Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

החלטות האו״ם 1325

הנגשת הצעת החוק לנשים - חוברת ל״איתך מעכי״

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

החלטות האו״ם 1325

 1. 1. ‫מביאות‬ ‫את‬ ‫השינוי‬ ‫ליישום‬ ‫הכלים‬ ‫ארגז‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫ם‬ ‫ו‬ ‫ל‬ ‫ש‬ . ‫ן‬ ‫ו‬ ‫ח‬ ‫ט‬ ‫י‬ ‫ב‬ . ‫ם‬ ‫י‬ ‫ש‬ ‫נ‬ 2020
 2. 2. ‫ושלום‬ ‫דמוקרטיה‬ ‫להשיג‬ ‫נוכל‬ ‫רבדי‬ ‫בכל‬ ‫כאשר‬ ‫רק‬ ,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫אותה‬ ‫תהיה‬ ‫לנשים‬ ,‫החברה‬ ‫לגברים‬ ‫כמו‬ ‫השפעה‬ ‫יכולת‬ ‫״‬‫״‬ ‫לשלום‬ ‫נובל‬ ‫פרס‬ ‫ועדת‬
 3. 3. ‫רקע‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫עיקרי‬ ‫קולומביה‬ ‫כדוגמא‬ ‫להסכם‬ 1325 ‫שלום‬ ‫נשים‬ ‫למה‬ ‫מגוון‬ ‫למה‬ ‫בישראל‬ ‫המצב‬ ‫השגנו‬ ‫שכבר‬ ‫הכלים‬ ‫טוב‬ ‫כמה‬ 2025-‫ב‬ ‫יהיה‬ ‫מידע‬ ‫מקורות‬ 4 7 9 10 27 ‫תוכן‬ ‫עניינים‬18 1114 16 ‫את‬ ‫נשיג‬ ‫איך‬ ‫שלנו‬ ‫היעדים‬ 20
 4. 4. 4 ‫רקע‬ :‫מיוחד‬ ‫באופן‬ ‫בנשים‬ ‫פוגעים‬ ‫אלימים‬ ‫וסכסוכים‬ ‫מלחמות‬ ‫הטיפול‬ ‫עול‬ ,‫מתמשכת‬ ‫כלכלית‬ ‫ודאות‬ ‫מחוסר‬ ‫סובלות‬ ,‫בפרנסה‬ ‫פגיעה‬ ‫סופגות‬ ,‫עבודה‬ ‫ימי‬ ‫מפסידות‬ :‫כלכלית‬ .‫כתפיהן‬ ‫על‬ ‫נותר‬ ‫הנפגעים‬ ‫של‬ ‫והשיקום‬ ‫על‬ ‫האיום‬ ‫תחושת‬ ,‫והמשפחה‬ ‫הילדים‬ ‫לשלום‬ ‫היומיומי‬ ‫החשש‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ ,‫השכול‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬ :‫נפשית‬ .‫ולילדים‬ ‫ולילדות‬ ‫להן‬ ‫שנגרמת‬ ‫הטראומה‬ ,‫פוסק‬ ‫הבלתי‬ ‫הלחץ‬ ,‫האישי‬ ‫הביטחון‬ ‫הראשונות‬ ‫הן‬ ‫ונשים‬ ‫גואה‬ ‫והציבורי‬ ‫הפרטי‬ ‫במרחב‬ ‫האלימות‬ ‫הבטחוני‬ ‫במתח‬ ‫עלייה‬ ‫של‬ ‫בתקופות‬:‫זולגת‬‫האלימות‬ .‫אלימות‬ ‫תחת‬ ‫החיות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫ביטחונן‬ ‫על‬ ‫מאיים‬ ‫יתר‬ ‫חימוש‬ ;‫האש‬ ‫את‬ ‫לספוג‬ ‫סכסוכים‬ ‫בתקופות‬ ‫הצידה‬ ‫נדחקים‬ - ‫באוכלוסיה‬ ‫מיעוט‬ ‫מקבוצות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫ובמיוחד‬ :‫נשים‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ .‫העדיפויות‬ ‫סדר‬ ‫בראש‬ ‫תמיד‬ ‫עומדים‬ ‫הרגילים‬ ‫הביטחוניים‬ ‫הצרכים‬ ‫כאשר‬ ,‫אלימים‬ ‫לאומיים‬ ‫להיות‬ ‫לך‬ ‫לסייע‬ ‫שיכולים‬ ‫כלים‬ ‫ולספק‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫ומועיל‬ ‫בסיסי‬ ‫מידע‬ ‫לספק‬ ‫היא‬ ‫זו‬ ‫חוברת‬ ‫מטרת‬ ‫והכוונה‬ ‫לסיוע‬ ‫אלינו‬ ‫לפנות‬ ‫מוזמנת‬ ‫את‬ - ‫האלימות‬ ‫סוגי‬ ‫מכל‬ ‫נשים‬ ‫על‬ ‫והגנה‬ ‫ובטחון‬ ‫שלום‬ ‫בנושאי‬ ‫מעורבת‬ mail@itach.org.il :‫שלנו‬ ‫המייל‬ ‫לכתובת‬ ,‫נוספים‬
 5. 5. 5 ‫לתודעה‬ ‫העלו‬ 90-‫ה‬ ‫שנות‬ ‫העובדה‬ ‫את‬ ‫העולמית‬ ‫העיקריות‬ ‫שהנפגעות‬ .‫נשים‬ ‫הן‬ ‫במלחמות‬ ‫לכלל‬ ‫שנגרם‬ ‫הסבל‬ ‫מלבד‬ ‫האזרחית‬ ‫האוכלוסיה‬ ‫סכסוכים‬‫של‬‫בזמנים‬‫בעורף‬ ‫המלחמות‬ ,‫אלימים‬ ‫ברואנדה‬ ,‫ביוגוסלביה‬ ‫בהן‬ ,90-‫ה‬ ‫בשנות‬ ‫ובקונגו‬ ,‫נשים‬ ‫אלפי‬ ‫מאות‬ ‫נאנסו‬ ‫העולמית‬ ‫לתודעה‬ ‫חשפו‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫המיוחד‬ ‫הסבל‬ ‫את‬ .