Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
El gran tauró blancEl gran tauró blancNAIARANAIARA
On es troba el tauró blancOn es troba el tauró blancEls taurons blancs apareixen per totes les aigües del món , excepte en...
Característiques del tauró blancCaracterístiques del tauró blancEl tauró blanc pot fer una longitud de 5 a 8 m enEl tauró ...
AlimentacióAlimentacióEl tauró blanc s’ alimentaEl tauró blanc s’ alimentaprincipalment de pops, crancsprincipalment de po...
ReproduccióReproduccióEs reprodueixen en aigües temperades a la primavera o a l’Es reprodueixen en aigües temperades a la ...
CONCLUSIÓCONCLUSIÓ
GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓGRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El gran tauro blanc conferència

976 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

El gran tauro blanc conferència

  1. 1. El gran tauró blancEl gran tauró blancNAIARANAIARA
  2. 2. On es troba el tauró blancOn es troba el tauró blancEls taurons blancs apareixen per totes les aigües del món , excepte en les regionsfredes com el pol nord i el pol sud. Sobretot apareixen a Sudàfrica , Austràlia i el nord-estdel Oceà Pacífic. Frecuenten més les costes que no pas les aigües profundes.Aproximadament el 90 % del temps es troben en aigües de 5m a 500 m de profunditat
  3. 3. Característiques del tauró blancCaracterístiques del tauró blancEl tauró blanc pot fer una longitud de 5 a 8 m enEl tauró blanc pot fer una longitud de 5 a 8 m engeneral les femelles són més grans. Pesengeneral les femelles són més grans. Pesenunes 3,000 kg. El seu color és un gris clar en elunes 3,000 kg. El seu color és un gris clar en elpart de dalt i els costats i blanc a la partpart de dalt i els costats i blanc a la partinterior. La mossegada equival a 1,8 tonelades.interior. La mossegada equival a 1,8 tonelades.Durant l’atac la gola s’obre fins al punt que laDurant l’atac la gola s’obre fins al punt que laterma del cap es determa perquè la mandíbulaterma del cap es determa perquè la mandíbulaes desprèn del cap i es tanca amb una força dees desprèn del cap i es tanca amb una força de300 vegades superior d’una mandíbula300 vegades superior d’una mandíbulahumana. En total tenen 100 dents quehumana. En total tenen 100 dents querenoven infinitament. Són grans i triangularsrenoven infinitament. Són grans i triangularsen doble fila en forma de punta de fletxa. Laen doble fila en forma de punta de fletxa. Laseva boca sempre està entreoberta i l’aiguaseva boca sempre està entreoberta i l’aiguaentre i surt continuament per les brànquies sientre i surt continuament per les brànquies siaixò s’aturés el tauró s’ofegaria i s’enfonsariaaixò s’aturés el tauró s’ofegaria i s’enfonsaria
  4. 4. AlimentacióAlimentacióEl tauró blanc s’ alimentaEl tauró blanc s’ alimentaprincipalment de pops, crancsprincipalment de pops, crancsgrans, tonyines, altres taurons,grans, tonyines, altres taurons,rajada foques i altres mamífers.rajada foques i altres mamífers.També consumeixen carronyaTambé consumeixen carronyaespecialment cadàvers de balena aespecialment cadàvers de balena ala deriva. Solen ser solitaris en lala deriva. Solen ser solitaris en lacaça, la seva tàctica éscaça, la seva tàctica ésl’emboscada. Es situen a diversosl’emboscada. Es situen a diversosmetres sota la presa que neda en lametres sota la presa que neda en lasuperficie posant el color fosc delsuperficie posant el color fosc delseu dors com a camuflatge. Quanseu dors com a camuflatge. Quanarriba el moment d´atacar avancenarriba el moment d´atacar avancenràpidament cap amunt amb potentsràpidament cap amunt amb potentsmoviments de la cua i obren lesmoviments de la cua i obren lesmandíbules. No ataca a taurons demandíbules. No ataca a taurons dela seva espècie i tampoc sol atacarla seva espècie i tampoc sol atacarhumans; només ho fa quan eshumans; només ho fa quan espensen que són foques. Potpensen que són foques. Potdetectar una milionèsima part dedetectar una milionèsima part desang a l’aigua del mar.sang a l’aigua del mar.
  5. 5. ReproduccióReproduccióEs reprodueixen en aigües temperades a la primavera o a l’Es reprodueixen en aigües temperades a la primavera o a l’estiu. I son ovivípara. Els ous de 4 o fins a 14 estarán dins deestiu. I son ovivípara. Els ous de 4 o fins a 14 estarán dins delúter fin que eclosionen. Pot ser que els taurons més grants ilúter fin que eclosionen. Pot ser que els taurons més grants iforts es mengin els més petits dintre de l’ úter de la mare.forts es mengin els més petits dintre de l’ úter de la mare.Unes tres o quatre cries de 12cm de llarg i dents serrades sónUnes tres o quatre cries de 12cm de llarg i dents serrades sónles que auonsegueixen sortir i s’ allunyen immediatament deles que auonsegueixen sortir i s’ allunyen immediatament dela mare per evitar ser devorades creixen molt rapid 2m en ella mare per evitar ser devorades creixen molt rapid 2m en elprimer any les femelles no poden reproduir-se fins que noprimer any les femelles no poden reproduir-se fins que noentre 4,5 i 5m de llarg dels mascles als 3,8m de llarg. Laentre 4,5 i 5m de llarg dels mascles als 3,8m de llarg. Lamitgansa de una vida va entre els 5 i 30 anysmitgansa de una vida va entre els 5 i 30 anys
  6. 6. CONCLUSIÓCONCLUSIÓ
  7. 7. GRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓGRÀCIES PER LA VOSTRE ATENCIÓ

×