E drejta autorit esi hasko

4,128 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,128
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
89
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E drejta autorit esi hasko

 1. 1. Perkufizimi i se drejtes se pronesise E disa norma ligjore ku si me te rendesishme perafrimit te legjislacionit kombetar medrejta autorit perkufizohet si teresia e do te permendin ligjiin per te drejten e standarte te vendosura nga strukturatnormave juridike te cilat rregullojne autorit .si dhe ligin per pronesine idustriale nderkombetare europjane .marredheniet shoqerore qe rrjedhin nga .te dyja keto norma baze le ti quajme sekrijimi dhe vleresimi i veprave shkencore bashku ne nenin 58 te kushtetutes perbejne Objekti i se drejtes –Perbejne objekt i seletrare juridike .qe ne krijimin mund te kuadrin ligjor te brendshme mbi te cilin drejtes se autorit veprat origjinale tekonsiderohet veper ne kuptimin qe jep ky bazohet kjo fushe e se drejtes e cila ka nje krijimit inteketual ne fushen letrareperkufuzim duhet te plotesohen 3 kushte moshe relativisht te re jo me shume se 10 artistike ose shkencaore cilidoqofte lloji ithemelore pa te cilin nuk mund te kemi nje vjet .pjese e se drejtes se pronesise krijimit menyra ose forma konkrete ..veper arti 1.krijimi duhet te kete karakterin intelektuale jane dhe aktet nenligjore si pshe nje krijimi intelektual te nje njeriu ose te vendimet e keshillit te ministrave menje grupi njerzish .2.te jete e shprehur ne ndryshimit perkatese .ndryshimetnje forme konkrete qe te mund te kapet nga pasqyrojne faktin e pakontestueshem qe e Llojet e veprave origjinale mbrahon ngashqisat e njeriut si dhe te jete bere e njohur drejta e pronesise intelektuale nuk e ka lda jane te percaktuara ne nenin 1 Neni 1per njeriun .3.krijimi te jete origjinal .nese gjetur ende veten mes degeve te tjera te se Ky ligj mbron veprat letrare, artistike ekushtet plotesohen ath vepra gezon mbrjtje drejtes tashme te konsoliduara si pasoje e publicistike dhe veprat e tjera (që këtu doligjore pavaresisht nga vlerat e saj . mungeses se tradites dhe zhvillimeve te të quhen thjesht medha te vazhdueshme teknollogjikeRregullimi juridik i se drejte se autorit dhe "vepra" ), ku futet çdo krijim origjinal ..normatizimi i kesaj fushe nuk paraqette drejta te tjera te lidhura me te .Pronesia intelektual i kësaj ndonje problem persa i peketintelektuale si institucio juridik permban ne natyre, pavarësisht nga forma e shprehjes zbatueshmerise mund te diskutojme paknjeren ane te drejten e pronesise artistike si: dhe ne planin nderkomberat .shtete tedhe ne anen tjeter te drejten e pronesise a) vepra të shkruara, duke përfshirë edhe rajoneve te ndryshme perpiqen qe teindustriale .rregullimi i marredhenieve ne programe kom- njehsojne ose te perafrojne legjislacionette dyja deget e ketij institucioni te se drejte pjuter; mes njeri –tjetrit te kuadre te ndryshmebehet si me norma kombetare ashtu dhe me b) leksione, fjalime, predikime dhe vepra bashkpunimi nderkombetar ..kjo tendencenorma nderkombetare .institucioni i se të tjera të eshte me e theksuar ne europe .pronesiadrejtes se pronesise eshte percaktuar ne shprehura gojarisht; inteketuale nisi procesin e veshtire te c) vepra muzikore, me ose pa tekst
 2. 2. shoqërues; enciklopedi, antologji dhe administrates se shtetit ,organizmaç) vepra teatrale ose teatrale-muzikore; burime të dhënash të tjera që janë financiare .d) vepra koreografike dhe pantonima; origjinale për nga natyra edh) vepra audiovizuale; përzgjedhjes dhe e sistemimit.e) vepra të arteve të bukura: vizatime, Mbrojtja ofrohet me kushtin negativ te mos objekti i te drejtes se pronesise intelektualepiktura, skulp- cenimit te vepres baze e cila u perdor per .objektit te cili i referohet marredheniatura, gdhendje e litografi; krijimin e vepres se prejardhur .nuk eshte krijimi inteletual letrar artistikë) vepra arkitektonike; perbejne objet te vepres se autorit Neni 3 shkencor te paraqitura ne formen e vepresf) vepra fotografike; Mbrojtja që parashikon ky ligj për veprat .ne menyre qe objekti i pronesise artistikeg) vepra të artit të aplikuar; letrare e vepra te mund te gezoje mbrojtje ligjoregj) ilustrime, harta, plane, skica dhe vepra artistike, nuk aplikohet për: duhet te prolesoje disa kushte te cilat janetredimensio- a) përmbledhëset e gazetat zyrtare të dhe tiparet juridike te objektit pervecnale në fushën e gjeografisë, të topografisë, karakterit le- tipareve te pergjithshme te objektit tearkitekturës dhe gjislativ e administrativ dhe perkthimet pronesise intelektuale ne pergjithesi dukeshkencës. zyrtare të tyre; qene se pronesia artistike paraqet karakterene asnje rast lista nuk do te konsiderohet b) shprehjet popullore; te vecante ne kete fushe te se drejteskufizuese e objektit .Pervec veprave c) lajmet e ditës;c) thjesht faktet e të 1.vepra te jete rezualtat i veprimtariseorigjinale neni 2 mbron dhe vepra te dhënat. krijuese 2.vepra te jete e konkretizuar neprejardhura Neni 2 Subjektet qe mund te jene pale ne nje nje forme te ndjeshme per shqisat njerzoreVepra dhe koleksione të prejardhura marredhenie juridike pronesie .subjektet .fiksimi i vepres mbi nje mbajtes materialGëzojnë të njëjtën mbrojtje si veprat edhe: ose palet qe marrin pjese ne kete ndonjehere eshte thelbi i vete vepres si psha) përkthimet, përshtatjet, sistemimet dhe marredhenie zakonisht posedojne disa veprat plastike .megjithate ne me tetransfor- cilesi te hsi ashtu si dhe ne vecanta por ne shumten e rasteve fiksimi nuk eshtemime të tjera të veprave e të materialeve pergjithsi ashti si ne rastin e pronesise esencial por thjesh ndonje problem ifolklorike; industriale ata mund te jene ,nje krijues i rastesishem i proves se vepres sidomos kurb) përmbledhjet e veprave, të shprehjeve pavarur krijues i punesuar ,punesues i ne mungese te mbajtesit nuk mund tepopullore krijuesit ,perdorues i krijimit ,organa te provohet ndryshe ekzistenca e vepresose thjesht të dhënat e faktet, si .3.vepra duhet te kete karakter origjinal