‫במלחמה‬ ‫נשים‬ ,‫פלאי‬ ‫כמעט‬ ‫באופן‬ ,‫והדם‬ ‫הסבל‬ ‫כל‬ ‫ובתוך‬ :‫שינוי‬ ‫ומייצרות‬ ‫מתארגנות‬ ‫אחרי‬ ‫התאחדו‬ ‫וטוטסי‬ ‫הוטו‬ ‫שבטי‬ ‫אלמנות‬ ‫במדינה‬ ‫ביותר‬ ‫החשובים‬ ‫מהארגונים‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫והשיקו‬ ‫העם‬ ‫רצח‬ ‫ולפיוס‬ ‫לשיקום‬ ‫לשנייה‬ ‫אחת‬ ‫עוזרות‬ ‫נשים‬ ‫הדין‬ ‫שבית‬ ‫עד‬ ‫שעברו‬ ‫האונס‬ ‫מעשי‬ ‫על‬ ‫השתיקה‬ ‫את‬ ‫ושוברות‬ ‫מלחמה‬ ‫כפשע‬ )‫(במלחמה‬ ‫מינית‬ ‫אלימות‬ ‫מגדיר‬ ‫הבינלאומי‬ ‫וקתוליות‬ ‫פרוטסטנטיות‬ ‫נשים‬ ‫להסכם‬ ‫שדחפה‬ ‫משותפת‬ ‫קואליציה‬ ‫ויצרו‬ ‫רבות‬ ‫מחלוקות‬ ‫על‬ ‫התגברו‬ ‫במדינה‬ ‫אלים‬ ‫עימות‬ ‫של‬ ‫שנים‬ ‫עשרות‬ ‫שסיים‬ ”‫הטוב‬ ‫שישי‬ ‫“יום‬ ‫כלל‬ ‫למחאה‬ ‫הובילה‬ ”‫אמהות‬ ‫“ארבע‬ ‫תנועת‬ ‫לאחר‬ ‫מלבנון‬ ‫לצאת‬ ‫הממשלה‬ ‫להחלטת‬ ‫המניעים‬ ‫בין‬ ‫שהיתה‬ ‫ארצית‬ ‫פצועים‬ 840 ,‫הרוגים‬ 559 ,‫הלבנוני‬ ‫בבוץ‬ ‫שנה‬ 15 ‫4991-רואנדה‬ ‫הרצגובינה‬ ‫5991-בוסניה‬ ‫אירלנד‬ ‫8991-צפון‬ ‫9991-ישראל‬
 6. 6. 6 ‫מגנום‬ ,‫ריבאוד‬ ‫מרק‬ :‫צילום‬ .‫ויאטנאם‬ ‫מלחמת‬ ‫נגד‬ ‫בהפגנה‬ ‫קשמיר‬ ‫רוז‬ ‫ז׳ן‬ .‫וושינגטון‬ ,1967 ‫שלום‬ ‫פורץ‬ ‫לא‬ ,‫המקרים‬ ‫ברוב‬ :‫מראה‬ ‫המציאות‬ .‫בתהליך‬ ‫פעיל‬ ‫חלק‬ ‫לוקחות‬ ‫שנשים‬ ‫לפני‬ ‫לא‬ ‫פעם‬ ‫אף‬ ‫כמעט‬ ‫נשים‬ ,‫כן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ואף‬ .‫לשלום‬ ‫ומתן‬ ‫המשא‬ ‫במהלכי‬ ‫מעורבות‬ 6‫מגנום‬ ,‫ריבאוד‬ ‫מרק‬ :‫צילום‬ .‫ויאטנאם‬ ‫מלחמת‬ ‫נגד‬ ‫בהפגנה‬ ‫קשמיר‬ ‫רוז‬ ‫ז׳ן‬ .‫וושינגטון‬ ,1967
 7. 7. 7 ‫לדאוג‬ ‫מחויבות‬ ‫המדינות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫ושוויונית‬ ‫מלאה‬ ‫להשתתפות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫קבוצות‬ ‫ממגוון‬ ‫נשים‬ ‫בנושאי‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫במוקדי‬ - .‫וביטחון‬ ‫שלום‬ ‫החלטה‬ 1325 ‫הגוף‬ - ‫האו״ם‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫מועצת‬ 2000 ‫בשנת‬ - ‫בעולם‬ ‫והביטחון‬ ‫השלום‬ ‫את‬ ‫לקדם‬ ‫שתפקידו‬ :‫בנשים‬ ‫שעוסקת‬ ‫החלטה‬ ‫לראשונה‬ ‫מקבלת‬ ‫ייצוג‬‫הגנה‬‫חשיבה‬ ‫מגדרית‬ ‫להגנה‬ ‫לדאוג‬ ‫מחויבות‬ ‫המדינות‬ ‫כל‬ ‫סוגי‬ ‫מכל‬ ,‫וילדים‬ ‫ילדות‬ ,‫נשים‬ ‫על‬ .‫והפרטי‬ ‫הציבורי‬ ‫במרחב‬ :‫האלימות‬ ‫מקבוצות‬ - ‫לנשים‬ ‫רחבה‬ ‫הגנה‬ ‫ללא‬ ‫יתאפשר‬ ‫לא‬ - ‫שונות‬ ‫אוכלוסיה‬ .‫ייצוג‬ ‫מגדרית‬ ‫ראיה‬ ‫זווית‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬ ‫הבנה‬ ‫מתוך‬ ‫וביטחון‬ ‫שלום‬ ‫של‬ ‫בשיח‬ ‫מביאות‬ - ‫שונות‬ ‫מקבוצות‬ ‫שנשים‬ ‫שיכולות‬ - ‫שונות‬ ‫חיים‬ ‫חוויות‬ ‫סכסוכים‬ ‫של‬ ‫ומניעה‬ ‫לפתרון‬ ‫להביא‬ ‫במבחן‬ ‫שעומד‬ ‫באופן‬ ‫אלימים‬ .‫הזמן‬ ‫ומבחן‬ ‫המציאות‬
 8. 8. 8 ‫עלייה‬ ‫הנשים‬ ‫במספר‬ ‫בממשלה‬ ‫עלייה‬ ‫הנשים‬ ‫במספר‬ ‫במערכות‬ ‫המשפט‬ ‫והביטחון‬ ‫עלייה‬ ‫בהשתתפות‬ ‫בצוותי‬ ‫נשים‬ ‫לשלום‬ ‫מו״מ‬ ‫חקיקה‬ ‫מתוך‬ ‫ומדיניות‬ ‫מגדרית‬ ‫ראייה‬ ‫חדשים‬ ‫חוקים‬ ‫להגנה‬ ‫מאלימות‬ ‫וענישה‬ ,‫מינית‬ ‫הולמת‬ ‫הכשרות‬ ‫לכוחות‬ ‫הביטחון‬ ‫זכויות‬ ‫בנושא‬ ‫נשים‬ ‫פיליפינים‬ ‫הולנד‬ ‫שבדיה‬ ‫ספרד‬ ‫ליאונה‬ ‫סיירה‬ ‫ליבריה‬ ‫אירלנד‬ ‫נפאל‬ ‫סרביה‬ ‫קולומביה‬ ‫קונגו‬ ‫רואנדה‬ ‫פעולה‬ ‫תוכנית‬ ‫גיבשו‬ ‫מדינות‬ 80‫מ‬ ‫למעלה‬ :‫התוצאה‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫לישום‬ :‫הבאים‬ ‫להישגים‬ ‫שהביאו‬ ‫ביותר‬ ‫הנמוכה‬ ‫לכמות‬ ‫עד‬ ‫בהתאמה‬ ‫ויורד‬ ‫יותר‬ ‫כהה‬ ‫שלה‬ ‫הצבע‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫שלה‬ ‫ההישגים‬ ‫שכמות‬ ‫מדינה‬ :‫מקרא‬
