Introduction to facilitation

2,671 views

Published on

2011/7/26に行ったすくすくスクラム勉強会。ファシリテーション入門です。

 • Be the first to comment

Introduction to facilitation

 1. 1. CSM, CSPO
 2. 2. 自己
 3. 3. 自己   父      目
 4. 4. 子 行 大 方 大音 
 5. 5. 入支   ÉÊ0Ë_0•Ì••Í•x2-·uwÎuÏ+•Ð½ ••Í•oÑÒ1Óa()Ô••Í•1ÕÖ×ÔD••Í•x21Ø×Ù ÚÛD6Ü()jÝÞÙßà6á0•/_T>TâX@S1ãäå1æç  !"#$%& ñò•ó ÃègXén1êëË_0•6çìT>?-í.[+îïð¨- !"#$%&()*+,-./012030456789&:;<=>?@ABCD1EFGHIJKL;>MN@OPQRST )BTUVWX&YZ.[+]+$^_`abT>?@cde6ef$gh&BTijAklmVno$Pp>?@qT)S1r6s pjtuvwx+./06yzT)aIno&{|6ef>?@ •nNÁÇ>ô- õö÷ø1Øj••Í•$b 789 >()aVØjùB$úp ØjÝÞPûno$L(bØ í[0üýþjÿ!"I;&W }~•€ Vcdej#$e1l%j[ ò-&•ýþjõö÷øl%j •‚ ƒ „ …†‡†ˆ ‡ ‰ Š‡ ‚ ‚‹‚ X()*j+n;,-Ì./ D1ýþ$01Pp>?@ ‡Œ„‡• sŽ ‡Œ„Š† •]+• ‡‘„†† ’“ •Ž ” „ •]•–—+`~•˜!" ™š›~•œ•~•#$%&$# (()*++,,,-.(/012$3204-526+ •ž~•Ÿ•ž~•*77869› ¡¢£Ÿ~••¤*:;869<=9¥žŸ¡¦§*>;86 •¨ © „ …•ª«¬¨-®¨©&;¯°±U²gM)ab³p>?@´µ¶·¸¹jº+5&)»´TµiI³¼a½ •!"¾ * Š¿†††À+Á …ÂÃÄÅ!"# …¿•††À+Á ®Æ‚ÇÈ !"#$"%&()*+,-./01234,5,67!8/9 ./0123456 !" !"#"$$#$ %&($)*$+,--&.. ()*+,%-% %&()*+,% -.)%&/ %&($)*$+,--&.. !"#"$"%0123456789:;01<=>?@AABCD0 12E45;FGCBHIDJKL;MNOCBPQRS@8T &()**+++",-./"-01 UVWCXYZ[+]^_`ab+cdb+eafghi+JK Ljklmnh;op;.q)%WB012E45=rs8 tuvw-5C?xyz:{R| &()*+),!-)./
 6. 6.                 人       自己 行     入門 入門 大     山 入   入門  自己
 7. 7. 2009 2010 2 2010 8
 8. 8. – 4 23 ( ) – 5 28 2 

 ( ) – 6 25 3 ( ) – 7 23 4 ( ) – 9 16 

 ( ) – 10 21 
 
 AgileUX 

 ( ) – 11 25 
 7 
 

 ( ) – 12 19 
"TDD"
Boot
Camp 
" "
 
 

Lasse
Koskela ( )• – 9 19 
Lets
 
 


 
( ) 9
 9. 9. – 1 25 

 ( ) – 2 4 
 9 IN Catch
The
Scrum ( ) – 2 7 
 10 
in
 
 ( ) – 2 25 

 11 
 
 ( ) – 3 24 

 12 PF ?!
PF ! ( ) – 4 25 

 13 IN ( ) – 5 27 

 14 
 ( ) – 5 29 

 15 IN ( ) – 6 21 

 16 
 ( ) – 7 28 

 17 ( ) – 9 29 

 18 Agile2010 !? ( ) – 10 25
 19 Scrum
&kanban
 – 11 29 20• – 7 16 


 10
 10. 10. ––––– 11
 11. 11. 大    6
 
16
 
 
( ) 戸    2
 
5
 

 
 
 4
 
24
 


 
 
