Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 סיכום דיון בינת שוורץ 20121121

338 views

Published on

בינת שוורץ כותבת את פרוטוקול הדיון על פיילוט למכרה פוספטים ליד ערד

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 סיכום דיון בינת שוורץ 20121121

  1. 1. מ ש ! יר הכניס מינהל התביּװ ”ד {וס אס װגּצזצזאןזפזסגּ חאןאאגזץ מדינת ישראל נזיגןגּאפּ! ז01 זוזגּיּופּ יייב בכסלו התשוגײנ 26 בנובמבר 2012 תכ ?2012-3640 נושא הישיבה: תמא/ 14 ג'י שדה בריר י היבטים בריאותיים תאריך הישיבהי 21.11.2012 מקוס: לשכת מנהלת מינהל התכנון נוכחים: תפקיד, נציג בינת שוורד פרופ' איתמר גרוסו, דוד ויינברג, אודי קלינר רונית מזר, כוונה נאור, חנה ויטלוון אגף בכיר לתכנון נושאי, מינהל התכנון אבי הלר, אליסיה סיבר, טל פודים מינהל מחוז דרום מנהלת מינהל התכנון משרד הבריאות וֹ ב יוסי וירוּיבורגר משרד האנרגיה והמים מנחם ו וצקי, ליאורה ג וב, לבנה ְ המשרד להגנת הסביבה קורדובה וֹ זאב טמקין, ﬠמית שפירא, כננת אלוק צוות התכנון, תמװא/ 14 ג ורשמה = חכה ויטלוון ! מקרי הדברים י מצבת הישיבה: ישיבה וו מתקיימת לבקשת נציג משרד הבריאות בוﬠזית הצורכים לתמײא/ 14, במטרה לבחון ﬠדכון של ונמדת נציגת משרד הבריאות )הדסה אדן( מתארידיננזב ולבחון הדרך להמשך קידום התכנית לכריית הפוספט המצוי בשדה בריר זאב טמקין: הציג את סוגיית מרבזי הפוספט בבקﬠת ﬠרדי סקיבה כללית - תאור הפּוספט, תפרוסת הפוסבּכ בבכזוגת , נרד, במותו, איכותו, וברכו הכלכלי הגבוה והחשיבות בניצול חומר הגלם בטרם פיתוח המרחב. פרופ' איתמר נרוטו: הצי} את ! ומדת משרד הבריאות לפיה אינס מוכנים לקחת סיכון בריאותי. יחד ﬠס זאת סבור כי מבחינה מקצוﬠית כיתן ליצﬠ כרייה ניסיונית וניטור באתר שרה בריר. , נבנית שפיראְ ההחלטה לא לכרות בשדה בריר היא החלטה שלא ניתן יהיה לחזור ממכה בﬠתיד, וﬠתודה וו תינרﬠ מהרזרבות הקיימות כד שלא ניתן יהיה לנצל אותה גם בדורות הבאים. הֵן' 6158 ירושלים, 91061 טלפװפכּ/ ופּביבּסופֿייס פקס: 024670617 02-5670617 : גינץ 3/ן70145ינ(.02 : וסין ן06ןפ . ןשחנזﭏצנוזוּןיזן. 6158 10.8 דואר אלקטרוני: )וֹ. יספָוווסווו@ווװוומסוֹוֹ אתר המשרד, ןוֹחןסנװוֹסוזו-שימוש
  2. 2. משרד הפנים מינהל התכנון ! זסזאכידןאז ייײןד !0 ץוןיןזזאןזﬠ} אסדד/ יןזשׂאךוןילןחו. סשׁאאגּתץ מדינת ישראל ֵזיו1^א1$ ?01 פֿויבּיגּזפּ יוסי וירצבורנרנ כרייה נסיונית צריכה להתבצﬠ לפחות שנה )4 פונות( והניטור של אבק הרקﬠ צריך להתבצﬠ לפני תחילת הכרייה. אני הלר: ניתו להתחיל בכרייה רק לאחר שתאושר תכנית מקומית. מציﬠ לקדם תכנית מצומצמת רק לאזור הפיילוט בחלק הדרום מזרחי של תכנית מס' 124 03/ 140. לנכה קווֹףובח: ﬠדכבֿה שקיימת תחנת ניטור כיום בﬠרד. בובת שוויץ סיכמה% .1 שימות/ מטלות לביציﬠ קו, . ֵ ֵֵ הוצגו חלופות לכריית פוספט בריתם, אורוו- צין ובכגב חמﬠרבי והחשיבות בקידום כריות הפּוספס בבקﬠת , נרד, הוצגה נכונות מקצוﬠית של משרד הבריאות לביצוﬠ פיילוט בשדה בריר. מנהלת מנהל התכנון תבחן אפשרות לקבל הסכמת הגורמים המוסמכים במשרד הבריאות לביצוﬠ הפיילוט. לשכת התכנון מחוז דרום תקדם, במיירית, תכנית מפורטת לפיילוס באמצﬠות חברת חתם אמפרט. התכנית תכלול גם את דרך הגישה לאתר. בנוסף, לשכת התכנון תשקול אפשרות שהתכנית תכלול את כל האתר ברמה מתארית או בדרך אחרת שתבוטל במידה וחפיילוס יוכשלָ יוקם צוות שיגבש הכרויות לביצוﬠ הפיילוט. הניטור והפיקוח , נל המרירות שיﬠשו ﬠ"י חברת רותם. הצוות יהיה בראשות משרד הבריאות וישתתפו בו נציגי המשרדים: פנים, הגבת הסביבה ואנרגיה ומים. הנחיות הצוות יוטמﬠו במסמכי התכנית . בזי ±ָ! הגשת תכנית מפורטת לפֿיילוט ללשכת התכנון המחוזית חברת רותה אמפּרט גיבוש הנחיות לפיילוט ﬠ"י המשרד הגנת הסביבה, משרד הבריאות ְ משרד האנרגיה והמים ומשרד הפנים הﬠתק= משתתפים ת. ר 61.58 ירושלים, !.9106 טלבּװיכּ/ בפּנﬠסופֿייט פקס: 5670617' בם 02-5670617 : װﬠן 02-6701452/3 נופיו' !9106 ָוּחתַו^$חייןקנ6158 0.8.ץ רואי אלקסיתיב ! נשסווּוווֹסווּווגשווון וווןכיוֹוֹ אווו' המשרד: ובֿצסו-וווחוצומךיסיש

×