 9. 9. 9 ‫מובילה‬ ,27 ,‫קומביטה‬ ‫אדריאנה‬ ‫הכלא‬ ‫בבתי‬ ‫סכסוכים‬ ‫לפתרון‬ ‫סדנאות‬ ‫בקולומביה‬ ‫ובקולומביה‬ ‫דרך‬ ‫פורץ‬ ‫שלום‬ ‫הסכם‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫ברוח‬ ‫עשרות‬ ‫לאורך‬ ‫מדם‬ ‫עקוב‬ ‫סכסוך‬ ‫התנהל‬ ‫בקולומביה‬ ,‫הרוגים‬ ‫מיליון‬ ‫כרבע‬ .‫תקווה‬ ‫חסר‬ ‫שנראה‬ ‫סכסוך‬ .‫שנים‬ ,‫בתיהם‬ ‫שאיבדו‬ ‫וילדים/ות‬ ‫נשים‬ ,‫גברים‬ ‫מיליון‬ 6-‫כ‬ .‫וילדות‬ ‫בנשים‬ ‫קשות‬ ‫מיניות‬ ‫ופגיעות‬ ‫אונס‬ ,‫חטיפות‬ ‫וכולם‬ ,‫למו״מ‬ ‫ניסיונות‬ ‫מעט‬ ‫לא‬ ‫שם‬ ‫נערכו‬ ‫השנים‬ ‫לאורך‬ .‫נכשלו‬ 20 ‫(מתוך‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬ ‫כלל‬ 2012-‫ב‬ ‫שהחל‬ ‫שיחות‬ ‫סבב‬ ‫לקמפיין‬ ‫התארגנו‬ ‫קולומביה‬ ‫מכל‬ ‫נשים‬ ‫ארגוני‬ .)‫גברים‬ ‫החלטה‬ ‫לעקרונות‬ ‫בהתאם‬ ,‫השלום‬ ‫בשיחות‬ ‫נשים‬ ‫לשילוב‬ .‫האו״ם‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ 1325 :‫המחאה‬ ‫בעקבות‬ ‫הממשלה‬ ‫(של‬ ‫הצדדים‬ ‫של‬ ‫משלחת‬ ‫בכל‬ ‫נשים‬ 1/3 ‫מעל‬ )‫המורדים‬ ‫ושל‬ ‫נשים‬ - ‫המו״מ‬ ‫צוות‬ ‫בפני‬ ‫והמומחים‬ ‫מהעדים‬ 2/3 ‫השיחות‬ ‫את‬ ‫ליוותה‬ ‫מגדרי‬ ‫לשוויון‬ ‫ועדה‬ ‫שנחתם‬ ‫השלום‬ ‫בהסכם‬ - ‫מגדרי‬ ‫בשוויון‬ ‫שעוסק‬ ‫פרק‬ 2016 -‫ב‬ ‫מובילה‬ ,27 ,‫קומביטה‬ ‫אדריאנה‬ ‫הכלא‬ ‫בבתי‬ ‫סכסוכים‬ ‫לפתרון‬ ‫סדנאות‬ ‫בקולומביה‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬ ‫מדיניים‬ ‫מהלכים‬ ‫מובילות‬ ‫נשים‬ 9
 10. 10. 10 ‫למה‬ ‫נשים‬ ‫בשביל‬ ‫והביטחון‬ ‫השלום‬ ‫בשביל‬ ‫הסביבה‬ ‫בשביל‬ ‫היעילות‬ ,‫שלום‬ ‫לתהליכי‬ ‫שותפות‬ ‫כשנשים‬ ‫מעמד‬ ‫להחזיק‬ ‫ההסכמים‬ ‫של‬ ‫הסיכוי‬ 35%-‫ב‬ ‫גדל‬ - ‫שנה‬ 15-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫משאבי‬ ‫לשימור‬ ‫פרוייקטים‬ ‫מתפתחות‬ ‫בארצות‬ ‫טבע‬ ‫יותר‬ ‫טובות‬ ‫תוצאות‬ ‫משיגים‬ ‫בהם‬ ‫מעורבות‬ ‫כשנשים‬ ‫שמינו‬ ‫בחברות‬ ‫מניות‬ ‫ביצועי‬ ‫בשנתיים‬ ‫טובים‬ ,‫למנכ״ל‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫מאלו‬ 20%-‫ב‬ ‫הראשונות‬ ‫למנכ״ל‬ ‫גברים‬ ‫שמינו‬ ‫חברות‬ ‫נשים‬ ‫למה‬ ‫פעם‬ ‫אחר‬ ‫פעם‬ ‫להסביר‬ ‫נאלצות‬ ‫אנו‬ ‫זאת‬ ‫למרות‬ ,‫בדמוקרטיה‬ ‫מאליו‬ ‫מובן‬ ‫להיות‬ ‫אמור‬ ‫שוויוני‬ ‫ייצוג‬ ‫ניסיון‬ ,‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫לשולחן‬ ‫מביאות‬ ‫כשנשים‬ .‫ההחלטות‬ ‫מקבלת‬ ‫חלק‬ ‫להיות‬ ‫חייבות‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫מלא‬ ‫ביטוי‬ ‫יתנו‬ ‫כי‬ ‫יותר‬ ‫איכותיות‬ ‫יהיו‬ ‫שיתקבלו‬ ‫שההחלטות‬ ‫הסיכוי‬ ‫גובר‬ ,‫שלהן‬ ‫והצרכים‬ ‫החיים‬ .‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ :‫השפעה‬ ‫בעמדות‬ ‫לנשים‬ ‫זקוקים‬ ‫הארץ‬ ‫וכדור‬ ‫הכלכלה‬ ,‫החברה‬ ‫למה‬ ‫סיבות‬ 3 ‫עוד‬ ‫והנה‬ !‫גדל‬ - ‫להסכם‬ ‫להגיע‬ ‫הסיכוי‬ - ‫והשפעה‬ ‫מעורבות‬ ‫היו‬ ‫כשלנשים‬ :‫וגילה‬ 1990-‫מ‬ ‫שלום‬ ‫תהליכי‬ 40 ‫בחן‬ UNWOMEN ‫ארגון‬
