Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

88 fm

דו״ח של משמר 88 למועצת השידור הציבורי בדבר השינויים בתחנה

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

88 fm

 1. 1. ‫תרבות‬ ‫מנכס‬ ‫ציבורי‬ ?…‫ל‬ ‫לדיון‬ ‫ועובדות‬ ,‫נתונים‬ ,‫נקודות‬ 2017 ‫ספטמבר‬
 2. 2. :‫עניינים‬ ‫תוכן‬ ‫הקדמה‬ ‫מה‬ :‫ראשון‬ ‫פרק‬ ‫איך‬ :‫שני‬ ‫פרק‬ ‫התוצאות‬ :‫שלישי‬ ‫פרק‬ ‫שאלות‬ :‫רביעי‬ ‫פרק‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ :‫חמישי‬ ‫פרק‬ 2 4 8 12 16 17 2017 ‫ספטמבר‬
 3. 3. 2017 ‫ספטמבר‬ :‫הקדמה‬ ,‫יקרים‬ ‫מועצה‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫ופתיחה‬ 81-‫ה‬ ‫בת‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫של‬ ‫שסגירתה‬ ‫ספק‬ ‫אין‬ ‫רדיו‬ ‫ותחנות‬ ‫טלוויזיה‬ ‫ערוץ‬ ‫(הכוללת‬ ‫חדשה‬ ‫ציבורית‬ ‫שידור‬ ‫רשות‬ ,‫אנושיים‬ ,‫(תקציביים‬ ‫מוקשים‬ ‫ורבת‬ ‫מסובכת‬ ‫משימה‬ ‫היא‬ )‫רבות‬ ‫שינויים‬ ‫של‬ ‫קפריזית‬ ‫הרים‬ ‫בסחרחרת‬ ‫מלווה‬ ‫וכשהדבר‬ .)‫לוגיסטיים‬ ‫ככל‬ ‫מדובר‬ - ‫הממשלה‬ ‫וראש‬ ‫המחוקק‬ ‫בהחלטות‬ ‫פוסקים‬ ‫בלתי‬ .‫אפשרית‬ ‫בלתי‬ ‫וכמעט‬ ‫סיזיפית‬ ‫במשימה‬ ‫הנראה‬ ‫הפיקוח‬ ‫תפקיד‬ ‫את‬ ‫עצמכם‬ ‫על‬ ‫לקחת‬ ,‫המועצה‬ ‫חברי‬ ‫שלכם‬ ‫הבחירה‬ ‫מרגש‬ .‫גדולה‬ ‫הערכה‬ ‫מעוררת‬ ,‫הזו‬ ‫והחלוצית‬ ‫הקשה‬ ‫המשימה‬ ‫על‬ ‫חזון‬ ‫הגשמת‬ ‫בבחינת‬ ,‫במטלה‬ ‫״לעמוד‬ ‫שלכם‬ ‫ההתגייסות‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ,)1 ‫מס‬ ‫המועצה‬ ‫ישיבת‬ ‫(פרוטוקול‬ ‫דויטש‬ ‫אורנה‬ ‫כדברי‬ ‫וציונות״‬ ‫כל‬ ‫למרות‬ ‫רגליו‬ ‫על‬ ‫קם‬ ‫הזה‬ ‫המנגנון‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫מרשים‬ ‫ומאוד‬ .‫המכשולים‬ ‫חוששים‬ ‫אנו‬ ,‫המכשולים‬ ‫ורבת‬ ‫המורכבת‬ ,‫הקשה‬ ‫שבדרך‬ ‫אלא‬ ‫בעייתיים‬ ‫ותהליכים‬ ,‫נתונים‬ ,‫פרטים‬ ‫ומידיעתכם‬ ‫מעיניכם‬ ‫שנשמטו‬ ,‫ובאמנים‬ ‫התחנה‬ ‫בשדרי‬ ,88 ‫מאזיני‬ 300,000-‫בכ‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫פוגעים‬ ‫אשר‬ .‫כולה‬ ‫הישראלית‬ ‫בתרבות‬ ‫אלא‬ .‫לבכם‬ ‫לתשומת‬ ‫להביאם‬ ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ ‫זה‬ ‫במסמך‬ 3
 4. 4. ‫שמוכיחה‬ ,‫נהדרת‬ ‫תחנה‬ ‫שזו‬ 88FM ‫את‬ ‫המציאו‬ ‫ישראל‬ ‫בקול‬ ,‫נמוכים‬ ‫יותר‬ ‫שלו‬ ‫הרייטינג‬ ‫שאחוזי‬ ‫גוף‬ ‫להקים‬ ‫יכול‬ ‫הציבורי‬ ‫שהמגזר‬ ‫חשובה‬ ‫מאוד‬ ‫הישראלית‬ ‫התרבות‬ ‫על‬ ‫השפעתו‬ ‫אבל‬‫״‬7.3.2016 ‫תחומי‬ ‫הבין‬ ‫במרכז‬ FM+ ‫הרדיו‬ ‫בכנס‬ ‫קובלנץ‬ ‫אלדד‬ | | 2:10-2:51 ‫דקה‬ ‫״‬ ‫מה‬ :‫ראשון‬ ‫פרק‬ 88FM ‫זו‬ ‫מה‬ ‫חוק‬ ‫אומר‬ ‫מה‬ ‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫אומרות‬ ‫מה‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫לנדס‬ ‫לצד‬ ‫ג׳ז‬ ‫מוזיקת‬ ‫ושידרה‬ ‫לעסקים״‬ ‫הדרך‬ ‫כ״קול‬ 1995 ‫באוגוסט‬ ‫הוקמה‬ ‫את‬ ‫שינתה‬ 2001 ‫משנת‬ .‫לנהגים‬ ‫תנועה‬ ‫ודיווחי‬ ‫ועסקים‬ ‫כלכלה‬ ‫חדשות‬ .88FM-‫ל‬ ‫שמה‬ ‫דרכה‬ ‫את‬ ‫התווה‬ ,‫הראשונים‬ ‫מימיה‬ ‫התחנה‬ ‫את‬ ‫וניהל‬ ‫שהקים‬ ,‫גינאי‬ ‫יואב‬ ‫גם‬ ‫הם‬ ‫השדרים‬ ‫בהן‬ ‫קבועות‬ ‫ותכניות‬ ‫שידור‬ ‫רצועות‬ ‫על‬ ‫המבוססת‬ ‫כתחנה‬ ‫בעולם‬ ‫וחשובות‬ ‫איכותיות‬ ‫מוזיקה‬ ‫בתחנות‬ ‫שקיים‬ ‫קונספט‬ - ‫העורכים‬ ‫איכות‬ ‫של‬ ‫למותג‬ ‫אותה‬ ‫והפך‬ ‫אותה‬ ‫שייחד‬ ‫זה‬ ‫והוא‬ BBC 6 -‫ה‬ ‫לדוגמת‬ .‫מוזיקלית‬ ‫שהגדיר‬‫איכותי‬‫שידור‬‫של‬‫יסודות‬3‫על‬‫התבססה‬88FM,‫ציבורית‬‫רדיו‬‫כתחנת‬ ‫גדלים‬ ‫קהלים‬ ‫לתחנה‬ ‫הביאה‬ ‫זו‬ ‫תפיסה‬ .‫לבדר‬ ,‫ללמד‬ ,‫לדווח‬ :BBC-‫ה‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫חדשה‬ ‫מוזיקה‬ ‫ולהכיר‬ ‫ללמוד‬ ‫שרצו‬ ‫מאזינים‬ ‫של‬ ‫והולכים‬ .‫המאזינים‬ ‫של‬ ‫אמונם‬ ‫את‬ ‫שקנו‬ ‫השדרים‬ ‫של‬ ‫טעמם‬ ‫כמו‬ ‫(מוכרים‬ ‫לאמנים‬ ,‫המוזיקה‬ ‫לאוהבי‬ ‫לבית‬ 88FM ‫הפכה‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫החדש‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫להכיר‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬ ‫ולמקום‬ ,)‫דרכם‬ ‫בראשית‬ ‫שהם‬ ‫לכאלה‬ ‫גם‬ .