Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El sistema urbà espanyol

277 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El sistema urbà espanyol

 1. 1. EL SISTEMA URBÀ ESPANYOL
 2. 2. 8 de cada 10 espanyols 8 de cada 100 nuclis es viuen en ciutats consideren urbansLa ciutat espanyola constitueix un sistema o conjunt d’elements interrelacionatsque formen la xarxa urbana. El sistema urbà està format per les ciutats i lesrelacions que s’estableixen entre ellesLes ciutats tenen unes característiques (grandària i funcions) en base a las qualsexerceixen una influència sobre un àrea més o menys àmplia (local, regional,nacional o mundial) i ocupen una posició jeràrquica dintre del sistema urbà. EXEMPLE D’ÀREA D’INFLUÈNCIA EN L’ÀMBIT ADMINISTRATIU MADRID: àrea d’influència Espanya VALÈNCIA: àrea XÀBIA: àrea d’influència d’influència C. municipal
 3. 3. JERARQUÍA URBANA S’estableix en funció de:GRANDÀRIA ÀREA FUNCIONS(demogràfic) D’INFLUÈNCIA
 4. 4. JERARQUIA URBANALA GRANDÀRIA • Madrid ciutat més poblada. • Barcelona segon nucli (més gran del que sol correspondre a la 2a ciutat del país) • València tercera ciutat en grandària. • Sevilla, Bilbao, Saragossa... Fins a quinze ciutats que superen els 500000 habitants. • Hi ha 52 ciutats amb més de 100000 habitants.
 5. 5. JERARQUIA URBANALA GRANDÀRIA La distribució de les ciutats segons la seua grandària es caracteritza per la disposició en forma semianular a la perifèria, envoltant un espai interior poc urbanitzat al centre del qual es localitza la major aglomeració del país.
 6. 6. JERARQUIA URBANAFUNCIONSSón les activitats socioeconòmiques exercides per les ciutats de cara al’exterior (no les encaminades al servei intern de la ciutat). Segons la funcióprincipal, les ciutats poden ser primàries, secundàries o terciàries (les gransciutats exerceixen diverses funcions). a) Ciutats Primàries. Especialitzades en activitats del sector primari (agrociutats andaluses, manxegues, murcianes o ciutats mineres asturianes). b) Ciutats Secundàries. Especialitzades en la indústria (País Basc, Catalunya, Astúries) o la construcció (ciutats de gran dinamisme econòmic, demogràfic o turístic). c) Ciutats terciàries. Especialitzades en els serveis que són les activitats que millor defineixen el rang de ciutat i el seu paper organitzador de l’espai.
 7. 7. Écija, agrociutat
 8. 8. Vigo, ciutat industrial
 9. 9. Benidorm, ciutat turística
 10. 10. Santiago de Compostela, ciutatreligiosa/turística
 11. 11. Barcelona, ciutat terciària
 12. 12. Madrid, ciutat multifuncional
 13. 13. JERARQUIA URBANAEls tres elements estudiats (grandària, funció i àrea d’influència) organitzen elsistema urbà espanyol en diferents nivells jeràrquics: METRÒPOLIS NACIONALS Madrid i Barcelona METRÒPOLIS REGIONALS València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria SUBMETÒPOLIS REGIONALS Ciutats > 200000 hab. ALTRES CIUTATS MITJANES I PETITES
 14. 14. JERARQUIA URBANA METRÒPOLIS NACIONALS Madrid i Barcelona- Madrid i Barcelona són les dues úniques ciutats que tenen consideració demetròpolis nacionals: la xarxa urbana espanyola és bicefala.- Tenen un gran pes demogràfic i conformen extenses àrees metropolitanes. Característiques:a) Concentra la major part de les seus de granes empreses, el que les situa com a centres de presa de decisió empresarial.b) Tenen gran diversificació econòmica amb prestacions molt especialitzades (serveis financers, empreses, sectors punta)c) Posseeixen una densa xarxa de transports i comunicacions que els permeten estar connectades de forma ràpida amb la resta del sistema urbà espanyol i mundial.d) Madrid com a capital de l’Estat és centre de presa de decisions de caràcter polític.