 11. 11. 11 :‫בצרכים‬ ‫שונות‬ ,‫שונות‬ ‫חיים‬ ‫חוויות‬ ‫יש‬ ‫שונות‬ ‫מקבוצות‬ ‫לנשים‬ ‫שיקבלו‬ ‫שחשוב‬ ‫שונות‬ ‫מבט‬ ‫וזוויות‬ ‫שונות‬ ‫פגיעות‬ .‫ביטוי‬ ‫אוכלוסיה‬ ‫לקבוצות‬ ‫גשר‬ ‫להוות‬ ‫יכולות‬ ‫נשים‬ :‫שונות‬ ‫ליצור‬ ‫יכול‬ ‫ערביות‬ ‫נשים‬ ‫שילוב‬ ,‫בישראל‬ ‫למשל‬ .‫לתהליך‬ ‫השני‬ ‫לצד‬ ‫הבנה‬ :‫האוכלוסיה‬ ‫קבוצות‬ ‫למגוון‬ ‫ייצוג‬ ‫בגלל‬ ‫שונה‬ ‫באופן‬ ‫ביטחון‬ ‫מהיעדר‬ ‫מושפעות‬ ‫נשים‬ ‫ולכן‬ ,‫נשים‬ ‫היותן‬ ‫בשל‬ ‫רק‬ ‫ולא‬ ‫החברתי‬ ‫מיקומן‬ ‫לא‬ ‫ההחלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫שולחן‬ ‫סביב‬ ‫אחת‬ ‫אישה‬ .‫בחברה‬ ‫הנשים‬ ‫כלל‬ ‫את‬ ‫לייצג‬ ‫יכולה‬ :‫בפתרונות‬ ‫יצירתיות‬ ‫איתן‬ ‫להביא‬ ‫יכולות‬ ‫מגוונות‬ ‫מאוכלוסיות‬ ‫נשים‬ ‫מכשולים‬ ‫על‬ ‫להתגבר‬ ‫שונים‬ ‫לפתרונות‬ ‫רעיונות‬ ‫במו״מ‬ ‫למה‬ ‫מגוון‬
 12. 12. 12 2.5 5.5 7.6 ‫מהחותמים‬ ‫מהמשקיפים‬ ‫מהמשתתפים‬ ‫הנשים‬ ‫אחוז‬ ‫חלק‬ ‫שלוקחות‬ ‫שלום‬ ‫בשיחות‬ ‫בעולם‬ ‫הכל‬ ‫ואחרי‬ ‫עדיין‬ ‫העולם‬ ‫לגברים‬ ‫שייך‬ ‫של‬ ‫חלקן‬ ‫וזה‬ :‫בו‬ ‫הנשים‬ % % %
 13. 13. 13 26% 25% 23% 15% ‫מהמובילים‬ ‫בתקשורת‬ ‫מהמנהלים‬ ‫מחברי‬ ‫דירקטוריונים‬ ‫מפרלמנטים‬
 14. 14. 14 0 ‫קבינט‬ ‫ביטחוני‬ ‫מדיני‬ ‫מנכ״ל‬ ‫משרד‬ ‫ממשלתי‬ ‫ובוועדות‬‫הממשלה‬‫במשרדי‬ ‫ועדת‬ ‫וביטחון‬ ‫חוץ‬ ‫נשים‬ ‫מתוך‬ 29 | ‫שנים‬ 5-‫ב‬ %3-‫ל‬ %24-‫מ‬ ‫ירידה‬ | 3 1 ‫מתוך‬ 16 ‫מדינות‬ 83 ‫תוכנית‬ ‫אימצו‬ ‫פעולה‬ ‫ליישום‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫עדיין‬ ‫ולישראל‬ ‫תוכנית‬ ‫אין‬ ‫הפער‬ ‫בדו״ח‬ 64-‫ה‬ ‫למקום‬ ‫מקומות‬ 18 ‫ירדה‬ ‫ישראל‬ 2019 -‫ב‬ ‫קבלת‬ ‫במוקדי‬ ‫נשים‬ ‫בייצוג‬ ‫פערים‬ ‫בשל‬ ‫העולמי‬ ‫המגדרי‬ :‫שכר‬ ‫ופערי‬ ‫החלטות‬ ‫נשים‬ 25% • ‫הגברים‬ ‫משכר‬ 2/3 ‫הוא‬ ‫בממוצע‬ ‫הנשים‬ ‫שכר‬ • .‫המקומיות‬ ‫הרשויות‬ ‫ראשי‬ ‫מכלל‬ ‫נשים‬ 5.4% • ‫בכנסת‬
 15. 15. 15 2011 ‫מאז‬ ‫בישראל‬ ‫נרצחו‬ ‫נשים‬ 169 )‫נשים‬ 2 ‫נרצחו‬ ‫כבר‬ 2020 ‫פברואר‬ ‫תחילת‬ ‫(עד‬ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 26 19 23 15 18 18 14 22 12 200,000‫חיים‬ ‫ובסכנת‬ ‫אלימות‬ ‫נפגעות‬ ‫נשים‬ ‫מקלטים‬ 14 ‫מוכות‬ ‫לנשים‬ ‫נשים‬ 12 ‫במקלט‬ :‫הכל‬ ‫בסך‬ ‫יש‬ ‫ובישראל‬
 16. 16. 16 ‫החלטה‬ ‫את‬ ‫חלקית‬ ‫מאמצת‬ ‫הכנסת‬ :‫בחקיקה‬ 1325 )‫תמיר‬ ‫ויולי‬ ‫לבני‬ ‫אתי‬ ‫ח״כ‬ ‫(בהובלת‬ ‫זכויות‬ ‫שווי‬ ‫לחוק‬ 1‫6ג‬ ‫סעיף‬ ‫ציבורית‬ ‫ועדה‬ ‫בכל‬ :‫קובע‬ ‫האישה‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ - ‫מקימה‬ ‫שהממשלה‬ ‫קבוצות‬ ‫ממגוון‬ ‫לנשים‬ ‫הולם‬ ‫ייצוג‬ ‫העוסקות‬ ‫בוועדות‬ ‫גם‬ - ‫האוכלוסיה‬ .‫וביטחון‬ ‫בשלום‬2012 - 2014 ‫החלטה‬ ‫ליישום‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ :‫בישראל‬ 1325 ‫יחד‬ ‫כותבות‬ ‫נשים‬ ‫ארגוני‬ 35 ‫וחסרת‬ ‫מפורטת‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫אותה‬ ‫ומגישות‬ ,‫בעולם‬ ‫תקדים‬ ‫מגדרית‬ ‫הגדרה‬ ‫בתוכה‬ .‫לממשלה‬ .