Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Introduction to facilitation

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 181 Ad

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Introduction to facilitation (19)

Advertisement

More from Eiichi Hayashi (20)

Introduction to facilitation

 1. 1. CSM, CSPO
 2. 2. 自己
 3. 3. 自己   父       目
 4. 4. 子 行 大 方 大 音 
 5. 5. 入支   ÉÊ0Ë_0•Ì••Í•x2-·uwÎuÏ+•Ð½ ••Í•oÑÒ1Óa()Ô••Í•1ÕÖ×Ô'D••Í•x21Ø×Ù ÚÛ'D6Ü()jÝÞÙßà6á0•/_T>TâX@S1ãäå1æç  !"#$%&' ñò•ó ÃègXén1êëË_0•6çìT>?-í.[+îïð¨- !"#$%&'()*+,-./012030456789&:;<=>?@ABC'D1EFGHIJKL;>MN@OPQRST )BTUVWX&YZ.[+]+$^_`abT>?@cde6ef'$gh&BTijAklmVno$Pp>?@qT)S1r6s pjtuvwx+./06yzT)aIno&{|6ef>?@ •nN'ÁÇ>ô- õö÷ø1Øj••Í•$b 789 >()aVØjùB$úp' ØjÝÞPû'no$L(bØ í[0üýþjÿ!"I;&W }~•€ Vcdej#$e1l%j[ ò-&•ýþjõö÷øl%j •‚ ƒ „ …†‡†ˆ ‡ ‰ Š‡ ‚ ‚‹‚ 'X()*j+n;,-Ì./ 'D1ýþ$01Pp>?@ ‡Œ„‡• sŽ ‡Œ„Š† •]+• ‡‘„†† ’“ •Ž ” „ •]•–—+`~•˜!" ™š›~•œ•~•#$%&$# '(()*++,,,-.(/012$3204-526+ •ž~•Ÿ•ž~•*77869› ¡¢£Ÿ~••¤*:;869<=9¥žŸ¡¦§*>;86 •¨ © „ …•ª«¬¨-®¨©&';¯°±U²gM)ab³p>?@´µ¶·¸¹jº+5&)»´TµiI³¼a½ •!"¾ * Š¿†††À+Á …ÂÃÄÅ!"# …¿•††À+Á ®Æ‚ÇÈ !"#$"%&'()*+,-./01234,5,67!'''8/9 ./0123456 !" !"#"$$#$ %&'($)*$+,--&.. ()*+,%-% %&'()*+,'% -.)%&'/' %&'($)*$+,--&.. !"#"$"%01234'56789:;01<'=>?@AABCD0 12E'45;FGCBHIDJKL;MNOCBPQRS@8T &''()**+++",-./"-01 UVWCXYZ[+]^_`ab+cdb+eafghi+JK Ljklmnh;op;.q)%WB012E'45=rs8 tuvw-'5C?xyz:{R| &'()*+),!-)./
 6. 6.                 人       自己 行     入門 入門 大     山 入   入門   自己
 7. 7. 2009 2010 2 2010 8
 8. 8. – 4 23 ( ) – 5 28 2 

 ( ) – 6 25 3 ( ) – 7 23 4 ( ) – 9 16 

 ( ) – 10 21 
 
 AgileUX 

 ( ) – 11 25 
 7 
 

 ( ) – 12 19 
"TDD"
Boot
Camp 
" "
 
 

Lasse
Koskela ( ) • – 9 19 
Let's
 
 


 
( ) 9
 9. 9. – 1 25 

 ( ) – 2 4 
 9 IN Catch
The
Scrum ( ) – 2 7 
 10 
in
 
 ( ) – 2 25 

 11 
 
 ( ) – 3 24 

 12 PF ?!
PF ! ( ) – 4 25 

 13 IN ( ) – 5 27 

 14 
 ( ) – 5 29 

 15 IN ( ) – 6 21 

 16 
 ( ) – 7 28 

 17 ( ) – 9 29 

 18 Agile2010 !? ( ) – 10 25
 19 Scrum
&kanban
 – 11 29 20 • – 7 16 


 10
 10. 10. – – – – – 11
 11. 11. 大    6
 
16
 
 
( ) 戸    2
 
5
 

 

 

 
 
 4
 
24
 
 

 
 