‫ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫במוזיקה‬ ‫שקורה‬ ‫והחשוב‬ ‫זאת‬ .‫מאזיניה‬ ‫עם‬ ‫פוסק‬ ‫בלתי‬ ‫דיאלוג‬ ‫ניהלה‬ 88FM ‫ציבורית‬ ‫כתחנה‬ ‫בקשת‬ ‫עפ״י‬ ‫שנעשו‬ ‫תכניות‬ ‫בהפקת‬ ,‫שלה‬ ‫הפעיל‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫באמצעות‬ .‫ובשידור‬ ‫בהגשה‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫מאזינים‬ ‫ובהזמנת‬ ,‫הציבור‬ ‫האחרונים‬ ‫בימיה‬ 7%‫ל‬ ‫שהגיע‬ ‫עד‬ ‫השנים‬ ‫במשך‬ ‫עלה‬ ‫התחנה‬ ‫של‬ ‫הרייטינג‬ ‫נאמנים‬ ‫מאזינים‬ 300,000 -‫כ‬ ‫של‬ ‫בקהל‬ ‫מדובר‬ ,‫בפועל‬ .‫השידור‬ ‫ברשות‬ .‫וקבועים‬ ?88FM ‫זו‬ ‫מה‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 4
 5. 5. ‫השידור‬ ‫תאגיד‬ ‫יספק‬ ‫הישראלי‬ ‫למגוון‬ ‫הפונה‬ ‫תוכן‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫בחברה‬ ‫והזרמים‬ ‫הישראלית‬ ‫״‬ ‫״‬?‫לנדס‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫אומרות‬ ‫מה‬ ‫שידורים‬ ‫ישדר‬ ‫מענה‬ ‫שיתנו‬ ‫של‬ ‫השוק‬ ‫לכשלי‬ ‫המסחרי‬ ‫השידור‬ ‫״‬ ‫״‬ ?‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫חוק‬ ‫אומר‬ ‫מה‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 5
 6. 6. ‫״‬ ‫״‬ ‫את‬ ‫יקדם‬ ‫והיצירה‬ ‫התרבות‬ ‫הישראלית‬ ‫האיכותית‬ ‫מענה‬ ‫...לתת‬ ‫לקבוצות‬ ‫הולם‬ ‫ביטוי‬ ‫שמקבלות‬ ‫חסר‬ ‫״‬:‫התחנות‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫ימשיך‬ ‫הציבורי‬ ‫הרדיו‬ ‫כי‬ ‫מומלץ‬ ,‫לפיכך‬ ‫הנוכחית‬ ‫במתכונתן‬ 88FM ‫ג׳‬ ‫רשת‬ ,‫המוסיקה‬ ‫קול‬ ‫״‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 6
 7. 7. :‫ההיפך‬ ‫בדיוק‬ ?‫במציאות‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ ‫החדש‬ ‫השידורים‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫פה‬ ‫התאגיד‬ ‫מועצת‬ ‫מאשרת‬ 10.10.2016-‫ב‬ .‫הסקאלה‬ ‫על‬ ‫שלה‬ ‫המספר‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫מהתחנה‬ ‫שמשאיר‬ ‫מאזיני‬ ‫של‬ ‫שהפרופיל‬ ‫מתברר‬ ‫מקשיבים״‬ ‫״כאן‬ ‫של‬ ‫העיון‬ ‫ביום‬ 29.8.2017-‫ב‬ ‫מגיעה‬ ‫לא‬ ‫בעצם‬ ‫ולכן‬ ‫מדי‬ ‫נישתי‬ ‫קובלנץ‬ ‫אלדד‬ ‫הזמני‬ ‫המנכ״ל‬ ‫עפ״י‬ 88 .‫תחנה‬ ‫להם‬ ‫הפעם‬ ‫וזו‬ ‫גלוי‬ ‫באופן‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫אמר‬ ‫לא‬ ‫(איש‬ ‫התחנה‬ ‫ששונתה‬ ‫הסיבה‬ ‫כנראה‬ ‫זו‬ )‫מתוכנן‬ ‫היה‬ ‫ושהוא‬ ‫שינוי‬ ‫שהיה‬ ‫הודאה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫שנשמעה‬ ‫הראשונה‬ ‫תחנה‬ ‫בתור‬ ‫גם‬ ‫שיש‬ ‫זיהינו‬ ‫קטנה‬ ‫לפגם‬ ‫טעם‬ ‫פה‬ ‫צמצום‬ ‫מבחינת‬ ‫פונה‬ ‫שהיא‬ ‫הקהלים‬ ‫אליהם‬ ‫״‬ ,‫מקשיבים‬ ‫כאן‬ ,‫קובלנץ‬ ‫אלדד‬ | | 2.20:44-55 :‫דקות‬ ,29.8.2017 ‫״‬ ‫ועדת‬ ‫המלצות‬ ‫וגם‬ ‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫חוק‬ ‫גם‬ ‫כלומר‬ :‫נקודות‬ ‫שלוש‬ ‫על‬ ‫ושוב‬ ‫שוב‬ ‫חוזרים‬ ‫לנדס‬ ‫לנדס‬ ‫שוועדת‬ ‫(תוך‬ ‫בישראל‬ ‫והזרמים‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫למגוון‬ ‫תוכן‬ ‫לספק‬ 0 .)‫חסר‬ ‫ביטוי‬ ‫שמקבלות‬ ‫לקבוצות‬ ‫מענה‬ ‫לספק‬ ‫הצורך‬ ‫את‬ ‫מדגישה‬ ‫איבדו‬ ‫עובדים‬ 2000 ,‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫פורקה‬ ‫בסיסה‬ ‫שעל‬ ‫לנדס‬ ‫ועדת‬ 0 ‫ומועצת‬ ‫המנכ״ל‬ ‫מונו‬ ,‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫תאגיד‬ ‫הוקם‬ ,‫עבודתם‬ ‫מקום‬ ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫יש‬ )‫ג׳‬ ‫ורשת‬ ‫המוסיקה‬ ‫קול‬ ‫את‬ ‫(וכן‬ 88FM ‫שאת‬ ‫מדגישה‬ ,‫התאגיד‬ .‫הנוכחית״‬ ‫״במתכונתן‬ .‫המקורית‬ ‫הישראלית‬ ‫היצירה‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫תפקיד‬ 0 2017 ‫ספטמבר‬ 7