‫הביטחון‬ ‫מושג‬ ‫של‬ )24 ‫עמ׳‬ ‫(להרחבה‬ ‫הכלים‬ ‫שכבר‬ ‫השגנו‬ ‫החלטה‬ ‫את‬ ‫מקבלת‬ ‫האו״ם‬ ‫של‬ ‫הבטחון‬ ‫מועצת‬ 2000 ‫בשנת‬ :‫מאז‬ ‫השגנו‬ ‫בישראל‬ ‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫וזה‬ ,1325 2005 2013 - 2008 ‫שיישמו‬ ‫העליון‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫פסיקות‬ ‫הייצוג‬ ‫חובת‬ ‫את‬ ‫נגד‬‫השנים‬‫במשך‬‫הגשנו‬‫לבג״ץ‬‫עתירות‬7 ‫תקדימית‬ ‫בפסיקה‬ .‫החוק‬ ‫סעיף‬ ‫יישום‬ ‫אי‬ ‫לדאוג‬ ‫המדינה‬ ‫את‬ ‫חייב‬ ‫המשפט‬ ‫בית‬ ‫מהעתירות‬ ‫כתוצאה‬ .‫נשים‬ ‫של‬ ‫לייצוג‬ ‫עוד‬ ‫יש‬ ‫אך‬ ‫הנשים‬ ‫במספר‬ ‫עלייה‬ ‫חלה‬ ‫במגוון‬ ‫במיוחד‬ ‫לשיפור‬ ‫מקום‬ .‫הייצוג‬
 17. 17. 17 14.12.14 2019 ‫ינואר‬ ‫לא‬ ‫חרדיות‬ ‫מפלגות‬ :‫בג״ץ‬ ‫פסיקת‬ ‫במפלגה‬ ‫חברות‬ ‫מנשים‬ ‫למנוע‬ ‫יכולות‬ ‫תמר‬ ‫שהגישה‬ ‫בעתירה‬ ‫הדין‬ ‫(פסק‬ 10 ‫ייצגה‬ ‫איתך-מעכי‬ ‫ובה‬ ,‫פורת‬ ‫בן‬ ,‫כעותרות‬ ‫שהצטרפו‬ ‫נשים‬ ‫ארגוני‬ .)‫נבחרות‬ ‫וארגון‬ ‫קונקורד‬ ‫מרכז‬ ‫לצד‬ ‫גיבוש‬ :2331 ‫ממשלה‬ ‫החלטת‬ ‫מגדרי‬ ‫לשוויון‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ 1325 ‫עקרונות‬ ‫ברוח‬ ‫ועדת‬ ‫להקים‬ ‫מחליטה‬ ‫הממשלה‬ ,‫ממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫של‬ ‫מנכ״לים‬ ‫פעולה‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬ ‫לצורך‬ ‫מגדרי‬ ‫שוויון‬ ‫לקידום‬ ‫לאומית‬ ‫ייצוג‬ ‫עקרונות‬ ‫הכוללת‬ ‫בישראל‬ ‫על‬ ‫הגנה‬ ‫לצד‬ ‫ומגוון‬ ‫שוויוני‬ .‫האלימות‬ ‫סוגי‬ ‫מכל‬ ‫נשים‬ 2020 ‫פברואר‬ 1/2-‫ב‬ ‫מצמצם‬ ‫פנים‬ ‫לבטחון‬ ‫השר‬ ‫עם‬ ‫היוצאים‬ ‫המאבטחים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫לבתיהם‬ ‫נשק‬ ‫קואליציית‬ ‫של‬ ‫עתירה‬ ‫בעקבות‬ ‫נגד‬ ‫המטבח‬ ‫שולחן‬ ‫על‬ ‫האקדח‬ ‫במרחב‬ ‫הנשק‬ ‫כלי‬ ‫זמינות‬ ‫הרחבת‬ .‫הציבורי‬ 2018-2016 - ‫וכלים‬ ‫הכשרות‬ ‫פיתוח‬ :‫המעגלים‬ ‫הרחבת‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫של‬ ‫העיקריים‬ ‫המסרים‬ ‫להעברת‬ ‫לנשים‬ ‫הכשרות‬ ‫בניית‬ - ”‫משותף‬ ‫עתיד‬ ‫“בונות‬ ‫של‬ ‫בסמינרים‬ ‫השתתפו‬ ‫נשים‬ 500-‫מ‬ ‫יותר‬ .‫אדם‬ ‫ומדרשת‬ ‫שלום‬ ‫עושות‬ ‫נשים‬ ,‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫של‬ ‫פרויקט‬
 18. 18. 18 ‫כמה‬ ‫יהיה‬ ‫טוב‬ 2025-‫ב‬ ‫מציבות‬ ‫שאנחנו‬ ‫יעדים‬ ‫לעצמנו‬ :2025 ‫שנת‬ ‫עד‬ ‫להשיג‬ ‫נשים‬ ‫במועצות‬ ‫נבחרות‬ ‫המקומיות‬ ‫נשים‬ ‫בכנסת‬ 20 ‫נשים‬ ‫בכל‬ ‫המפלגות‬ ‫ממגוון‬ ‫נשים‬ ‫במינוי‬ ‫בעמדות‬ ‫קבוצות‬ ‫מפתח‬ ‫ועדה‬ ‫הקמת‬ ‫מגדרי‬ ‫לשיוויון‬ ‫הליך‬ ‫כל‬ ‫שתלווה‬ ‫ובטחוני‬ ‫מדיני‬ ‫עליה‬ % 40% 40% 40%
 19. 19. 19 ‫דרמטית‬ ‫ירידה‬ ‫המגדרית‬ ‫באלימות‬ - ‫אקטיביסטיות‬ ‫נגד‬ ‫החברתיות‬ ‫ברשתות‬ ‫ובשטח‬ ‫הפחתה‬ ‫משמעותית‬ ‫הנשים‬ ‫במספר‬ ‫החשופות‬ ‫לאלימות‬ ‫מגדרית‬ 19