 3. 3. .origjinaliteti ndryshon nga risia absolute përpara publikut, gjë që nuk lejon kur vepra shfrytezohet ne forme te.origjinaliteti presupozon ekzistencen e identifikimin e autorit, e drejta e autorit do paprekshme ,ketij shfrytezimi tigjurmes se personalitetit artistik te autorit të ushtrohet nga personi fizik a juridik, që bashkangjitet edhe emri i autorit psh.se pari vepra me autoresi duhet te jete është përgjegjës për shfaqjen e veprës në autoret e fotografive .kur trasmetohetkrijimi origjinal i nje autori dhe jo te jete publik, për aq kohë sa autori nuk e zbulon muzike ne radio emrat e kompozitorevekopjuar ,dhe se dyti vepra duhet te identitetin. duhet te permenden pasi te kete mbaruarpermbaje nje sasi te mbajftueshme programi dhe kjo nuk percaktohet nearigjinaliteti pra te mos jete nje variacion ndonje menyre te vecante ne ligj .aspektbanali nje vepre te meparshme . tjeter eshte e drejta autorit per te zgjedhur pseudonimin ne vend te emrit te tij si dheperkufizimi i vepres si nje krijim itelektual e drejta per te qendruar anonim .pervec tesi dhe i autoresisi mbi vepren .veper drejtes se autoresise eshte dhe e drejta eartistike eshte cdo krijim origjinal inegritetit te vepres .keshtu nje autor mundintelektual i nje personi fizik i te kundershtoje cdo heqje ose ndrsyhim tematerializuar pavaresisht nga forma e vepres se tij ,ose konteksit i cili ndryshonmenyra e te shprehurit qe per qellim te Te drejtat vetjake jopasurore (te drejtat pershtypjen qe te le vepra .Neni 10preke ndjesite e njeriut .Autorësia 1. morale )neni 10 Ne keto te drejta permban te drejten per te terhequr lejen eAutor/ë është personi ose janë personat perfshihet e drejta e publikimit e cila eshte shfrytezimit te vepres ne menyre tefizikë, që krijojnë një vepër letrare, e drejte per te vendosur nese duhet te dale njeanshme (duke perfshire dhe te drejtatartistike ose shkencore. 2. Autor i veprës ne drite perpara publikur nje veperapo te individuale te shfrytezimit )nga titullari i teështë çdo person fizik ose një grup mbahet e fshehur ne sferen private si dhe e drejtave perkatese te shfrytezimit .por nenepersonash fizikë, me emrin e të cilit/ve drejta per te vendosur ne lidhje me behet nje gje e tille duhet siguruar qevepra është shfaqur për herë të parë në rrethanat e publikimit si psh koha vendi titullari i te drejtave te mos vuaje nga asnjepublik, me përjashtim të rastit kur dhe menyrat e publikimit )se dyti te drejtat cenim .kjo e drejte e ndihmon autorinvërtetohet se autorësia i përket një ose disa morale perfshijne te ashtuquajturen te sidomos ne rastin kur ai ja ka kaluar tepersonave fizikë, të tjerë nga ata kanë që drejten e emrit e autoresise ne tri aspekte .e drejtat shfrytezimit nje botuesi dhekanë emrat në vepër.3. Në rastet kur vepra drejta per te kerkuar qe te shkrueht emri i deshiron te botohet vepra por nukështë shfaqur anonim ose me pseudonim autorit ne cdo kopje te vepres ose ne rastin respektohen te drejtat autori ka te drejte te
 4. 4. kerkoje kthimin e te drejtes ne menyre qe ti ekskluzive .nje parim tjeter eshte seofroje keto te drejta nje botuesi tjeter kontrata nuk duhet te interpretohet ne ate..autori duhet te demshperbleje pronarin e menyre qe kalimi i nje te drejte tete drejtave te shfrytezimit te cilit ia heq te Kohezgjatja e te dretave te autorit – nenkuptoje klimin e te drejtave te tjera .kydrejtat e shfrytezimit kur ai pronar ka bere Trasferimi i te drejtave pasurore .Ajo nen kerkon qe te parashikohet njeinvensime per nje botim te ri .Ne nenin 1o mbeshtet ne direktivat e ke per shperblim per kalimin e se drejtes .sqaorohet e drejta e autoresise se autorei ka kohezgjatjen .neni 22 i lda per vepratte drejte ti paraqitet emri si autor i vetem Perkufizimi i bashkaautoresise ,natyra kinematografike duhet interpretuar ne ate juridike e marredhenies se.ai ka te drejten te kundershtoje venien menyre qe kohezgjatja te llogaritet pasemrave te tjera si bashkautore te vepres bashkaautoresise Nje veper mund te vdekjes se autorit te fundit te mbetur gjalle krijohet nga nje ose me shume autore mkur.nuk lejon te jene bashkautore mesuesit ose ,persona te tjere fizike te cilet mund te jenepetagoget qe i kane kerkuar nje studenti vepra eshte frut i krijimtarise intelektuale bashkautore ,sipas nenit 67 pika 2 nukapo nje asisteti te shkruaje nje artikull ku te 2 personave ose me shume personave merret ne konsiderate gjate llogaritjes se ath keta te fundit do te quhen bashkautoremesuesi nuk ka dhene kontributin .te kohezgjatjes meqenese nen2 pika 2 edrejtat morale jane te patjetersueshme ,dhe .Bashkautoresia paraqitet ne 2 forma 1.ne direktive ke per kohezgjatjen e kofizonnuk mund te hiqet dore prej tyre ,nuk mund teresi –kur vepra e perbashket perben nje llogaritjen e kohezgjatje me kater personat teresi te vetme te pandare ne menyre qete transferohen pervec me kontrate ..edhe e permendur ne nenin 67 pika 1 lda .nqs autori me kontrate thote se heq dore pjeset e saj nuk mund te kene vlerenga te drejtat eshte e pavlefshme .Kur Trasferimi i te drejtave pasurore – neni 30 shkencore letrare apo artistike te tille qeperdoret emri i nje njeri tjeter dhe autori konfirmon se mund te transferohen vetem mund te qendrojne si nje veper me vete .neeshte tjeter ,autori i vertete mbetet titullar i te drejtat pasurore por jo ato morale .eshte kete forme qofte vepra ne teresi qofte cdose drejtes se autorit dhe ka te drejten e rendesishme qe te drejta pasurore te mos pjese e saj jane rezultat i veprimtarise seligjore te kerkoje kete gje .te drejta morale transferohen ne pergjithesi ne menyre te perbashket te te gjithe bashkautoreve .2.nenuk jane te kufizuara ne kohe ndryshe nga paspecifikuar .trasferimi duhet te behet ne pjese –kur vepra eshte frut i krijimtarise sete drejtat pasurore te cila zgjasin 70 vjet kushtet e nje kontrate nuk mjafton te thuhet perbashket te dy personave por secili prejpas vdekjes se autorit .pas vdekjes se vetem trasferohet kjo e drejte por duhet te tyre ka krijuar nje pjese te vecante te saj teautorit te drejtat morale i ushtrojne specifikohet dhe ne hollesi .po ashtu duhet cilat mund te qendrojne me vete duketrashegimtaret . te specifikohet nese autori e jep te drejten pasur vlere shekncore . Neni