 8. 8. ‫איך‬ :‫שני‬ ‫פרק‬ ‫איכותית‬ ‫מוזיקה‬ ‫של‬ ‫בקו‬ ‫ממשיכה‬ 88 ‫תקופות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫במנעד‬ ,‫ואלטרנטיבית‬ ‫הייחודי‬ ‫אופייה‬ ‫על‬ ‫ושומרת‬ ‫וז’אנרים‬ | ‫בתקשורת‬ ‫והכתבות‬ ‫המאזינים‬ ‫טענות‬ ‫על‬ ‫התאגיד‬ ‫תגובת‬ | ‫״‬‫״‬‫ההיפך‬ ‫בדיוק‬ ?‫במציאות‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ 6 | ‫צומצמו‬ ‫מרכזיים‬ ‫שדרנים‬ 4 | ‫פוטרו‬ ‫שדרנים‬ 3 | ‫נמחקו‬ ‫תכניות‬ 19 ‫לאוף‬ )06:00-19:00( ‫טיים‬ ‫מהפריים‬ ‫הועברו‬ )‫בוטלו‬ ‫(שלא‬ ‫אהובות‬ ‫תוכניות‬ ‫בועז‬ | ‫עריכה‬ ‫יכולת‬ ‫בלי‬ ‫בלבד‬ ‫לקריינים‬ ‫הפכו‬ ‫הוותיקים‬ ‫השדרנים‬ | ‫פריים‬ .‫איתו‬ ‫לדבר‬ ‫פנה‬ ‫לא‬ ‫ואיש‬ ‫התפטר‬ ‫התחנה‬ ‫של‬ ‫הכוכב‬ ‫כהן‬ ‫מנהל‬ ‫לשעבר‬ ,‫לאתנומוסיקולוגיה‬ ‫ד”ר‬ ,‫שנים‬ 6 ‫זה‬ 88 ‫מנהל‬ ,‫מורד‬ ‫משה‬ 0 ”‫חמש‬ ‫“חמש‬ ‫תכניתו‬ ‫וגם‬ ‫בלבד‬ ‫לקריין‬ ‫הפך‬ ,EMI ‫חברת‬ ‫של‬ ‫השיווק‬ .‫חיצוני‬ ‫עורך‬ ‫בידי‬ ‫נערכת‬ ‫באמצעות‬ ‫מופעלת‬ - ‫פלייליסט‬ ‫ובלי‬ ‫אישית‬ ‫עריכה‬ ‫שלה‬ ‫שהייחוד‬ ‫התחנה‬ 0 .‫הראשי‬ ‫העורך‬ ‫של‬ ‫הדוק‬ ‫ופיקוח‬ ,‫בלבד‬ ‫עורכים‬ 3 ,‫פלייליסט‬ :‫נוקשים‬ ‫עריכה‬ ‫כללי‬ 0 )2000-2017 ‫בין‬ ‫שיצאו‬ ‫(*שירים‬ ‫בשעה‬ *‫חדשים‬ ‫שירים‬ 3-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לשדר‬ ‫אסור‬ .‫לאמן‬ ‫אחת‬ ‫מיצירה‬ ‫יותר‬ ‫בשעה‬ ‫לשדר‬ ‫אסור‬ 0 ‫השיר‬ ‫אם‬ ‫שמחליט‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫של‬ ‫אישור‬ ‫לעבור‬ ‫חייבים‬ ‫השירים‬ ‫כל‬ 0 .‫אותו‬ ‫להשמיע‬ ‫כדי‬ ‫מספיק‬ ‫ואהוב״‬ ‫״מוכר‬ ‫שירים‬ ‫מאגר‬ ‫מתוך‬ ‫רק‬ ‫מוזיקה‬ ‫להשמיע‬ ‫מותר‬ ,‫טיים‬ ‫הפריים‬ ‫בשעות‬ 0 !‫חסוי‬ -‫בו‬ ‫נמצא‬ ‫ומה‬ ‫המאגר‬ ‫את‬ ‫להרחיב‬ ‫מסרב‬ ‫הראשי‬ ‫העורך‬ .‫ממוחשב‬ :‫תחנה‬ ‫של‬ ‫אופי‬ ‫משנים‬ ‫איך‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 8 ‫לחצו‬ - ‫השידורים‬ ‫לוח‬ ‫לשינויי‬
 9. 9. ‫חנ‬ ‫לשידורים‬ ‫ראשון‬ ‫יום‬‫ל‬ ‫בהצלחה‬88 20 ‫ראשון‬‫שני‬ 15.5.17 ‫שלישי‬ 16.5.17 ‫רביעי‬ 17.5.17 ‫חמישי‬ 18.5.17 ‫ש‬‫י‬‫שי‬ 19.5.17 ‫שבת‬ 20.5.17 06.00‫תכנית‬ ‫מגיש‬‫עיני‬ ‫רפאל‬‫עיני‬ ‫רפאל‬‫עיני‬ ‫רפאל‬‫עיני‬ ‫רפאל‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬ ‫עורך‬‫רוזנב‬ ‫אביעד‬‫וים‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬ 07.00‫תכנית‬ ‫מגיש‬‫הלחמי‬ ‫עפרה‬‫הלחמי‬ ‫עפרה‬‫הלחמי‬ ‫עפרה‬‫הלחמי‬ ‫עפרה‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬ ‫עורך‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬ 08.00‫תכנית‬ ‫מגיש‬‫הלחמי‬ ‫עפרה‬‫הלחמי‬ ‫עפרה‬‫הלחמי‬ ‫עפרה‬‫הלחמי‬ ‫עפרה‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫עורך‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬‫גרשנמן‬ ‫תומר‬ 09.00‫תכנית‬ ‫מגיש‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫ליבנה‬ ‫גדי‬‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫מוסיקה‬‫כ‬ ‫בועז‬‫הן‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫ליבנה‬ ‫גדי‬‫גרשנמן‬ ‫תומר‬ 10.00‫תכנית‬ ‫מגיש‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫ליבנה‬ ‫גדי‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬ ‫מוסיקה‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫ליבנה‬ ‫גדי‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬ 11.00‫תכנית‬ ‫מגיש‬‫יפת‬ ‫יואב‬‫יפת‬ ‫יואב‬‫יואב‬‫יפת‬‫יפת‬ ‫יואב‬‫ליבנה‬ ‫גדי‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬ ‫מוסיקה‬‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬‫ליבנה‬ ‫גדי‬‫ידידיה‬ ‫רוני‬ 12.00‫תכנית‬‫בראש‬ ‫להיט‬ ‫מגיש‬‫יפת‬ ‫יואב‬‫יפת‬ ‫יואב‬‫יפת‬ ‫יואב‬‫יפת‬ ‫יואב‬‫אסולין‬ ‫מיכל‬‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מוסיקה‬‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬‫רועי‬‫דלמדיגו‬‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬‫גרשנמן‬ ‫תומר‬‫מנורה‬ ‫קובי‬ 13.00‫תכנית‬‫בראש‬ ‫להיט‬ ‫מגיש‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫אסולין‬ ‫מיכל‬‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מוסיקה‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גרשנמן‬ ‫תומר‬‫מנורה‬ ‫קובי‬ 14.00‫תכנית‬‫בראש‬ ‫להיט‬ ‫מגיש‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫נוימרק‬ ‫רומי‬‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מוסיקה‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫גורלי‬ ‫אבנר‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫מנורה‬ ‫קובי‬ 15.00‫תכנית‬‫חיפושיות‬ ‫שומעים‬ ‫מגיש‬‫ארגמן‬ ‫טל‬‫ארגמן‬ ‫טל‬‫ארגמן‬ ‫טל‬‫ארגמן‬ ‫טל‬‫נוימרק‬ ‫רומי‬‫זנדבר‬ ‫מודי‬‫ג‬ ‫מוסיקה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫זנדברג‬ ‫מודי‬ 16.00‫תכנית‬‫לסופשבוע‬ ‫זאב‬ ‫בן‬‫הדלי‬ ‫עידן‬ ‫מגיש‬‫ארגמן‬ ‫טל‬‫ארגמן‬ ‫טל‬‫ארגמן‬ ‫טל‬‫ארגמן‬ ‫טל‬‫זאב‬ ‫בן‬ ‫דורי‬‫מולוידזון‬ ‫תומר‬ ‫מוסיקה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫זאב‬ ‫בן‬ ‫דורי‬‫מולוידזון‬ ‫תומר‬ 17.00‫תכנית‬‫לסופשבוע‬ ‫זאב‬ ‫בן‬‫הדלי‬ ‫עידן‬ ‫מגיש‬‫מנשה‬ ‫חי‬ ‫ירון‬‫מנשה‬ ‫חי‬ ‫ירון‬‫מנשה‬ ‫חי‬ ‫ירון‬‫מורד‬ ‫משה‬‫זאב‬ ‫בן‬ ‫דורי‬‫מולוידזון‬ ‫תומר‬ ‫מוסיקה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫מורד‬ ‫משה‬‫זאב‬ ‫בן‬ ‫דורי‬‫מולוידזון‬ ‫תומר‬ 18.00‫תכנית‬‫מקום‬ ‫ובכל‬ ‫שם‬ ‫כאן‬‫דיב‬‫חדיש‬ ‫ור‬ ‫מגיש‬‫מנשה‬ ‫חי‬ ‫ירון‬‫מנשה‬ ‫חי‬ ‫ירון‬‫מנשה‬ ‫חי‬ ‫ירון‬‫מורד‬ ‫משה‬‫מולוידזון‬ ‫תומר‬‫גנור‬ ‫יובל‬ ‫מוסיקה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫הדסי‬ ‫נעמה‬‫מורד‬ ‫משה‬‫מולוידזון‬ ‫תומר‬‫גנור‬ ‫יובל‬ 19.00‫תכנית‬‫מקום‬ ‫ובכל‬ ‫שם‬ ‫כאן‬‫חדיש‬ ‫דיבור‬ ‫מגיש‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיי‬ ‫רוני‬‫מר‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫מולוידזון‬ ‫תומר‬‫גנור‬ ‫יובל‬ ‫מוסיקה‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫מולוידזון‬ ‫תומר‬‫גנור‬ ‫יובל‬ 20.00‫תכנית‬‫וגאז‬ ‫קפה‬‫ושליש‬ ‫ושלוש‬ ‫שלושים‬ ‫מגיש‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫השילוני‬ ‫טל‬‫לביא‬ ‫איריס‬‫מנחם‬‫גרנית‬ ‫מוסיקה‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫ורטהיימר‬ ‫רוני‬‫השילוני‬ ‫טל‬‫לביא‬ ‫איריס‬‫גרנית‬ ‫מנחם‬ 21.00‫תכנית‬‫לשוליים‬ ‫יורד‬‫לשוליים‬ ‫יורד‬‫לשוליים‬ ‫יורד‬‫מגזין‬‫לעולם‬ ‫מסביב‬‫ושליש‬ ‫ושלוש‬ ‫שלושים‬ ‫מגיש‬‫גורלי‬ ‫ניר‬‫גורלי‬ ‫ניר‬‫גורלי‬ ‫ניר‬‫גורלי‬ ‫ניר‬‫מורד‬ ‫משה‬‫גרנית‬ ‫מנחם‬ ‫מוסיק‬‫ה‬‫גורלי‬ ‫ניר‬‫גורלי‬ ‫ניר‬‫גורלי‬ ‫ניר‬‫אביב‬ ‫זר‬ ‫אורי‬‫מורד‬ ‫משה‬‫גרנית‬ ‫מנחם‬ 22.00‫תכנית‬‫ועוד‬ ‫בלוז‬‫מהניילונים‬‫ג'אם‬88‫וחיות‬ ‫פרוגרסיב‬‫גרוב‬88‫השבועי‬ ‫העולם‬ ‫מגיש‬‫אפלרוייט‬ ‫גל‬‫הראל‬ ‫אסף‬‫שדה‬ ‫מיכה‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫גרשנמן‬ ‫תומר‬‫יושע‬ ‫איציק‬ ‫מוסיקה‬‫אפלרוייט‬ ‫גל‬‫הראל‬ ‫אסף‬‫יוש‬ ‫איציק‬‫ע‬‫כהן‬ ‫בועז‬‫גרשנמן‬ ‫תומר‬‫יושע‬ ‫איציק‬ 23.00‫תכנית‬‫רוק‬‫רוק‬‫רוק‬‫שחור‬ ‫קסם‬‫גרוב‬88‫השביעי‬ ‫העולם‬ ‫מגיש‬‫רד‬ ‫בן‬‫רד‬ ‫בן‬‫רד‬ ‫בן‬‫אסולין‬ ‫מיכל‬‫גרשנמן‬ ‫תומר‬‫יושע‬ ‫איציק‬ ‫מוסיקה‬‫רד‬ ‫בן‬‫רד‬ ‫בן‬‫רד‬ ‫בן‬‫אסולין‬ ‫מיכל‬‫גרשנמן‬ ‫תומר‬‫יושע‬ ‫איציק‬ 24.00‫תכנית‬‫פוליטיקה‬ ‫לי‬ ‫למה‬‫פופלקס‬‫תדר‬88‫טיסה‬ ‫מצב‬ ‫מגיש‬‫ליברמן‬ ‫אסף‬‫גנור‬ ‫יובל‬‫מהתדר‬ ‫סט‬ ‫לייב‬‫מטוס‬ ‫גיל‬ ‫עורך‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫ליברמן‬ ‫אסף‬‫גנור‬ ‫יובל‬‫מטוס‬ ‫גיל‬ 01.00‫תכנית‬‫פוליטיקה‬ ‫לי‬ ‫למה‬‫פופלקס‬‫תדר‬88‫טיסה‬ ‫מצב‬ ‫מגיש‬‫אביעד‬ ‫שעתיים‬‫אביעד‬ ‫שעתיים‬‫ליברמן‬ ‫אסף‬‫גנור‬ ‫יובל‬‫מהתדר‬ ‫סט‬ ‫לייב‬‫מטוס‬ ‫גיל‬ ‫עורך‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬‫ליברמן‬ ‫אסף‬‫גנור‬ ‫יובל‬‫מטוס‬ ‫גיל‬ 02.00‫מחשב‬‫מחשב‬‫מחשב‬‫מחשב‬‫מחשב‬‫מחשב‬ ‫שידורים‬ ‫לוח‬ 88‫כאן‬ ‫ראשון‬ ‫שני‬ ‫שלישי‬ ‫רביעי‬ ‫חמישי‬ ‫שישי‬ 14.5.2017 15.5.2017 16.5.2017 17.5.2017 18.5.2017 19.5.2017 ‫בעומר‬ ‫ל"ג‬ ‫מגיש/ה‬ ‫אלקולומברה‬ ‫מאיה‬ ‫אלקולומברה‬ ‫מאיה‬ ‫אלקולומברה‬ ‫מאיה‬ ‫אלקולומברה‬ ‫מאיה‬ ‫אלבוחר‬ ‫שירה‬ ‫עורך/ת‬ ‫ליטוין‬ ‫ערן‬ ‫ליטוין‬ ‫ערן‬ ‫ליטוין‬ ‫ערן‬ ‫ליטוין‬ ‫ערן‬ ‫ליטוין‬ ‫ערן‬ ‫מגיש/ה‬ ‫אסולין‬ ‫מיכל‬ ‫אסולין‬ ‫מיכל‬ ‫אסולין‬ ‫מיכל‬ ‫אסולין‬ ‫מיכל‬ ‫אלבוחר‬ ‫שירה‬ ‫עורך/ת‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫ליטוין‬ ‫ערן‬ ‫מגיש/ה‬ ‫אסולין‬ ‫מיכל‬ ‫אסולין‬ ‫מיכל‬ ‫אסולין‬ ‫מיכל‬ ‫אסולין‬ ‫מיכל‬ ‫רובינזון‬ ‫נתיב‬ ‫עורך/ת‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫ליטוין‬ ‫ערן‬ ‫מגיש/ה‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫רובינזון‬ ‫נתיב‬ ‫עורך/ת‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫ליטוין‬ ‫ערן‬ ‫מגיש/ה‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫עורך/ת‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫מגיש/ה‬ ‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫עורך/ת‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫מגיש/ה‬ ‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫מנורה‬ ‫קובי‬ ‫עורך/ת‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫מגיש/ה‬ ‫נעים‬ ‫אבנר‬ ‫נעים‬ ‫אבנר‬ ‫נעים‬ ‫אבנר‬ ‫נחשון‬ ‫עופר‬ ‫ריטה‬ ‫עומר‬ ‫עורך/ת‬ ‫כהנא‬ ‫יוסי‬ ‫כהנא‬ ‫יוסי‬ ‫כהנא‬ ‫יוסי‬ ‫כהנא‬ ‫יוסי‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫גימל‬ ‫שיא‬ ‫מגיש/ה‬ ‫נעים‬ ‫אבנר‬ ‫נעים‬ ‫אבנר‬ ‫נעים‬ ‫אבנר‬ ‫נחשון‬ ‫עופר‬ ‫ריטה‬ ‫עומר‬ ‫עורך/ת‬ ‫כהנא‬ ‫יוסי‬ ‫כהנא‬ ‫יוסי‬ ‫כהנא‬ ‫יוסי‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫מפיק/ה‬ ‫מגיש/ה‬ ‫פרנסיס‬ ‫מוטי‬ ‫פרנסיס‬ ‫מוטי‬ ‫פרנסיס‬ ‫מוטי‬ ‫פרנסיס‬ ‫מוטי‬ ‫ריטה‬ ‫עומר‬ ‫עורך/ת‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫הדסי‬ ‫נעמה‬ ‫מגיש/ה‬ ‫פרנסיס‬ ‫מוטי‬ ‫פרנסיס‬ ‫מוטי‬ ‫פרנסיס‬ ‫מוטי‬ ‫פרנסיס‬ ‫מוטי‬ ‫ארניה‬ ‫אמיר‬ ‫עורך/ת‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫דלמדיגו‬ ‫רועי‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫מגיש/ה‬ ‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫ארגמן‬ ‫טל‬ ‫ארניה‬ ‫אמיר‬ ‫עורך/ת‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫מגיש/ה‬ ‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫הראל‬ ‫ענת‬ ‫ארגמן‬ ‫טל‬ ‫ארניה‬ ‫אמיר‬ ‫עורך/ת‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫רוזנבוים‬ ‫אביעד‬ ‫פררה‬ ‫אהרן‬ ‫מגיש/ה‬ ‫גרין‬ ‫יפתחי‬ ‫ורד‬ ‫גרין‬ ‫יפתחי‬ ‫ורד‬ ‫גרין‬ ‫יפתחי‬ ‫ורד‬ ‫מנשה‬ ‫חי‬ ‫ירון‬ ‫נחשון‬ ‫עופר‬ ‫עורך/ת‬ ‫כסיף‬ ‫יוסי‬ ‫כסיף‬ ‫יוסי‬ ‫כסיף‬ ‫יוסי‬ ‫כסיף‬ ‫יוסי‬ ‫סילפן‬ ‫אסתי‬ 9:00 10:00 ‫שבוע‬ 19 6:00 7:00 8:00 ‫התיכון‬ ‫הים‬ ‫אגן‬ 11:00 12:00 ‫גרין‬ ‫יפתחי‬ ‫ורד‬ 14:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 ‫שידורים‬ ‫לוח‬ ‫כאןג׳‬ :‫השידור‬ ‫לתאגיד‬ ‫המעבר‬ ‫מאז‬ ,‫כלומר‬ ‫מאזיני‬ ‫אלף‬ 300( ‫אנשים‬ ‫למיליון‬ ‫קובעים‬ ‫עורכים‬ 3 ‫ברוב‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫ישמעו‬ ‫מה‬ )‫ג׳‬ ‫רשת‬ ‫מאזיני‬ ‫אלף‬ 700-‫ו‬ 88 !‫טיים‬ ‫הפריים‬ ‫שעות‬ ‫לחצו‬ - ‫השידורים‬ ‫ללוח‬ ‫לחצו‬ - ‫השידורים‬ ‫ללוח‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 9 ‫עורכים‬ ‫אותם‬ ‫שעות‬ ‫אותן‬ ‫השידורים‬ ‫(לוחות‬ ‫הראשון‬ ‫היום‬ ‫של‬ )15.5.16-‫ה‬ ‫לשינוי‬