 15. 15. JERARQUIA URBANA METRÒPOLIS REGIONALS València, Sevilla, Saragossa, Màlaga, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria-Coincideixen amb les ciutats que tenen entre 300000 i 1000000 d’habitants.-Són importants centres econòmics: València, Sevilla, Saragossa, Màlaga,Bilbao i Las Palmas de Gran Canaria. Característiques:a) Mantenen importants fluxos amb les metròpolis nacionals a través d’una densa xarxa de transports.b) Són l’eix econòmic de les seues Comunitats Autònomes, concentren importants industries i serveis molt productius, com el comerç i els serveis financers.c) Són importants centres administratius amb funcions sanitàries, educatives i culturals a més de les institucions autonòmiques.d) Poden ser importants centres turístics (València i Màlaga)
 16. 16. JERARQUIA URBANA SUBMETÒPOLIS REGIONALS Ciutats > 200000 hab. Característiques:a) Mantenen importants fluxos amb les metròpolis nacionals i regionals.b) Actuen com a centres de serveis de les seues províncies i àrees d’influència més pròximes.c) Destaquen: Vigo, San Sebastià, Gijón, Oviedo, Granada i Alacant. ALTRES CIUTATS MITJANES I PETITES Característiques:a) Compleixen distintes funcions terciàries, sobretot comercials de caràcterprovincial. Algunes d’elles han crescut degut a la seua evolució com a centresindustrials o administratius.
 17. 17. JERARQUITZACIÓ DELES CIUTATSESPANYOLES:Per grandària, funció iàrea d’influència
 18. 18. Les relacions urbanes en el sistema de ciutats Les ciutats d’un sistema urbà es relacionen entre si. Aquestesrelacions es mesuren pels fluxos econòmics (mercaderies, capitals,inversions), de persones i d’altres tipus (polítics, administratius, culturals...).Quan els fluxos són unidireccionals, entre una ciutat i altra, indiquen relacionsde domini-subordinació; quan són bidireccionals, indiquen relacionsd’integració-competència. En el sistema urbà espanyol, les relacions entre ciutats escaracteritzen per aquests trets: • Madrid manté relacions intenses amb les altres metròpolis; especialment amb Barcelona. • Barcelona té una influència general més dèbil, encara que intensa amb el sector oriental peninsular i Balears. • El quadrant nord-est és làrea de major integració, ja que les cinc metròpolis principals mantenen intenses relacions (Madrid-Barcelona- València-Bilbao-Saragossa) • En la resta del sistema, les relacions entre ciutats són menors. Predominen els fluxos de les ciutats amb la seua zona rural o amb ciutats pròximes. L’àrea amb major desconnexió entre ciutats és la que envolta Portugal, excepte Galicia; en la submeseta sud hi ha amplis espais desconnectats; en el Cantàbric, les relacions es debiliten cap a l’oest, i les relacions entre les metròpolis andaluses i les de l’est són poc intenses.
 19. 19. RELACIÓ ENTRECIUTATS I EIXOSINDUSTRIALS
 20. 20. El sistema de ciutats El sistema urbà peninsular es caracteritza per la localització en elcentre de la major aglomeració urbana del país, Madrid, envoltada per eixosurbans perifèrics i per un interior poc urbanitzat.a) Madrid és el nucli urbà principal d’Espanya. Es caracteritza per les seues funcions terciàries i manté relacions amb les principals ciutats espanyolesb) Els eixos urbans perifèrics es disposen de forma semianular al voltant de la capital: • l’eix atlàntic gallec: s’estén per la costa entre Ferrol i Vigo amb prolongacions cap a l’interior (Lugo i Ourense). Està especialitzat en el comerç. • l’eix cantàbric és un eix discontinu que inclou el triangle asturià (Oviedo-Gijón-Avilés) i el triangle basc (Bilbao-Donostia-Gasteiz) i presenta ramificacions cap a l’interior (Lleó, Burgos i Logronyo). • l’eix mediterrani compren des de Girona a Cartagena. És l’eix més dinàmic, amb una indústria molt diversificada i un fort pes dels serveis, sobretot, del turisme.
