Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4 2 6 OrientacióN Selectividad 09 10

839 views

Published on

 • Be the first to comment

4 2 6 OrientacióN Selectividad 09 10

 1. 1. SELECTIVITAT 2009-2010 C/ San Rafael, 25 46701-Gandia Tfno. 962 965 096 [email_address] www.escolapiasgandia.es SELECTIVITAT 2009-2010 COLEGIO ESCOLAPIAS GANDIA
 2. 2. SELECTIVITAT Real Decret 1892/2008, de 14 de novembre, pel que es regulen les condicions per a l’accés dels ensenyaments universitàris oficials de Grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles Calendari d’aplicació per a la nova prova: 2009-2010 SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 3. 3. ASSIGNATURES SEGONS MODALITATS SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es <ul><li>Castellà: Habilitats comunicatives </li></ul>OPTATIVA <ul><li>Dibuix Tècnic II o Química </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Matemàtiques II </li></ul><ul><li>Mates ACSS II </li></ul><ul><li>Geografia o Literatura univesal </li></ul><ul><li>Economia de l’empresa o Història de l’Art </li></ul>CIENTÍFIC-TÈCNIC CCSS <ul><li>Biologia </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>CCTM o Física </li></ul><ul><li>Llatí II </li></ul><ul><li>Grec II o Geografia o Literatura universal </li></ul><ul><li>Història de l’Art </li></ul><ul><li>Castellà: llengua i literatura </li></ul><ul><li>Valencià: llengua i literatura </li></ul><ul><li>Història d’Espanya </li></ul><ul><li>Llengua estrangera II: Anglés </li></ul><ul><li>Història de la Filosofia </li></ul><ul><li>Tutoria </li></ul>CC DE LA SALUT HUMANITATS COMUNS
 4. 4. PAU 2010: estructura en dos fases SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es Validesa: dos cursos Validesa: indefinida Matèries de Modalitat elegides per l’estudiant Matèries de Modalitat: 1 elegida per l’estudiant Ámbits disciplinars concrets relacionats amb els estudis Matèries comuns: 4 (3+1) Valora coneixements i capacitats Valora maduresa i destreses bàsiques Opcional Obligatòria ESPECÍFICA GENERAL
 5. 5. PAU 2010: fase general La qualificació de la fase general serà de la mitja aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es <ul><li>Matèria de Modalitat, a elegir per l’estudiant </li></ul><ul><li>Llengua cooficial </li></ul><ul><li>Llengua Estrangera II: alemany, francés, anglés, italià, portugués, a elegir per l’estudiant </li></ul><ul><li>Història d’Espanya / Història de la Filosofia, a elegir per l’estudiant </li></ul><ul><li>Comentari de Llengua castellana i literatura </li></ul>
 6. 6. PAU 2010: fase específica Es considerarà superada la matèria quan s’obtinga una qualificació igual o superior a 5 SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es <ul><li>A efectes d’organització de la prova, indicarà en la sol.licitud d’inscripció de la prova, les matèries de les quals s’examinarà </li></ul><ul><li>Cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les matèries de modalitat de segon de batxillerat, distinta a la matèria elegida en la fase general. </li></ul>MATÈRIES DE MODALITAT
 7. 7. PAU 2010: nota d’accés Fase general <ul><li>Mitjana aritmètica dels exercicis ≥ 4 (nota PAU) </li></ul><ul><li>Qualificació Fase General (40%)+ nota mitja Batxillerat (60%) </li></ul>Qualificació definitiva ≥ 5 Nota d’accés (validesa indifinida) UNIVERSITAT Titulacions oferta > demanda admissió “directa” SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 8. 8. PAU 2010: nota d’admissió Fase específica <ul><li>Cada matèria superada ≥ 5 </li></ul><ul><li>0,6*NMB + 0,4*CFG + a*M1 + b*M2 = nota ponderada </li></ul>M1,M2 = dos millors notes superades en la fase específica a,b = paràmetres de ponderació 0,1 a 0,2 Nota ponderada = nota d’admissió (validesa dos cursos) UNIVERSITAT Titulacions oferta < demanda admissió “ordenada” SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 9. 9. PAU 2010: admissió <ul><li>La nota d’admissió incorpora les qualificacions de la fase específica sols en el cas en què dites matèries estiguen adscrites a la rama de coneixement del Grau al que s’accedeix: les dues millors qualificacions. </li></ul><ul><li>El Ministeri pondera 0,1 per a totes les matèries de Modalitat adscrites a les 5 rames del coneixement </li></ul><ul><li>Les Universitats podran apujar fins a 0,2 el paràmetre de ponderació en aquelles matèries considerades més idònies per a seguir amb èxit els ensenyaments de Grau </li></ul><ul><li>Les Universitats hauran de publicar els valors dels dits paràmetres per a les matèries seleccionades a l’inici del curs </li></ul>SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 10. 10. PAU 2010: convocatòries <ul><li>Els estudiants podran presentar-se en successives convocatòries per millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica </li></ul><ul><li>Es considerá la qualificació obtinguda en la nova prova sempre que aquesta siga superior a l’anterior </li></ul>SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 11. 11. PAU 2010: valoració “a priori” <ul><li>Prova més flexible en estructura i exercicis </li></ul><ul><li>Proporciona una nota d’accés/admissió polivalent </li></ul><ul><li>Permet el canvi d’itinerari en la formació universitària </li></ul><ul><li>Valora maduresa acadèmica i destreses bàsiques </li></ul><ul><li>Valora adquisició de coneixements i capacitats </li></ul><ul><li>Orienta cap a matèries d’especial rellevància per a determinats estudis de Grau </li></ul>SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es
 12. 12. La nova prova d’accés Les ponderacions MÉS INFORMACIÓ SELECTIVITAT 2009-2010 Copyright Colegio Escolapias Gandia info@escolapiasgandia.es www.escolapiasgandia.es

×