 5. 5. 6Bashkautorët1. Vepër e përbashkët është ne vend me qellim shperndarje ,perkthimin shprehimisht ndrysheb) gjatë riprodhimitpuna krijuese e disa autorëve në e vepres ,pergatitjen e pershtatjeve të fjalimeve të mbajtura në tubime publike,bashkëpunim.2. Bashkautorësia rregullohet ,shfaqjene deklamimit te vepres para të publikuara në botime ditore a nëme marrëveshje ndërmjet palëve ose sipas publikut .komunikimin e vepres per periodikë të ndryshëm apo të transmetuaradispozitave të Kodit Civil të Republikës së publikun me ane te trasmetimit ose përShqipërisë. 3. E drejta e autorit në veprën e ritrasmetimit .te drejtat ekonomike tepërbashkët u përket autorëve, të cilët me autorit jane te drejta pasurore .keto te publikun në radio ose televizion, citohen, së bashku me emrin e autorit,marreveshje zgjedhin njërin prej tyre si drejta jane te kufizuara ne kohe deri 70 vjet data dhe vendi i mbajtjes së fjalimit;c)autorin kryesor.4. Autorët e një vepre të pas vdekjes se autorit .cenimi i te drejtave riprodhimi i plotë a i një pjese të saj në njëpërbashkët e shfrytëzojnë veprën në bazë ekonomike dhe morale sjell per pasoje procedurë gjyqësore atë marrëveshjes ndërmjet tyre. Refuzimi i vetem pergjegjesine civile dhe financiare administrative, por gjithnjë në masën emarrëveshjes nga secili autor i veprës së por dhe pergjegjesine penale .ne te drejten justifikuar nga qëllimi për të cilinpërbashkët justifikohet në mënyrën e e autorit veprojne dhe nenet 147 per përdoret dhe duke përmendur burimin e veprës dhe autorin e sajç) riprodhimi iduhur.5. Autorët e një vepre të përbashkët, mashtrimi per veprat e artiti dhe te kultures plotë a i një pjese të saj bëhet për përdorimnën rezervën e çdo marrëveshjeje ndërmjet ,149 riprodhim pa te drejte i vepres vetjak, me kushttyre, gëzojnë të drejtën të shfrytëzojnë ,Kufizimi ne ushtrimet e te drejtave Neni që të mos cenojë shfrytëzimin tregtar tëveças kontributin e tyre, me kusht që të 26Kufizimet në ushtrimin e së drejtës së veprës;mos cenojnë shfrytëzimin e veprës si një të autorit dhe përdorimi i veprës pa lejen e d) riprodhimi i veprës së fiksuar në njëtërësi6. Në rast shfrytëzimi të veprës së autoritLejohet, përdorimi i një vepre, pa mbajtës zëri dhe/ose figure a në njëkrijuar në bashkëpunim, autorët, në bazë të miratimin e autorit dhe pa asnjë shpërblim, mbajtës grafik, bëhet nga një person fizik,marrëveshjes ndërmjet tyre, gëzojnë të me kusht që të mos cenohet e drejta e për përdorim vetjak apo familjar, pa kryerdrejtën e një shpërblimi në kushtet dhe autorit ose e titullarit të së drejtës së autorit asnjë veprim të drejtpërdrejtë a të tërthortëmasat që ata vetë kanë rënë dakord. Në rast mbi veprën, kur:gjatë riprodhimit të për qëllime tregtare;dh) fotokopjimi ise kjo shkrimeve të veçanta a të pjesëve të veprave të bibliotekave publike bëhet për shkëputura të veprës në botimet ditore, përdorim vetj brenda bibliotekës, ose përTe drejtat pasurore te autorit ekonomike - shërbime të saj periodike ose në transmetimetAutori ka te drejten ekskluzive per radiotelevizive përmendet emri i autoritriprodhimin e vepres ,importimin e vepres dhe burimi, ose kur është parashikuar
 6. 6. gjatë periudhës kohore dhe për territorin e kalimit të së drejtave pasurore të autorit rënë dakord, si dhe nuk ka të drejtë t’ia përcakton të drejtat dhe detyrimet e kalojë të njëjtin tagër një pale të tretë. titullarit, që i fiton këto të drejta, mënyrat e Objekti dhe kushtet e kalimit të së drejtës shfrytëzimit, periudhën kohore, territorin në formën ekskluzive përcaktohen dhe shpërblimin përkatës. 3. Mungesa e shprehimisht në kontratë. Kontrata është e këtyre dispozitave i jep të drejtë palës së vlefshme kur bëhet sipas dispozitave të interesuar të kërkojë zgjidhjen e kontratës. këtij ligji dhe të legjislacionit civil në fuqi.perkufizimi i botuesit –natyra juridike e Rikalimi i së drejtës në formën ekskluzivemarredhenies me autorin e nje vepre letrare për të njëjtin objekt dhe për të njëjtatBotues është personi fizik a juridik, që kushte, nga titullari i saj te një personmerr nismën dhe realizon, nën tjetër, është i pavlefshëm. 5. Në rastin epërgjegjësinë e vet, riprodhimin mekanik kalimit të së drejtës në formëndhe vënien në dispozicion të publikut të një joekskluzive, autori apo, përkatësisht,vepre, me çdo mjet a mënyrë.Neni pronari i veprës orgjinale gëzon të drejtën e30Kalimi me kontratë i të drejtave përdorimit të saj vetë ose nëpërmjet njëpasurore1. Autori ose titullari i të drejtave pale të tretë.6. Personi, që gëzon të drejtëntë autorit mund të kalojë me kontratë e shfrytëzimit të veprës në formën Perkufizimi i lepre kinematografike dhevetëm të drejtat pasurore. 2. Kalimi i të joekskluzive, nuk mund t’ia kalojë këtë të audiovizuale .llojet e kontributeve krijuesedrejtave pasurore të autorit kufizohet për drejtë një pale të tretë, pa miratimin me ne keto vepra .Vepër kinematografikedisa të drejta, për një territor dhe për një shkrim të autorit të veprës.7. Kalimi i një është çdo sekuencë, me pamje të fiksuaraperiudhë kohore, të përcaktuara të drejte pasurore nga titullari i së drejtës në një mbajtës ose shirit celuloidishprehimisht në marrëveshje apo kontratë. së autorit nuk nënkupton kalimin e të transparent, të ndjeshëm ndaj dritës, e3. Të drejtat pasurore të autorit kalohen në drejtave të tjera. përshtatshme për t’u shfaqur në një ekran,formën ekskluzive ose joekskluzive.4. Në si një pamje e lëvizshme.Vepër Kushtet e kontratës 1. Kontrata për kaliminrastin e kalimit të së drejtës në formën audiovizuale është vepra, e cila prek te e të drejtave pasurore është e vlefshmeekskluzive, pronari i veprës orgjinale nuk e njeriu shqisat e të parit dhe të të dëgjuarit, vetëm në formë të shkruar. 2. Kontrata eka më të drejtën e përdorimit të veprës, që nënkupton një seri pamjesh, të lidhura
 7. 7. dhe të vazhdueshme, të shoqëruara me si i tillë në mbajtësin e veprës shpërblimi caktohet me analogji, duketinguj, të regjistruar për t’u shfaqur me anë kinematografike ose të çdo vepre tjetër patur parasysh vlerën më të madhe tëtë përdorimit të mjeteve të përshtatshme audiovizuale.Të drejtat e prodhuesit të shpërblimit për të njëjtën kategori veprash,për përcjelljen e këtyre pamjeve dhe të veprave kinematografike ose audiovizuale destinacionin dhe kohëzgjatjen etingujve.Neni 67Bashkautorësia në 1. Ushtrimi i të drejtave të shfrytëzimit, që shfrytëzimit, si dhe çdo rrethanë tjetër, qëveprave kinematografike ose i përkasin prodhuesit të veprës, ka si objekt provohet nga pala e interesuar, por jo mëaudiovizuale1. Bashkautorë të një vepre vetëm shfrytëzimin kinematografik ose çdo pak se 15 për qind të shumës së përfituarkinematografike ose të një vepre tjetër shfrytëzim tjetër audiovizual të veprës së nga shfrytëzimi i veprës. 