Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

要求開発アライアンス定例会スクラム特集

3,017 views

Published on

2011年5月の「要求開発アライアンス」定例会で行ったスクラム特集のスライドです。

 • Be the first to comment

要求開発アライアンス定例会スクラム特集

 1. 1. 入門    長     一
 2. 2. 自己
 3. 3. 自己   父       目
 4. 4. 子 行 大 方 大音 
 5. 5. 入支   ÉÊ0Ë_0•Ì••Í•x2-·uwÎuÏ+•Ð½ ••Í•oÑÒ1Óa()Ô••Í•1ÕÖ×ÔD••Í•x21Ø×ÙS  ÚÛD6Ü()jÝÞÙßà6á0•/_T>TâX@S1ãäå1æç- !"#$%& ñò•ó ÃègXén1êëË_0•6çìT>?-í.[+îïð¨- !"#$%&()*+,-./012030456789&:;<=>?@ABCD1EFGHIJKL;>MN@OPQRST )BTUVWX&YZ.[+]+$^_`abT>?@cde6ef$gh&BTijAklmVno$Pp>?@qT)S1r6s pjtuvwx+./06yzT)aIno&{|6ef>?@ •nNÁÇ>ô- õö÷ø1Øj••Í•$b 789 >()aVØjùB$úp ØjÝÞPûno$L(bØ í[0üýþjÿ!"I;&W }~•€ Vcdej#$e1l%j[ ò-&•ýþjõö÷øl%j •‚ ƒ „ …†‡†ˆ ‡ ‰ Š‡ ‚ ‚‹‚ X()*j+n;,-Ì./ D1ýþ$01Pp>?@ ‡Œ„‡• sŽ ‡Œ„Š† •]+• ‡‘„†† ’“ •Ž ” „ •]•–—+`~•˜ ™š›~•œ•~• •ž~•Ÿ•ž~• › ¡¢£Ÿ~••¤ ¥žŸ¡¦§ •¨ © „ …•ª«¬¨-®¨©&;¯°±U²gM)ab³p>?@´µ¶·¸¹jº+5&)»´TµiI³¼a½ •!"¾ Š¿†††À Á …ÂÃÄÅ!"# …¿•††À Á ®Æ‚ÇÈ !"#$"%&()*+,-./01234,5,67!8/9 ./0123456 !"#"$$ %&($)*$+,--&.. ()*+,%-% %&($)*$+,--&..
 6. 6.               人        自己 行     入門 入門 大   入     山   入門自己
 7. 7. 自己
 8. 8. 自己   父       目
 9. 9. 2009 2010 2 2010
 10. 10. – 4 23 ( )– 5 28 2 

 ( )– 6 25 3 ( )– 7 23 4 ( )– 9 16 

 ( )– 10 21 
 
 AgileUX 

 ( )– 11 25 
 7 
 

 ( )– 12 19 
"TDD"
Boot
Camp 
" "
 
 

Lasse
Koskela ( )
 11. 11. – 1 25 

 ( ) – 2 4 
 9 IN Catch
The
Scrum ( ) – 2 7 
 10 
in
 
 ( ) – 2 25 

 11 
 
 ( ) – 3 24 

 12 PF ?!
PF ! ( ) – 4 25 

 13 IN ( ) – 5 27 

 14 
 ( ) – 5 29 

 15 IN ( ) – 6 21 

 16 
 ( ) – 7 28 

 17 ( ) – 9 29 

 18 Agile2010 !? ( ) – 10 25
 19 Scrum
&kanban
 – 11 29 20• – 7 16  12. 12. ––––
 13. 13. 大   6
 
16
 
 
( ) 戸   2
 
5
 

 
 
4
 
24
 


 
 
12 25 3 ( ) 戸     4 15 
Agile
Japan
2011

 14. 14.  
 15. 15. eiichi hayashi (cc)
 16. 16. VersionOne2009
 17. 17.
 18. 18. ••
 19. 19. •• •
 20. 20. •• ••
 21. 21.
 22. 22. • •
 23. 23. • • •
 24. 24. • • ••
 25. 25. • • •• •
 26. 26. • • •• • •
 27. 27. • • •• • ••
 28. 28. • • •• • •• •
 29. 29. 
 30. 30.  − − −
 31. 31.     
 32. 32. 0
 33. 33. *+,-!$./0
 34. 34. *+,-!$./0
 35. 35.
 36. 36.
 37. 37.  長力 力 高 高 力 力高
 38. 38.  長
 39. 39.  長

×