 12 25 3 ( ) 戸      4 15 
Agile
Japan
2011
 12
 12. 12. 20
 13. 13. 21
 14. 14. • 21
 15. 15. • • 21
 16. 16. • • 21
 17. 17. • • • 21
 18. 18. • • • • 21
 19. 19. • • • • • 21
 20. 20. 22
 21. 21. • → 22
 22. 22. • → • → 22
 23. 23. • → • → • → 22
 24. 24. • → • → • → • → 22
 25. 25. • → • → • → • → • → 22
 26. 26. PO 23
 27. 27. PO 23
 28. 28. PO 23
 29. 29. SM PO 23
 30. 30. SM PO 23
 31. 31. SM PO 23
 32. 32. 24
 33. 33. • 24
 34. 34. • • 24
 35. 35. • • • 24
 36. 36. • • • • WHY 24
 37. 37. • • • • WHY • 24
 38. 38. • • • • WHY • • 24
 39. 39. • • • • WHY • • • 24
 40. 40. • • • • WHY • • • • 24
 41. 41. • • • • WHY • • • • 24
 42. 42. 25
 43. 43. • 25
 44. 44. • • 25
 45. 45. • • • 25
 46. 46. • • • • HOW 25
 47. 47. • • • • HOW • 25
 48. 48. • • • • HOW • • 25
 49. 49. • • • • HOW • • • 25
 50. 50. • • • • HOW • • • • 25
 51. 51. • • • • HOW • • • • 25
 52. 52. 26
 53. 53. • • • 27
 54. 54. 28
 55. 55. 29
 56. 56. 30
 57. 57. 30
 58. 58. 100 75 50 25 0 31
 59. 59. 100 75 50 25 0 31
 60. 60. 100 75 50 25 0 31
 61. 61. 100 75 50 25 0 31
 62. 62. 32
 63. 63. 32
 64. 64. 100 75 50 25 0 33
 65. 65. 100 75 50 25 0 33
 66. 66. 100 75 50 25 0 33
 67. 67. 100 75 50 25 0 33
 68. 68. 34
 69. 69. 34
 70. 70. 34
 71. 71. 34
 72. 72. 34
 73. 73. 34
 74. 74. • • • 35
 75. 75. • • • • • • etc... 36
 76. 76. • • • • • 37
 77. 77. • ( ) • 38 PFP
 78. 78. • • • • • • ! • PM • 39 PFP
 79. 79. • • • • • • • 40
 80. 80. 41
 81. 81. 43
 82. 82. 43
 83. 83. • • • • • 44
 84. 84. • • • • • 45
 85. 85. • 46
 86. 86. • 47
 87. 87. • 48
 88. 88. • 49
 89. 89. • 50
 90. 90. • 51
 91. 91. • 51
 92. 92. • 51
 93. 93. • 51
 94. 94. • 51
 95. 95. • 51
 96. 96. • 51
 97. 97. • 51
 98. 98. • 51
 99. 99. • 51
 100. 100. • 51
 101. 101. • 52
 102. 102. • 53
 103. 103. 55
 104. 104. 55
 105. 105. • • • • 56
 106. 106. • • • • • 57
 107. 107. 58
 108. 108. → → → ... 59
 109. 109. • • • • • 60
 110. 110. • • ... • A B 61
 111. 111. • • 62
 112. 112. • VS • VS 63
 113. 113. 65
 114. 114. 65
 115. 115. • • • 66
 116. 116. • • • • • 67
 117. 117. 4 • • • • 68
 118. 118. 69
 119. 119. 70
 120. 120. 71
 121. 121. 73
 122. 122. 73
 123. 123. 74
 124. 124. > 75
 125. 125. > • 75
 126. 126. > • • 75
 127. 127. > 76
 128. 128. > • 76
 129. 129. > • • 76
 130. 130. > • • • 76
 131. 131. > • • • • 76
 132. 132. > • • • • • 76
 133. 133. • • • • 77
 134. 134. • • • 78
 135. 135. 79
 136. 136. > 80
 137. 137. > • 80
 138. 138. > • • 80
 139. 139. > • • • 80
 140. 140. > • • • • 80
 141. 141. > • • • • • 80
 142. 142. > 81
 143. 143. > • 81
 144. 144. > • • 81
 145. 145. > • • • 81
 146. 146. > • • • • 81
 147. 147. 82
 148. 148. • • • WIN-LOSE •Win-Win 83
 149. 149. • • 84
 150. 150. • • • • • • 85
 151. 151. • • • • • 86
 152. 152. • • • 87
 153. 153. • • • • 88
 154. 154. • • • • 89
 155. 155. • • • • 90
 156. 156. • • • 91
 157. 157. 92
 158. 158. SM 93 PO
 159. 159. 94