 21. 21. •l’eix de la Vall de l’Ebre enllaça els eixos cantàbric i mediterrani i té com a ciutat principal Saragossa. És un eix dinàmic. • l’eix andalús és doble. L’eix litoral, entre Almería i Huelva, és dinàmic i està especialitzat en el comerç, el turisme i l’agricultura tecnificada. L’eix de la Vall del Guadalquivir, entre la costa atlàntica i Jaen, és menys dinàmic i les seues ciutats estan lligades a les activitats agràries, a industries locals i a activitats turístiques.c) L’interior peninsular no té eixos urbans integrats.d) A les illes Balears i Canàries, la formació d’eixos urbans es veu dificultada per la fragmentació territorial en illes. Les ciutats més destacades són les capitals autonòmiques, i el factor durbanització principal és el turisme.
 22. 22. Els canvis recents en el sistema urbà Des de la dècada de 1980, el sistema urbà espanyol està experimentantcanvis. Les causes han sigut: •La implantació de l’Estat autonòmic •La integració en la Comunitat Europea •Els canvis en leconomia mundial (globalització). Com a conseqüència, el sistema urbà espanyol està creant subsistemesregionals i s’integra en els sistemes urbans europeu i mundial.L’Estat de les autonomies i els sistemes urbans La implantació de l’Estat de les autonomies va influir sobre el sistemaurbà existent, afavorint la creació de sistemes urbans regionals. Aquests escaracteritzen per l’increment del pes de les capitals autonòmiques i de lesrelacions entre les ciutats de la pròpia comunitat, en detriment de les relacionesamb Madrid.
 23. 23. La integració a Europa i en el sistema urbà europeu La incorporació d’Espanya a la Comunitat Europea el 1986 ha suposat la integració de les ciutats espanyoles en la jerarquia urbana i en el sistema de ciutats europeu.La jerarquia europea es basa en la valoració conjunta de la grandària demogràfica i deles funcions de cada ciutat. D’acord amb això, es distingeixen: • metròpolis globals, entre les quals no hi ha cap ciutat espanyola • locomotores europees, entre les quals es troba Madrid i Barcelona • metròpolis europees potencials (Bilbao, Valencia i Palma de Mallorca) • metròpolis europees dèbils (Sevilla)-El sistema de ciutats europeu està format per diversos eixos, el més dinàmic del qualés la dorsal europea entre el sud de Gran Bretanya i el nord d’Itàlia. En conjunt, lesciutats espanyoles ocupen una posició perifèrica en el territori europeu. Les ciutats del’eix mediterrani senquadren en el dinàmic arc mediterrani europeu; les de l’interiorpeninsular en el desarticulat espai continental europeu i les del sud de la Meseta iAndalusia, als “suds” o perifèria urbana europea.- La novetat més recent és la formació d’un eix diagonal Lisboa – Madrid – Saragossa –Barcelona que connecta amb l’arc mediterrani i amb la gran dorsal europea.
 24. 24. Eixos urbans europeus Dorsal Europea Arc mediterrani Arc Atlàntic Suds Diagonal continental
 25. 25. LA XARXA URBANAEUROPEAEIXOSURBANSEUROPEUS
 26. 26. Quines estratègies han d’adoptar les ciutats europees permillorar la seua posició en el sistema mundial de ciutats?Les estratègies que han d’adoptar són: bé atraure organismes i empresesmultinacionals o bé projectar-se a l’exterior a través d’activitats com el comerç,el turisme i la cultura. Per això, les ciutats han de reunir nombrosos requisits:accessibilitat, bons transports, equipaments, recursos humans de qualitat, climasocial adequat, qualitat mediambiental...
 27. 27. Què és l urbanisme? L urbanisme és un conjunt de coneixements per a actuar sobre la realitat urbana, planificant-la. L’ urbanisme és una ciència moderna nascuda als inicis del segle XIX per la necessitat de fer front a les deficiències que mostraven les ciutats com a conseqüència de la Revolució Industrial, i també com a conseqüència de les profundes transformacions i les noves estructures socioeconòmiques introduïdes durant aquest període històric. L urbanisme s’ocupa de les tècniques arquitectòniques i els mitjans destinats a la creació, desenvolupament, reforma i progrés de les poblacions en els seus aspectes de necessitats materials, tals com les higièniques i de comunicació, estructura física de lassentament, etc.

×