 10. 10. ‫ההיפך‬ ‫בדיוק‬ ?‫במציאות‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬ .‫א‬ ‫על‬ ‫ניתנה‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ,‫מהציבור‬ ‫הוסתרה‬ ‫התחנה‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫ההחלטה‬ 3-‫ב‬ ‫נעשתה‬ ‫ההסתרה‬ .)‫מקשיבים״‬ ‫ב״כאן‬ ‫לדיון‬ ‫(עד‬ ‫עדכון‬ ‫או‬ ‫הודעה‬ ‫כך‬ :‫בולטים‬ ‫אופנים‬ ‫והמנכ״ל‬ ‫עומר‬ ‫גיל‬ ‫היו״ר‬ ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫כלכלה‬ ‫בוועדת‬ ‫בדיון‬ 14.3.2017-‫ב‬ ‫מגורלה‬ ‫המודאג‬ ‫כבל‬ ‫איתן‬ ‫ח״כ‬ ‫הוועדה‬ ‫ליו״ר‬ ‫נותנים‬ ‫קובלנץ‬ ‫אלדד‬ ‫הזמני‬ ‫תחנה‬ ‫היא‬ 88‫״‬ ‫אומר‬ ‫(וקובלנץ‬ ‫בתחנה‬ ‫שינויים‬ ‫יהיו‬ ‫שלא‬ ‫להבין‬ ,88 ‫של‬ .)‫כבל‬ ‫את‬ ‫שמרגיע‬ ‫מה‬ ‫טובה״‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫ותהיה‬ ‫מעולה‬ ‫התאגיד‬ ‫מועצת‬ ,‫המדובר‬ ‫הדיון‬ ‫לפני‬ ‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫כמעט‬ ,10.10.2016-‫ב‬ ‫אבל‬ ‫פני‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫(ששינו‬ ‫החדשים‬ ‫השידורים‬ ‫לוחות‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫פה‬ ‫אישרה‬ .)‫התחנה‬ ‫ותכני‬ ‫האישית‬ ‫עמדתו‬ ‫את‬ ‫להביע‬ ‫מבקש‬ ‫היו״ר‬ ‫להסתיר‬ ‫דבר‬ ‫אין‬ ‫למועצה‬ ‫כי‬ | 21.10.2016 13 ‫מס׳‬ ‫מועצה‬ ‫ישיבת‬ ,‫עומר‬ ‫גיל‬ ‫התאגיד‬ ‫מועצת‬ ‫יו״ר‬ | ‫״‬‫״‬ ‫לא‬ .‫החדש‬ ‫השידורים‬ ‫לוח‬ - ‫״כאן88״‬ ‫של‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫עולה‬ 10.5.2017-‫ב‬ .‫השדרים‬‫רק‬,)‫התחנה‬‫את‬‫ששינה‬‫המהותי‬‫(השינוי‬‫העורכים‬‫שמות‬‫מופיעים‬ ‫לשדרים‬ ‫מופצת‬ ‫בתחנה‬ ‫במקביל‬ .‫שינויים‬ ‫שאין‬ ‫שווא‬ ‫מצג‬ ‫נוצר‬ ‫כך‬ .‫העורכים‬ ‫שמות‬ ‫מופיעים‬ ‫שבו‬ ‫אלא‬ ,‫מסמך‬ ‫אותו‬ - ‫הפנימית‬ ‫העבודה‬ ‫תכנית‬ ‫לחצו‬ - ‫למסמך‬ :‫השינויים‬ ‫את‬ ‫מהציבור‬ ‫מסתירים‬ ‫איך‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 10 ‫לחצו‬ - ‫למסמך‬
 11. 11. ‫חנ‬ ‫ניתנה‬ ‫לא‬ ,‫התאגיד‬ ‫לידי‬ ‫עברה‬ ‫התחנה‬ ‫מאז‬ ‫החודשים‬ 3 ‫כל‬ ‫במהלך‬ 0 .‫התקשורת‬ ‫ו/או‬ ‫המאזינים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שהועלו‬ ‫לטענות‬ ‫תשובה‬ ‫מעולם‬ ‫ומעורפלת‬ ‫כללית‬ ‫משוכפלת‬ ‫תשובה‬ ‫זו‬ ‫מהתאגיד‬ ‫שהתקבל‬ ‫מה‬ ‫במנעד‬ ,‫ואלטרנטיבית‬ ‫איכותית‬ ‫מוזיקה‬ ‫של‬ ‫בקו‬ ‫ממשיכה‬ 88“ .”‫הייחודי‬ ‫אופייה‬ ‫על‬ ‫ושומרת‬ ‫וז’אנרים‬ ‫תקופות‬ ‫של‬ ‫רחב‬ ‫לא‬ ,‫בלבד‬ ‫למגישים‬ ‫השדרים‬ ‫להפיכת‬ ‫לא‬ ‫מתייחסת‬ ‫שאינה‬ ‫תשובה‬ ‫שדרים‬ ‫להגליית‬ ‫לא‬ ,‫תוכניות‬ 19 ‫לביטול‬ ‫לא‬ ,‫הנוקשה‬ ‫לפלייליסט‬ .‫אהובים‬ ‫שדרים‬ ‫לפיטורי‬ ‫ולא‬ ,‫פריים‬ ‫לאוף‬ ‫פופולרים‬ .‫ב‬ :‫המועצה‬ ‫ישיבות‬ ‫של‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫לפרסום‬ ‫קשה‬ ‫מאבק‬ ,‫לציבור‬ ‫הפרוטוקולים‬ ‫חשיפת‬ ‫נושא‬ ‫המועצה‬ ‫בישיבות‬ ‫עלה‬ *‫פעמים‬ 4 ‫בפרוטוקולים‬ ‫עיון‬ .‫מן‬ ‫אלעד‬ ‫לעו״ד‬ ‫נמסרו‬ ‫הם‬ ‫כחודש‬ ‫לפני‬ ‫שלבסוף‬ ‫עד‬ ‫המוסיקה‬ ‫תחנות‬ ‫של‬ ‫החדשים‬ ‫השידורים‬ ‫לוחות‬ ‫לאישור‬ ‫שהדיונים‬ ‫מגלה‬ .‫מהפרוטוקול‬ ‫צונזרו‬ - 30.6.2016 - 6 ’‫מס‬ ‫ישיבה‬*‫מועצת‬ ‫של‬ ‫ציבורית‬ ‫שקיפות‬ ‫התאגיד‬ - 6.9.2016 - 10 ’‫מס‬ ‫ישיבה‬ ‫המידע‬ ‫חופש‬ ‫חוק‬ - 21.10.2016 - 13 ’‫מס‬ ‫ישיבה‬ ‫הפרוטוקולים‬ ‫סוג‬ - 1.11.2016 - 14 ’‫מס‬ ‫ישיבה‬ ‫פרוטוקולים‬ ‫מסירת‬ ‫אישור‬ ‫לחצו‬ - ‫לפרוטוקולים‬ ‫לציבור‬ ‫נמסרו‬ ‫שהם‬ ‫כפי‬ ‫השביעית‬ ‫העין‬ ‫באתר‬ ‫ונמצאים‬ 10 ‫עמ׳‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 11
 12. 12. ‫חנ‬ ‫התוצאות‬ :‫שלישי‬ ‫פרק‬ ‫״‬ ‫״‬ ‫את‬ ‫איבדנו‬ ,‫השכולים‬ ‫המאזינים‬ ,‫אנחנו‬ .‫אותנו‬ ‫שהפתיעה‬ ‫התחנה‬ ,‫הרוב‬ ‫שלטון‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫דמוקרטיה‬ .‫ביחד‬ ‫בא‬ ‫זה‬ .‫המיעוט‬ ‫זכויות‬ ‫גם‬ ‫היא‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫השידור‬ ‫באמצעות‬ ,‫לדאוג‬ ‫צריכה‬ ‫המדינה‬ ‫לאנשים‬ ‫אחת‬ ‫רדיו‬ ‫לתחנת‬ ‫גם‬ ,‫הציבורי‬ ‫לא‬ ‫מוזיקה‬ ,‫צפויה‬ ‫בלתי‬ ‫מוזיקה‬ ‫שאוהבים‬ .