4. Autorët eaudiovizuale janë autori i subjektit, autori i prodhuar, i përcaktuar shprehimisht në subjektit, të skenarit, të dialogut dheskenarit, autori i dialogut, kompozitori dhe kontratën e lidhur me autorët për kalimin e regjisori, kur nuk janë shpërblyer, meregjisori.2. Personat e tjerë fizikë, këtyre të drejtave.2. Në mungesë të një përqindje, nga fitimet e siguruara ngakontribues në veprat kinematografike ose marrëveshjeje për të kundërtën, prodhuesi shfaqja publike e veprës kinematografikenë veprat e tjera audiovizuale, të cilët nuk mund të bëjë ndryshime, përshtatje, ose audiovizuale, në mungesë tëprovojnë se kontributet e tyre plotësojnë transformime ose përkthime të veprës së marrëveshjes për të kundërtën, kanë tëkërkesat e përgjithshme të një krijimi prodhuar pa lejen e autorëve të përmendur drejtë të marrin një shpërblim shtesë tëintelektual vetjak, vlerësohen bashkautorë në pikat 1 e 2, të nenit 67, të këtij ligji.3. veçantë, kur të ardhurat kanë arritur nivelintë kësaj vepre.3. Ushtrimi i të drejtave të Autorëve të muzikës, të kompozimeve që përcaktohet në kontratën meshfrytëzimit pasuror të një vepre muzikore dhe të tekstit që shoqëron prodhuesin, forma dhe njësia e të cilitkinematografike ose vepre tjetër muzikën ose titullarët e të drejtave për këto përcaktohen me marrëveshje ndërmjetaudiovizuale i përket personit, i cili ka vepra u lind e drejta për shpërblime të palëve të interesuara.5. Masa e shpërblimitrealizuar prodhimin e veprës, por pa prekur veçanta për çdo shfaqje, drejtpërdrejtë nga të veçantë për shfaqjet publike me mjetet etë drejtën morale të autorit, brenda kufijve personat që e shfaqin veprën në mënyrë projektimit të filmit, të kompozimevetë përcaktuar në nenet e mëposhtme të këtij publike. Në mungesë të marrëveshjes muzikore ose të teksteve që e shoqërojnë,kreu, nëse në kontratë nuk është përcaktuar ndërmjet palëve, autori ose titullari i të duke qenë pjesë përbërëse të veprësshprehimisht ndryshe për kalimin e këtyre drejtave të autorit gëzon të drejtën t’u kinmatografike ose të një vepre tjetërtë drejtave.4. Prezumohet prodhues i kërkojë organeve përkatëse të përcaktojnë audiovizuale, në kuptim të këtij neniveprës kinematografike ose i një vepre masën e shpërblimit, në përputhje me përcaktohen me marrëveshje tëtjetër audiovizuale personi, i cili përmendet kriteret që përcakton ky ligj. Në këtë rast përgjithshme ndërmjet agjencive të
 8. 8. administrimit kolektiv të së drejtave të kushtëzohet nga përcaktimi i periudhës pjesërisht, për të autorizuar:riprodhimin eautorit dhe organizatave të përfaqësimit të kohore të dorëzimit të saj dhe nga kushtet e drejtpërdrejtë ose të tërthortë, tëindustrisë së shfaqjes së veprave pranimit të porositësit. 2. Porositësi i përkohshëm ose të përhershëm me çfarëdo lloj mjeti apo forme;kinematografike ose veprave të tjera veprës ka të drejtë të tërhiqet nga kontrataaudiovizuale, apo ndërmjet të të parave dhe nëse vepra nuk plotëson kushtet për të cilat a) shpërndarjen në publik të origjinalit osepersonit, që realizon shfaqjen publike të është rënë dakord. të kopjeve të veprës në çfarëdo lloj forme, duke e shitur, dhënë me qira,veprës, kur nuk egziston një organizatë dhënë hua apo dhuruar;përfaqësuese. b) importimin, eksportimin dhe shpërndarjen e kopjeve të veprave të prodhuara me pëlqimin e tij;Te drejta e krijuara ne baze te nje kontrate ç) shfaqjet skenike, recitimet, çdo lloj tjetërpune dhe porosie .Veprat e krijuara në bazë ekspozimi në publik ose shfaqjejetë kontratës së punës1. Të drejtat pasurore të drejtpërdrejtë të veprës;për veprat e krijuara në bazë të kontratësindividuale të punës i përkasin c) ekspozitat publike të veprave të artevepunëdhënësit. Në këtë rast në kontratë të bukura, arteve të aplikuara, krijimetpërcaktohet periudha kohore gjatë së cilës fotografike dhe veprat arkitekturore; dh) shfaqjet publike të vepraveai i gëzon këto të drejta, me përjashtim të Kuptimi i te drejtave ekzkluzive per kinematografike dhe të veprave të tjerarastit kur shprehimisht është vendosurndryshe. Nëse kjo periudhë nuk është shfrytezimin e nje vepre .E drejta audiovizuale;përcaktuar, ajo konsiderohet të jetë 3 vjet, ekskluzive e shfrytëzimit të veprësduke nisur nga data kur është dorëzuar d) transmetimin e një krijimi me anë tëvepra. 2. Me përfundimin e periudhës çdo mënyre riprodhimi të sinjaleve, tingujve dhe pamjeve, me ose pa fije,kohore, të përcaktuar në pikën 1, të këtij 1. Autori gëzon të drejtën ekskluzive për ta duke përfshirë edhe transmetiminneni, të drejtat pasurore i kthehen shfrytëzuar veprën e vet në formë satelitor;punëmarrësit.Kontrata e porosisë së një materiale dhe jomateriale. ë) transmetimin për publikun të një veprevepre1. Vlefshmëria e kontratës së 2. Autori gëzon të drejtën ekskluzive, duke me anë të fijeve, kabllit, fibravenënshkruar për porositjen e një vepre patur parasysh veprën e vet, në tërësi ose
 9. 9. kohore dhe për territorin e rënë dakord, si Autori, me anë të kontratës së botimit, i dhe nuk ka të drejtë t’ia kalojë të njëjtin kalon botuesit, kundrejt një shpërblimi, të tagër një pale të tretë. Objekti dhe kushtet e drejtën e prodhimit, të riprodhimit dhe të kalimit të së drejtës në formën ekskluzive shpërndarjes së veprës. Shkaku i ckontrates përcaktohen shprehimisht në kontratë. eshte neni 38 i lda dhe objekti eshte botimi Kontrata është e vlefshme kur bëhet sipas i nje vepre letrare forma e contrate eshte dispozitave të këtij ligji dhe të me shkrim . Konditat e nevojshme për legjislacionit civil në fuqi. Rikalimi i së qenien e kontratës janë: pëlqimi i palës drejtës në formën ekskluzive për të njëjtin qëmerr përsipër detyrimin, shkaku i objekt dhe për të njëjtat kushte, nga ligjshëm në të cilin mbështetet titullari i saj te një person tjetër, është i detyrimi,objekti që formon lëndën e pavlefshëm. 5. Në rastin e kalimit të së kontratës dhe forma e saj e kërkuar nga drejtës në formën joekskluzive, autori apo, ligji.kuptimi i kalimit te te drejtave ne forme përkatësisht, pronari i veprës orgjinaleekskluzive ose joekskluzive Kalimi me gëzon të drejtën e përdorimit të saj vetë osekontratë i të drejtave pasurore1. Autori ose nëpërmjet një pale të tretë.6. Personi, qëtitullari i të drejtave të autorit mund të gëzon të drejtën e shfrytëzimit të veprës nëkalojë me kontratë vetëm të drejtat formën joekskluzive, nuk mund t’ia kalojëpasurore. 2. Kalimi i të drejtave pasurore të këtë të drejtë një pale të tretë, pa miratiminautorit kufizohet për disa të drejta, për një me shkrim të autorit të veprës. 7. Kalimi iterritor dhe për një periudhë kohore, të një të drejte pasurore nga titullari i sëpërcaktuara shprehimisht në marrëveshje drejtës së autorit nuk nënkupton kalimin eapo kontratë. 3. Të drejtat pasurore të të drejtave të tjera.autorit kalohen në formën ekskluzive ose Kushtet e lidhjes se contrate se botimit –joekskluzive.4. Në rastin e kalimit të së Kontrata e botimit përmban kushtet edrejtës në formën ekskluzive, pronari i Kontrata e botimit perkufizimi palet mëposhtme:veprës orgjinale nuk e ka më të drejtën e objekti shkaku dhe forma .Kontrata epërdorimit të veprës, gjatë periudhës autorit me botuesin e veprës jane palet 1.
