Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016

1,567 views

Published on

EMPREGO: Praza de representante país Honduras de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia 2016

Published in: Government & Nonprofit
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Plaza expatriado centroamerica_esf_galicia_2016

  1. 1. CONVOCATORIA PRAZA DE REPRESENTANTE PA S ENÍ HONDURAS ENXE ER A SEN FRONTEIRAS GALICIA (ESF GALICIA)Ñ Í convoca a selecci n dunhaó persoa representante pa s en Honduras que faga o seguimento dos seus programas deí Dereito Auga e Desenvolvemento Rural en Honduras.á CONTEXTO DA OFERTA DE EMPREGO ESF Galicia unha asociaci n independente, sen nimo de lucro, baseada no voluntariado, queé ó á busca construir unha sociedade mundial xusta e solidaria mediante a cooperaci n para oó desenvolvemento e po endo a tecnolox a ao servizo do desenvolvemento humano.ñ í ESF Galicia require incorporar unha persoa como representante no pa s, con experiencia ení cooperaci n internacional para o desenvolvemento, para dar asistencia en terreo aosó proxectos que est a executar en Honduras e facer de enlace coas organizaci ns sociasá ó locais e outros axentes de desenvolvemento na zona. ESF Galicia traballa en Honduras desde o ano 2007 con actividades de identificaci n e desdeó mediados de 2008 estableceuse no sur do pa s (Golfo de Fonseca) executando a parte hondure a doí ñ Programa de Reducci n da vulnerabilidade en reas empobrecidas, a trav s do acceso agua“ ó á é á potable, o saneamento e a xesti n sostible de recursos h dricos e do territorio con enfoque de cuncaó í hidrogr fica en Honduras, Nicaragua e O Salvador . Este programa, con diversas fases, prolongouseá ” at o 2013, traballando nos municipios de San Francisco de Coray e de Marcovia. Posteriormente, ené 2014, comenzouse o programa que se est a executar na actualidade, escalando as actividades doá programa anterior a toda a Mancomunidade de Municipios de NASMAR ( que Marcovia pertence),á traballando co persoal t cnico da propia Mancomunidade e tam n coa Asociaci n Hondure a deé é ó ñ Juntas de Agua y Saneamiento. Os elementos m is importantes do programa son:á • Xerar instrumentos de planificaci n dos recursos h dricos na rexi n do Golfo de Fonseca, aó í ó trav s de procesos participativos coas comunidades e administraci ns locais co fin deé ó establecer prioridades de actuaci n na xesti n h drica e territorial, as como as inversi ns aó ó í í ó realizar polas administraci ns locais e os actores de cooperaci n internacional presentes noó ó pa s.í • Promover procesos participativos de desenvolvemento comunitario en materia de auga e saneamento que garantan a viabilidade e sustentabilidade dos proxectos, fomentando a inclusi n da poboaci n, con especial nfase nas mulleres, nos espazos de decisi n, eó ó é ó posibilitando que sexa os titulares de dereitos os protagonistas do seu propio desenvolvemento. • Realizar obras de abastecemento, saneamento e boas pr cticas para a conservaci n dosá ó recursos h dricos en base a ferramentas de planificaci n locais e s xeradas polo propioí ó á plan, cun enfoque de innovaci n e de tecnolox as apropiadas.