫ואני‬ ,‫בכתב‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫הכנתי‬ ‫אני‬ .‫בטכניון‬ ‫תרשו‬,‫תחבורה‬ ‫מדיניות‬ ‫של‬ ‫כללית‬ ‫יותר‬ ‫קצת‬ ‫גישה‬ ,‫מקרו‬ ‫בגישת‬ ‫בהתחלה‬ ‫להתחיל‬ ‫לי‬ ‫בעשרים‬ ‫רבים‬ ‫שינויים‬ ‫עברה‬ ‫התחבורתית‬ ‫החשיבה‬ .‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫של‬ ‫לפרטים‬ ‫נרד‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הפורמלית‬ ‫במדיניות‬ ‫מובהק‬ ‫ביטוי‬ ‫לידי‬ ‫בא‬ ‫זה‬ .‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫שר‬ ,‫הפנים‬ ‫משרד‬ ,‫בדברים‬ ‫לפחות‬ ,‫הפנים‬ ‫ומשרד‬,‫חניה‬ ‫לתקן‬ ‫חדשות‬ ‫תקנות‬ ‫על‬ ‫חתם‬ ‫הפנים‬ .‫שניה‬ ‫לפזה‬ ‫אחת‬ ‫מפזה‬ ‫עברנו‬ ‫אנחנו‬ .‫פורמלי‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ‫אז‬ ,‫ברשומות‬ ‫פורסם‬ ‫לא‬ ‫עדיין‬ ‫זה‬ ‫במספרים‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫מינימום‬ ‫על‬ ‫שדיבר‬ ‫חניה‬ ‫תקן‬ ‫על‬ ‫דיברנו‬ ‫השמונים‬ ‫בשנות‬ ‫אם‬ ‫המספרים‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬ ‫ניסה‬ ‫התשעים‬ ‫בשנות‬ ,‫יחסית‬ ‫גדולים‬‫ולא‬ ‫האלה‬ ‫לבנות‬ ‫אפשר‬ ‫כאשר‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫של‬ ‫מקסימום‬ ‫תקן‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ‫היום‬ ,‫הצליח‬ .‫חניה‬ ‫בלי‬ ‫מסחר‬ ,‫חניה‬ ‫בלי‬ ‫משרדים‬ ‫בנייני‬ .‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫מאוד‬ ‫מעט‬ ‫עם‬ ‫למגורים‬ ‫בניינים‬ ‫ביקושי‬ ‫יוצרת‬ ‫שחניה‬ ‫בעובדה‬ ‫שהכירו‬ ‫משום‬ ,‫החניה‬ ‫לנושא‬ ‫לחלוטין‬ ‫השתנתה‬ ‫הגישה‬ ‫מעוני‬ ‫לא‬ ‫ואנחנו‬ ,‫נסיעות‬‫בניהול‬ ‫היום‬ ‫היסודי‬ ‫הדבר‬ ‫זה‬ .‫הנסיעות‬ ‫ביקושי‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫נים‬ ‫תאונות‬ ‫יוצרות‬ ‫שהנסיעות‬ ‫משום‬ ,‫הנסיעות‬ ‫ביקושי‬ ‫את‬ ‫ולצמצם‬ ‫לבוא‬ ‫איך‬ ,‫התחבורה‬
 10. 10. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 10 ‫של‬ ‫הטיעון‬ ‫כל‬ ‫אז‬ .‫בדרכים‬ ‫הגודש‬ ‫את‬ ‫יוצרות‬ ‫נסיעות‬ ,‫אנרגיה‬ ‫בזבוז‬ ‫יוצרות‬ ‫נסיעות‬ ,‫דרכים‬ ‫הה‬ ‫ממחצית‬ ‫שיותר‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ,‫היום‬ ‫התחבורה‬ ‫משרד‬‫ובתחבורה‬ ‫ברכבת‬ ‫זה‬ ‫שקעות‬ ‫שיכול‬ ‫טוב‬ ‫הכי‬ ‫הדבר‬ ‫זה‬ ‫הזה‬ ‫הפרויקט‬ ,‫זאת‬ ‫מבחינה‬ ..‫הנס‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫כדי‬ ‫הכל‬ ,‫ציבורית‬ ‫לאנשים‬ ‫מאפשר‬ ‫כזה‬ ‫שפרויקט‬ ‫משום‬ ,‫כולה‬ ‫העירונית‬ ‫למערכת‬ ‫לשכונה‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ,‫לקרות‬ ,‫ברגל‬ ‫להגיע‬ ‫בסביבה‬ ‫שגרים‬ ‫דובר‬: .‫נכון‬ ‫לא‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬: ‫בר‬ ‫להגיע‬‫שבין‬ ‫שבטווח‬ ‫וראיתי‬ ‫מדדתי‬ ‫אני‬ .‫גל‬300‫עד‬400‫של‬ ‫המגורים‬ ‫בנייני‬ ‫כל‬ ,‫מטרים‬ ‫כ‬ ‫פה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫כלומר‬ .‫מרוכזים‬ ‫הזאת‬ ‫השכונה‬-1500‫הליכה‬ ‫במרחק‬ ‫להגיע‬ ‫שיכולים‬ ,‫אב‬ ‫בתי‬ ‫אלון‬ ‫לרמת‬ ‫להגיע‬ ‫צריכים‬ ‫ולא‬ ‫דניה‬ ‫לשכונת‬ ‫להגיע‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫הם‬ ‫ואז‬ ,‫לחלוטין‬ ‫סביר‬ ‫הת‬ ‫מדיניות‬ ,‫כלומר‬ .