Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitat III

594 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat III

 1. 1. Tema III: El temps de treball FOL
 2. 2. FOL <ul><li>JORNADA LABORAL : TEMPS DE TREBALL (MESURAT EN DIES, SETMANES, MESOS O ANYS) DEL TREBALLADOR. </li></ul><ul><li>REGULADA PER L´ET O EL CONVENI COL.LECTIU APLICABLE A LA RELACIÓ LABORAL: DURADA MÀXIMA I LES LIMITACIONS LEGALS. </li></ul>
 3. 3. FOL <ul><li>DURADA DE LA JORNADA: MESURADA EN HORES. </li></ul><ul><li>CLASSIFICACIÓ: </li></ul><ul><li>JORNADA SETMANAL </li></ul><ul><li>JORNADA DIÀRIA </li></ul><ul><li>JORNADA ESPECIAL </li></ul>
 4. 4. FOL <ul><li>JORNADA DIÀRIA: </li></ul><ul><li>DURADA MÀXIMA DE 40 HORES SETMANALS. </li></ul><ul><li>POT ESTABLIR-SE UNA JORNADA IRREGULAR SI ESTÀ ESTIPULAT AL CONVENI COL.LECTIU. </li></ul><ul><li>S´HAURÀ DE RESPECTAR EL DESCANS MÍNIM DE 12 HORES ENTRE JORNADES. </li></ul>
 5. 5. FOL <ul><li>JORNADA DIÀRIA: </li></ul><ul><li>SEGONS L´ET NO POT SUPERAR LES 9 HORES, LLEVAT QUE EL CONVENI COL.LECTIU O L´ACORD D´EMPRESA PERMETI UNA DISTRIBUCIÓ IRREGULAR. </li></ul><ul><li>SI LA DISTRIBUCIÓ DE JORNADA ES REGULAR, I ES FAN MÉS DE 9 HORES= HORES EXTRAORDINÀRIES. </li></ul>
 6. 6. FOL <ul><li>JORNADES ESPECIALS: </li></ul><ul><li>HI HA TREBALLS QUE PER LA SEVA PECULARIETAT REQUEREIXEN D´UNA REGULACIÓ DIFERENT JA QUE SOPORTEN JORNADES SUPERIORS O INFERIORS A LA JORNADA LABORAL ORDINÀRIA. </li></ul><ul><li>ESTAN REGULADES A L´RD 1561/1995 DE 21 DE SETEMBRE, DE JORNADES ESPECIALS. VEURE QUADRE PÀG. 71 </li></ul>
 7. 7. FOL <ul><li>ELS DESCANSOS: </li></ul><ul><li>DESCANSOS DINS DE LA JORNADA: </li></ul><ul><li>JORNADA PARTIDA : S´INTERROMP AL MÍNIM UNA HORA. </li></ul><ul><li>JORNADA CONTINUADA : LA JORNADA NO S´INTERROMP. QUAN NO HI HA INTERRUPCIÓ PER DINAR, I SUPERA LES 6 HORES, ES TÉ DRET A UN DESCANS MÍNIM DE 15 MINUTS. MENORS DE 18 ANYS MÍNIM DE 30 MINUTS, A PARTIR DE LES 4 HORES I MITJA DE JORNADA. </li></ul>
 8. 8. FOL <ul><li>DESCANS ENTRE JORNADES: HAN DE PASSAR ALMENYS 12 HORES ENTRE EL FINAL I EL COMENÇAMENT DE LA SEGÜENT. </li></ul><ul><li>DESCANS MÍNIM SETMANAL: HA DE SER UN DIA I MIG SENSE INTERRUPCIÓ. EL DESCANS SETMANAL ES POT ACUMULAR PER PERÍODES DE FINS A 14 DIES. EN GENERAL, COMPRÉN LA TARDA DEL DISSABTE O EL MATÍ DEL DILLUNS I EL DIA COMPLET DEL DIUMENGE. </li></ul>
 9. 9. FOL <ul><li>LES HORES EXTRAORDINÀRIES: </li></ul><ul><li>SÓN AQUELLES HORES QUE EXCEDEIXEN LA DURADA DE LA JORNADA ORDINÀRIA REGULAR. </li></ul><ul><li>ES PODEN COMPENSAR AMB DESCANSOS, DINS DELS 4 MESOS SEGÜENTS. </li></ul><ul><li>ES PODEN RETRIBUIR, COM A MÍNIM IGUAL AL D´UNA HORA ORDINÀRIA. </li></ul>