 10. 10. a) Kohëzgjatjen e vlefshmërisë së konvencionale )Konvencional –nga …deri të cilin është rënë dakord në marrëveshje kontratës; i percaktuar Ligjor –koha qe sshitet tirazhi ose pas shpërndarjes së plotë të kopjeve të b) Formën ekskluzive ose jo, kohën i percaktueshem .Kontrata e botimit ne botimit. Në rast refuzimi të regjistrimit dhe dhe territorin ku do të shfrytëzohet aspektin ligjor e fillon efektine saj me fillii certifikimit të kontratës nga Zyra Shqiptare vepra; c) Tirazhin; e shitjes se tirazhit dhe me mbarimit e për të Drejtat e Autorit, kërkuesi ka të ç) Shpërblimin e autorit, të përcaktuar shitjes se tirazhit mbaron dhe kontrata e drejtën e ankimit te ministri i Kulturës, në përputhje me këtë ligj; botimit.Ndersa ne aspektin konvencional Rinisë dhe Sporteve. Shqyrtimi i ankimit do ta kemi kur e kemi percaktuar ne bëhet në përputhje me dispozitat e Kodit të d) Numrin e kopjeve të autorit; kontrate afatin .dhe efekti do te filloje ne Procedurës Administrative të Republikës dh) Kushtet e botimit dhe të daten dhe do te mbaroje ne daten e caktuar së Shqipërisë. 2. Konsiderohet shpërndarje shpërndarjes së këtij botimi, ose, sipas ne kontrate .Kontrata e botimit hyn ne fuqi e plotë e kopjeve të botimit nëse kopjet e rastit, vetem pasi te jete regjistruar dhe te jete pashitura arrijnë deri në 5 për qind të të për çdo ribotim; certifikuar nga zshda gjithë tirazhit të botimit dhe, në çdo rast, jo më shumë se 100 kopje. 3. Nëse botuesi e) Periudhën kohore kur autori duhet nuk e boton veprën në kohën kur është ta dorëzojë të përfunduar veprën rënë dakord, autorit i lind e drejta të orgjinale; kërkojë anulimin e kontratës, shpërblimin ë) Procedurat e kontrollit të tirazhit të për dëmin e shkaktuar dhe fitimin e veprës; munguar, në përputhje me dispozitat f) botimin e veprës me ISBN. ligjore në fuqi. 4. Nëse në kontratë nuk2. Mungesa e ndonjë kushti të përcaktuar Kontrata e botimit –zgjidhja e është përcaktuar afati i botimit të veprës, sinë pikën 1, të këtij neni, i jep autorit të parakohshme shkaqet dhe pasojat afat i fundit do të jetë dita e 200-të, pasdrejtën të tërhiqet nga kontrata, si dhe të .Vlefshmëria e kontratës së botimit1. datës së certifikimit të kontratës së botimitkërkojë shpërblim për dëmin e shkaktuar. Kontrata e botimit dhe të drejtat që i janë dhe e kalimit të së drejtës mbi veprën nga kaluar botuesit depozitohen dhe i fillojnë Zyra Shqiptare për të Drejtat e Autorit. 5. efektet pas regjistrimit dhe certifikimit në Kopjet e pashpërndara deri në 2 vjet pasKontrata e botimit fillimi i efekteve dhe Zyrën Shqiptare për të Drejtat e Autorit përfundimit të kontratës, të cilat botuesimbarimi i contrate (afati) (ligjore dhe përfundojnë pas mbarimit të afatit për vendos t’i shkatërrojë, mund t’i tërheqë
 11. 11. autori ose titullari i së drejtave të autorit, ekskluzive ose joekskluzive e kalimit të tëkundrejt pagesës së shpenzimit të kryer drejtave, kushtet e mbikëqyrjes të arkëtimitnga botuesi vetëm për ato kopje, me të të ardhurave dhe mënyrën e shpërblimitpërjashtim të rastit kur me marrëveshje të autorit ose të titullarit të të drejtave tëështë rënë dakord ndryshe. Zgjidhja e autorit.3. Nëse në kontratë nuk është rënëkontratës së botimit1. Nëse pas botimit dhe dakord për një periudhë kohore tjetër,para shpërndarjes së veprës, për arsye të ndërprerja e shfaqjes për 2 vite me radhë i Kontrata e shfaqjes teatrore ,perkufizimiforcës madhore, numri i kopjeve të botuara jep të drejtën autorit ose titullarit të të palet objekti shkaku dhe forma 1. Kontratadëmtohet plotësisht, kontrata konsiderohet drejtave të autorit të kërkojë anulimin e e shfaqjes teatrore dhe/ose muzikore ështëe zgjidhur dhe palët zhvishen nga kontratës, shpërblimin për dëmin e kalimi i së drejtës së shfaqjes në publik tëdetyrimet e ndërsjella, kur një gjë e tillë shkaktuar dhe fitimin e munguar, në veprës letrare, dramatike, dramatiko-kërkohet nga pala, në dëm të së cilës ka përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.4. muzikore, koreografike ose të njëvepruar forca madhore. Në këtë rast pala e Titullari i së drejtës për shfaqjen teatrore pantomime, nga autori ose titullari i sëdëmtuar dorëzon kontratën në Zyrën dhe/ose muzikore nuk ka të drejtën t’ia drejtës së autorit, te një person tjetër,Shqiptare për të Drejtat e Autorit, e cila, kalojë të drejtat e përfituara një pale të organizues i shfaqjes.Palet –autori osenga ana e saj, njofton palën tjetër brenda tretë, pa miratimin me shkrim të autorit ose titullari i vepres dhe organizuesi i shfaqjes15 ditëve nga data e dorëzimit të kontratës. të titullarit të të drejtave të autorit. .Objekti –shfaqja e vepres teatrore ne2. Nëse pas botimit dhe para shpërndarjes autoritKontrata e shfaqjes teatrore fillimi i publik dhe kalimi i se drejtes se shfaqjes nesë veprës, për arsye të forcës madhore, efekteve dhe mbarimi i kontrates .Ne publik te vepres letrare .Shkaku-eshte neninumri i kopjeve të botuara dëmtohet aspektin konvencional afati fillon sic 47 i lda Forma –shkresore .Kontrata epjesërisht, kontrata është e vlefshme për parashkruhet ne kontrate me nje afat te shfaqjes teatrore kushtet e lidhjes dhepjesën e mbetur të kopjeve ose plotësisht e caktuar nga palet .Ne aspektin ligjor vlefshmerise se saj .Kushtet për lidhjen evlefshme, nëse botuesi zëvendëson numrin kontrata fillon me fillimin e shfaqjes se kontratës1. Kontrata për shfaqjet teatroree kopjeve të dëmtuara me shpenzimet e pare dhe mbarimin e kontrates e percakton dhe/ose muzikore bëhet me shkrim, për njëveta, brenda afateve të përcaktuara në nr i shfaqjeve . kohë dhe numër të caktuar shfaqjesh nëkontratë. publik. 2. Në kontratë duhet të përcaktohen periudha kohore kur do të realizohet shfaqja, numri i shfaqjeve, forma
