Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Documentació esquitx 2015 2016

152 views

Published on

Documents necessaris

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Documentació esquitx 2015 2016

  1. 1. Col·legi SANTA CATERINA DE SIENA - ESQUITX llar d’infants FUNDACIÓ DOMINIQUES DE L’ENSENYAMENT Centre concertat pel Departament d’Ensenyament Plaça de la Catedral, 3 - 08500 VIC - C/ Sant Antoni M. Claret, 1 Telf. 93.883.25.52 www.escolasantacaterina.net DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER A LA SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ D’ALUMNES ● Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud per les set escoles bressol que han subscrit aquest acord, en la qual es poden fer constar els diversos centres municipals i privats escrits per ordre de preferència. ● S’ha de presentar al centre demanat en primer lloc. Acompanyar-la dels següents Documents - Original i fotocòpia del Llibre de Família: on figuren els pares i on figura el fill/a. - Original i fotocòpia del D.N.I. dels pares o tutors. - Original i fotocòpia del Carnet de Vacunacions i targeta sanitària. - Quan l’adreça que figura en el DNI no coincideix amb la de la sol·licitud, cal presentar la còpia del certificat de convivència de qui tingui la pàtria potestat o la tutela de l’alumne. - Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació. Ser beneficiari de la renda mínima d’inserció. CAL PRESENTAR TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ DE PREINSCRIPCIÓ DEL 4 AL 15 DE MAIG DATES A RECORDAR - 26 de maig. Publicació de les llistes provisionals baremades. - 5 de juny. Publicació de les llistes definitives. FORMALITZACIÓ DE MATRÍCULA Del 8 al 12 de juny.
  2. 2. Us comunicarem el dia i hora que heu de venir quan surti la llista definitiva.

×