Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prova accés universitat. CFAM "La Pau " 4   La població a Es panya i Catalunya           Geografia  1. La p...
Prova accés universitat. CFAM "La Pau "     -  Les regions menys poblades es troben situades a l’interior: part   ...
Prova accés universitat. CFAM "La Pau "           -Població catalana              - Des de l’any 1...
Prova accés universitat. CFAM "La Pau "          L’ índex global de fecunditat (o índex sintètic de       ...
Prova accés universitat. CFAM "La Pau "                    Reducció forta en la població entre 65 -  ...
Prova accés universitat. CFAM "La Pau "  5. Les migracions interiors i exteriors  -  Concepte de migració.  -  El sal...
Prova accés universitat. CFAM "La Pau "  -  Conseqüències dels moviments migratoris.                  ...
Prova accés universitat. CFAM "La Pau "  -  Tipus de moviments mig ratoris.                     8
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Unitat 04 complet

740 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Unitat 04 complet

 1. 1. Prova accés universitat. CFAM "La Pau " 4 La població a Es panya i Catalunya Geografia 1. La població: conceptes bàsics i paraules clau - Concepte de cens i característiques. Distinció entre població de dret, població de fet i padró municipal. - Un cens és el recompte de la població d’un país en u n moment determinat que ens aporta molta informació sobre el volum de la població d’un lloc, la seva composició per sexes i per edats, estat civil, dimensió de la família,nivell d’estudis, professió, rendes de què disposa, etc. Es fan els anys acabats en 1. - El padró municipal és un registre local que comptab ilitza naixements, defuncions, canvis de residència , la nacionalitat, l’estat civil,el nivell d’instrucció i la professió en l’àmbit municipal. S’actualitza constantment. - La població de dret és la suma de les persones residents presents i absents en un municipi en el moment censal. - La població de fet és la suma de les persones residents presents i dels transeünts d’un municipi en el moment censal. 2. La distribució territorial de la població - Una distribució desigual a Espanya. - El volum de la població espanyola (47 milions d’habitants), en comparació a les xifres dels països de l’entorn europeu, és considerable però la densitat (91 habitants per Km 2 ) és menor, per la qual cosa Espanya és poc poblada . Amb tot, la densitat mitjana és un valor poc significatiu,perquè la població espanyola es reparteix de manera molt desigual. - Les regions més poblades són les situades al costat de les costes i a les valls adjacents: Barcelona i àrea metropolitana,València , Alacant-Elx-Múrcia, Sevilla -Cadis- Màlaga -Granada, Guipúscoa -Biscaia -Cantàbria, Gijón-Oviedo i la Corunya -Vigo. També les Illes Balears i les Illes Canàries. Com a excepció, a l’interior de la Península hi destaca Madrid, la ciutat més gran d’Espanya que s’estén cap a Toledo i Guadalajara. També cal assenyalar Saragossa i Valladolid. 1
 2. 2. Prova accés universitat. CFAM "La Pau " - Les regions menys poblades es troben situades a l’interior: part de les dues Castelles, de la Comunitat d’Aragó, d’Extremadura i de Galícia. - La distribució de la població cat alana. - La població catalana (7,5 milions) es distribueix de manera desigual al territori, la qual es concentra majoritàriament a Barcelona i la seva àrea metropolitana (el 74 % viu a la província de Barcelona). - La densitat de la població de Catalunya és elevada (224 h/km 2 ), tot i que hi ha moltes diferències entre les comarques. La densitat de Barcelona (16.000 h/km 2 ) és la més alta del món.  Les comarques més poblades estan situades a la façana marítima que va des del Maresme fins el Tarragonès,i a les c omarques del Vallès Oriental i del Vallès Occidental.  Les comarques menys poblades són situades a l’interior de Catalunya i al Pirineu lleidatà. 3. El moviment natural de la població - Conceptes: natalitat, m ortalitat, creixement vegetatiu i fecunditat.  La taxa de natalitat indica el nombre de nascuts vius durant un any per cada mil habitants duna població concreta. La fórmula utilitzada per al seu càlcul és la següent: Taxa de natalitat = ( Nombre de naixements en un any / Població total ) x 1000 -Població espanyola -Des del començament del segle XX fins el 1990 la població espanyola ve d efinida per uns índexs de fecunditat més baixos d’Europa i un envelliment progressiu de la població. A partir del canvi de segle hi va haver un repunt de la natalitat, degut a l’arribada a l’edat fèrtil de les dones nascudes en els anys de fort creixement demogràfic, com també per l’arribada massiva d’immigrants estrangers joves. A causa de la crisi econòmica, però, que disminuirà el nombre d’immigrants a més d’afegir l’entrada a les edats fecundes de generacions amb poques dones, els estudis auguren una r educció de la població espanyola. 2