‫במכוניות‬,‫זאת‬ ‫מבחינה‬ .‫רכב‬ ‫בכלי‬ ‫הנסיעה‬ ‫את‬ ‫לצמצם‬ ‫היא‬ ‫חבורה‬ .‫המתקדמת‬ ‫התחבורתית‬ ‫החשיבה‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫לחלוטין‬ ‫הזה‬ ‫הפרויקט‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שאם‬ ,‫ולהגיד‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫שאני‬ ‫ביותר‬ ‫הקיצוני‬ ‫הדבר‬ ,‫הזז‬ ‫חיים‬ ‫לגבי‬ ,‫המיקרו‬ ‫לגבי‬ ‫ל‬ ‫תשקול‬ ‫המכובדת‬ ‫שהוועדה‬ ,‫הדעת‬ ‫בחוות‬ ‫שכתבתי‬ ‫כפי‬ ,‫שם‬ ‫הרכב‬ ‫כלי‬ ‫מתנועת‬ ‫חוששים‬‫א‬ .‫רכב‬ ‫בכלי‬ ‫מגיעים‬ ‫לא‬ ‫אז‬ ‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫אין‬ .‫לחלוטין‬ ‫החניון‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫בכל‬ ‫בו‬ ‫שמשתמשים‬ ,‫עשיר‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫כלים‬ ‫ארגז‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ‫ברחוב‬ ?‫ברחוב‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫אז‬ ‫בכל‬ ‫המצב‬ ‫לא‬ ‫זה‬ .‫שם‬ ‫ברחוב‬ ‫להחנות‬ ‫יכול‬ ‫מכונית‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ ‫שכל‬ ‫הוא‬ ‫המצב‬ ‫היום‬ .‫הארץ‬ ‫ל‬ ‫רק‬ ,‫שבהם‬ ‫רחובות‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫ישראל‬ ‫מדינת‬.‫להחנות‬ ‫יכול‬ ‫חניה‬ ‫תו‬ ‫שיש‬ ‫מי‬ .‫לעצור‬ ‫בכלל‬ ‫לו‬ ‫אסור‬ ,‫חניה‬ ‫תו‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫שמי‬ ,‫מירושלים‬ ‫דוגמא‬ ‫פה‬ ‫הבאתי‬ ‫אני‬ ‫של‬ ‫תושב‬ ‫תו‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫למי‬ ‫רק‬ ‫מותרת‬ ‫לרחוב‬ ‫שהכניסה‬ ,‫בחיפה‬ ‫קיצונית‬ ‫דוגמא‬ ‫גם‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫כרמל‬ ‫חולים‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ,‫הזה‬ ‫הרחוב‬ ‫מא‬ ‫תנועה‬ ‫בהנדסת‬ ‫לנו‬ ‫שיש‬ ‫הכלים‬ ‫ארגז‬ ,‫אחרות‬ ‫במילים‬‫את‬ ,‫קורה‬ ‫וזה‬ ‫במידה‬ ,‫למנוע‬ ‫פשר‬ .‫קורים‬ ‫שפה‬ ‫הקשים‬ ‫התרחישים‬ ‫כל‬ ‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫אגיד‬ ‫אני‬-‫יהיו‬ ‫לא‬ ‫להגיד‬ ‫באמת‬ ‫שאם‬ ‫מתברר‬ .‫קורים‬ ‫לא‬ ‫קשים‬ ‫תרחישים‬ ‫קשה‬ ‫ויהיה‬ ,‫מאוד‬ ‫הרבה‬ ‫יגיעו‬ ‫ובאמת‬ ,‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫חניון‬ ‫שם‬ ‫יבנה‬ ‫ובאמת‬ ,‫חניה‬ ‫מגבלות‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ,‫להסתובב‬ ‫קשה‬ ‫ויהיה‬ ‫לנוע‬ ‫קשה‬ ‫ויהיה‬ ‫להכנס‬.‫יגיעו‬ ‫לא‬ ‫פשוט‬ ‫הם‬ ,‫לאנשים‬ ‫נוח‬ ‫שלא‬ ‫שאיפה‬ ‫ואומר‬ ‫שבא‬ ,‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫של‬ ‫בתחבורה‬ ‫מושג‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ .‫לשם‬ ‫מגיעים‬ ‫דובר‬: ?‫שם‬ ‫שחונים‬ ‫האנשים‬ ,‫לחניה‬ ‫יגיעו‬ ‫הם‬ ‫איך‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫ל‬ ‫לא‬ .‫הדיון‬ ‫של‬ ‫הכללים‬ ‫את‬ ‫פיספסת‬ ‫וגם‬ ‫באיחור‬ ‫נכנסת‬ ‫גם‬ ‫אתה‬ ,‫אדוני‬.‫הפריע‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫מהלל‬ ‫דוד‬ '‫פרופ‬: ‫חברת‬ ,‫כאן‬ ‫שהוזכר‬ ‫כמו‬IPI‫הם‬ ‫המספרים‬ .‫ברחוב‬ ‫קר‬ ‫עשתה‬ ,‫תנועה‬ ‫לספירות‬ ‫חברה‬ , .‫הדיירים‬ ‫את‬ ‫שמשרת‬ ,‫מקומי‬ ‫ברחוב‬ ,‫שנאמר‬ ‫כמו‬ ,‫פה‬ ‫מדובר‬ ,‫כלומר‬ .