Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prehistoria5 b2g

508 views

Published on

prehistòria 5b grup2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prehistoria5 b2g

 1. 1. LA PREHISTÒRIA 5È B. GRUP 2. Morad, Oscar, Quim, Paul, Carlos, Gisela, Isabel, Martí, Izan, Mysha, Vasyl, Erika.
 2. 2. NOMADES
 3. 3. ● Un nòmada és aquella persona que no té un territori fix com a residència permanent, sinó que es desplaça amb freqüència d'un lloc a un altre.
 4. 4. Sedentaris
 5. 5. ● El sedentarisme és la forma més recent de població humana en la qual una societat deixa de ser nòmada per establir-se de manera definitiva en una localitat determinada a la qual considera com seva.
 6. 6. E L F O C Q u a n n o s a b ie n c o m e s fe ia e l fo c L’a g a fa v e n d e le s re s t e s d e le s b ra s e s q u e p ro d u ie n e ls lla m p s .
 7. 7. P E R Q U E E L S H I S E R V IA • V a n p o d e r m e n ja r e ls a lim e n t s . • E s p a n t a v e n e ls a n im a ls . • T e n ie n m e s h o r e s d e c a lo r. • V a n d e ix a r d e p a t ir f r e d . • S ´ a s s e ie n a l v o lt a n t d e l fo c
 8. 8. C O M E L F E IE N 1 r. A g a f a v e n u n a p e d r a d e s í le x i u n a p e d r a d e p ir it a . A m b u n e s p la n t e s m o lt f in e s h i f e ie n c o m u n n iu d ’o c e ll. Q u a n h o t e n ie n t o t p r e p a r a t , e s p o s a v e n a p ic a r a m b le s d o s p e d r e s ju s t s o b r e e l n iu q u e h a v ie n f e t p e r s i q u e ia u n a e s p u r n a . Q u a n h a v ie n s o r t it le s e s p u r n e s , b u f a v e n p e r q u e e l f o c e s f e s m é s g r a n .
 9. 9. I D E S P R E S ... ● 2 n . A g a f a v e n u n a f u s t a i u n p a l. F ic a v e n la f u s t a s o t a i f e ie n g ir a r e l p a l s o b r e la f u s t a . T a m b é t e n ie n u n e s p la n t e s f in e s q u e a m b e lle s f e ie n c o m u n n iu d ’o c e ll. Q u a n h o t e n ie n t o t p r e p a r a t e s p o s a v e n a f r e g a r f in s q u e s ’e s c a lf a v a t o t i q u a n s o r t ie n le s e s p u r n e s . A q u e s t e s e n c e n ie n la p o ls d e la f u s t a , le s t ir a v e n a l n iu ie s f e ia e l f o c .
 10. 10. LA PREHISTÒRIA ● En aquet power point us explicarem com vestien i que menjaven els neolítics i els paleolítics.
 11. 11. COM VESTIEN ELS DE LA PREHISTÒRIA A la prehistòria els paleolítics es feien la roba ells.La feien amb la pell dels animals que caçaven ells. En el neolític ja començaven a fer teixits amb el teler. Les dones feien la roba. Normalment feien la roba amb llana.
 12. 12. QUE MENJAVEN A LA PREHISTÓRIA NEOLÍTIC ● Plantes que conreaven ● Blat ● Civada ● Sègol ● Ordi ● Llegums ● Llenties ● Cigrons ● Pèsols. PALEOLÍTIC ● Els homes del paleolític caçaven per poder menja . ● Menjaven arrels i fruits que recol·lectaven dels arbre . ● També pescaven.
 13. 13. O N V IV IE N . P a le o lít ic - E l g r u p d e p e r s o n e s d ’a q u e s t a è p o c a v a n v iu r e e n c o v e s p e r q u è e ls p r o t e g ia d e l fr e d i la h u m it a t . T a m b é e s v a n t r o b a r u n e s q u a n t e s r e s t e s d e c a b a n e s . - E ls h o m e s i le s d o n e s d e l p a le o lít ic e s d e s p la ç a v e n b u s c a n t c a ç a , é s p e r a ix ò q u e t e n ie n u n a fo r m a d e v id a n ò m a d a . E ls s e u s h a b it a t g e s e r e n p r o v is io n a ls , t o t i q u e d e v e g a d e s h i v iv ie n d u ra n t lla r g s p e r ío d e s d e t e m p s .
 14. 14. N e o lít ic E n e l n e o lít ic v a n c o m e n ç a r a fe r g r u p s s e d e n t a r is p r a c t ic a v e n u n a a g r ic u lt u ra d e t ip u s it in e ra n t . E ls h u m a n s v a n s e r c a p a ç o s d e p la n t a r lla v o r s e n t e r r e n y s a d e q u a t s i t a m b é d e c a p t u ra r a n im a ls .
 15. 15. L e s e in e s s ó n d e p e d ra a n t ig a . E ls h u m a n s c o n s t r u ïe n e s t r is p ic a n t d u e s p e d r e s e n t r e e lle s fin s a o b t e n ir -n e u n e s t r i m é s o m e n y s p u n x e g u t o ta lla n t . E l p r im e r m e t a ll q u e e s v a u t ilit z a r v a s e r e l c o u r e . E ls m a t e r ia ls u t ilit z a t s e r e n fu s t a o p e d ra , o s s o s d e ls a n im a ls i le s s íle x . A q u e s t e s e in e s fe ie n la fu n c ió d 'a r m a c o n t ra la p r e s a . U n a d e le s a lt r e s e in e s q u e a p a r e ix e n , é s e l ra s c a d o r, p e r t ra c t a r p e lls . S e r v ia p e r m a t a r p r e s e s m é s p e t it e s C o m e r e n le s e in e s q u e fe ie n
 16. 16. C o m e s fe ie n E s fe ie n a m b p e d ra ,f u s t a ,f il,e t c . I e ls o t ilit z a b e n p e r c a ç a r p e r t a lla r p e r c o n s t r u ir i p e r m o lt e s c o s e s m e s q u e fe ie n

×