Presentació del centre cc sant francesc de sales

164 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
164
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • *
 • *
 • Presentació del centre cc sant francesc de sales

  1. 1. CC Sant Francesc de SalesCiutadella
  2. 2. •El centre Sant Francesc de Sales,popularment anomenat Calós, és una escolaprivada concertada.•La Titularitat del centres és la CongregacióSalesiana o Societat de Sant Francesc deSales.•L’escola imparteix les etapes educativesd’Educació Primària i Educació SecundàriaObligatòria.•Ubicada en un extrem del casc antic deCiutadella, la nostra escola és una escolacentenària, doncs té els seus orígens en l’any1899.•Va ser creada pels salesians per educar elsjoves de Ciutadella segons l’estil de DonBosco: ser honrats ciutadans i bons cristians.•Ciutadella és un municipi de l’illa de Menorcaamb més de 25.000 habitants.
  3. 3. QUÈ VOLEM?Atendre els alumnes en la seva diversitat.Educar segons el Sistema preventiu (Pedagogia salesiana).Millorar progressivament la relació família – escola per aconseguir unaComunitat Educativa dinàmica i compromesa.Potenciar la formació continuada del professorat i del personald’Administració i serveis.Augmentar la participació dels alumnes en les decisions i funcionamentdel grup classe i de l’escola per tal de sentir-se els protagonistes de l’accióeducativa.
  4. 4. Què oferim?Acompanyem l’alumne en el seu desenvolupament integral.Garantim la continuïtat en la línia educativa al llarg del procés educatiu,avalada pel treball en equip dels professionals de l’educació.Oferim una escola oberta a les innovacions pedagògiques i a les novestecnologies.Oferim altres activitats educatives, de pastoral i de lleure (centre juvenil,catequesi, esports...).
  5. 5. Perfil de les nostres famílies:Famílies autòctones: la gran majoria dels alumnes del centre són nascuts aMenorca.Famílies autòctones desfavorides per raons culturals i/osocioeconòmiques: la relació d’alumnes de compensació educativa inscrits alscentre, dón a entendre que el col·legi compta amb alumnes que es troben ensituació de risc de fracàs i abandonament escolar.Famílies immigrants: el número d’alumnes provinents de famílies immigrants,que venen a Ciutadella per assentar-se definitivament, és cada vegada més gran.Famílies desplaçades per motius laborals (temporers): intermitentmentl’escola també compta amb alumnes que només assisteixen als primers i darrersmesos del curs escolar, degut a la situació laboral de les seves famílies quevenen a Ciutadella a treballar durant la temporada d’estiu i se’n tornen al seu llocd’origen a l’hivern.
  6. 6. ObjectiuOferir una Educació integral de Qualitat per tal d’aconseguir el seuobjectiu:Formar persones responsables, capaces d’assumirla vida amb la seva integritat, obertes a latranscendència, compromeses amb el seu entorn icapaces de desenvolupar-s’hi amb eficàcia.El centre de tota la seva actuació educativaés l’alumne i busquen respondre a les sevesnecessitats i així aconseguir la satisfacció deles seves expectatives.
  7. 7. Valors educatiusMissióLa missió de l’escola salesiana radica en la seva capacitat de ser unacomunitat educativa:ooberta a tots, sobretot als més pobres i necessitats;oen diàleg amb la realitat multicultural i multireligiosa del seu entorn;ocapaç d’oferir una formació integral de la persona en la perspectiva del’honrat ciutadà i bon cristià com a serveix qualificat a la societat.VisióHa de manifestar-se com lloc i ambient on:os’adopta l’estil preventiu de Don Bosco, fet realitat en tota la comunitateducativa;oes comparteix un enfocament comú de la vida i de l’educació en el contextd’una Europa oberta i solidària;oes promou un ambient educatiu positiu i creatiu on es pot fer experiència devalors humans i cristians.
  8. 8. ValorsÉs espai on s’experimenten alguns valors que donen cos a la nostra ofertaeducativa com són:l’obertura a Déu com a font de vertadera humanització de la persona;la confiança en els joves que estan en el cor del projecte educatiu salesià i sónels protagonistes del seu futur;el respecte de la vida com do rebut i com a font de compromís i deresponsabilitat;l’acollida incondicional de la persona, el suport positiu i l’acompanyament en laconstrucció d’un projecte de vida més humà;la personalització de les relacions amb una atenció particular a la diversitat decada persona i de cada cultura;la construcció d’un món més solidari, just i pacífic mitjançant una acció decididade confrontació amb totes les pobreses, el diàleg intercultural i la ciutadaniaresponsable;la formació continuada, amb l’actualització tecnològica i la relació amb lesempreses, de cara al perfeccionament professional i la inserció laboral, el treballcom a font d’educació, de realització de les persones i de millora permanent de laqualitat de vida personal i social.