 12. 12. ,drejtperdrejte nga personat qe shfaqin vepren ne menyre publike .Autoret e subjektit ,te skenarit ,te dialogut dhe regjizori shperblehen me perqindje ,marrin dhe shperblim shtese nqs arrihet niveli ifitimit te percaktuar ne kontrate .Shperblimet per cdo shperndarje ,per cdo perdorim ,per cdo pershtaje ose perkthim ne gjuhe te huaj shperblimi i percaktuar nuk mund te shmanget dhe ne mungese te nje marreveshje te percaktuar .Bashkautoret ne nje veper kinematografike Bashkauatoret e vepres kinematografike Ushtrimi i se drejtes se shfrytezimit te 1,perkufizimi i llojit kontributit te secilit . ose audiovizuale kane te drejten e shfaqjes vepre kinematografikedhe ose audiozizualeBashkautorësi nënkupton bashkimin ose se emrit . .Të drejtat e prodhuesit të vepraveshoqërizimin e disa autorëve në krijimin e kinematografike ose audiovizuale 1.një vepre. Bashkautore ne nje veper Bashkautoret e vepres mund ti riprodhojne Ushtrimi i të drejtave të shfrytëzimit, që ikinematografike do te quhen autori i ato ose ti perdorin vecas ne cdo lloj përkasin prodhuesit të veprës, ka si objektsubjektit ,,autori i skenarit autori i dialogut menyre me kusht qe te mos cenojne te vetëm shfrytëzimin kinematografik ose çdo,kompozitori dhe regjizori .Bashkautoret drejten e shfrytezimit qe i takon prodhuesit shfrytëzim tjetër audiovizual të veprës sëkane te drejten e ndryshimeve pershtatjeve .Nese ne nje afat prej 3 vjetesh prodhuesi prodhuar, i përcaktuar shprehimisht në,transformimeve dhe perkthimeve te vepres nuk e shperndan vepren e perfunduar kontratën e lidhur me autorët për kalimin ese prodhuar.prodhuesi i duhet te marre autoret kane te drejte ta disponojne vete këtyre të drejtave.2. Në mungesë të njëlejen e bashkauatoreve per sam e siper vepren . marrëveshjeje për të kundërtën, prodhuesi.autoreve te muzikes ,te kompozimeve nuk mund të bëjë ndryshime, përshtatje,muzikore dhe te tekstit qe shoqeron transformime ose përkthime të veprës sëmuziken ose titullareve te te drejtave te prodhuar pa lejen e autorëve të përmendurtyre per keto vepra u lind e drejta per në pikat 1 e 2, të nenit 67, të këtij ligji.3.shperblime te vecanta per cdo shfaqje Autorëve të muzikës, të kompozimeve
 13. 13. muzikore dhe të tekstit që shoqëron prodhuesin, forma dhe njësia e të cilit Te drejtat e regjistruesve te fonogramave temuzikën ose titullarët e të drejtave për këto përcaktohen me marrëveshje ndërmjet drejtat e prodhuesve tevepravevepra u lind e drejta për shpërblime të palëve të interesuara.5. Masa e shpërblimit kinematografike dhe audiovizuale .veçanta për çdo shfaqje, drejtpërdrejtë nga të veçantë për shfaqjet publike me mjetet epersonat që e shfaqin veprën në mënyrë projektimit të filmit, të kompozimeve Prodhuesi i regjistrimeve fonografike1.publike. Në mungesë të marrëveshjes muzikore ose të teksteve që e shoqërojnë, Prodhues i regjistrimeve fonografike ështëndërmjet palëve, autori ose titullari i të duke qenë pjesë përbërëse të veprës personi, që, drejtpërdrejt nga një shfaqjedrejtave të autorit gëzon të drejtën t’u kinmatografike ose të një vepre tjetër artistike, realizon regjistrimin e veprës dhekërkojë organeve përkatëse të përcaktojnë audiovizuale, në kuptim të këtij neni fiksimin e saj në një mbajtës fonografikmasën e shpërblimit, në përputhje me përcaktohen me marrëveshje të ose në një mjet të ngjashëm përkriteret që përcakton ky ligj. Në këtë rast përgjithshme ndërmjet agjencive të riprodhimin e tingujve dhe të zërave.shpërblimi caktohet me analogji, duke administrimit kolektiv të së drejtave të Vendi ku kryhen veprimet e mësipërmepatur parasysh vlerën më të madhe të autorit dhe organizatave të përfaqësimit të është vendi i prodhimit.2. Pa cenuar tëshpërblimit për të njëjtën kategori veprash, industrisë së shfaqjes së veprave drejtat e autorëve ose të trashëgimtarëve tëdestinacionin dhe kohëzgjatjen e kinematografike ose veprave të tjera tyre, prodhuesi i një mbajtësi fonografikshfrytëzimit, si dhe çdo rrethanë tjetër, që audiovizuale, apo ndërmjet të të parave dhe ose i ndonjë pajisjeje të ngjashme me tëprovohet nga pala e interesuar, por jo më personit, që realizon shfaqjen publike të për riprodhimin e tingujve ose të zëravepak se 15 për qind të shumës së përfituar veprës, kur nuk egziston një organizatë gëzon, me autorizim të autorit ose tënga shfrytëzimi i veprës. 4. Autorët e përfaqësuese. titullarit të së drejtës së autorit, të drejtënsubjektit, të skenarit, të dialogut dhe ekskluzive të shpërndarjes dhe tëregjisori, kur nuk janë shpërblyer, me riprodhimit, me çfarëdolloj procesipërqindje, nga fitimet e siguruara nga regjistrimi a fiksimi, në mbajtës fonografikshfaqja publike e veprës kinematografike a pajisje të prodhuar nga ai vetë, përose audiovizuale, në mungesë të periudhën dhe kushtet e përcaktuara nëmarrëveshjes për të kundërtën, kanë të nenet e mëposhtme. 3. Prodhuesi idrejtë të marrin një shpërblim shtesë të fonogramit gëzon, gjithashtu, me autorizimveçantë, kur të ardhurat kanë arritur nivelin të autorit, të drejtën ekskluzive tëqë përcaktohet në kontratën me qiradhënies ose të huadhënies së
 14. 14. fonogrameve, që ka prodhuar, si dhe të transformime ose përkthime të veprës së marrëveshjes për të kundërtën, kanë tëdrejtën të autorizojë qiradhënien ose prodhuar pa lejen e autorëve të përmendur drejtë të marrin një shpërblim shtesë tëhuadhënien e tyre. Kjo e drejtë nuk shuhet në pikat 1 e 2, të nenit 67, të këtij ligji.3. veçantë, kur të ardhurat kanë arritur nivelinnga shitja ose shpërndarja e fonogramave, Autorëve të muzikës, të kompozimeve që përcaktohet në kontratën menë çdo formë, përveç rastit kur me muzikore dhe të tekstit që shoqëron prodhuesin, forma dhe njësia e të cilitmarrëveshje është përcaktuar ndryshe.4. muzikën ose titullarët e të drejtave për këto përcaktohen me marrëveshje ndërmjetProdhuesi gëzon të drejtën të kundërshtojë vepra u lind e drejta për shpërblime të palëve të interesuara.5. Masa e shpërblimitçdo veprim të paautorizuar të regjistrimit veçanta për çdo shfaqje, drejtpërdrejtë nga të veçantë për shfaqjet publike me mjetet efonografik ose përdorimin e çdo mjet tjetër personat që e shfaqin veprën në mënyrë projektimit të filmit, të kompozimevepër të riprodhuar tinguj a zëra, nëse i publike. Në mungesë të marrëveshjes muzikore ose të teksteve që e shoqërojnë,cenohen interesat tregtare për veprën, si ndërmjet palëve, autori ose titullari i të duke qenë pjesë përbërëse të veprësdhe të marrë nga përdoruesi përkatës drejtave të autorit gëzon të drejtën t’u kinmatografike ose të një vepre tjetërshpërblimin e dëmit të shkaktuar dhe kërkojë organeve përkatëse të përcaktojnë audiovizuale, në kuptim të këtij nenifitimin e munguar, sipas rastit, pavarësisht masën e shpërblimit, në përputhje me përcaktohen me marrëveshje tënga qëllimi i synuar nga ky i fundit. kriteret që përcakton ky ligj. Në këtë rast përgjithshme ndërmjet agjencive të shpërblimi caktohet me analogji, duke administrimit kolektiv të së drejtave tëTe drejta e prodhuesve kinematografik : patur parasysh vlerën më të madhe të autorit dhe organizatave të përfaqësimit tëTë drejtat e prodhuesit të veprave shpërblimit për të njëjtën kategori veprash, industrisë së shfaqjes së vepravekinematografike ose audiovizuale 1. destinacionin dhe kohëzgjatjen e kinematografike ose veprave të tjeraUshtrimi i të drejtave të shfrytëzimit, që i shfrytëzimit, si dhe çdo rrethanë tjetër, që audiovizuale, apo ndërmjet të të parave dhepërkasin prodhuesit të veprës, ka si objekt provohet nga pala e interesuar, por jo më personit, që realizon shfaqjen publike tëvetëm shfrytëzimin kinematografik ose çdo pak se 15 për qind të shumës së përfituar veprës, kur nuk egziston një organizatëshfrytëzim tjetër audiovizual të veprës së nga shfrytëzimi i veprës. 