‫טפט‬ ‫לא‬ ,‫לעוסה‬ 29.8.2017 ‫מקשיבים״‬ ‫״כאן‬ ’‫לוקאץ‬ ‫אילן‬ | | 3.06:51 - 2.41:30 ‫דקה‬ :‫הציבורית‬ ‫המחאה‬ ‫עצומה‬ ‫הכוללת‬ ‫פוסקת‬ ‫בלתי‬ ‫ציבורית‬ ‫מחאה‬ - ‫היום‬ ‫ועד‬ 2016 ‫מדצמבר‬ ‫עבור‬ ‫חדשות‬ ‫עצומות‬ ‫צצו‬ ‫שבעקבותיה‬ ,‫חתימות‬ 5,600 -‫(כ‬ ‫אינטרנטית‬ ‫למעלה‬ ‫בו‬ ‫פעיל‬ ‫פייסבוק‬ ‫דף‬ | ‫הפגנות‬ 2 | )‫שנעלמו‬ ‫ושדרנים‬ ‫תכניות‬ .‫א.מ.י‬ ‫ארגון‬ | ‫הכנסת‬ ‫של‬ ‫החינוך‬ ‫בוועדת‬ ‫דיון‬ | ‫כועסים‬ ‫מאזינים‬ 11,000-‫מ‬ 3 ‫ברדינג‬ ‫למאזינים״‬ 88 ‫את‬ ‫״מחזירים‬ ‫אמנים‬ ‫הופעת‬ | ‫למאבק‬ ‫מצטרף‬ ‫מאות‬ | ‫בת״א‬ ‫התאגיד‬ ‫משרדי‬ ‫מול‬ ,‫ג׳‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ,‫שבועית‬ ‫מחאה‬ ‫משמרת‬ | ‫מנכ”ל‬ ,‫הציבור‬ ‫תלונות‬ ‫נציבת‬ - ‫הרלוונטיים‬ ‫הגורמים‬ ‫לכל‬ ‫מאזינים‬ ‫מכתבי‬ ,‫וואלה!תרבות‬ - ‫נרחבת‬ ‫תקשורתית‬ ‫חשיפה‬ | ‫התאגיד‬ ‫מועצת‬ ‫ויו”ר‬ ‫התאגיד‬ X-net, time ,‫מעריב‬ ,‫ימים‬ 7 ,‫הארץ‬ ‫מוסף‬ ,‫צה”ל‬ ‫גלי‬ ,‫מאקו‬ ,‫גלריה‬ ,Ynet ‫ארץ‬ ,2 ‫ערוץ‬ ‫הלילה‬ ‫חדשות‬ ,11 ‫כאן‬ ‫חדשות‬ ,‫חינוכית‬ ,‫פוסט‬ ‫ג’רוזלם‬ ,out ...‫נהדרת‬ ‫בוואלה‬ ‫מסעדות‬ ‫שבביקורת‬ ‫הוטמעה‬ ‫הציבורית‬ ‫הביקורת‬ ‫כך‬ ‫כדי‬ ‫ועד‬ ‫מאז‬ ‫הפך‬ 88 ‫שרדיו‬ ‫הלהיטים‬ ‫״מכונת‬ :‫להרס‬ ‫למטאפורה‬ ‫הופך‬ 88 ‫של‬ ‫מצבה‬ ‫הציבורי.״‬ ‫השידור‬ ‫לתאגיד‬ ‫סופח‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 12
 13. 13. ‫חנ‬ :)25.5.2017( ‫דלאל‬ ‫יאיר‬ ‫את‬ ‫ולהפוך‬ 88 ‫את‬ ‫לכבוש‬ - "‫ממוקד‬ ‫כוונתם:"סיכול‬ ‫זו‬ ‫בעצם‬ ‫“ואולי‬ ‫להם‬ ‫אכפת‬ ‫מה‬ ‫כי‬ .‫האגו‬ ‫מלאת‬ ‫ההזויה‬ ,‫הפרטית‬ ‫לנחלתם‬ ‫הציבורי‬ ‫הרדיו‬ ”?88‫ל‬ ‫יותר‬ ‫נאזין‬ ‫שלא‬ :)22.6.2017( ‫רודנר‬ ‫חמי‬ ,88 ‫מגישי‬ ‫את‬ ‫ולסרס‬ ‫לאלף‬ ‫דחוף‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היה‬ ‫מה‬ ‫תופס‬ ‫לא‬ ‫אני‬ ‫“באמת‬ ”.‫צנזורה‬ ‫עליהם‬ ‫להשית‬ ‫או‬ ,‫המוזיקה‬ ‫עריכת‬ ‫את‬ ‫מהם‬ ‫לשלול‬ :)10.7.2017( ‫בנאי‬ ‫אהוד‬ ‫ייחודית‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫באמת‬ ‫היתה‬ 88 ‫הרי‬ ,‫לנו‬ ‫מגיע‬ ‫זה‬ ‫למה‬ ‫עולם‬ ‫של‬ ‫ריבונו‬ ‫“אז‬ ‫אלוהי‬ ‫אז‬ .‫זכויות‬ ‫לנו‬ ‫שאין‬ ‫אומר‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫נרדף‬ ‫מיעוט‬ ‫שאנחנו‬ ‫וזה‬ ‫ומרעננת‬ ‫וחדש‬ ‫כבתחילה‬ ‫המוזיקליים‬ ‫ועורכינו‬ ‫כבראשונה‬ ‫שדרינו‬ ‫השב‬ ‫בבקשה‬ ,‫הרדיו‬ ”.‫כקדם‬ ‫ימינו‬ :)12.7.2017( ‫רכטר‬ ‫יוני‬ ‫פחות‬ 88FM-‫ב‬ ‫אפילו‬ ‫עכשיו‬ .‫ברדיו‬ ‫הרבה‬ ‫מושמעת‬ ‫לא‬ ‫אוהב‬ ‫שאני‬ ‫“המוזיקה‬ ”‫זרים‬ ‫בשדות‬ ‫אהבותי‬ ‫את‬ ‫מחפש‬ ‫אני‬ ‫אז‬ ,‫אותה‬ ‫משמיעים‬ :‫מצטרפים‬ ‫האמנים‬ ‫שלם‬ ‫עם‬ ‫של‬ ‫ומורשת‬ ‫תרבות‬ ‫לשנות‬ ‫בודדות‬ ‫לידיים‬ ‫נתנו‬ ‫איך‬ ”!!?‫להן‬ ‫הראוי‬ ‫במקום‬ ‫אותן‬ ‫שיעמיד‬ ‫אחד‬ ‫אחראי‬ ‫מבוגר‬ ‫ואין‬ ‫״‬‫״‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 13 ‫שלו‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫שלו‬ ‫הפייסבוק‬ ‫בדף‬ ‫צה”ל‬ ‫בגלי‬ ”‫המקום‬ ‫“זה‬ ‫בתכניתו‬ ‫צה”ל‬ ‫בגלי‬ ”‫בחדשות‬ ‫היום‬ ‫שקורה‬ ‫“מה‬ ‫בתכנית‬ | 23.6.2017 )‫הטהורות‬ ‫(הנשמות‬ ‫כהן‬ ‫נתן‬ |
 14. 14. ‫חנ‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 14 ‫ישראלית‬ ‫מוזיקה‬ ‫בהשמעת‬ ‫התרסקות‬ :‫חדשה‬ ‫ומוזיקה‬ ‫בדק‬ ,3.7.2017 -‫ב‬ ‫שפורסם‬ ‫פורסט‬ ‫מדיה‬ ‫בשיתוף‬ ‫וואלה!תרבות‬ ‫תחקיר‬ ‫של‬ 88 -‫ב‬ ‫חדשה‬ ‫ומוזיקה‬ ‫ישראליות‬ ‫מקור‬ ‫יצירות‬ ‫השמעות‬ ‫נתוני‬ ‫את‬ :‫חודש‬ ‫במהלך‬ ,‫התאגיד‬ ‫של‬ 88‫כאן‬ ‫מול‬ ‫אל‬ ‫השידור‬ ‫רשות‬
 15. 15. ‫חנ‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 15 :‫ובקצרה‬ ‫השידור‬ ‫חוק‬ ‫לרוח‬ ‫בניגוד‬ ‫שנעשו‬ ‫ג׳‬ ‫וברשת‬ 88FM-‫ב‬ ‫השינויים‬ :‫שקיפות-הניבו‬ ‫וללא‬ ‫בהסתר‬ ‫והועברו‬ ,‫לנדס‬ ‫ועדת‬ ‫והמלצות‬ ‫הציבורי‬ ‫עכורים‬ ‫עבודה‬ ‫ויחסי‬ ‫אווירה‬ | ‫התחנות‬ ‫בשתי‬ ‫וכואבים‬ ‫זועמים‬ ‫מאזינים‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫התקוממות‬ | 88FM ‫של‬ ‫המוביל‬ ‫השדרן‬ ‫של‬ ‫התפטרות‬ | ‫בתחנה‬ ‫פוסק‬ ‫בלתי‬ ‫ציבורי‬ ‫ושיח‬ ‫בתקשורת‬ ‫נזעמות‬ ‫כתבות‬ ‫ספור‬ ‫אין‬ | ‫האמנים‬ .‫ב״כאן88״‬ ‫שקורה‬ ‫מה‬ ‫על‬
