Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Triptico soberanía alimentaria_2012

708 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Triptico soberanía alimentaria_2012

  1. 1. PRESENTACIÓN: No mundo somos máis de 7000millóns de persoas, e producimos alimentospara 12000 millóns; máis de 1000 millónspasan fame. Ademáis o 75% dos agricultores Colaboran:no mundo están en risco de padecer fame. Acausa principal é a producción e distribuciónde alimentos, está suxeita o mercado global e II XORNADAS DEneoliberal, dominado pola búsqueda do SOBERANÍAbeneficio económico das grandesdistribuidoras de alimentos, tanto no Norte ALIMENTARIAcoma no Sur. Como consecuencia, avulnerabilidade dos dereitos das persoas. As xornadas englóbase dentro do Programa de Educación para o Desenvolvemento (EpD) de ESF - Galicia. 23, 24 e 25 de Novembro de 2012INSCRICIÓN: Salón de actos da R.U. Jesús Bal y Gay Información dispoñible no blogue e na páxinaA Inscrición pode realizarse a través do correo: Campus de Lugo web: lugo@galicia.isf.es http://esfgalicia.blogspot.com.es http://galicia.isf.es Inscrición e información:- Nome e apelidos. lugo@galicia.isf.es- DNI. Para calquera dúbida dirixirse a : Recoñecemento de 1 crédito de libre- Facultade ou escola á que se pertence (si se lugo@galicia.isf.es configuración (pendente de confirmación) pararealizan estudios universitrarios). para o alumnado do Campus de Lugo, excepto- Si se solicita ou non crédito de libre Subvenciona: Facultade Humanidades, E.U. Enfermería e E.U.configuración. RRLL.. Para ter acceso, o alumnado deberá- Inscrición en: cumprir as condicións descritas no apartado certificado de asistencia.II Xornadas de Soberanía Alimentaria Matrícula de balde.
  2. 2. Enxeñería Sen Fronteiras (ESF Galicia)organiza, en colaboración coa Universidade de Domingo, 25 de NovembroSantiago de Compostela e a Xunta de Galicia, a PROGRAMAsegunda edición das Xornadas de Soberanía MañáAlimentaria. Venres, 23 de Novembro A través destas xornadas, Enxeñería Sen - Posibles cambios e repercusións dun modeloFronteiras persegue mostrar ó alumnado unha Tarde alternativo de desenvolvemento.visión global das causas e consecuen-cias do - Restructuración do sistema alimentario dende aneoliberalismo nun mercado global. Tradúcense - Benvida e presentación das xornadas. perspectiva da agroecoloxía.en pobreza, desigualdade e vulnerabilidade dos -Precedentes históricos das relacións Norte-Sur; - Economía para o desenvolvemento.dereitos humáns no mundo. Propoñemos dende como se traducen estes feitos na pobreza.a perspectiva da agroecoloxía, conseguir un novo - Introducción a conceptos básicos da soberanía Tardemodelo de desenrolo, baseado na capacidade alimentaria.dos pobos en definir as súas políticas agroali- - Comercio xusto e responsable.mentarias, co obxetivo dun desenvolvemento Sábado, 24 de Novembro - Canles cortos de comercialización, distribuciónsostible e seguridade alimentaria. e consumo. Móstrarase ademáis a importancia de Mañá - Movimientos sociais, asociacionismo e redes depor a tecnoloxía e a enxeñería ó servizo do consumo responsable.desenvolvemento humano, entendéndoas e - Modelo de desenvolvemento actual.aplicándoas dentro do entorno cultural, político, - Bases do modelo global e politicas CERTIFICADO DE ASISTENCIAsocial, económico e ambiental en que se neoliberalistas.empregan. - Distribución e comercialización alimentaria. Asistencia mínima a un 90% das horas das xornadas e participación activa nas mesmasDuración das xornadas: 30 horas. Tarde para ter dereito a un certificado que será emitidoDatas: 23, 24 e 25 de Novembro. pola USC. O alumnado deberá realizar unLugar: Salón de Actos da Residencia Universitaria - Modelo de desenvolvemento alternativo dende traballo ó longo das xornadas, que se avaliaránJesús Bal y Gay, Campus Lugo. a perspectiva da agroecoloxía. xunto coa participación activa no mesmo paraDestinatarios: Comunidade universitaria e todas - Impacto dos transxénicos, deforestación e falta poder recibir este certificado de asistencia.as persoas interesadas na Soberanía Alimentaria. biodiversidade. Prazas limitadas.Data límite de inscrición: Mércores, 21 de Data límite de inscrición: Mércores 21 deNovembro. Novembro de 2012.

×