4. Autorët e përfaqësuese.prodhuar, i përcaktuar shprehimisht në subjektit, të skenarit, të dialogut dhekontratën e lidhur me autorët për kalimin e regjisori, kur nuk janë shpërblyer, mekëtyre të drejtave.2. Në mungesë të një përqindje, nga fitimet e siguruara ngamarrëveshjeje për të kundërtën, prodhuesi shfaqja publike e veprës kinematografikenuk mund të bëjë ndryshime, përshtatje, ose audiovizuale, në mungesë të
 15. 15. Drejtat e Autorit1. Dënimi me gjobë për kundërvajtjet administrative vendoset nga inspektorët e Zyrës Shqiptare për të Drejtat e Autorit, në juridiksionin e të cilëve është kryer kundërvajtja administrative, dhe ekzekutohet nga organet tatimore përkatëse.Ndaj dënimit me gjobë për kundërvajtjen administrative, të parashikuar në këtë ligj, bëhet ankim brenda 10 ditëve nga data e njoftimit të gjobës. Zshda roli monitorues ,regjistrues ,certifikues ,dhe roli sanksionues DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E ZSHDA-SË6. Shqyrton dhe regjistron çdo aplikim për regjistrim të së drejtës sëKuptimi i kundravajtjes administrative ne autorit dhe të drejtave, të lidhura me të, përte drejten e pronesise intelektuale .organi subjektin aplikues, autor apo titullar i tëkonstatues i kundravajtjes dhe organi i drejtave të autorit mbi një vepër.7.zbatimit te mases ndeshkimore .. Përbën Depoziton të gjitha aplikimet, regjistrimetkundërvajtje administrative dhe dënohet dhe ndryshimet e të drejtave të autorit, tëme gjobë, sipas pikës 2, të këtij neni, cilat i mban në bazën e të dhënave, qëveprimtaria e çdo personi, i cili nuk ka administrohen në Regjistrin e të Drejtaveregjistruar dhe certifikuar paraprakisht të Autorit, një regjistër ky dokumentar,objektin e veprimtarisë së vet në Zyrën elektronik.8. Certifikon çdo marrëveshjeShqiptare për të Drejtat e Autorit, apo kontratë, të lidhur dhe/apo tëpavarësisht nga gëzimi ose mosgëzimi i një ndryshuar, ndërmjet palëve, subjekte tëtitulli të ligjshëm për kryerjen e ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 “Për tëtyreInspektorët e Zyrës Shqiptare për të drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të
 16. 16. lidhura me të”, ku objekt i kontratës janë të neneve 34/2 e 68/3 të ligjit në fuqi.11. Rinisë dhe Sporteve dosjen e aplikantit.drejtat mbi veprën dhe/ose kalimin e të Shqyrton dhe jep shpjegim përfundimtar, relacionin dhe mendimin e vet përdrejtave pasurore mbi veprën, në rast me shkrim, për kërkesën e autorit, për përmbushjen ose jo të kushteve për t’upërdorimi, shfrytëzimi, riprodhimi, veprën që pretendohet se është përdorur, pajisur me licencë, në përputhje me neninshpërndarjeje apo përcjelljeje në publik, në shfrytëzuar, ndryshuar, riprodhuar, 108 të ligjit.16. Rregullon dhe certifikonpërputhje me nenet 45/1, 47 e 51/3. Për shpërndarë apo përcjellë në publik, në çdo kontratë të lidhur ndërmjetzbatimin sa më efektiv të këtij ligji pranë kundërshtim me dispozitat e ligjit nr.9380, autorit/autorëve apo titullarit/ve të tëZSHDA-së, regjistrohen dhe certifikohen datë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe drejtave të autorit dhe agjencisë sëtë gjitha kontratat për kalimin, në formën të drejtat e tjera të lidhura me të”.12. administrimit kolektiv të së drejtës sëekskluzive, të të drejtave pasurore mbi një Shqyrton mosmarrëveshjet për të drejtën e autorit dhe të të drejtave të lidhura mevepër, të çfarëdolloji, duke i pajisur me autorit dhe të drejtat e lidhura me të në të.17. Vendos pullën artistike të ZSHDA-pullën artistike të gjitha kopjet e veprave, përputhje me nenin 104 të ligjit.13. Cakton së dhe depoziton një kopje origjinale tëtë cilat janë rezultat i riprodhimit nga një ekspertët e së drejtës së autorit pranë mbajtësit fonografik/videogramit ose tëkopje origjinale.9. Ofron shërbime të organeve gjyqësore, sipas fushave mjetit të ngjashëm me të për riprodhimin especializuara, kundrejt tarifave të miratuara përkatëse, mbështetur në dispozitat e Kodit tyre, si dhe ushtron kontroll përnga Këshilli i Ministrave për çdo subjekt të të Procedurës Civile.14. Mbikëqyr respektimin e të drejtave të autorit, einteresuar, bën ekspertizën dhe jep veprimtarinë dhe zbatimin e detyrimeve prodhuesve apo shpërndarësve të kopjevevlerësimin me shkrim për çdo rast konflikti ligjore të agjencive të administrimit të autorizuara të fonogrameve, nëndërmjet palëve, që kanë objekt të drejtën kolektiv të së drejtës së autorit dhe të të përputhje me nenin 60 të ligjit.18.e autorit dhe të drejtat e lidhura me të.10. drejtave të tjera të lidhura me të, dhe nëse Bashkëpunon me organet tatimore,Përcakton, me kërkesë të autorit, vëren shkelje të detyrimeve ligjore, vepron doganore, gjyqësore dhe me institucionet eshpërblimin për kalimin e të drejtave në përputhje me nenin 116 të ligjit.15. tjera publike, si dhe me organizatat private,pasurore mbi veprën, ndërmjet autorit Shqyrton kërkesat e të interesuarve për t’u që përfaqësojnë përdoruesit e ndryshëm tëdhe/ose titullarit të të drejtave të autorit licencuar në fushën e administrimit pronësinë artistike, kulturore dhedhe palës tjetër kontraktuese, sipas objektit kolektiv të së drejtës së autorit, bën shkencore për ato çështje që paraqesintë kontratës, në rast se ky shpërblim nuk kontrollin e dokumentacionit të paraqitur, interes të përbashkët për mënyrën eështë parashikuar shprehimisht në zhvillon hetim të plotë administrativ dhe i respektimit dhe të zbatimit të së drejtës sëkontratën e lidhur ndërmjet palëve, sipas paraqet Ministrit të Turizmit, Kulturës, autorit dhe të të drejtave të tjera të lidhura
