Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trets d'identitat

213 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Trets d'identitat

  1. 1. TRETS D’IDENTITAT L'escola és d' una sola línia , és a dir, té una aula per nivell, i per tant té una capacitat per 225 alumnes. Els trets que ens identifiquen són els següents:
  2. 2. ESCOLA PÚBLICA Entenem l’ensenyament com un dret fonamental i obert a tota la població. La llengua base de l’aprenentatge de l’escola és el català. Així com també és la llengua ambiental i vehicular. ESCOLA CATALANA
  3. 3. PLURALISTA I AMB VALORS DEMOCRÀTICS INTEGRADORA I INCLUSIVA L’escola estimula en l’alumne els valors d’una societat democràtica: solidaritat, respecte, actitud de diàleg, responsabilitat, tant individual com col·lectiva, llibertat. Dins dels principis de pluralisme, l’escola posarà tots els mitjans al seu abast per tal d’integrar amb tota normalitat aquells alumnes que presentin qualsevol diferència de raça o procedència o qualsevol tipus de disminució física o psíquica, facilitant-los el seu desenvolupament acadèmic per tal que puguin assolir el seu sostre màxim i treballarà per la seva integració social dins del grup.
  4. 4. EDUCACIÓ INTEGRAL COEDUCATIVA Entenem per educació integral aquella que té en compte el desenvolupament corporal, intel·lectual i emocional dels alumnes i que ajuda en el procés individual i de socialització de l’alumne. L’escola treballa per la formació de ciutadans i ciutadanes i no fa cap diferència ni en el tracte ni en les activitats entre els nens i les nenes. El més important és la convivència entre persones que tenen els mateixos drets i els mateixos deures.
  5. 5. ACONFESSIONAL SOSTENIBLE L’escola, en tant que pluralista, considera que l’educació religiosa és una opció de cada família i que és aquesta qui l’ha de procurar als seus fills. Amb tot, i acollint-se als mateixos principis pluralistes, es respectarà el dret a la informació. Com a centre amb el distintiu d’Escola Verda, l’escola treballa pel medi ambient en el sentit més ampli de la paraula. Es tracta d’ensenyar a viure amb tot el que ens envolta dins del respecte a les persones i el medi. Cal formar, també, ciutadans i ciutadanes responsables capaços de fer un ús racional de tot allò que tenim al voltant. Per això l’escola promociona les tres R : reduir, reutilitzar, reciclar.

×