  9. 9. El Pla d’Animació Pastorali l’Obra Salesiana
  10. 10. Els alumnesL’escola de Calós acull alumnes dels nivells educatius de Primària iESO amb edats compreses entre els 6 i 16 anys.La nostra acció de pastoral ha de començar per potenciar elsinteressos que demostren els alumnes de la nostra escola.Els més destacats són:Mostren interès per l’ecologisme,pacifisme i accions de voluntariat puntual.Tenen el desig de conèixer i necessitenespai s per la reflexió i el diàleg.Viuen una etapa de recerca, que fa queestiguin més sensibles i oberts.Els seus actes són fruit de l’autenticitati espontaneïtat.Manifesten entusiasme generositat idesig de col·laborar, especialment aPrimària i a primer cicle d’ESO.Demostren confiança en l’estil derelació amb els adults.
  11. 11. Accions generals:Ensenyament religiós escolar.CampanyesCartelleresEl “Bon Dia”http://ciutadella.salesians.cat/Espai de diàleg amb els tutors, professors, salesians...Tutoria i convivències tutorialsConvivències cristianes
  12. 12. El Departamentd’Orientació (DO)Al nostre centre comptem amb:•Una llicenciada en Psicopedagogia, que fa les funcions d’orientadora icoordinadora del Departament d’orientació.•Cinc mestres especialistes en educació especial que ocupen: (aquesta dotació pot variarcada curs en funció de la dotació que ens assigna la Conselleria)- una plaça i mitja de PT a Primària,- una plaça de PT* a ESO,- mitja plaça d’AD* a Primària,- una plaça d’AD a ESO- i mitja plaça d’AL* a EP* PT: Pedagogia Terapèutica, AD: Atenció a la Diversitat i AL: Audició i Llenguatge
  13. 13. L’orientador/a, professor especialista d’orientacióeducativa, es dedicarà prioritàriament, a tasquesrelacionades en les funcions següents:Coordinar la planificació i el desenvolupament de les activitats d’orientació acadèmica i professionalcorresponent a les etapes d’educació secundària obligatòria i batxillerat, contribuir-ne al desenvolupament.Assessorar la comunitat educativa amb criteris psicopedagògics i d’atenció a la diversitat en els elementsconstitutius del pla d’atenció a la Diversitat.Col·laborar en la prevenció i detecció de problemes d’aprenentatge.Coordinar l’avaluació psicopedagògica amb els professors dels alumnes que necessiten mesuresespecífiques d’atenció a la diversitat, i fer-ne l’informe psicopedagògic.Participar en la planificació i en el desenvolupament dels diferents plans d’actuació dirigits als alumnesamb necessitats específiques de suport educatius; així com, en els plans dels alumnes que formen part degrups de diversificació, en col·laboració amb l’equip docent corresponent.Assessorar els equips educatius dels programes de programes de qualificació professional inicial (PQPI),en els centres que disposin dels esmentats programes.Col·laborar amb els tutors en l’elaboració dels informes individuals de necessitats específiques de suporteducatiu on es valor i el grau de consecució dels objectius i el desenvolupament de les capacitats bàsiques,i s’especifiqui la decisió sobre la promoció i les mesures de recuperació que necessita. Així com, si escau,en l’elaboració del consell orientador que, sobre el futur acadèmic i professional, ha de formular-se per atots els alumnes, a l’acabament de l’educació secundària obligatòria i dels programes de qualificacióprofessional inicial.Dur a terme tasques de col·laboració i coordinació amb els serveis externs al centre que poden tenirincidència en aquests alumnes: serveis socials, jutjat, mediadors, educadors de carrer, USMIJ, policia tutor,etc.Introduir les dades dels alumnes NESE (abans recollides a les butlletes d’estat) dins el programa de gestióacadèmica i administrativa de la Conselleria d’Educació i Cultura.Treballar conjuntament amb el departament de la família professional corresponent, dacord amb el quedisposen els articles 20 i 21 de l’Ordre de la conselleria d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per laqual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional.
  14. 14. Alguns dels lemes anuals hanestat:IMPLICA’TTU ETS IMPORTANT PER MILLORAR...AVAÇAM JUNTSPARTICIPA, SOM UN EQUIPI TU, QUÈ?ESCOLTA PENSA I ACTUAVIU AMB SENTIT (aquest curs)Volem formar i fer créixer com apersones als nostres alumnes

  ×