 10. 10. FOL <ul><li>TIPUS D´HORES EXTRAORDINÀRIES: </li></ul><ul><li>VOLUNTÀRIES. </li></ul><ul><li>OBLIGATÒRIES : LES PACTADES AL CONVENI COL.LECTIU O AL CONTRACTE DE TREBALL. LES HORES EXTRAORDINÀRIES ESTRUCTURALS : TENEN ORIGEN EN L´ACTIVITAT EMPRESARIAL MATEIXA (TORNS, ABSÈNCIES IMPREVISTES) </li></ul>
 11. 11. FOL <ul><li>MÀXIM ANUAL LEGAL D´HORES EXTRAORDINÀRIES: </li></ul><ul><li>HORES VOLUNTÀRIES MÉS LES OBLIGATÒRIES NO PODEN SUPERAR LES 80 HORES EXTRES ANUALS. </li></ul><ul><li>HORES EXTRAORDINÀRIES COMPENSADES AMB TEMPS LLIURE MÉS LES HORES PER CAUSA DE FORÇA MAJOR (incendis, inundacions, terràtremols, etc) NO TENEN LÍMIT ANUAL. </li></ul>
 12. 12. FOL <ul><li>NO PODEN EFECTUAR HORES EXTRAORDINÀRIES: </li></ul><ul><li>TREBALLADORS MENORS DE 18 ANYS. </li></ul><ul><li>TREBALLADORS NOCTURNS (excepte autorització) </li></ul><ul><li>TREBALLADORS A TEMPS PARCIAL, excepte les causades per força major i les COMPLEMENTÀRIES, sempre que el contracte sigui indefinit i per escrit. </li></ul><ul><li>DURANT EL PERÍODE DE REDUCCIÓ DE JORNADA PER MATERNITAT. </li></ul>
 13. 13. FOL <ul><li>SUPÒSITS PER SOL.LICITAR UNA REDUCCIÓ DE JORNADA, RECOLLITS A L´ET: </li></ul><ul><li>LACTÀNCIA : REDUCCIÓ DIÀRIA DE ½ HORA PER L´ALLETAMENT DE FILL FINS A 9 MESOS. INDISTINT PARE O MARE. </li></ul><ul><li>GUARDA LEGAL : REDUCCIÓ DE SOU I JORNADA ENTRE LA VUITENA PART I LA MEITAT DE LA JORNADA. PER TENIR A CÀRREC: </li></ul><ul><li>- UN MENOR DE 6 ANYS A CATALUNYA. </li></ul><ul><li>- PERSONA DISCAPACITADA QUE NO TREBALLI </li></ul><ul><li>- FAMILIAR FINS A 2on GRAU INCAPACITAT. </li></ul>
 14. 14. FOL <ul><li>HOSPITALITZACIÓ DE NADONS: DESPRÉS DEL PART, PARE O MARE DRET A REDUIR UNA HORA SENSE REDUCCIÓ SALARIAL, O MÀXIM 2 HORES AMB DISMNUCIÓ SALARIAL. </li></ul><ul><li>VIOLÈNCIA DE GÈNERE: POT REDUIR-SE JORNADA PER PROTEGIR-SE O REBRE ASSISTÈNCIA AMB REDUCCIÓ PROPORCIONAL DE SALARI, AMB INFORME FISCAL O ORDRE DE PROTECCIÓ EMESA PEL JUTGE. </li></ul>
 15. 15. FOL <ul><li>TREBALL NOCTURN I TREBALL A TORNS: </li></ul><ul><li>COMPTEN AMB REGULACIÓ ESPECIAL AMB L´OBJECTIU DE PROTEGIR LA SALUT DELS TREBALLADORS. </li></ul><ul><li>TREBALL NOCTURN : ENTRE LES 22.00 I LES 6.00 DEL MATÍ. O QUE FACI ALMENYS 3 HORES DE LA JORNADA DIÀRIA EN AQUEST INTERVAL DE TEMPS. NO PODEN FER HORES EXTRAORDINÀRIES. ELS MENORS DE 18 ANYS NO EN PODEN FER. JORNADA DE 8 HORES DIÀRIES. TENEN AVALUACIÓ GRATUÏTA DE LA SALUT O DRET A CANVIAR A JORNADA DIÜRNA SI ES DETECTEN PROBLEMES DE SALUT. </li></ul>
