Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Curs direcció de grups i reunions novembre 2010

501 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Curs direcció de grups i reunions novembre 2010

  1. 1. ESCOLA DE FORMACIÓ XAVIER soto
  2. 2. A QUANTESA QUANTES REUNIONS VAS CADAREUNIONS VAS CADA SETMANA?SETMANA? Avalua la darrera reunió que has tingut ...Avalua la darrera reunió que has tingut ...
  3. 3. 1.1. Es va fixar la data i el lloc amb cap criteri?Es va fixar la data i el lloc amb cap criteri? 2.2. Hi havia preparació prèvia de la reunió?Hi havia preparació prèvia de la reunió? 3.3. Hi havia documentació de la reunió?Hi havia documentació de la reunió? 4.4. Hi havia un guió del desenvolupament de laHi havia un guió del desenvolupament de la reunió?reunió? 5.5. Es van fixar objectius concrets per a la reunió?Es van fixar objectius concrets per a la reunió? 6.6. Es va començar i acabar a l’hora prevista?Es va començar i acabar a l’hora prevista? 7.7. Es va establir cap pla per executar els acords?Es va establir cap pla per executar els acords? 8.8. Es van establir els mitjans, programes, etc..Es van establir els mitjans, programes, etc.. d’aquests plans?d’aquests plans? 9.9. Es van designar les persones responsables deEs van designar les persones responsables de l’execució dels plans?l’execució dels plans? 10.10. Es va avaluar formalment la reunió?Es va avaluar formalment la reunió?
  4. 4. SI LES 10 PREGUNTESSI LES 10 PREGUNTES T’HAN SONATT’HAN SONAT ESTRANYESESTRANYES ... et proposem ...... et proposem ...
  5. 5. ESCOLA DE FORMACIÓ XAVIER soto CURS de DIRECCIÓCURS de DIRECCIÓ de GRUPS ide GRUPS i REUNIONSREUNIONS per Estela Gutiérrez i F. Xavier Marínper Estela Gutiérrez i F. Xavier Marín
  6. 6. INSCRIU-TE: www.escolaxaviersoto.org administracio@escolaxaviersoto.org Tel: 93 474 24 30 – Fax: 93 474 50 99XAVIER ESCOLADEFORMACIÓ soto APRÈN AMBAPRÈN AMB ESTELA GUTIÉRREZESTELA GUTIÉRREZ  Llicenciada en Dret, UAB.Llicenciada en Dret, UAB.  Màster en Prevenció deMàster en Prevenció de Riscos Laborals, UPC.Riscos Laborals, UPC.  Tècnica d'Auditoria InternaTècnica d'Auditoria Interna pels Serveis de Prevenció depels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals a les Admin.Riscos Laborals a les Admin. Públiques, UPC.Públiques, UPC.  Actualment cursant doctoratActualment cursant doctorat en dret públic, UAB.en dret públic, UAB.  Formadora de l'Escola XavierFormadora de l'Escola Xavier SotoSoto
  7. 7. INSCRIU-TE: www.escolaxaviersoto.org administracio@escolaxaviersoto.org Tel: 93 474 24 30 – Fax: 93 474 50 99XAVIER ESCOLADEFORMACIÓ soto APRÈN AMBAPRÈN AMB F. XAVIER MARÍNF. XAVIER MARÍN  Director de l‘Escola deDirector de l‘Escola de Formació Xavier Soto, des deFormació Xavier Soto, des de la seva fundació (2001-2010).la seva fundació (2001-2010).  Conseller Nacional del PSC.Conseller Nacional del PSC.  Màster en Lideratge PolíticMàster en Lideratge Polític (UAB).(UAB).  Màster en Polítiques PúbliquesMàster en Polítiques Públiques (UPF).(UPF).  Diplomat en Seguretat PúblicaDiplomat en Seguretat Pública (UAB).(UAB).
  8. 8. INSCRIU-TE: www.escolaxaviersoto.org administracio@escolaxaviersoto.org Tel: 93 474 24 30 – Fax: 93 474 50 99XAVIER ESCOLADEFORMACIÓ soto CURS deCURS de DIRECCIÓ de GRUPS iDIRECCIÓ de GRUPS i REUNIONSREUNIONS DIES: 10, 17 i 24 de NOVEMBREDIES: 10, 17 i 24 de NOVEMBRE.. HORARI: De 18:30 a 20:30HORARI: De 18:30 a 20:30 LLOC: ESCOLA XAVIER SOTOLLOC: ESCOLA XAVIER SOTO MATRÍCULA:MATRÍCULA: TRUCANT AL 93 474 24 30TRUCANT AL 93 474 24 30 FENT CLIC AQUÍ.FENT CLIC AQUÍ.

×