‫היום‬ ‫מזעריים‬ ‫אומר‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ .‫גדולה‬ ‫מאוד‬ ‫יחסית‬ ‫היא‬ ‫לספוג‬ ‫יכול‬ ‫הזה‬ ‫שהרחוב‬ ‫הביקושים‬ ‫תוספת‬- ‫אלה‬ ‫תנועה‬ ‫הסדרי‬ ‫על‬ ‫תחליט‬ ‫והוועדה‬ ‫במידה‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫לספוג‬ ‫אפילו‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫הרחוב‬ ,‫קשה‬ ‫סצנריו‬ ‫יהיה‬ ‫הסצנריו‬ ‫באמת‬ ‫אם‬ ,‫תנועה‬ ‫הנדסת‬ ‫של‬ ‫הכלים‬ ‫בארגז‬ ‫נמצאים‬ ,‫ואחרים‬ ‫שני‬ ‫יש‬ ‫בדניה‬ .‫דומים‬ ‫שכונתיים‬ ‫מרכזים‬ ‫וישנם‬ ‫מאחר‬ ,‫סובר‬ ‫לא‬ ‫אני‬ .‫קודם‬ ‫תמיד‬ ‫אפשר‬ ‫אני‬ ‫אז‬ .‫אלון‬ ‫רמת‬ ‫את‬ ‫יש‬ ,‫מרכזים‬‫עם‬ ‫לשם‬ ‫אנשים‬ ‫יגיעו‬ ‫חיפה‬ ‫העיר‬ ‫שבכל‬ ‫צופה‬ ‫לא‬
 11. 11. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 11 ‫בעיות‬ ‫ונוצרות‬ ‫במידה‬ .‫מתקיימת‬ ‫בהכרח‬ ‫לא‬ ‫ותחזית‬ ,‫תחזית‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ‫זה‬ ‫אבל‬ ,‫מכוניות‬ ‫לבוא‬ ‫יכולים‬ ‫אנחנו‬ ‫שבאמצעותם‬ ,‫תנועה‬ ‫בהנדסת‬ ‫הכלים‬ ‫את‬ ,‫אומר‬ ‫אני‬ ,‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫ברחוב‬ .‫הזה‬ ‫המצב‬ ‫את‬ ‫ולמנוע‬ ‫את‬ ‫לבנות‬ ‫לא‬ ,‫הצעתי‬ ‫פה‬ ‫שאני‬ ‫שההצעה‬ ‫יודע‬ ‫אני‬‫כלפי‬ ‫מהפכנית‬ ‫שאולי‬ ‫הצעה‬ ‫היא‬ ,‫החניון‬ ‫רכבו‬ ‫את‬ ‫להחנות‬ ‫הרחוב‬ ‫לתושב‬ ‫רק‬ ‫זכות‬ ‫ויש‬ ‫חניון‬ ‫אין‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫אבל‬ ,‫הזאת‬ ‫הוועדה‬ ,‫חושב‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫עצמו‬ ‫ברחוב‬ ‫תנועה‬ ‫בעיות‬ ‫על‬ ‫פה‬ ‫שנאמר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫אז‬ ,‫ברחוב‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ?‫משהו‬ ‫עוד‬ ‫יז‬ ,‫פיינגולד‬ ‫יעקב‬ ‫מר‬‫ם‬: ‫ומיני‬ ‫מרקטים‬ ‫סופר‬ ‫מתכנן‬ ‫הוא‬ ,‫פריאון‬ ‫אלכס‬ ‫שהאדריכל‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ,‫התנועה‬ ‫של‬ ‫בנושא‬ ,‫כן‬ .‫הזה‬ ‫המקום‬ ‫לגבי‬ ‫מילים‬ ‫כמה‬ ‫לו‬ ‫ויש‬ ,‫מרקט‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫תגובה‬ ‫יש‬ ‫ולמתנגדים‬ ‫העירייה‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫גם‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫כי‬ ,‫קצר‬ ‫אפשר‬ ‫אם‬ ,‫פריאון‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬‫היזם‬ ‫מטעם‬: ‫מה‬ ‫דעת‬ ‫חוות‬ ‫איזשהי‬ ‫הוצאתי‬ ‫אני‬ ."‫"מרכול‬ ‫המילה‬ ‫גם‬ ‫כתובה‬ ,‫פה‬ ‫שמותרים‬ ‫הייעודים‬ ‫בין‬ ‫זכויות‬ ‫את‬ ‫שמהדקים‬ ‫אחרי‬ ,‫המרכול‬ ‫שכל‬ ‫אומר‬ ‫ואני‬ ,‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫הזה‬ ‫המרכול‬ ‫למעשה‬ ‫מאוד‬ ‫הוא‬ ‫שלה‬ ‫הגודל‬ ‫שכל‬ ,‫התחתונה‬ ‫הקרקע‬ ‫בפלס‬ ‫הוא‬ ‫המרכול‬ ,‫פה‬ ‫שנמצאות‬ ‫הבניה‬ .‫קטן‬ ‫מש‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫לב‬: ?‫קטן‬ ‫כמה‬ ‫היזם‬ ‫מטעם‬ ,‫פריאון‬ ‫אלכס‬ ‫מר‬: ‫הוא‬ ‫עליו‬ ‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הזה‬ ‫המגרש‬ ‫כל‬ ,‫הקרקע‬ ‫לקומת‬ ‫מתחת‬780.‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫מטרים‬ ‫ואת‬ ‫לחניה‬ ‫הירידה‬ ‫רמפת‬ ‫את‬ ‫מכילה‬ ‫היא‬ ,‫המרכול‬ ‫מתוכנן‬ ‫ששם‬ ,‫התחתונה‬ ‫הקרקע‬ ‫בקומת‬ ‫ו‬ ,‫בחזית‬ ‫הקולונדה‬ ‫ואת‬ ‫הפריקה‬ ‫ירידת‬,‫והמדרגות‬ ‫המעלית‬ ‫עם‬ ,‫הבניין‬ ‫של‬ ‫הגרעין‬ ‫את‬ ‫להקים‬ ‫אפשר‬ ‫בכלל‬ ‫שבו‬ ,‫השימושי‬ ‫השטח‬ ‫הכל‬ ‫סך‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫וכולי‬ ‫המוגן‬ ‫והמרחב‬ ‫הוא‬ ,‫משהו‬284.‫הזה‬ ‫המרכול‬ ‫כל‬ ‫זה‬ .‫סיפור‬ ‫כל‬ ‫זה‬ .‫מטרים‬ ‫ה‬-284‫זה‬ ‫מהם‬ ‫רבע‬ ,‫כאלה‬ ‫למרכולים‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫דרישות‬ ‫לפי‬ ‫לפחות‬ ,‫הם‬ ‫גם‬ ,‫האלה‬ ‫ל‬ ‫זה‬ ,‫אחורי‬ ‫חלק‬.‫וכולי‬ ‫שירותים‬ ‫להיות‬ ‫שחייבים‬ ,‫נוספים‬ ‫וחלקים‬ ‫קירור‬ ‫לחדרי‬ ‫זה‬ ,‫מחסן‬ ‫של‬ ‫גודל‬ ‫בסדר‬ ‫הוא‬ ‫שלו‬ ‫המכירות‬ ‫אולם‬ ,‫המרכול‬ ‫כל‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬210-200‫זאת‬ .‫מטר‬ ‫למקום‬ ‫להכנס‬ ‫תטרח‬ ‫בכלל‬ ‫מזון‬ ‫רשת‬ ‫שאיזשהי‬ ‫גודל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫מרכול‬ ‫לא‬ ‫למעשה‬ ‫זה‬ ,‫אומרת‬ ‫חנ‬ ‫או‬ ‫שכונתי‬ ‫מרקט‬ ‫מיני‬ ‫כמו‬ ‫משהו‬ ‫זה‬ .‫כזה‬‫היו‬ ,‫רחוק‬ ‫הלא‬ ‫שבעבר‬ ‫מה‬ ‫זה‬ .‫נוחות‬ ‫ות‬ .‫כזאת‬ ‫שכונה‬ ‫לשירות‬ ,‫מכולת‬ ‫חנויות‬ ‫שלוש‬ ‫מקימים‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫חיפה‬ ‫עיריית‬ ‫דובר‬: ‫לחפור‬ ‫הולכים‬40-30.‫שנים‬ ‫לוקח‬ ‫שזה‬ ,‫מטר‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬:
 12. 12. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 12 ‫מ‬ ‫אני‬ ,‫נכבד‬ ‫אדון‬.‫שתענה‬ ‫אבקש‬ ‫אני‬ ,‫לך‬ ‫יהיה‬ .‫תפריע‬ ‫שלא‬ ‫בקש‬ ‫דובר‬: .‫אפשר‬ ‫מתי‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ,‫היום‬ ‫סדר‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫באיחור‬ ‫נכנסת‬ ‫אתה‬ ‫דובר‬: ‫פלים‬ ‫אתם‬ .‫מצטער‬ ‫אני‬15.‫לפה‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬ ‫קילומטר‬ ‫הולך‬ ‫ואני‬ ,‫לגמרי‬ ‫אחר‬ ‫מקום‬ ‫וזה‬ , ‫דני‬ ‫מר‬‫התוכנית‬ ‫עורך‬ ,‫רז‬: ‫הרי‬ ,‫בשאלה‬ ‫שיתמקד‬ ‫הזה‬ ‫מהדיון‬ ‫מבקש‬ ‫אני‬ ,‫כל‬ ‫קודם‬ .‫להגיד‬ ‫דברים‬ ‫כמה‬ ‫רוצה‬ ‫אני‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ ,‫מסחרי‬ ‫למרכז‬ ‫זכויות‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ‫כי‬ ,‫פה‬ ‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫בהגדלת‬ ‫מדובר‬ ‫השאלה‬ ‫תהיה‬ ‫שהקונספט‬-‫שולית‬ ‫תרומה‬ ‫וכמה‬ ‫הזאת‬ ‫מההגדלה‬ ‫קורה‬ ‫שולי‬ ‫נזק‬ ‫כמה‬ ‫מק‬ ‫אני‬ .‫לקרות‬ ‫יכולה‬‫הוא‬ ,‫כללי‬ ‫בשטח‬ ‫מבקשים‬ ‫שאנחנו‬ ‫הזכויות‬ ‫הפרש‬ ‫כל‬ .‫העניין‬ ‫שזה‬ ‫ווה‬ 960‫מ‬ ‫זה‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫מרובע‬ ‫מטר‬-300‫ל‬-1260‫המגרשים‬ ‫שבכל‬ ‫נאמר‬ ‫כבר‬ . ,‫קטן‬ ‫פרויקט‬ ‫שגם‬ ‫לזכור‬ ‫צריך‬ .‫בניה‬ ‫זכויות‬ ‫של‬ ‫משמעותיים‬ ‫מאוד‬ ‫תגבורים‬ ‫היו‬ ‫מסביב‬ ‫ההפרעות‬ ‫עיקר‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫כבר‬ ,‫אותו‬ ‫שמקימים‬ ‫ברגע‬‫ישנם‬ ‫כבר‬ ‫הם‬ ,‫מעלים‬ ‫שהמתנגדים‬- ‫כל‬ .‫ברוורס‬ ‫תיסע‬ ‫שגם‬ ,‫למשאית‬ ‫לחניה‬ ‫מקום‬ ,‫רעש‬ ,‫הבניה‬ ‫בזמן‬ ‫הפרעות‬ ,‫חניה‬ ,‫לרכב‬ ‫גישה‬ .‫הזכויות‬ ‫את‬ ‫שמגדילים‬ ‫בלי‬ ‫גם‬ ,‫להם‬ ‫מודעים‬ ‫להיות‬ ‫וצריך‬ ,‫ישנם‬ ‫בעצם‬ ‫כבר‬ ‫האלה‬ ‫הדברים‬ ‫בר‬ .