 16. 16. FOL <ul><li>2. TREBALL PER TORNS : DIFERENTS TREBALLADORS OCUPEN ELS MATEIXOS LLOCS DE MANERA SUCCESSIVA. </li></ul><ul><li>ELS TREBALLADORS PODEN ACUMULAR MIG DIA DEL DESCANS SETMANAL PER PERÍODES DE FINS A 4 SETMANES O SEPARAR-LO DEL DIA COMPLET I FER-LO UN ALTRE DIA. </li></ul><ul><li>LES EMPRESES AMB PROCÉS PRODUCTIU DE 24 HORES: ELS TREBALLADORS NO PODEN ESTAR EN EL TORN DE NIT MÉS DE 2 SETMANES CONSECUTIVES, EXCEPTE VOLUNTARIETAT. TENEN DRET PLUS DE TREBALL PER TORNS, SI ROTEN EN DIFERENTS FRANGES HORÀRIES. </li></ul>
 17. 17. FOL <ul><li>EL CALENDARI LABORAL: </li></ul><ul><li>ÉS UN DOCUMENT QUE FIXA LA JORNADA LABORAL ANUAL, D´ACORD AMB EL MINISTERI DE TREBALL, LES CCAA I ELS AJUNTAMENTS. </li></ul><ul><li>RECULL: </li></ul><ul><li>DESCANSOS SETMANALS O ENTRE JORNADES. </li></ul><ul><li>HORARI DE TREBALL. </li></ul><ul><li>VACANCES ANUALS. </li></ul><ul><li>DIES FESTIUS. </li></ul>
 18. 18. FOL <ul><li>L´HORARI DE TREBALL: FIXAT EN EL CONVENI COL.LECTIU O EN EL CONTRACTE. </li></ul><ul><li>SISTEMES D´HORARIS: </li></ul><ul><li>HORARI RÍGID: HORARI FIXAT D´ENTRADA I SORTIDA </li></ul><ul><li>HORARI FLEXIBLE: HORARI INICI I FINAL TENEN UNS MARGES DETERMINATS. </li></ul>
 19. 19. FOL <ul><li>VACANCES ANUALS: </li></ul><ul><li>SÓN EL PERÍODE DE DESCANS RETRIBUÏT QUE TÉ EL TREBALLADOR A L´ANY. </li></ul><ul><li>SEGONS L´ET NO INFERIOR A 30 DIES. </li></ul><ul><li>ELS CONVENIS COL.LECTIUS PODEN INCLOURE MÉS DIES DE VACANCES. </li></ul><ul><li>LA DATA DE VACANCES ES FIXEN DE COMÚ ACORD ENTRE TREBALLADOR I EMPRESARI, EN FUNCIÓ DEL CONVENI. </li></ul>
 20. 20. FOL <ul><li>ELS TREBALLADORS TENEN DRET A CONÈIXER EL SEU PERÍODE DE VACANCES MÍNIM 2 MESOS D´ANTELACIÓ. </li></ul><ul><li>LES VACANCES NO ES PODEN SUBSTITUIR PER COMPENSACIÓ ECONÒMICA. </li></ul><ul><li>SI EL PERÍODE DE VACANCES COINCIDEIX AMB UNA INCAPACITAT TEMPORAL (embaràs, el part, permís de lactància), ES PODRAN GAUDIR DE LES VACANCES FORA D´AQUEST PERÍODE, ENCARA QUE HAGI ACABAT L´ANY NATURAL. </li></ul>
 21. 21. FOL <ul><li>FESTIUS: </li></ul><ul><li>EL TREBALLADOR TÉ DRET A GAUDIR D´UN MÀXIM DE 14 DIES LABORABLES FESTIUS, 2 DIES FIXATS PELS AJUNTAMENTS. </li></ul><ul><li>CALENDARI DE FESTES D´ÀMBIT ESTATAL APROVAT ANUALMENT PEL GOVERN, DIES A RESPECTAR PER LES CCAA: </li></ul><ul><li>1 DE GENER </li></ul><ul><li>1 DE MAIG </li></ul><ul><li>12 D´OCTUBRE </li></ul><ul><li>25 DE DESEMBRE </li></ul><ul><li>LES CCAA PODEN SUBSTITUIR ALGUNS DIES FESTIUS PER ALTRES PROPIS PER TRADICIÓ, EXCEPTE ELS ANTERIORS. </li></ul>
 22. 22. FOL <ul><li>QUAN EXCEPCIONALMENT CALGUI TREBALLAR EL DIA DE FESTA, L´EMPRESA HAURÀ DE: </li></ul><ul><li>- PERMETRE UN DESCANS COMPENSATORI. </li></ul><ul><li>- ABONAR, SI NO ES PERMETÉS EL DESCANS COMPENSATORI, A MÉS DEL SALARI CORRESPONENT,L´IMPORT DE LES HORES TREBALLADES EN FESTIU INCREMENTAT PER VALOR DEL 75%. </li></ul>

×