Editor's Notes

 • \n
 • &amp;#x4ECA;&amp;#x65E5;&amp;#x306F;&amp;#x30AF;&amp;#x30EA;&amp;#x30A8;&amp;#x30A4;&amp;#x30C6;&amp;#x30A3;&amp;#x30D6;&amp;#x306B;&amp;#x3044;&amp;#x308D;&amp;#x3044;&amp;#x308D;&amp;#x904A;&amp;#x3093;&amp;#x3067;&amp;#x307F;&amp;#x307E;&amp;#x3057;&amp;#x3087;&amp;#x3046;&amp;#x3002;\n&amp;#x3069;&amp;#x3093;&amp;#x306A;&amp;#x4EBA;&amp;#x304C;&amp;#x304D;&amp;#x3066;&amp;#x308B;&amp;#x306E;&amp;#xFF1F;\n&amp;#x3000;&amp;#x30B9;&amp;#x30AF;&amp;#x30E9;&amp;#x30E0;&amp;#x3092;&amp;#x3088;&amp;#x304F;&amp;#x308F;&amp;#x304B;&amp;#x3066;&amp;#x3044;&amp;#x308B;&amp;#x65B9;&amp;#x3001;&amp;#x308F;&amp;#x304B;&amp;#x3063;&amp;#x3066;&amp;#x3044;&amp;#x306A;&amp;#x304B;&amp;#x305F;&amp;#x3001;\n&amp;#x3000;\n\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x30D5;&amp;#x30A1;&amp;#x30B7;&amp;#x30EA;&amp;#x306E;&amp;#x5F79;&amp;#x5272;&amp;#x3092;&amp;#x306F;&amp;#x306A;&amp;#x308C;&amp;#x3066;&amp;#x81EA;&amp;#x5206;&amp;#x306E;&amp;#x610F;&amp;#x898B;&amp;#x3092;&amp;#x3044;&amp;#x3046;&amp;#x3068;&amp;#x304D;&amp;#x306B;&amp;#x306F;&amp;#x3001;&amp;#x4E00;&amp;#x756A;&amp;#x6700;&amp;#x5F8C;&amp;#x306B;&amp;#x8A00;&amp;#x3046;&amp;#x3002;\n
 • &amp;#x30D5;&amp;#x30A1;&amp;#x30B7;&amp;#x30EA;&amp;#x306E;&amp;#x5F79;&amp;#x5272;&amp;#x3092;&amp;#x306F;&amp;#x306A;&amp;#x308C;&amp;#x3066;&amp;#x81EA;&amp;#x5206;&amp;#x306E;&amp;#x610F;&amp;#x898B;&amp;#x3092;&amp;#x3044;&amp;#x3046;&amp;#x3068;&amp;#x304D;&amp;#x306B;&amp;#x306F;&amp;#x3001;&amp;#x4E00;&amp;#x756A;&amp;#x6700;&amp;#x5F8C;&amp;#x306B;&amp;#x8A00;&amp;#x3046;&amp;#x3002;\n
 • &amp;#x30D5;&amp;#x30A1;&amp;#x30B7;&amp;#x30EA;&amp;#x306E;&amp;#x5F79;&amp;#x5272;&amp;#x3092;&amp;#x306F;&amp;#x306A;&amp;#x308C;&amp;#x3066;&amp;#x81EA;&amp;#x5206;&amp;#x306E;&amp;#x610F;&amp;#x898B;&amp;#x3092;&amp;#x3044;&amp;#x3046;&amp;#x3068;&amp;#x304D;&amp;#x306B;&amp;#x306F;&amp;#x3001;&amp;#x4E00;&amp;#x756A;&amp;#x6700;&amp;#x5F8C;&amp;#x306B;&amp;#x8A00;&amp;#x3046;&amp;#x3002;\n
 • &amp;#x30D5;&amp;#x30A1;&amp;#x30B7;&amp;#x30EA;&amp;#x306E;&amp;#x5F79;&amp;#x5272;&amp;#x3092;&amp;#x306F;&amp;#x306A;&amp;#x308C;&amp;#x3066;&amp;#x81EA;&amp;#x5206;&amp;#x306E;&amp;#x610F;&amp;#x898B;&amp;#x3092;&amp;#x3044;&amp;#x3046;&amp;#x3068;&amp;#x304D;&amp;#x306B;&amp;#x306F;&amp;#x3001;&amp;#x4E00;&amp;#x756A;&amp;#x6700;&amp;#x5F8C;&amp;#x306B;&amp;#x8A00;&amp;#x3046;&amp;#x3002;\n