‫הגישה‬ ‫לגבי‬ ,‫שהיתה‬ ‫המרכזית‬ ‫והשאלה‬ ,‫התכנון‬ ‫בזמן‬ ‫גדול‬ ‫מאמץ‬ ‫נעשה‬‫שכשאתה‬ ‫ור‬ ‫אומר‬ ‫אתה‬ ,‫כזה‬ ‫מקום‬ ‫מתכנן‬-.‫נהדר‬ ‫יהיה‬ ‫וזה‬ ,‫שינדלר‬ ‫אוסקר‬ ‫לרחוב‬ ‫כניסה‬ ‫נעשה‬ ‫אולי‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫תנועה‬ ‫באי‬ ‫כבר‬ ‫מחולק‬ ‫ששינדלר‬ ‫העובדה‬ ‫וגם‬ ,‫המגרש‬ ‫שצורת‬ ‫מסתבר‬ ‫אבל‬ .‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫לבנות‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ,‫חניה‬ ‫רק‬ ‫הופך‬ ‫זה‬ ,‫בכלל‬ ‫אין‬ ‫וגם‬ ,‫גישה‬ ‫שום‬ ‫משם‬ ‫לעשות‬ ‫לבוא‬ ‫הזאת‬ ‫הגישה‬ ‫לכן‬‫ככה‬ ‫אומרת‬ ‫היא‬ .‫מסודרת‬ ‫מאוד‬ ‫גישה‬ ,‫מלמטה‬-‫מפה‬ ‫הכניסה‬ ‫הכניסה‬ .‫מאוד‬ ‫שמקובל‬ ‫מצב‬ ‫זה‬ .‫לדיירים‬ ‫לכניסה‬ ‫מפריע‬ ‫לא‬ ,‫הקרקע‬ ‫קומת‬ ‫זאת‬ ,‫לחניון‬ ‫מכל‬ ‫מפריע‬ ‫פחות‬ ‫שהכי‬ ‫במקום‬ ‫חונה‬ ‫המשאית‬ .‫שלנו‬ ‫קרקעית‬ ‫התת‬ ‫לחניה‬ ,‫מכאן‬ ‫היא‬ ‫אלינו‬ .‫האפשריים‬ ‫המקומות‬ ‫דובר‬: ‫בשטח‬ ‫היית‬ ‫לא‬ ‫אתה‬ ,‫אדוני‬. ‫דובר‬: ?‫בבוקר‬ ‫יוצא‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ?‫נכנס‬ ‫אני‬ ‫איך‬ ,‫החניה‬ ‫גם‬ ‫התוכנית‬ ‫עורך‬ ,‫רז‬ ‫דני‬ ‫מר‬: .‫נכון‬ ‫מאוד‬ ‫פה‬ ‫מסודר‬ ‫הכל‬ .(‫יחד‬ ‫)מדברים‬ .‫בסדר‬ ‫הכל‬ ,‫מכאן‬ ‫ויוצא‬ ‫נכנס‬ ‫אתה‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: .‫שניה‬ ‫עצור‬ ‫להוצ‬ ‫אותי‬ ‫תאלצו‬ ‫אל‬ .‫ימשיך‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫ככה‬ ,‫רבותי‬‫כי‬ ,‫וקצר‬ ‫לוועדה‬ ‫תדבר‬ ‫ואתה‬ .‫מישהו‬ ‫יא‬ ‫שרוצה‬ ‫מי‬ ,‫להפריע‬ ‫לא‬ .‫העירייה‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫רוצה‬ ‫ואני‬ ,‫כך‬ ‫אחר‬ ‫ופנינה‬ ,‫לסיים‬ ‫צריך‬ ‫אתה‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ .‫דברים‬ ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫אדם‬ ‫לבן‬ ‫מפריעים‬ ‫לא‬ .‫דיבור‬ ‫זכות‬ ‫יקבל‬ ‫לא‬ ‫כנראה‬ .‫היד‬ ‫את‬ ‫ירים‬ .‫לסיים‬ ‫להתחיל‬ ‫נא‬ .‫ככה‬ ‫הדיון‬ ‫את‬ ‫לנהל‬
 13. 13. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 13 ‫התוכנ‬ ‫עורך‬ ,‫רז‬ ‫דני‬ ‫מר‬‫ית‬: ‫במקומות‬ ‫קניות‬ ‫מרכזי‬ ‫כבגר‬ ‫להם‬ ‫שיש‬ ,‫המתנגדים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ,‫נאמר‬ .‫מהר‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫אעשה‬ ‫אני‬ ‫שהוא‬ ‫מקום‬ ‫פשוט‬ ,‫בדניה‬ ‫למשל‬ .‫גדולים‬ ‫מאוד‬ ‫עומסים‬ ‫שם‬ ‫יש‬ ,‫הבעיה‬ ‫זאת‬ ‫אבל‬ .‫אחרים‬ ‫כבר‬ ‫וזה‬ ‫מסחרי‬ ‫מרכז‬ ‫לפה‬ ‫להביא‬ ,‫אחר‬ ‫דווקא‬ ‫הוא‬ ‫ההתנגדות‬ ‫של‬ ‫העניין‬ ‫לכן‬ .‫נסבל‬ ‫בלתי‬ .‫נעלם‬ ‫הכר‬ ‫המגרש‬ ‫צורך‬‫חלק‬ ‫לנצל‬ ‫הכל‬ ‫את‬ ‫עשינו‬ ,‫אחרת‬ ‫דרך‬ ‫אין‬ ‫פשוט‬ ,‫החניון‬ ‫מבחינת‬ ,‫יחה‬ ‫אי‬ ,‫ברירה‬ ‫אין‬ ‫פשוט‬ .‫להזז‬ ‫מתחת‬ ‫קטן‬ ‫חלק‬ ‫וגם‬ ,‫מתחת‬ ‫הרבה‬ ,‫שינדלר‬ ‫לאוסקר‬ ‫מתחת‬ ‫אחר‬ ‫אותם‬ ‫ירגיש‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫במיוחד‬ .‫האלה‬ ‫השטחים‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫בלי‬ ‫חניון‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ .‫כך‬ ‫הוו‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬‫עדה‬: .‫כאן‬ ‫שנסתפק‬ ‫מציע‬ ‫אני‬ .‫נקודתית‬ ‫התייחסות‬ .‫בקצרה‬ ,‫פנינה‬ ‫התוכנית‬ ‫עורכת‬ ,‫רוזנברג‬ ‫פנינה‬ '‫גב‬: ‫בכמות‬ ‫בהתחשב‬ ,‫במקום‬ ‫מסחרי‬ ‫בשטח‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫להסביר‬ ‫כדי‬ ‫רק‬ ,‫קטן‬ ‫ניתוח‬ ‫עשיתי‬ ‫היום‬ ,‫על‬ ‫מדובר‬ . ‫שיש‬ ‫הדיור‬ ‫יחידות‬1200‫של‬ ‫הקרוב‬ ‫בטווח‬ , ‫די‬ ‫תחזית‬ ‫על‬ ‫מדברים‬ ,1800 ‫ד‬ ‫יחידות‬‫על‬ ‫מדברים‬ ‫אנחנו‬ ,‫דיור‬ ‫ליחידת‬ ‫נפשות‬ ‫שלוש‬ ‫לפי‬ ,‫יור‬5400‫לפי‬ .‫בשכונה‬ ‫נפש‬ ‫של‬ ‫מינמלית‬ ‫ממש‬ ‫פרוגרמה‬0.4‫צריך‬ ,‫לנפש‬ ‫מרובע‬ ‫מטר‬2160‫ברור‬ ‫וזה‬ .‫במקום‬ ‫מסחר‬ ‫מ"ר‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫על‬ ‫עונה‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ,‫מקום‬ ‫באיזשהו‬ ‫מספרה‬ ‫איזה‬ ‫יש‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ‫כי‬ ,‫החוסר‬ ‫את‬ ‫שיש‬ ‫למרכזים‬ ‫נוספת‬ ‫השכונה‬ ‫ולכן‬ ,‫השכונה‬‫לדיירים‬ ‫מפריעה‬ ‫אולי‬ ‫ושם‬ ,‫אחרות‬ ‫בשכונות‬ ‫אחרים‬ .‫המסחרי‬ ‫השטח‬ ‫לגבי‬ ‫זה‬ .‫עליהם‬ ‫להקל‬ ‫קצת‬ ‫מגיע‬ ‫להם‬ ‫שגם‬ ,‫אחרים‬ ‫המרחק‬ ‫לגבי‬-,‫אכן‬ .‫הסמוך‬ ‫לבניין‬ ‫האפס‬ ‫בחזית‬ ,‫שלו‬ ‫בחזית‬ ‫התקרב‬ ‫שהפרויקט‬ ‫כאן‬ ‫צוין‬ ‫אז‬ ,‫אותו‬ ‫יתן‬ ‫שהוא‬ ‫בשביל‬ ‫מדי‬ ‫רחוק‬ ‫הוא‬ ‫כי‬ ,‫הבניין‬ ‫את‬ ‫לנו‬ ‫מדד‬ ‫לא‬ ‫המודד‬ ‫במדידה‬‫אני‬ ‫זה‬ .‫הזה‬ ‫הבניין‬ ‫את‬ ‫שמראה‬ ,‫התרשים‬ ‫את‬ ‫הוצאתי‬ ,‫העירייה‬ ‫של‬ ‫האתר‬ ‫מתוך‬ ‫הוצאתי‬ ‫מול‬ ‫יושב‬ ‫שלו‬ ‫הבולט‬ ‫החלק‬ ,‫ממש‬ ‫יושב‬ ‫כאן‬ ‫הבניין‬ .‫מידה‬ ‫בקנה‬ ‫זה‬ .‫פה‬ ‫שיושב‬ ‫הבניין‬ ‫בין‬ ‫והמרחק‬ ,‫פתוח‬ ‫שטח‬ ‫מול‬ ‫יושבת‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫החזית‬ ‫כל‬ ,‫הבניין‬ ‫כל‬ ,‫כלומר‬ .‫לחניה‬ ‫הכניסה‬ ‫של‬ ‫לקצה‬ ,‫פה‬ ‫הבניין‬ ‫קצה‬‫זה‬ ‫כאן‬ ‫בולט‬ ‫הכל‬ ,‫לסטווים‬ ‫שמעל‬ ‫הקומה‬19.5‫שזה‬ ,‫מטרים‬ ‫של‬ ‫כבישים‬ ‫שיש‬ ‫בזה‬ ‫בהתחשב‬ ,‫קרוב‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫שהוא‬ ‫מרחק‬10‫קדמיים‬ ‫ומרווחים‬ ,‫מטרים‬ ‫של‬5‫זה‬ ,20.‫התקרבנו‬ ‫מאוד‬ ‫מאוד‬ ‫לא‬ ‫אנחנו‬ . ‫קיבל‬ ‫הזה‬ ‫המגרש‬ .‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫לגבי‬ ‫התייחסות‬ ‫איזשהי‬ ‫קצת‬ ,‫הבניה‬ ‫זכויות‬ ‫לגבי‬300 ‫בת‬ ‫מטרים‬‫זה‬ ‫כי‬ ,‫עכשיו‬ ‫ולא‬ ‫הטעות‬ ‫זאת‬ ‫שם‬ ‫שאולי‬ ,‫המאושרת‬ ‫וכנית‬300‫עם‬ ‫מטרים‬ ‫של‬ ‫זכויות‬38.5‫בסביבות‬ ‫הם‬ ,‫החדשים‬ ,‫בסביבה‬ ‫הבניינים‬ ‫כשכל‬ ,‫אחוז‬320,300‫אם‬ . ‫זה‬ ‫בממוצע‬ ,‫המקורית‬ ‫מהתוכנית‬ ‫הבניינים‬ ‫את‬ ‫מנתחים‬210‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫האזור‬ ,‫כלומר‬ .‫אחוז‬ ‫הזה‬ ‫המגרש‬ ‫רק‬ .‫גבוהים‬ ‫בניה‬ ‫אחוזי‬ ‫עם‬ ‫אזור‬‫הדעת‬ ‫את‬ ‫עליו‬ ‫נתנו‬ ‫לא‬ ,‫אותו‬ ‫שכחו‬ ‫איכשהו‬ , .‫למגורים‬ ‫התכנון‬ ‫את‬ ‫שעשו‬ ‫בזמן‬160‫יוצא‬ ‫שהוא‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫באמת‬ ‫זה‬ ‫למסחרי‬ ‫מגרש‬ ‫אחוז‬ .‫דופן‬ ‫הוועדה‬ ‫יו"ר‬ ,‫המחוז‬ ‫על‬ ‫הממונה‬ ,‫משלב‬ ‫יוסף‬ ‫מר‬: ‫שירים‬ ,‫לדבר‬ ‫ירצה‬ ‫מישהו‬ ‫אם‬ ,‫אשאל‬ ‫אני‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ,‫העירייה‬ ‫תגובת‬ ‫את‬ ‫לשמוע‬ ‫אבקש‬ ‫אני‬ ‫נ‬ ‫ואז‬ ‫יד‬.