 12 25 3 ( ) 戸      4 15 
Agile
Japan
2011
 12
 12. 12. 20
 13. 13. 21
 14. 14. • 21
 15. 15. •• 21
 16. 16. •• 21
 17. 17. ••• 21
 18. 18. •••• 21
 19. 19. ••••• 21
 20. 20. 22
 21. 21. • → 22
 22. 22. • →• → 22
 23. 23. • →• →• → 22
 24. 24. • →• →• →• → 22
 25. 25. • →• →• →• →• → 22
 26. 26. PO 23
 27. 27. PO 23
 28. 28. PO 23
 29. 29. SMPO 23
 30. 30. SMPO 23
 31. 31. SMPO 23
 32. 32. 24
 33. 33. • 24
 34. 34. •• 24
 35. 35. ••• 24
 36. 36. •••• WHY 24
 37. 37. •••• WHY• 24
 38. 38. •••• WHY•• 24
 39. 39. •••• WHY••• 24
 40. 40. •••• WHY•••• 24
 41. 41. •••• WHY•••• 24
 42. 42. 25
 43. 43. • 25
 44. 44. •• 25
 45. 45. ••• 25
 46. 46. •••• HOW 25
 47. 47. •••• HOW• 25
 48. 48. •••• HOW•• 25
 49. 49. •••• HOW••• 25
 50. 50. •••• HOW•••• 25
 51. 51. •••• HOW•••• 25
 52. 52. 26
 53. 53. ••• 27
 54. 54. 28
 55. 55. 29
 56. 56. 30
 57. 57. 30
 58. 58. 100 75 50 25 0 31
 59. 59. 100 75 50 25 0 31
 60. 60. 100 75 50 25 0 31
 61. 61. 100 75 50 25 0 31
 62. 62. 32
 63. 63. 32
 64. 64. 100 75 50 25 0 33
 65. 65. 100 75 50 25 0 33
 66. 66. 100 75 50 25 0 33
 67. 67. 100 75 50 25 0 33
 68. 68. 34
 69. 69. 34
 70. 70. 34
 71. 71. 34
 72. 72. 34
 73. 73. 34
 74. 74. ••• 35
 75. 75. •••••• etc... 36
 76. 76. ••••• 37
 77. 77. • ( )• 38 PFP
 78. 78. • •• • •• !• PM • 39 PFP
 79. 79. ••••••• 40
 80. 80. 41
 81. 81. 43
 82. 82. 43
 83. 83. ••••• 44
 84. 84. • • • • • 45
 85. 85. • 46
 86. 86. • 47
 87. 87. • 48
 88. 88. • 49
 89. 89. • 50
 90. 90. • 51
 91. 91. • 51
 92. 92. • 51
 93. 93. • 51
 94. 94. • 51
 95. 95. • 51
 96. 96. • 51
 97. 97. • 51
 98. 98. • 51
 99. 99. • 51
 100. 100. • 51
 101. 101. • 52
 102. 102. • 53
 103. 103. 55
 104. 104. 55
 105. 105. •••• 56
 106. 106. ••••• 57
 107. 107. 58
 108. 108. →→ → ... 59
 109. 109. ••••• 60
 110. 110. •• ...• A B 61
 111. 111. •• 62
 112. 112. • VS• VS 63
 113. 113. 65
 114. 114. 65
 115. 115. ••• 66
 116. 116. ••••• 67
 117. 117. 4•••• 68
 118. 118. 69
 119. 119. 70
 120. 120. 71
 121. 121. 73
 122. 122. 73
 123. 123. 74
 124. 124. > 75
 125. 125. >• 75
 126. 126. >•• 75
 127. 127. > 76
 128. 128. >• 76
 129. 129. >• • 76
 130. 130. >• • • 76
 131. 131. >• • • • 76
 132. 132. >• • • • • 76
 133. 133. •••• 77
 134. 134. ••• 78
 135. 135. 79
 136. 136. > 80
 137. 137. >• 80
 138. 138. >•• 80
 139. 139. >•• • 80
 140. 140. >•• • • 80
 141. 141. >•• • • • 80
 142. 142. > 81
 143. 143. >• 81
 144. 144. >• • 81
 145. 145. >• • • 81
 146. 146. >• • • • 81
 147. 147. 82
 148. 148. ••• WIN-LOSE•Win-Win 83
 149. 149. •• 84
 150. 150. •••••• 85
 151. 151. • • • • • 86
 152. 152. • • • 87
 153. 153. • • • • 88
 154. 154. • • • • 89
 155. 155. • • • • 90
 156. 156. • • • 91
 157. 157. 92
 158. 158. SM 93PO
 159. 159. 94

×