ó í • Realizar procesos de capacitaci n, sensibilizaci n e incidencia de boas pr cticas para aó ó á xesti n dos recursos h dricos e oó í Dereito Humano Augaá . Por outra banda, no ano 2010 ESF Galicia comezou a traballar no segundo gran programa que está activo na actualidade no pa s: o deí desenvolvemento rural e soberan a alimentaria no surí Honduras. A organizaci n socia hondure a de referencia neste programa o Comit para laó ñ é é Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), pero participan tam n outros axentes hondure os e espa ois (universidades como a de A Coru a ou a Universidadeé ñ ñ ñ Nacional Aut noma de Honduras, centros de investigaci n como a Misi n Biol xica de Galicia doó ó ó ó CSIC, e outras ONGD como Amigos de la Tierra Espa a ou VSF Justicia Alimentaria Global). Noñ programa se traballa en varios niveis, tanto directamente con familias labregas ou pescadoras, como con grupos organizados (cooperativas, grupos de mulleres, caixas rurais...) e tam n en mesas deé coordinaci n a nivel cunca hidrogr fica, municipal, rexional ou estatal (mesas de Seguridadeó á Alimentaria, comit s de cunca hidrogr fica, etc.). O programa contempla unha serie de actuaci nsé á ó coas que se pretende fortalecer e diversificar sistemas de producci n familiar para que sexanó sustentables, implementar medidas para a conservaci n dos recursos naturais, fortalecer asó capacidades de incidencia dos actores locais na reducci n de riscos do territorio (que afectaó
  2. 2. especialmente a esta zona, sobre todo as secas) e a xesti n dos recursos naturais con enfoque deó cunca hidrogr fica, e sensibilizar e capacitar poboaci n sobre a conservaci n e acceso equitativo eá á ó ó sustentable aos recursos naturais con enfoque de x nero.é FUNCI NSÓ • Realiza-lo seguimento t cnico e econ mico en terreo das actuacié ó nsó que ESF Galicia leve a cabo na zona. Elaboraci n de informes e sistematizaci n das actuaci ns realizadas.ó ó ó • Exercer de representante de ESF Galicia en Honduras coa poboaci n beneficiaria,ó autoridades locais, nacionais e internacionais, financiadores e demais axentes de desenvolvemento presentes nas zonas de intervenci n.ó • Ser responsable do mantemento da sede de ESF Galicia en San Lorenzo, Honduras. • Traballar en coordinaci n cos socios locais e outras organizaci ns locais que esteanó ó implicadas nos proxectos. Elaboraci n de plans de traballo e supervisi n.ó ó • Realizaci n de capacitaci ns a comunidades e t cnicos locais sobre a xesti n dos recursosó ó é ó h dricos, recursos naturais e outros temas que se consideren de inter s.í é • Apoiar e promover outras actividades que se realicen en Honduras e en Espa a. Far oñ á seguimento e apoio das personas voluntarias ou en pr cticas deá ESF Galicia que se desplacen zona e participar tam n en actividades de sensibilizaci n e incidencia,á á é ó informando sobre a situaci n do pa s e os proxectos a trav s das canles de ESF e outras queó í é puideran existir. • Manter un fluxo axeitado de informaci n conó ESF Galicia e coordinarse no traballo coas persoas voluntarias dos grupos responsabeis en Galicia dos proxectos en execuci n e coasó persoas contratadas en sede que dan apoio aos grupos. • Buscar sinerxías e coordinaci n, tanto cos socios locais como con outros axentes, apoiandoó ademais na identificaci n e formulaci n de novos programas.ó ó • Colaborar estreitamente coa Coordinadora de ONGD espa olas en Honduras.ñ • Coordinar o traballo do persoal de apoio administrativo de ESF en Honduras. PERFIL Requisitos Formaci n/co ecementos requeridosó ñ • Formaci n espec fica en temas relacionados coa xesti n dos recursos naturaó í ó is, xesti n deó recursos h dricos, ordenamento territorial e/ou desenvolvemento rural (a valorarí especialidades na titulaci n, proxectos fin de carreira, traballos de investigaci n, materias,ó ó cursos, etc.). • Formaci n en cooperaci n internacional para o desenvolvemento.ó ó • Co ecemento de ofim tica a nivel de usuario.ñ á Experiencia previa • Experiencia en terreo en Am rica Central ou Sudam rica en xesti n, administraci n eé é ó ó seguemento de proxectos de polo menos un dos seguintes mbitos: fortalecementoá institucional e de capacidades locais; transferencia tecnol xica; ordenamento territorial;ó desenvolvemento rural ou abastecemento de auga potable e saneamento • Experiencia en coordinaci n de equipos, traballo en equipo e iniciativa.ó Habilidades persoais requeridas • Flexibilidade e capacidade de adaptaci n ao cambio e a contextos culturais diversos.ó • Capacidade de xesti n e coordinaci n de equipos e de traballo en equipo.ó ó • Capacidade de planificaci n e organizaci n.ó ó • Capacidade de comunicaci n, escoita e negociaci n.ó ó • Iniciativa e autonom a.í Outros