 17. 17. me të, në përputhje me dispozitat ligjore në Mbrojtja e te drejtave te autorit nepermjet ZSHDA-ja.31. Regjistri dhe çdofuqi. kerkeses ne zzshda ,kushtet formale te informacion ruhen dhe administrohen nga kerkeses dhe vkm 232 v 2006 Kerkesa ZSHDA-ja në përputhje me ligjin “Për duhet te kete te behet me shkrim .Emrin e arkivat” dhe u vihen në dispozicion palëve organit te ciliti drejtohesh Emrin e plote te të interesuara në përputhje me ligjin “Për të aplikantit ,gjendjen civile ,profesionin drejtën e informimit publik në ,vendbanimin Shpjegime rreth fakteve te administratën shtetërore”.32. Regjistri i së cilave behet kerkesa si dhe kur eshte e drejtës së autorit është i organizuar në mundur dhe bazen ligjore .Shpejgimi te klasa administrative dhe indeksohet në qarta ne lidhje me pretendimet ,daten dhe bazë të qëllimit dhe aplikimit në firmen e aplikantit 15. Shqyrton kërkesat e ZSHDA.33. Zyra, nëpërmjet strukturës të interesuarve për t’u licencuar në fushën përgjegjëse, vë në dispozicion të e administrimit kolektiv të së drejtës së aplikantëve/subjekteve të interesuara, pa autorit, bën kontrollin e dokumentacionit të pagesë, formularët-tip të aplikimit, të paraqitur, zhvillon hetim të plotë miratuar sipas qëllimit të aplikimit, në administrativ dhe i paraqet Ministrit të përputhje me klasën administrative.34. Në Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve formularët-tip të aplikimit përcaktohet, në dosjen e aplikantit. relacionin dhe çdo rast, edhe tarifa përkatëse për mendimin e vet për përmbushjen ose jo të shërbimin, që kërkohet të ofrohet nga kushteve për t’u pajisur me licencë, në zyra.35. Aplikanti (autori/ët, përfaqësuesit përputhje me nenin 108 të ligjit.VI. e tyre ligjorë, trashëgimtarët, titullarët e të REGJISTRIMI, APLIKIMI DHE drejtave të tyre apo agjencitë e PROCEDURAT PËRKATËSE30. administrimit kolektiv) plotëson formularin Regjistri i të drejtave të autorit është përkatës dhe ia paraqet ZSHDA-së, të elektronik dhe dokumentar, i krijuar për të shoqëruar me dokumentacionin e mbajtur të dhënat e të gjitha aplikimeve, nevojshëm në përputhje me kërkesat e regjistrimeve, depozitave, certifikimeve ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 “Për të dhe të çdo veprimi të ndërmarrë nga drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të
 18. 18. lidhura me të” dhe rregulloren e refuzimin apo çregjistrimin e bërë nga dhe të njoftojë me shkrim aplikantin përbrendshme të zyrës, si dhe çdo informacion subjektet dhe të pasqyruar në regjistrin e këtë refuzim.VII. CERTIFIKIMI DHEtjetër, të vlerësuar nga ZSHDA-ja të ZSHDA-së.38. Indeksimi i të dhënave në VENDOSJA E PULLAVE45. Certifikata evlefshëm, për veprën dhe të drejtat mbi regjistrin e së drejtës së autorit rrit por nuk lëshuar për regjistrimin e të drejtave tëtë.36. Klasifikimi administrativ dhe zë vendin e të dhënave përmbajtëse në autorit dhe vendosja e pullës së duhurindeksimi i regjistrit të së drejtës së autorit regjistrimin e mëparshëm.39. Dokumentet dëshmojnë regjistrimin e një të drejtebëhen, si më poshtë vijon:a) Regjistrimi i e paraqitura nga aplikantët për regjistrimin autori, që gëzon mbrojtje në mbështetje tësë drejtës së autorit dhe i të drejtave të e së drejtës së autorit dhe të të drejtave të ligjit nr.9380, datë 28. 4.2005 “Për tëlidhura me të. b) Regjistrimi i kontratave lidhura me të duhet të jenë origjinale ose drejtën e autorit dhe të drejtat e tjera tëdhe marrëveshjeve, që kanë objekt të kopje të noterizuara tëorigjinalit, të tri lidhura me të”.46. Certifikimi bëhet ngadrejtën e autorit dhe të drejtat e tjera të muajve të fundit.40. Deklaratat që struktura përgjegjëse e ZSHDA-së dhelidhura me të;c) Regjistrimi i agjencive të depozitohen nga autorët nga përfaqësuesit nënshkruhet nga drejtori i zyrës ndajadministrimit kolektiv të së drejtës së e tyre ligjorë apo titullarët e të drejtave, titullarëve të regjistruar të së drejtës sëautorit dhe të të drejtave të lidhura me të, duhet të jenë origjinale dhe të nënshkruara autorit, që dëshmojnë ndaj të tretëve tëtë licencuara, si dhe çdo informacion që nga vetë këto subjekte.41. Çdo kontratë drejtat e tyre të regjistruara.47. Certifikatakëto agjenci detyrohen të paraqesin në apo marrëveshje ndërmjet palëve, që ka për përmban të dhënat e bëra në aplikim, sëZSHDA.ç) Certifikimi i çdo të drejte të objekt të drejtën e autorit dhe të drejtat e bashku me numrin dhe datën eregjistruar dhe/ose i çdo kalimi të të tjera të lidhura me të, e cila për të qenë e regjistrimit.48. Data e regjistrimit të sëdrejtave, sipas kërkesave të ligjit nr.9380, vlefshme regjistrohet në ZSHDA, në drejtës së autorit është data kur aplikimidatë 28.4.2005 “Për të drejtën e autorit dhe mbështetje të ligjit nr.9380, datë 28.4.2005 dhe tarifa janë depozituar për regjistrim nëtë drejtat e tjera të lidhura me të”.d) “Për të drejtën e autorit dhe të drejtat e Zyrën Shqiptare të të Drejtave të Autorit.Depozitimi, sipas nenit 60/2 të ligjit tjera të lidhura me të”, duhet të jetënr.9380, datë 28.4.2005 “Për të drejtën e origjinale dhe e nënshkruar nga palët.42. Mbrojtja e te drejtave nepermjet kerkeseautorit dhe të drejtat e tjera të lidhura me Struktura përgjegjëse që shqyrton padise ,kushtet formale sipas kprc dhe lda .Shkruhet ne gjuhen shqipe dhe duhet tetë”.37. Në çdo rast të parashikuar në pikën aplikimin, dokumentacionin dhe të dhënat permbaje Gjykaten perpara se ciles36 të këtij vendimi, strukturat përgjegjëse e kërkuara në këtë kre, ka të drejtë të paraqitet kerkesa,emrin atesine vendbanimtë ZSHDA-së bëjnë indeksimin e të refuzojë regjistrimin e së drejtës së autorit vendqendrimm e paditesit dhe te tedhënave për çdo ndryshim të ndodhur, dhe e të drejtave të tjera të lidhura me të paditurit .Percaktimi i objektit te kerkese
 19. 19. padise ,Trajtimi i fakteve rrethanavedokumentave mjeteve te tjera provuese,.Kerkimin e paditesit dhe te dispozitesligjore ku ai pretendon ta mbeshtesekerkimet e tij .Vleren e padise ne rast seobjekti eshte i vlersueshem .Objektetkryesore qe duhet te dalin ne pah janeobjekti i padise dhe shkaku ligjor .Mbrojtaj e te drejtave nepermjetprocedimit penal kerkesa formale sipaskprp dhe lda .Kërkesa e të dëmtuaritakuzues1. Kërkesa për gjykim e tëdëmtuarit akuzues depozitohetnësekretarinë e gjykatës.Ajo është epavlefshme në qoftë se nuk përmban:a)gjeneralitetet e të dëmtuarit akuzues;b)gjeneralitetet e personit që akuzohet;c)emrin dhe mbiemrin e përfaqësuesit dheprokurën;ç) parashtrimin e arsyeve qëpërligjin kërkesën;d) nënshkrimin e tëdëmtuarit akuzues ose të përfaqësuesittëtij. 2. Kërkesa duhet t’i bëhet e njohurpersonit që i atribuohet vepra penale.

×