 • &amp;#x30D5;&amp;#x30A1;&amp;#x30B7;&amp;#x30EA;&amp;#x306E;&amp;#x5F79;&amp;#x5272;&amp;#x3092;&amp;#x306F;&amp;#x306A;&amp;#x308C;&amp;#x3066;&amp;#x81EA;&amp;#x5206;&amp;#x306E;&amp;#x610F;&amp;#x898B;&amp;#x3092;&amp;#x3044;&amp;#x3046;&amp;#x3068;&amp;#x304D;&amp;#x306B;&amp;#x306F;&amp;#x3001;&amp;#x4E00;&amp;#x756A;&amp;#x6700;&amp;#x5F8C;&amp;#x306B;&amp;#x8A00;&amp;#x3046;&amp;#x3002;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • &amp;#x30A2;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x30B3;&amp;#x30DE;&amp;#x30F3;&amp;#x30C9;&amp;#x30B3;&amp;#x30F3;&amp;#x30C8;&amp;#x30ED;&amp;#x30FC;&amp;#x30EB;&amp;#x578B;&amp;#x3067;&amp;#x30D1;&amp;#x30D5;&amp;#x30A9;&amp;#x30FC;&amp;#x30DE;&amp;#x30F3;&amp;#x30B9;&amp;#x3092;&amp;#x4E0A;&amp;#x3052;&amp;#x308B;&amp;#x306B;&amp;#x306F;&amp;#x3001;&amp;#x540C;&amp;#x8CEA;&amp;#x306A;&amp;#x30E1;&amp;#x30F3;&amp;#x30D0;&amp;#x30FC;&amp;#x3092;&amp;#x96C6;&amp;#x3081;&amp;#x308B;&amp;#x3068;&amp;#x3088;&amp;#x3044;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x88DC;&amp;#x5B8C;&amp;#x578B;&amp;#x3067;&amp;#x30D5;&amp;#x30A1;&amp;#x30B7;&amp;#x30EA;&amp;#x30C6;&amp;#x30FC;&amp;#x30B7;&amp;#x30E7;&amp;#x30F3;&amp;#x3092;&amp;#x57FA;&amp;#x8ABF;&amp;#x3068;&amp;#x3057;&amp;#x305F;&amp;#x30C1;&amp;#x30FC;&amp;#x30E0;&amp;#x306F;&amp;#x3001;&amp;#x4E2D;&amp;#x9577;&amp;#x671F;&amp;#x7684;&amp;#x306B;&amp;#x6210;&amp;#x9577;&amp;#x3059;&amp;#x308B;&amp;#x3002;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • Good &amp; New\n&amp;#x53C2;&amp;#x52A0;&amp;#x306E;&amp;#x76EE;&amp;#x7684;&amp;#x3092;&amp;#x6F22;&amp;#x5B57;&amp;#x4E00;&amp;#x6587;&amp;#x5B57;&amp;#x3067;\n&amp;#x81EA;&amp;#x5DF1;&amp;#x7D39;&amp;#x4ECB;&amp;#x3092;&amp;#x4EA4;&amp;#x3048;&amp;#x308B;\n\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x516C;&amp;#x52DF;&amp;#x304C;&amp;#x305F;&amp;#x8CEA;&amp;#x554F;\n&amp;#x6307;&amp;#x540D;&amp;#x304C;&amp;#x305F;&amp;#x8CEA;&amp;#x554F;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x4EBA;&amp;#x3068;&amp;#x554F;&amp;#x984C;&amp;#x3092;&amp;#x5207;&amp;#x308A;&amp;#x96E2;&amp;#x3059;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x30AD;&amp;#x30FC;&amp;#x30EF;&amp;#x30FC;&amp;#x30C9;&amp;#x3092;&amp;#x66F8;&amp;#x3044;&amp;#x3066;&amp;#x3001;&amp;#x305D;&amp;#x308C;&amp;#x3089;&amp;#x306E;&amp;#x95A2;&amp;#x4FC2;&amp;#x3092;&amp;#x56F3;&amp;#x793A;&amp;#x3057;&amp;#x3066;&amp;#x3044;&amp;#x304F;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x591A;&amp;#x91CD;&amp;#x6295;&amp;#x7968;\n&amp;#x591A;&amp;#x6570;&amp;#x6C7A;&amp;#x306E;&amp;#x304A;&amp;#x3068;&amp;#x3057;&amp;#x3042;&amp;#x306A;&amp;#x3002;\n&amp;#x5C0F;&amp;#x6570;&amp;#x610F;&amp;#x898B;&amp;#x3092;&amp;#x63A1;&amp;#x7528;&amp;#x3059;&amp;#x308B;&amp;#x3053;&amp;#x3068;&amp;#x3001;&amp;#x4E21;&amp;#x8005;&amp;#x306E;&amp;#x6848;&amp;#x3092;&amp;#x884C;&amp;#x304B;&amp;#x3059;&amp;#x7B2C;&amp;#xFF13;&amp;#x306E;&amp;#x6848;&amp;#x3092;&amp;#x5275;&amp;#x9020;&amp;#x3059;&amp;#x308B;&amp;#x3053;&amp;#x3068;&amp;#x3002;&amp;#x5168;&amp;#x54E1;&amp;#x304C;&amp;#x652F;&amp;#x6301;&amp;#x3067;&amp;#x304D;&amp;#x308B;&amp;#x6848;&amp;#x3092;&amp;#x4F5C;&amp;#x308A;&amp;#x3060;&amp;#x3059;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x304A;&amp;#x4E92;&amp;#x3044;&amp;#x306E;&amp;#x30B3;&amp;#x30F3;&amp;#x30C6;&amp;#x30AF;&amp;#x30B9;&amp;#x30C8;&amp;#x3092;&amp;#x6398;&amp;#x308A;&amp;#x51FA;&amp;#x3057;&amp;#x3066;&amp;#x3001;&amp;#x76F8;&amp;#x624B;&amp;#x306E;&amp;#x8003;&amp;#x3048;&amp;#x65B9;&amp;#x3060;&amp;#x3068;&amp;#x3057;&amp;#x305F;&amp;#x3089;&amp;#x3001;&amp;#x3042;&amp;#x306A;&amp;#x305F;&amp;#x306F;&amp;#x3069;&amp;#x3046;&amp;#x3057;&amp;#x307E;&amp;#x3059;&amp;#x304B;&amp;#x3068;&amp;#x805E;&amp;#x304F;\n&amp;#x304A;&amp;#x4E92;&amp;#x3044;&amp;#x306E;&amp;#x4E3B;&amp;#x5F35;&amp;#x3092;&amp;#x5225;&amp;#x306E;&amp;#x65B9;&amp;#x6CD5;&amp;#x3067;&amp;#x9054;&amp;#x6210;&amp;#x3067;&amp;#x304D;&amp;#x306A;&amp;#x3044;&amp;#x304B;&amp;#x3092;&amp;#x3055;&amp;#x3050;&amp;#x308B;&amp;#x3002;\n&amp;#x30EA;&amp;#x30FC;&amp;#x30C0;&amp;#x30FC;&amp;#x304C;&amp;#x30D5;&amp;#x30A1;&amp;#x30B7;&amp;#x30EB;&amp;#x5834;&amp;#x5408;&amp;#x306F;&amp;#x3001;&amp;#x3088;&amp;#x307B;&amp;#x3069;&amp;#x306E;&amp;#x3053;&amp;#x3068;&amp;#x304C;&amp;#x306A;&amp;#x3044;&amp;#x304B;&amp;#x304E;&amp;#x308A;&amp;#x305D;&amp;#x308C;&amp;#x3092;&amp;#x63A1;&amp;#x7528;&amp;#x3059;&amp;#x308B;&amp;#x3002;\n
 • &amp;#x591A;&amp;#x6570;&amp;#x6295;&amp;#x7968;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • &amp;#x30A2;&amp;#x30BB;&amp;#x30B9;\n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n
 • \n

×