Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Приватноста во образовниот систем

803 views

Published on

Published in: Education, Technology, Sports
 • Be the first to comment

Приватноста во образовниот систем

 1. 1. <ul><li>Приватноста во образовниот систем </li></ul><ul><li>Скопје, 10.12.2008 година </li></ul>
 2. 2. <ul><li>Право на заштита на личните податоци во РМ </li></ul><ul><li>Обврски на образовните установи како контролори на лични податоци </li></ul><ul><li>Технички мерки </li></ul><ul><li>Препораки за заштита на приватноста на учениците </li></ul><ul><li>Препораки до провајдерите </li></ul>
 3. 3. ПРАВО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА <ul><li>Правото на заштита на личните податоци, како основно право на човекот и г раѓанинот е загарантирано со Уставот на Република Македонија (Член 18) со кој се гарантира сигурноста и тајноста на личните податоци. </li></ul><ul><li>Законот за заштита на личните податоци (Службен в есник на РМ 7/05), ја утврдува правната и институционална рамка за заштита на личните податоци во Република Македонија. </li></ul><ul><li>Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на личните податоци. </li></ul><ul><li>Конвенција бр.108/81 за заштита на физичките лица која се однесува на автоматската обработка на личните податоци . </li></ul><ul><li>Законот во голема мерка е усогласен со : </li></ul><ul><li>Директива 95/46/ЕК за заштита на личните податоци и слободното движење на податоците. </li></ul>
 4. 4. ШТО Е ЛИЧЕН ПОДАТОК ? <ul><li>Личен податок - секоја информација која се однесува на идентификувано лице или на лице кое може да се идентификува. </li></ul><ul><li>Сите лични податоци не уживаат еднаков степен на заштита. </li></ul><ul><li>Постојат чувствителни лични податоци кои се посебно </li></ul><ul><li>заштитени: </li></ul><ul><ul><li>личните податоци кои го откриваат расното и етничкото потекло политичкото уверување, верското уверување, членството во синдикална организација, здравствената состојба или сексуалниот живот се посебна категорија на лични податоци. </li></ul></ul><ul><ul><li>посебна заштита ужива и ЕМБГ како личен податок врз основа на кој со сигурност може да се утврди идентитетот на определено лице, затоа што ЕМБГ претставува универзален идентификатор на граѓанинот. </li></ul></ul>
 5. 5. ОБРАЗОВНИ УСТАНОВИ <ul><li>Образовните установи се контролори на лични податоци; </li></ul><ul><li>Законски обврски на контролорите </li></ul><ul><li>Да се грижат за квалитетот на податоците </li></ul><ul><li>Да ги почитуват принципите за заштита на личните податоци при обработка на истите </li></ul><ul><li>Да применат соодветни технички и организациски мерки за заштита на личните податоци </li></ul><ul><li>Да водат евиденција за секоја збирка на лични податоци и да ја известат Дирекцијата за воспоставување на нова збирка или промена на податоците на веќе воспоставена збирка на лични податоци. </li></ul>
 6. 6. ТЕХНИЧКИ МЕРКИ <ul><li>Технички мерки – инсталирање на firewalls , антивирус, adware и spyware програми за да се спречи неавторизиран пристап. </li></ul><ul><li>Програми и мерки за едукација на учениците и наставниот кадар при користењето на информатичко-комуникациската технологија, особено почитувањето на принципите за заштита на личните податоци. </li></ul><ul><li>Меѓусебна соработка – формирање центри за врски кои ќе се грижат за безбедноста на корисниците на компјутерите и кои ќе нудат помош и поддршка за безбедноста на компјутерскиот систем на заинтересираните страни. </li></ul><ul><li>Криптографска заштита на чувствителните податоци. </li></ul>
 7. 7. ПРЕПОРАКИ ЗА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ <ul><li>дневници, индекси и документи со статистички податоци </li></ul><ul><li>лични податоци на родителите </li></ul><ul><li>биометриски податоци на учениците/студентите </li></ul><ul><li>видео надзор во образовните установи </li></ul><ul><li>објавување на фотографии од ученици на интернет </li></ul><ul><li>увид во оцените од страна на родителите </li></ul><ul><li>објавување на резултати од испити на интернет </li></ul><ul><li>евалуации за квалитетот на работата на професорите </li></ul>