‫לו‬ ‫אפשר‬ ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫ליבמן‬ ‫ורדה‬ '‫גב‬: ‫צמצום‬ ‫של‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ,‫מהלל‬ '‫פרופ‬ ‫כבר‬ .‫בפרופורציה‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫לשים‬ ‫צריך‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ,‫בחניה‬ ‫חפיפות‬ ‫של‬ ‫לנושא‬ ‫ללכת‬ ‫נוהגים‬ ‫לא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫אנחנו‬ ,‫החניה‬ ‫מקומות‬ ‫יה‬ ‫לא‬ ‫האלה‬ ‫שהשימושים‬ ‫חושבת‬ ‫שאני‬ ‫בגלל‬ ‫גם‬ ,‫הזה‬ ‫בכיוון‬ ‫לחפיפות‬ ‫הלכנו‬‫אחידים‬ ‫יו‬
 14. 14. ‫להתנגדויות‬ ‫משנה‬ ‫ועדת‬31/7/12-‫ח.ע‬ ________________________________________________________________ "‫"חבר‬-‫הטוב‬ ‫הרישום‬ ‫למען‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נערך‬ ‫זה‬ ‫תמליל‬‫חברה‬‫הפנים‬ ‫במשרד‬ ‫מקצועי‬ ‫גורם‬ ‫של‬ ‫הגהה‬ ‫או‬ ‫בדיקה‬ ‫עבר‬ ‫ולא‬ ‫חיצונית‬ 14 ‫אחר‬ ‫בשעות‬ ‫שיקרו‬ ‫במקום‬ ,‫הבוקר‬ ‫בשעות‬ ‫אולי‬ ‫יותר‬ ‫שיקרו‬ ‫דברים‬ ‫ויהיו‬ ,‫היו‬ ‫לאורך‬ .‫להחנות‬ ‫לכאן‬ ‫שיבואו‬ ‫אנשים‬ ‫פה‬ ‫שימשוך‬ ,‫מצב‬ ‫ליצור‬ ‫הצדקה‬ ‫ואין‬ ,‫הצהריים‬ ‫לבטל‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫לעובדים‬ ‫שלפחות‬ ‫מניחה‬ ‫אני‬ .‫הבניין‬ ‫של‬ ‫העובדים‬ ‫ישנם‬ ,‫שני‬ ‫מצד‬ ‫ת‬ ‫המשמעות‬ ‫כי‬ ,‫החניון‬ ‫את‬.‫ברחוב‬ ‫יחנו‬ ‫עובדים‬ ‫שאותם‬ ‫היה‬ 38-27‫כשהמטרה‬ ,‫החניה‬ ‫מפלסי‬ ‫כמות‬ ‫כל‬ ‫עם‬ ,‫בתוכו‬ ‫מציע‬ ‫הזה‬ ‫שהפרויקט‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ ‫השפעה‬ ‫באמת‬ ‫איזשהי‬ ‫לו‬ ‫שיש‬ ‫היקף‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫שני‬ ‫ומצד‬ ,‫פה‬ ‫היזם‬ ‫על‬ ‫להקל‬ ‫היתה‬ ‫לא‬ ‫יכנסו‬ ‫אז‬ .‫משמעותית‬20,25‫למ‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫נחלק‬ ‫בואו‬ .‫בבוקר‬ ‫שלוש‬ ‫שעתיים‬ ‫לאורך‬ ‫מכוניות‬‫ה‬ ‫של‬ ‫חניון‬ ‫זה‬ ‫שפה‬ ‫כאילו‬ ‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ ‫חושבת‬ ‫אני‬ .‫מסוים‬ ‫ברגע‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫בשעה‬ ‫קורה‬ 400‫אנחנו‬ .‫החניה‬ ‫כמות‬ ‫לעומת‬ ,‫חורב‬ ‫במרכז‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫פה‬ ‫שקורה‬ ‫או‬ ,‫חניה‬ ‫מקומות‬ .‫חפיפות‬ ‫ועם‬ ,‫מצומצמים‬ ‫ממש‬ ‫בהיקפים‬ ‫א‬ ‫יודעת‬ ‫כן‬ ‫אני‬ ‫אבל‬ ,‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫שאתם‬ ‫נושא‬ ‫על‬ ,‫הוועדה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫נשאלתי‬ ‫אני‬‫לגבי‬ ,‫ותו‬ ,‫זה‬ ‫את‬ ‫כתבו‬ ‫שהמתנגדים‬ ,‫והמדרכה‬ ‫החניה‬ ‫גבול‬ ‫של‬ ‫והנושא‬ ‫הניצבת‬ ‫החניה‬ ‫של‬ ‫הנושא‬ ‫הזז‬ ‫בחיים‬ ‫ממול‬ ‫הבניין‬ ‫מול‬ ‫אליו‬ ‫התייחסו‬ ‫לא‬ ‫אבל‬3‫בעצם‬ ,‫מאפשרת‬ ‫שהתוכנית‬ ‫המצב‬ . .‫הקיים‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫בכיוון‬ ‫ניצבת‬ ‫וחניה‬ ,‫לבניין‬ ‫שקרובים‬ ‫חניה‬ ‫נתיבי‬ ‫שני‬ ‫יצרה‬ ‫שהוועדה‬ ‫האפשרות‬ ‫פה‬ ‫עלתה‬‫חניות‬ ‫לעשות‬ ‫וזה‬ ,‫לו‬ ‫מתנגדים‬ ‫לא‬ ‫ואנחנו‬ ,‫בחנה‬ ‫המחוזית‬ ‫שכשאין‬ ,‫אותו‬ ‫יאשר‬ ‫בטח‬ ‫שמיכאל‬ ,‫אחד‬ ‫נושא‬ ‫יש‬ .