 20. 20. 20 ‫באילו‬ ‫אמצעים‬ ‫אנחנו‬ ‫משיגות‬ ‫היעדים‬ ‫את‬ ?‫שלנו‬ ] ‫שלנו‬ ‫הפעולה‬ ‫מישורי‬ [ .‫פעילים‬ ‫כנסת‬ ‫חברי/ות‬ ‫בין‬ ‫חיבור‬ ,‫דיונים‬ :‫כנסת‬ .‫הממשלה‬ ‫במשרדי‬ ‫העקרונות‬ ‫להטמעת‬ ‫פעילות‬ :‫ממשלה‬ ‫בקורסים‬ 1325 ‫ושילוב‬ ‫מגדרי‬ ‫לשוויון‬ ‫חינוך‬ ‫קידום‬ :‫חינוך‬ ‫לימודי‬ ‫הטמעת‬ .‫נשים״‬ ‫״ענייני‬ ‫לא‬ ‫זה‬ 1325 - ‫באוניברסיטה‬ .‫לחינוך‬ ‫ובסמינרים‬ ‫בחוגים‬ ‫מגדר‬ ‫שעל‬ ‫וביטחון‬ ‫שלום‬ ‫בנושאי‬ ‫נשים‬ ‫מעורבות‬ :‫תקשורת‬ .‫היום‬ ‫סדר‬ ‫שונות‬ ‫קבוצות‬ ‫בין‬ ‫סולידריות‬ ‫קידום‬ :‫מאבקים‬ ‫שילוב‬ .‫נשים‬ ‫של‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫והרצאות‬ ‫הכשרות‬ :‫המעגלים‬ ‫הרחבת‬ .‫ולגברים‬ ‫לנשים‬ 1325 :‫פורמלים‬ ‫בלתי‬ ‫במגעים‬ 1325 ‫של‬ ‫הטמעה‬ ‫עם‬ ‫״‬track2‫״‬ ‫בשיחות‬ ‫החברה‬ ‫קבוצות‬ ‫ממגוון‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫ייצוג‬ .‫דיון‬ ‫בכל‬ ‫מגדרית‬ ‫ראייה‬ ‫זווית‬ ‫של‬ ‫והכללה‬ ‫פלסטינים‬
 21. 21. 21 ‫ואיך‬ ‫את‬ ‫יכולה‬ ‫בזה‬ ‫לקחת‬ ‫חלק‬ ] ‫שלנו‬ ‫הכלים‬ ‫ארגז‬ [ ‫לפעול‬ ‫וללבך‬ ‫לביתך‬ ‫הקרוב/ה‬ ‫לח״כ‬ ‫לקרוא‬ :‫הארצית‬ ‫ברמה‬ .‫בנושא‬ ‫הממשלה‬ ‫והחלטת‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫ליישום‬ ‫לחברי/ות‬ ‫לפנות‬ ,‫נשים‬ ‫של‬ ‫מעורבות‬ ‫לעודד‬ :‫המקומית‬ ‫ברמה‬ ,‫מגדרי‬ ‫לשוויון‬ ‫חינוך‬ :‫נשים‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫התייחסות‬ ‫ולדרוש‬ ‫מועצה‬ .‫ועוד‬ ,‫לנשים‬ ‫ברחובות‬ ‫ביטחון‬ ‫מספר‬ ‫שיש‬ ‫לוודא‬ ,‫הספר‬ ‫בבית‬ ‫מגדרי‬ ‫לשוויון‬ ‫ועדה‬ ‫להקים‬ :‫בחינוך‬ .‫הצעירה‬ ‫בהנהגה‬ ‫וילדים‬ ‫ילדות‬ ‫של‬ ‫שוויוני‬ ‫במקום‬‫מגדרי‬‫שיוויון‬‫של‬‫החשיבות‬‫על‬‫סדנה/הרצאה‬‫לארגן‬ :‫בעבודה‬ ‫לחזק‬ ,‫תעסוקתי‬ ‫לגיוון‬ ‫תכנית‬ ‫לפתח‬ ‫המעסיק‬ ‫את‬ ‫לעודד‬ ,‫שלך‬ ‫העבודה‬ .‫השולחן‬ ‫סביב‬ ‫אומרות‬ ‫שנשים‬ ‫הדברים‬ ‫את‬ ‫חשוב‬ ‫או‬ ‫רלוונטי‬ ‫פחות‬ ‫לא‬ ‫לומר‬ ‫לך‬ ‫שיש‬ ‫מה‬ .‫דברי‬ :‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫ודאי‬ - ‫מארגנת‬ ‫שאת‬ ‫פאנל/כנס/דיון‬ ‫בכל‬ .‫שלידך‬ ‫הגבר‬ ‫של‬ ‫מהדברים‬ .‫האוכלוסיה‬ ‫קבוצות‬ ‫ממגוון‬ ‫נשים‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫שיושבות‬ ‫לסיוע‬ ‫זקוקה‬ ?‫שלנו‬ ‫בפעילות‬ ‫ולתמוך‬ ‫מעורבת‬ ‫להיות‬ ‫רוצה‬ ?‫שינוי‬ ‫להוביל‬ ‫על-מנת‬ ‫והכוונה‬ ‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫עמותת‬ ‫אתר‬ ‫דרך‬ ‫או‬ 03-5160103 ‫בטלפון‬ ‫אלינו‬ ‫פני‬
 22. 22. 22 ?‫נשים‬ ‫למה‬ - ‫זאת‬ ‫ובכל‬
 23. 23. 23 ‫בהן‬ ‫נתקלות‬ ‫שאנחנו‬ ‫נפוצות‬ ‫שאלות‬ ‫לתשובות‬ ‫והצעות‬ ‫בביטחון‬ ‫מבינות‬ ‫לא‬ ‫נשים‬ ‫בביטחון‬ ‫הנדרשת‬ ‫שההבנה‬ ‫כך‬ ,‫אלימים‬ ‫סכסוכים‬ ‫בעת‬ ‫קשות‬ ‫פגיעות‬ ‫סובל‬ ‫שה״עורף״‬ ‫רבות‬ ‫שנים‬ ‫כבר‬ :‫תשובה‬ ‫מפני‬ ‫בהגנה‬ ‫לא‬ ‫וגם‬ ‫הקרב‬ ‫בשדה‬ ‫בלחימה‬ ‫מתמצה‬ ‫אינו‬ ‫הביטחון‬ .‫ואזרחיות‬ ‫אזרחים‬ ‫בקרב‬ ‫גם‬ ‫מצויה‬ ‫ובפתרונות‬ .‫נוספים‬ ‫מאיומים‬ ‫הבית‬ ‫באותו‬ ‫החיים‬ ‫והילדים‬ ‫האישה‬ ‫על‬ ‫בהגנה‬ ‫גם‬ ‫אלא‬ ,‫בבית‬ ‫טיל‬ ‫פגיעת‬ ‫הנשים‬ ‫לזכויות‬ ‫נדאג‬ ‫ואח״כ‬ ‫שלום‬ ‫נעשה‬ - ‫הזמן״‬ ‫לא‬ ‫״זה‬ ‫המחיר‬ ‫את‬ ‫ששילמו‬ ‫הן‬ ‫הנשים‬ ‫בד״כ‬ - ‫וזכויותיהן‬ ‫הנשים‬ ‫שילוב‬ ‫את‬ ‫דחו‬ ‫שכאשר‬ ‫מלמדות‬ ‫מהעולם‬ ‫דוגמאות‬ :‫תשובה‬ )‫מיאנמר‬ ,‫(לוב‬ ‫יותר‬ ‫מאוחר‬ ‫בשלב‬ ‫גם‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫למוקדי‬ ‫להצטרף‬ ‫יכלו‬ ‫ולא‬ ‫נשים‬ ‫בזכויות‬ ‫עוסקות‬ ‫ולא‬ ‫שלום‬ ‫רוצות‬ ‫הנשים‬ ‫כל‬ ‫לא‬ ‫הא/נשים‬ ‫האם‬ :‫התוכן‬ ‫של‬ ‫בבחינה‬ ‫אלא‬ ‫נשים״‬ ‫ב״ספירת‬ ‫מסתפקת‬ ‫אינה‬ 1325 ‫ליישום‬ ‫הדרישה‬ ‫ולכן‬ ,‫נכון‬ :‫תשובה‬ ‫נשים‬ ‫לזכויות‬ ‫הנוגעים‬ ‫בנושאים‬ ‫עסקו‬ ?