 3. 3. Prova accés universitat. CFAM "La Pau " -Població catalana - Des de l’any 1996 hi ha hagut un cicle alcista de la natalitat a causa dels fills dels qui van néixer durant els anys de gran creixement demogràfic. Aquest cicle alcista sembla que s’està esgota nt, perquè entraran en edat de tenir fills generacions menys nombroses, i la crisi econòmica reduirà la immigració.  La taxa de mortalitat indica el nombre de defuncions duna població concreta per cada mil habitants, durant un any. La fórmula utilitzada per al seu càlcul és la següent: Taxa de natalitat = ( Nombre de defuncions en un any / Població total ) x 1000 - Població espanyola - Al llarg del segle XX, la mortalitat a Espanya ha caigut a causa del descens important de la mortalitat infantil i de l’augment de l’esperança de vida. A partir de 1985 es va registrar un augment lleuger de defuncions, a causa de l’envelliment progressiu de la població. Les causes principals de mort són les malalties cardiovasculars (+ 45anys)i els accidents de trànsit i la sida (15 -44 anys). La taxa de mortalitat infantil és molt baixa. - Població catalana - La taxa de mortalitat és baixa mentre que l’esperança de vida augmenta.  La taxa de creixement natural (o vegetatiu) és la diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions duna població. La fórmula utilitzada per al seu càlcul és la següent: Taxa de creixement natural = (Taxa de natalitat – Taxa de mortalitat) - Les previsions de l’Institut Nacional d’Estadística indiquen que la població e spanyola podria arribar a un creixement vegetatiu per sota de l’1 ‰ el 2017.  La taxa de fecunditat general és la relació entre el total de naixements durant un any i la població femenina en edat fèrtil. La fórmula utilitzada per als seu càlcul és la següent: Taxa de fecunditatl = (Total de naixements en un any/ Població femenina entre 15-49 anys) x 1000 3
 4. 4. Prova accés universitat. CFAM "La Pau "  L’ índex global de fecunditat (o índex sintètic de fecunditat ) indica el terme mitjà de fills que una dona tindria si visqués fins a la fi de la seva edat reproductiva i tingués fills dacord a la taxa de fertilitat per a cada grup dedat. Una taxa de fecunditat de 2,1 fills per dona és considerada, teòricament, com a taxa de reemplaçament poblacional, ja que permet estabilitat en la població total duna regió o país. ISF = ( taxes de fecunditat específica) x 1000 4. L’estructura de la població - La piràmide d’edats  Una piràmide de població és la gràfica que representa lestructura segons sexe i edat duna població. És tracta duna gràfica de barres horitzontals doble.  A leix vertical (Y) es representen els intervals o grups dedat (normalment en intervals de 5 anys).  A leix horitzontal (X) el percentatge de la població de cada grup (corresponent el 100% a la població total). A l’esquerra s’hi situen els valors de la població masculina,i a la dreta, els de la femenina. - La piràmide d’edats d’Espanya  El tipus de piràmid e d’Espanya és contractiva, és a dir, pròpia de països econòmicament desenvolupats,i es caracteritza per una natalitat baixa i una esperança llarga de vida. La piràmide d’Espanya el 2008 presenta les característiques següents:  Un estrenyiment dels primers esglaons de la piràmide a causa d’una disminució notable de la natalitat a partir de 1979.  Un eixamplament notable en edats compreses entre els 30 i els 39 anys: població espanyola nascuda a l’etapa de creixement demogràfic (1969 -1978) + població immigrant .  Esglaons superiors es desenvolupen en altura i en altitud: un percentatge elevat de població viu molts anys. 4
 5. 5. Prova accés universitat. CFAM "La Pau " Reducció forta en la població entre 65 -  69 anys, derivada de la Guerra Civil i de la immediata postguerra.  El nombre de naixements ha estat l’habitual (+homes que dones) però el percentatge total és superior a les dones (50,6%) en contraposició als homes (49,4 %).  La baixa natalitat i l’augment de l’esperança de vida provoca un procés d’envelliment de la població espanyola,la qual cosa planteja interrogants relacionats amb el manteniment de les pensions i la disponibilitats de serveis socials i sanitaris suficients. - La piràmide d’edats de Catalunya  La piràmide de població catalana mostra de manera general una natalitat baixa i una esperança de vida elevada.  Una lleugera ampliació de la base de la piràmide, que suposa un augment dels naixements en part per la migració procedent de l’estranger.  Un augment de l’amplada de la cúspide pel continu ascens de l’esperança de vida. 5
 6. 6. Prova accés universitat. CFAM "La Pau " 5. Les migracions interiors i exteriors - Concepte de migració. - El saldo migratori. - Causes dels moviments migratoris. 6
 7. 7. Prova accés universitat. CFAM "La Pau " - Conseqüències dels moviments migratoris. 7
 8. 8. Prova accés universitat. CFAM "La Pau " - Tipus de moviments mig ratoris. 8

×