‫הזה‬ ‫בצד‬ ‫וגם‬ ‫הזה‬ ‫בצד‬ ‫גם‬ ‫אורכיות‬ ‫את‬ ‫אפשר‬ ‫ולכן‬ ,‫יחשף‬ ‫הזה‬ ‫שהצד‬ ‫מצב‬ ‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫ואז‬ ,‫עומדים‬ ‫אנשים‬ ‫חניה‬ ‫נתיב‬ ‫ואין‬ ‫חניה‬ ‫ה‬-5‫ה‬ ‫את‬ ‫או‬ ,‫לחלק‬ ‫הניצבת‬ ‫החניה‬ ‫של‬ ‫האלה‬ ‫מטרים‬-4.25‫מטרים‬ ‫לשני‬ ‫לחלק‬ ‫מטרים‬ .‫הקיים‬ ‫הבית‬ ‫לכיוון‬ ‫הנסיעה‬ ‫נתיב‬ ‫את‬ ‫קצת‬ ‫מסיט‬ ‫זה‬ ‫בעצם‬ .‫הזה‬ ‫בצד‬ ‫מטרים‬ ‫ושני‬ ‫הזה‬ ‫בצד‬ .‫לזה‬ ‫מתנגדים‬ ‫לא‬ ‫כעירייה‬ ‫אנחנו‬ ,‫מבחינתנו‬ ,‫אנחנו‬ ‫אבל‬ ‫דובר‬: .‫מקומות‬ ‫שישה‬ ‫עוד‬ ‫מוסיף‬ ‫זה‬ ‫חיפה‬ ‫עירית‬ ,‫ליבמן‬ ‫ורדה‬ '‫גב‬: .‫שם‬ ‫המדרכות‬ ‫מצב‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫ש‬ ‫לנושא‬‫אחד‬ ‫דבר‬ ‫להגיד‬ ‫צריך‬ ,‫ממול‬ ‫מהבניין‬ ‫התרחקות‬ ‫ל‬-‫בתצלום‬ ‫פה‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫הזז‬ ‫בחיים‬ ‫הבניין‬ ‫אבל‬ ,‫האוויר‬3‫ואם‬ ,‫קטן‬ ‫מאוד‬ ‫בשטח‬ ‫הזה‬ ‫המבנה‬ ‫את‬ ‫חופף‬ ‫הוא‬ , ‫את‬ ‫תראו‬ .‫שלו‬ ‫החלונות‬ ‫איפה‬ ,‫גם‬ ‫באלכסון‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫אוויר‬ ‫תצלום‬ ‫פה‬ ‫לנו‬ ‫יש‬ ,‫תסתכלו‬ ‫תראו‬ .‫הזה‬ ‫הבניין‬ ‫של‬ ‫החלונות‬ ‫של‬ ‫ההפניה‬‫הן‬ ‫החלונות‬ ‫ובעצם‬ ,‫אטום‬ ‫ברובו‬ ‫הזה‬ ‫שהקיר‬ ‫החפיפה‬ ‫הכל‬ ‫בסך‬ ,‫רואים‬ ‫ובעצם‬ ,‫פה‬ ‫הוא‬ ‫החלון‬ .‫החלון‬ ‫את‬ ‫כאן‬ ‫רואים‬ .‫הרחוק‬ ‫בצד‬ ‫ממש‬ .‫גדולה‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫יש‬ ‫מזרח‬ ‫לכיוון‬ ,‫החלטה‬ ‫בכלל‬ ‫יש‬ ‫הצד‬ ‫שלכיוון‬ ,‫בתוכנית‬ ‫לזה‬ ‫התייחסות‬ ‫היתה‬ ,‫אגב‬ ‫דרך‬ ‫הבני‬ ‫באמת‬ ,‫המרפסת‬ ‫לנושא‬ .‫פתחים‬ ‫אין‬ ‫שבכלל‬ ‫החלטה‬‫המרפסת‬ ‫אבל‬ ,‫מתקרב‬ ‫כולו‬ ‫ין‬ ,‫מרווח‬ ‫שינוי‬ ‫אותו‬ ‫בתחום‬ ‫היא‬ ‫העליונה‬ ‫בקומה‬ ‫גם‬ ‫המרפסת‬ ,‫אומרת‬ ‫זאת‬ .‫בנסיגה‬ ‫היא‬ .‫מדברים‬ ‫שאנחנו‬ .‫וכולי‬ ‫המדרגות‬ ‫את‬ ‫שנינו‬ ‫ולמה‬ ‫אותו‬ ‫כללנו‬ ‫לא‬ ‫למה‬ ,‫השצ"פ‬ ‫בעניין‬ ,‫שאלה‬ ‫פה‬ ‫עלתה‬ ‫ואנחנו‬ ,‫הזה‬ ‫הבניה‬ ‫מגרש‬ ‫לתוך‬ ‫נכנסות‬ ‫שהמדרגות‬ ‫הוא‬ ‫היום‬ ‫הקיים‬ ‫המצד‬‫משנים‬ ‫בעצם‬ .‫אותו‬ ‫להסדיר‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ,‫המדרגות‬ ‫של‬ ‫הגבולות‬ ‫ואת‬ ‫השצ"פ‬ ‫של‬ ‫הגבולות‬ ‫את‬ ‫קצת‬ ,‫השצ"פ‬ ‫בתוך‬ ‫כי‬ ,‫משמעות‬ ‫לזה‬ ‫אין‬ ‫בעצם‬ .‫השינוי‬ ‫לצורך‬ ‫שנדרשנו‬ ‫חלק‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫כללנו‬ .‫הגבול‬ ‫של‬ ‫שינוי‬ ‫לעשות‬ ‫אפשר‬ ‫היום‬ ‫מאושר‬ ‫שצ"פ‬ ‫שהוא‬ ‫מה‬ ‫שאנחנ‬ ‫חלק‬ ‫אותו‬ ‫רק‬ ‫זה‬ ,‫כללנו‬ ,‫שנינו‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬‫רואים‬ ,‫הזה‬ ‫החלק‬ .‫שינוי‬ ‫לגביו‬ ‫עושים‬ ‫ו‬ ‫לכלול‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫אותו‬ ‫להסדיר‬ ‫כדי‬ ‫פשוט‬ ‫אבל‬ ,‫מאושר‬ ‫פתוח‬ ‫ציבורי‬ ‫שטח‬ ‫שהוא‬ ,‫כאן‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫עשינו‬ ‫לכן‬ .‫המגרש‬ ‫לתך‬ ‫חודרות‬ ‫כיום‬ ‫המדרגות‬ ,‫רואים‬ ‫שאתם‬ ‫כמו‬ ‫אז‬ .‫בתוכנית‬ ‫אותו‬ .‫קרקע‬ ‫ייעודי‬ ‫של‬ ‫גבולות‬ ‫להסדיר‬ ‫רק‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫וזה‬ ,‫הזה‬ ‫השינוי‬

×