 16. 16. ‫חנ‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 16 ‫השאלות‬ :‫רביעי‬ ‫פרק‬ ‫לתת‬ ‫שחשוב‬ ‫שאלות‬ ‫וכמה‬ ‫כמה‬ ‫עולות‬ ‫כאן‬ ‫שסקרנו‬ ‫הנתונים‬ ‫כל‬ ‫מתוך‬ :‫הדעת‬ ‫את‬ ‫עליהן‬ )4 ‫מס׳‬ ‫מועצה‬ ‫ישיבת‬ ‫פרוטוקול‬ ‫(לפי‬ 24.5.2016-‫ב‬ ‫המחקר‬ ‫מנהלת‬ ‫של‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מצגת‬ ‫בפניכם‬ ‫הוצגה‬ ,‫הישראלי‬ ‫הקהל‬ ‫על‬ ‫ונתונים‬ ‫הצפייה‬ ‫הרגלי‬ ‫את‬ ‫שבחנה‬ .‫הרדיו״‬ ‫לגבי‬ ‫ולא‬ ‫הראשון‬ ‫הערוץ‬ ‫״לגבי‬ ‫נעשתה‬ ‫כשהבדיקה‬ ‫וביניהם‬ ‫החדשים‬ ‫השידורים‬ ‫לוחות‬ ‫אחד‬ ‫פה‬ ‫אושרו‬ 10.10.2016-‫ב‬ .88FM ‫של‬ ‫השידורים‬ ‫לוח‬ ?‫ומטרות‬ ‫יעד‬ ‫קהלי‬ ,‫פילוחים‬ ,‫המאזינים‬ ‫לגבי‬ ‫נתונים‬ ‫הוצגו‬ ‫האם‬ 0 ‫פילוח‬ ‫עם‬ ‫אסטרטגיה‬ ‫מצגת‬ ‫הוצגה‬ ‫כאמור‬ ‫הפרוטוקולים‬ ‫(עפ״י‬ )‫הרדיו‬ ‫מאזיני‬ ‫את‬ ‫כללה‬ ‫לא‬ ‫והיא‬ 24.5.2016‫ב‬ ,‫אחת‬ ‫פעם‬ ‫קהלים‬ ‫תחנות‬ ‫של‬ ‫החדשים‬ ‫השידורים‬ ‫לוחות‬ ‫בפניכם‬ ‫הוצגו‬ ‫כאשר‬ ‫האם‬ 0 ?‫השינויים‬ ‫מהות‬ ‫לכם‬ ‫הוסברו‬ ,‫הרדיו‬ ‫בתחנה‬ ‫עושה‬ ‫שהוא‬ ‫השינוי‬ ‫ומה‬ ,‫פלייליסט‬ ‫מהו‬ ‫הסבר‬ ‫קיבלתם‬ ‫האם‬ ?‫אישית‬ ‫עריכה‬ ‫היא‬ ‫שלה‬ ‫שהמהות‬ ?‫מתבטלות‬‫רייטינג‬‫ונושאות‬‫אהובות‬‫תכניות‬19-‫ש‬‫לכם‬‫הוסבר‬‫האם‬ ‫השדרנים‬ ‫מידי‬ ‫העריכה‬ ‫סמכויות‬ ‫לקיחת‬ ‫על‬ ‫דובר‬ ‫האם‬ ?‫שלהם‬ ‫המוזיקלית‬ ‫במקצוענות‬ ‫בארץ‬ ‫המובילים‬ ?‫חדשים‬ ‫מטרה‬ ‫קהלי‬ ‫הוגדרו‬ ‫האם‬ ?‫אליהם‬ ‫להגיע‬ ‫כיצד‬ ‫אסטרטגית‬ ‫תוכנית‬ ‫הוצגה‬ ‫האם‬ ‫יכול‬ ‫הרדיו‬ ‫תחנת‬ ‫של‬ ‫כזה‬ ‫מהותי‬ ‫ששינוי‬ ‫לכם‬ ‫הוסבר‬ ‫האם‬ ?‫נאמנים‬ ‫מאזינים‬ 300,000 ‫של‬ ‫ועזיבתם‬ ‫קשה‬ ‫לפגיעה‬ ‫להביא‬ ‫נאמר‬ ,‫החדש‬ ‫השידורים‬ ‫לוח‬ ‫את‬ ‫אחד‬ ‫פה‬ ‫אשרתם‬ ‫כאשר‬ ,‫האם‬ 0 ,‫לנדס‬ ‫ועדת‬ ‫ודו״ח‬ ‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫חוק‬ ‫לרוח‬ ‫שבניגוד‬ ‫לכם‬ ‫מדובר‬ ,‫חסר״‬ ‫לייצוג‬ ‫שזוכות‬ ‫לקבוצות‬ ‫גם‬ ‫מענה‬ ‫״לתת‬ ‫שיש‬ ‫הקובעים‬ ‫הזמני‬ ‫המנכ״ל‬ ‫ע״י‬ ‫שהוגדרה‬ ,)300,000( ‫מאזינים‬ ‫קבוצת‬ ‫של‬ ‫בביטול‬ ?‫מדי‬ ‫כנישתית‬ ‫קובלנץ‬ ‫אלדד‬ ‫נמחק‬ ‫השידורים‬ ‫לוחות‬ ‫אישור‬ ‫על‬ ‫המועצה‬ ‫בדיוני‬ ‫העוסק‬ ‫הפרק‬ ‫מדוע‬ ?‫להסתיר‬ ‫כאן‬ ‫יש‬ ‫מה‬ ?‫הפרוטוקולים‬ ‫מתוך‬
 17. 17. ‫חנ‬ 2017 ‫ספטמבר‬ 17 ‫מבקשים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ :‫לסיום‬ ‫האהובה‬ ‫התחנה‬ ‫את‬ ‫להשיב‬ ‫כדי‬ ‫התאגדנו‬ ,88FM ‫מאזיני‬ ,‫אנחנו‬ .‫ציבורי‬ ‫תרבות‬ ‫נכס‬ - ‫לתאגיד‬ ‫המעבר‬ ‫קודם‬ ‫שהיתה‬ ‫למה‬ ,‫שלנו‬ ,‫בפייסבוק‬ ‫המשמר‬ ‫תומכי‬ 11,000-‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫בנוסף‬ ,‫מייצגים‬ ‫אנו‬ ,‫מוזיקה‬ ‫ואוהבי‬ ,‫יוצרים‬ ,‫אמנים‬ ,‫הארץ‬ ‫חלקי‬ ‫מכל‬ ‫רבים‬ ‫מאזינים‬ ‫ללא‬ - ‫מהם‬ ‫נלקח‬ - ‫היומית‬ ‫חלקם‬ ‫מנת‬ ‫שהיה‬ ‫המוזיקלי‬ ‫שהעושר‬ .‫ברצונותיו‬ ‫התחשבות‬ ‫וללא‬ ‫הציבור‬ ‫שיתוף‬ ‫ללא‬ ,‫התייעצות‬ ‫מיליון‬ ‫ישמעו‬ ‫מה‬ ‫מחליטים‬ ‫מוזיקלים‬ ‫עורכים‬ 3-‫ש‬ ‫בכך‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫את‬ ‫מחליפות‬ ‫מחשב‬ ‫רשימות‬ ‫שבו‬ ,‫יום‬ ‫יום‬ ‫טיים‬ ‫בפריים‬ ‫ישראלים‬ ,‫מנוסים‬ ‫שדרים‬ ‫עשרות‬ ‫של‬ ‫העצום‬ ‫המוזיקלי‬ ‫והידע‬ ‫והפועם‬ ‫החי‬ ‫הלב‬ ‫להיטים‬ ‫לתחנת‬ ‫הופכת‬ ‫באיכותה‬ ‫ספק‬ ‫מטילים‬ ‫שאין‬ ‫רדיו‬ ‫ושתחנת‬ ‫ומנוגד‬ ,‫אפשרי‬ ‫בלתי‬ ,‫נסבל‬ ‫בלתי‬ ‫מצב‬ - ‫פניה‬ ‫את‬ ‫לחלוטין‬ ‫שמשנה‬ ‫ועדת‬ ‫ולהמלצות‬ ‫ולרוח‬ ‫הציבורי‬ ‫השידור‬ ‫חוק‬ ‫שביסוד‬ ‫לחשיבה‬ .‫לנדס‬ ‫התכניות‬ ‫של‬ ‫העריכה‬ ‫יכולת‬ ‫את‬ ‫לשדרים‬ ‫להחזיר‬ ‫מבקשים‬ ‫אנו‬ ,‫לכן‬ ‫להחזיר‬ ,‫טיים‬ ‫הפריים‬ ‫בשעות‬ ‫הפלייליסט‬ ‫מדיניות‬ ‫את‬ ‫לבטל‬ ,‫שלהם‬ :‫ובקצרה‬ ,‫המוקלטות‬ ‫התוכניות‬ ‫ארכיון‬ ‫את‬ ‫בה‬ ‫במתכונת‬ 88FM ‫את‬ ‫להפעיל‬ ‫לנדס‬ ‫ועדת‬ ‫הנחיות‬ ‫את‬ ‫למלא‬ .‫השידור‬ ‫רשות‬ ‫תחת‬ ‫פעלה‬

×