 8. 8. ПРЕПОРАКИ ЗА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ 1 <ul><li>Дневници, индекси и документи со статистички податоци </li></ul><ul><li>Податоците содржани во овие документи се собираат и чуваат во согласност со закон, нивниот обем е соодветен </li></ul><ul><li>Технички мерки за физичка заштита на овие документи </li></ul><ul><li>Лични податоци на родителите </li></ul><ul><li>Личните податоци на родителите или старателите кои се собираат во матичните книги се собираат и чуваат во согласност со закон. </li></ul><ul><li>Праксата на основните и средните училишта да ги задржуваат или копираат личните карти и да го запишуваат ЕМБГ на родителите кои влегуваат по која било основа во училиштето треба да се смени. </li></ul>
 9. 9. ПРЕПОРАКИ ЗА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ 2 <ul><li>Биометриски податоци на учениците/студентите </li></ul><ul><li>сите биометриски системи функционираат врз основа на автоматска идентификација или верификација на лице. Различна е природата на биометриските податоци и начинот на чување. </li></ul><ul><li>биометриските податоци треба да бидат адекватни, релевантни и не преобемни за целта заради која се собрани. </li></ul><ul><li>согласност од субјектот на податоците за собирање, обработка и чување на биометриските податоци. </li></ul>
 10. 10. ПРЕПОРАКИ ЗА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ 3 <ul><li>Видео надзор во образовните установи </li></ul><ul><li>систем за видео надзор во образовните установи може да се инсталира исклучиво заради безбедносни цели </li></ul><ul><li>прецизно утврдени рокови на чување на снимените материјали </li></ul><ul><li>прецизно утврдени правила за пристап до снимените материјали </li></ul><ul><li>места на кои не смее да има инсталирано видео надзор – училници, сали за состаноци, гардероби и санитарни чворови </li></ul>
 11. 11. ПРЕПОРАКИ ЗА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ 4 <ul><li>Објавување на фотографии од ученици на интернет </li></ul><ul><li>фотографии од ученици/студенти снимени по која било основа не може да бидат објавувани на интернет без согласност од учениците/студентите или нивните родители/старатели доколку се малолетни. </li></ul><ul><li>Евалуации за квалитетот на работата на професорите </li></ul><ul><li>Евалуациските прашалници за оценување на квалитетот на работата на професорите треба да бидат анонимни. </li></ul>
 12. 12. ПРЕПОРАКИ ЗА ОБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ 5 <ul><li>Увид во оцените од страна на родителите и објавување на резултати од испити на интернет </li></ul><ul><li>Оцените и резултатите од испити може да бидат достапни на интернет само на матичните веб страници на образовната установа, но не за целата јавност. Пристапот до нив треба да биде со посебни кориснички имиња и лозинки. </li></ul><ul><li>За малолетните ученици корисничките имиња и лозинки треба да им бидат дадени на родителите. Кај полнолетните, односно, студентите пристапот до резултатите од испити од страна на родителите е можен само со претходна согласност. </li></ul>
 13. 13. ПРЕПОРАКИ ЗА ПРОВАЈДЕРИТЕ <ul><li>Транспарентност и отворена информација до корисниците т.е. јасно истакната политика на приватност </li></ul><ul><li>Овозможување на креирање и користење на профили под кориснички имиња – псевдоними </li></ul><ul><li>Исполнување на ветувањата дадени на корисниците </li></ul><ul><li>Лесно достапни поставки ( settings ) за уредување на политиката на приватност на веб страницата </li></ul><ul><li>Подобрување на контролата врз користењето на податоците на корисниците </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Дирекција за заштита на личните податоци </li></ul><ul><li>Елена Стојановска </li></ul><ul><li>Тел : +389 2 3244 762 </li></ul><ul><li>Факс : +389 2 3244 766 </li></ul><ul><li>e-mail: [email_address] </li></ul>

×