‫לפוליטיקה‬ ‫הולכות‬ ‫לא‬ ‫נשים‬ ‫למה‬ ‫האלימות‬ ‫הוא‬ ‫מהם‬ ‫אחד‬ ,‫לייצוג‬ ‫בדרך‬ ‫רבים‬ ‫חסמים‬ ‫יש‬ - ‫בחברה‬ ‫מיעוט‬ ‫מקבוצות‬ ‫ולנשים‬ - ‫בכלל‬ ‫לנשים‬ :‫תשובה‬ ‫כדי‬ - ‫פעילות‬ ‫נשים‬ ‫על‬ ‫להגן‬ ‫צריכה‬ ‫הממשלה‬ .‫הפוליטי‬ ‫לשדה‬ ‫להיכנס‬ ‫שמנסות‬ ‫נשים‬ ‫שחוות‬ ‫הקשות‬ ‫והמתקפות‬ ‫אחרות‬ ‫רבות‬ ‫נשים‬ ‫עבור‬ ‫המצנן‬ ‫האפקט‬ ‫ואת‬ ‫שלהן‬ ‫ההשתקה‬ ‫את‬ ‫למנוע‬
 24. 24. 24 ;‫והפרטיים‬ ‫הציבוריים‬ ‫במרחבים‬ ‫אלימות‬ ‫מפני‬ ‫הגנה‬ ‫כולל‬ ‫בישראל‬ ‫לחברה‬ ‫בטחון‬ ;‫המתמשך‬ ‫הלחימה‬ ‫מצב‬ ‫של‬ ‫הפסקה‬ .‫וקידומן‬ ‫וכלכליות‬ ‫חברתיות‬ ,‫פוליטיות‬ ‫זכויות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ •.‫דתית‬ ‫מכפייה‬ ‫חופש‬ •‫הרס‬ ‫הזורעת‬ ‫ומאלימות‬ ‫וקולקטיביות‬ ‫אישיות‬ ‫זכויות‬ ‫משלילת‬ ‫שנובע‬ ‫מדיכוי‬ ‫חופש‬ •.‫מפשע‬ ‫וחפים‬ ‫חפות‬ ‫של‬ ‫והרג‬ ‫בבריאות‬ ,‫בתעסוקה‬ ,‫בחינוך‬ ,‫בכלכלה‬ ‫אוכלוסיות‬ ‫ממגוון‬ ‫לנשים‬ ‫שוות‬ ‫הזדמנויות‬ ‫מתן‬ •.‫ובדיור‬ ‫סכסוכים‬ ‫מניעת‬ ,‫כבושים‬ ‫משטחים‬ ‫נסיגה‬ ,‫מוסכמים‬ ‫גבולות‬ ‫קביעת‬ ,‫שלום‬ ‫הסדר‬ •.‫בר-קיימא‬ ‫שלום‬ ‫וכינון‬ ‫אלימים‬ ‫הכוללת‬ ‫הפעולה‬ ‫תכנית‬ ‫לפי‬ ‫הביטחון‬ ‫הגדרת‬ ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫של‬ :‫בישראל‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫ליישום‬ ,‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫בהובלת‬ ‫שנערך‬ ‫נשים‬ ‫ארגוני‬ 35 ‫בהשתתפות‬ )‫(אג׳נדה‬ ‫אנו‬ ‫וארגון‬ ‫ליר‬ ‫ון‬ ‫במכון‬ ‫שוות‬ ‫מרכז‬
 25. 25. 25 | 2014 ‫בשנת‬ 2331 ‫הממשלה‬ ‫להחלטת‬ ‫שהוביל‬ ‫הנשים‬ ‫ארגוני‬ ‫קמפיין‬ ‫מתוך‬ |
 26. 26. 26| ‫הארץ‬ ,‫אפלבאום‬ ‫תומר‬ :‫צילום‬ / ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫האתיופית‬ ‫העדה‬ ‫של‬ ‫מחאה‬ ‫באירוע‬ ‫מפגינות‬ |
 27. 27. 27 • Benefits of a National Action Plan (NAP) to implement UNSCR 1325 for the U.S., Larsen, Zan.Women‫׳‬s Policy Journal of Harvard; Cambridge Vol. 9, (Spring 2012). • UN Women, ‫״‬Preventing Conflict, Transformig Justice, Ensuring Peace - a Global Study2015 ‫״‬. • United States Institute of Peace, special report - ‫״‬UNSCR 1325 in the Middle East and North Africa‫״‬, Paula M. Rayman, Seth Izen, Emily Parker. • NGO Working Group on Women, Peace and Security , website • Women‫׳‬s International League for Peace and Freedom, UN Office, website • UNWomen, “Women’s Participation in Peace Negotiations: Connections between Presence and Influence,” (October 2012) • Making Women Count - Not Just Counting Women, Inclusive Peace and Transition Intitiative, UN Women, 2016 2019 ‫ויצו‬ ‫של‬ ‫האלימות‬ ‫מדד‬ • ‫חנה‬ ‫צמרת-קרצ׳ר‬ ‫הגר‬ / ‫המגדר‬ ‫מדד‬ • -‫ברייר‬ ‫רונה‬ ‫בסין‬ ‫יוליה‬ ‫חזן‬ ‫נעמי‬ ‫הרצוג‬ ,‫ליר‬ ‫ון‬ ‫מכון‬ ‫הוצאת‬ ,‫אליהו‬ ‫בן‬ ‫הדס‬ ‫גארב‬ 2020 ‫מגדרית‬ ‫ואלימות‬ ‫נשים‬ ‫“רצח‬ ‫שיתופים‬ ‫דו”ח‬ • ,‫רום‬ ‫מיכל‬ ‫ד”ר‬ :‫עריכה‬ ,‫קופר‬ ‫רובין‬ ‫יסמין‬ / ”‫במשפחה‬ 2019 ‫יולי‬ ‫ליר‬ ‫ון‬ ‫מכון‬ ,‫ומגדר‬ ‫נשים‬ ,‫ידע‬ ‫מרכז‬ - ‫״יודעת״‬ ‫אתר‬ • ‫האזרחית‬ ‫החברה‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫הכוללת‬ ‫הפעולה‬ ‫תכנית‬ • ‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫באתר‬ ,2013 ,‫בישראל‬ 1325 ‫החלטה‬ ‫ליישום‬ ‫ואנגלית‬ ‫ערבית‬ ,‫בעברית‬ ‫מועצת‬ ‫של‬ 1325 ‫החלטה‬ :‫ובטחון‬ ‫שלום‬ ‫״נשים‬ • ,‫ליר‬ ‫ון‬ ‫מכון‬ ,‫אהרוני‬ ‫שרי‬ / ‫הישראלי״‬ ‫בהקשר‬ ‫הביטחון‬ 2015 ,‫שוות‬ ‫משפט‬ ,‫לאומית״‬ ‫מדיניות‬ ‫בעיצוב‬ ‫לנשים‬ ‫הולם‬ ‫״ייצוג‬ • ‫טהון-אשכנזי‬ ‫וענת‬ ‫תירוש‬ ‫יופי‬ / )‫(תשע״ג‬ 171-231 ‫טו‬ ‫וממשל‬
 28. 28. ‫שלנו‬ ‫ולשותפות‬ ‫לשותפים‬ ‫תודה‬ ‫עמותת‬ ‫מנכ״לית‬ ,‫אלון‬ ‫אלה‬ :1325 ‫ההיגוי‬ ‫צוות‬ ‫חברות‬ ‫מדיניות‬ ‫מקדמת‬ ,‫לוי‬ ‫נטע‬ ,‫חברתי‬ ‫צדק‬ ‫למען‬ ‫משפטניות‬ ‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫ומגדר‬ ‫גיוון‬ ‫שיתוף‬ ‫מדיניות‬ ‫יועצת‬ - ‫סרי‬ ‫אור‬ ,‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫בעמותת‬ ‫פמיניסטיות‬ - ‫״ליגה‬ ‫ממייסדות‬ - ‫ברצ׳אנסקי‬ ‫אלה‬ ,‫ואקטיביסטית‬ ,‫נשים‬ ‫של‬ ‫הביטחון‬ ‫מדד‬ ‫חוקרת‬ - ‫איסטושינה‬ ‫אסיה‬ ,‫רוסית״‬ ‫דוברות‬ ‫דוקטורנטית‬ - ‫אינדורסקי‬ ‫רידר‬ ‫אסתי‬ ,‫״ליגה״‬ ‫של‬ ‫ומייסדת‬ ‫פעילה‬ ‫צוות‬ ‫חברת‬ - ‫האני‬ ‫גדיר‬ ,‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫הנהלת‬ ‫וחברת‬ ‫חרדית‬ ‫ופעילה‬ ‫גל‬ ‫ד”ר‬ ,‫ביחד‬ ‫עומדים‬ ‫תנועת‬ ‫הנהגת‬ ‫וחברת‬ ‫שלום‬ ‫עושות‬ ‫נשים‬ ‫היגוי‬ ,‫הקיבוצים‬ ‫בסמינר‬ ‫מרצה‬ ,‫הממגדרת‬ ‫הפייסבוק‬ ‫דף‬ ‫מנהלת‬ - ‫הרמט‬ ‫ופעילה‬ ‫עו״ד‬ - ‫סידי‬ ‫ליאורה‬ ,‫ליר‬ ‫ון‬ ‫במכון‬ ‫שוות‬ ‫מרכז‬ - ‫אליהו‬ ‫בן‬ ‫הדס‬ ‫רוסובסקי‬ ‫לנה‬ ,‫אזורית‬ ‫לחשיבה‬ ‫הפורום‬ ‫מנכ״לית‬ - ‫בירון‬ ‫ליאת‬ ,‫חברתית‬ ‫תקשורת‬ ‫ואשת‬ ‫עצמאית‬ ‫חברתית‬ ‫ויזמת‬ ‫פעילה‬ - ‫אברה‬ ‫מיכל‬ ,‫מעכי‬ ‫ואיתך‬ ‫ביחד‬ ‫עומדים‬ ,‫נעמת‬ - ‫ג’לג’ולי‬ ‫מייסם‬ , ,‫נשית‬ ‫רוח‬ - ‫שמואלי‬ ‫מירב‬ ‫ד״ר‬ ,‫פידל‬ ‫עמותת‬ ‫מנכ״לית‬ - ‫סמואל‬ ,‫דרוזיות״‬ ‫נשים‬ ‫לובי‬ =‫ו״לנד‬ ‫שלום‬ ‫עושות‬ ‫נשים‬ ‫נעמת‬ - ‫חמדאן‬ ‫נאדיה‬ ‫יוסף‬ ‫נג׳מי‬ ‫עולא‬ ,‫מעכי‬ ‫ואיתך‬ ‫שלום‬ ‫עושות‬ ‫נשים‬ - ‫חג׳אג׳‬ ‫נורית‬ ‫החרדי‬ ‫הציבור‬ ‫מיזם‬ ‫מנהלת‬ - ‫פויפר‬ ‫פנינה‬ ,‫אברהם‬ ‫קרן‬ ‫יוזמת‬ - ‫האקדמי‬ ‫במרכז‬ ‫הקליניקות‬ ‫מנהלת‬ - ‫פרלמוטר‬ ‫שמש‬ ‫קרן‬ ,‫ממלכתי‬ .‫חברתית‬ ‫ופעילה‬ ‫עו”ד‬ - ‫מסרוואה‬ ‫רים‬ ,‫בר״ג‬ ‫ועסקים‬ ‫למשפט‬ ‫מנכ״לית‬ ‫לשעבר‬ ,‫אשכנזי‬ ‫טהון‬ ‫ענת‬ ‫לעו״ד‬ :‫מיוחדת‬ ‫תודה‬ )‫(בדימוס‬ ‫ולשופטת‬ ,1325 ‫לקידום‬ ‫הפרויקט‬ ‫ומייסדת‬ ‫מעכי‬ ‫איתך‬ ‫רוטלוי‬ ‫סביונה‬ This kit is funded by the generous support of our partners. The contents are the responsibility of Itach Maaki and do not necessarily reflect the views of our partners. |infoesty.info‫סגל‬‫אסתי‬:‫מידע‬‫והנגשת‬‫עיצוב‬,‫קונספט‬|

×