  3. 3. • Dispo ibilidadeñ para viaxar (Honduras, Galicia) e para residencia en Honduras. • Permiso de conducir B. • Castel n fluido e gá alego medio a nivel comprensi n oral e lectoraó • Dispo ibilidade para realizar entrevista en persoa se se supera o proceso de selecci n previoñ ó (entre o 29 de marzo e o 5 de abril) • Dispo ibilidade para incorporarse ao traballo en A Coru a o 2 de maio de 2016 e viaxe añ ñ Honduras a mediados de maio. Valorarase: • Experiencia en voluntariado, especialmente en ESF Galicia u outras organizaci ns queó act en en l neas de traballo similares.ú í • Experiencia de traballo en Honduras, espec ficamente no Golfo de Fonseca.í • Formaci n espec fica en Educaci n para o Desenvolvemento, Dereitos Humanos,ó í ó enfoque de equidade de x neroé e novas masculinidades, dereito humano auga, soberan aá í alimentaria, agroecolox a e/ou multiculturalidade e interculturalidade.í • Co ecemento da forma de traballo de ESF Galicia e identificaci n cos seus valores.ñ ó • Formaci n e experiencia de traballo sobre software libre e ferramentas de comunicaci n 2.0ó ó • Idioma Galego avanzado na escrita e na fala. CONDICI NS LABORAISÓ • O posto de traballo a tempo completo, e localizarase na oficina de ESF Galicia en Sané Lorenzo, Honduras, con desplazamentos frecuentes rea rural dos municipios de Elá á Triunfo, Marcovia, Nacaome, Amapala e San Lorenzo, as como s cidades de Tegucigalpa eí á Choluteca. • Ser n realizadas xornadas de formaci n en Galicia polo menos d as semanas ao ano ondeá ó ú tam n se far n reuni ns presenciais de coordinaci n.é á ó ó • O traballo ser supervisado polas persoas que, dentro da Xunta Directiva son responsabeisá dos proxectos que est n en execuci n (presidencia e vogal a de Programas Internacionaisá ó í de Cooperaci n para o Desenvolvemento), e coordin ndose coas persoas t cnicas de sede.ó á é • Data de incorporaci n: 2 de maio de 2016 en sede (A Coru a) e a partir de mediados deó ñ maio en Honduras para facer o traspaso coa persoa sa nte durante un mes e medio.í • Duraci n: per odo inicial de 6 meses de proba con posibilidade de contrato indefinidoó í posterior. • Soldo seg n convenio, incl e seguro m dico en terreo e un viaxe internacional ao ano.ú ú é CONTACTO As persoas interesadas poden enviar por correo-e unha carta de motivaci nó e o seu curriculum vitae en formato pdf (non se ter n en conta as candidaturas que non env en esta documentaci n) a:á í ó info@galicia.isf.es Indicar no asunto a referencia da plaza que se optaá : REPRESENTANTE PA S HONDURAS.Í IMPORTANTE: todos os requisitos deben quedar referidos na carta de motivaci n ou no CV, se nonó é as automaticamente quedar exclu da a candidatura.í á í Tras o proceso de selecci n se contactar v a correo-e para avisar sobre a selecci n ou non para aó á í ó fase de entrevistas persoais. Para m is informaci n contactar coná ó info@galicia.isf.es, e tam n ené http://esfgalicia.blogspot.com.es/ e http://esfhonduras.blogspot.com.es/, ou na nosa oficina de A Coru a na Escola de Enxe er a deñ ñ í Cami os, Canais e Portos, Campus de Elvi a s/n, tfno 981 167 000 ext. 1479ñ ñ DATA L MITE PARA ENVIAR O CV: 13 de marzo de 2016 s 23:59Í á

×