Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada portes obertes 2013

3,944 views

Published on

Jornada de portes obertes. Escola Bufalà 2013

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada portes obertes 2013

 1. 1. SIGUEU MOLT BENVINGUTS i BENVINGUDES A L’ESCOLA BUFALÀ BADALONA
 2. 2. ETAPES EDUCATIVES 1r CICLE de 0 a 3 anys Educació    2n CICLE de 3 a 6 anys Infantil    1r CICLE de 6 a 8 anys  2n CICLE de 8 a 10 anys Educació Primària  3r CICLE de 10 a 12 anys Educació Obligatòria 1r CICLE de 12 a 14 anys Educació secundària 2n CICLE de 14 a 16 anys
 3. 3. DADES DE L’ESCOLAC/ Molí de la Torre 98-10008915 BadalonaTel/Fax 93 465 17 25a8061348@xtec.cathttp://www.xtec.cat/ceipbufala/ ZONA 5
 4. 4. EQUIPAMENTS Espais amplis i ben il·luminats. Aules específiques de psicomotricitat, gimnàs i informàtica. Patis per a l’educació infantil amb sorral. Patis amb pistes esportives per a l’educació primària. Biblioteca. Hort escolar. Horari escolar Matí de 9 a 12.30h Tarda de 15 a 16.30h
 5. 5. PROJECTES D’ESCOLA PLA D’ACCIÓ TUTORIAL PLA LECTOR LLENGUA ANGLESA TREBALL PER PROJECTES REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL SOCIALITZAT PLA DE CONSUM DE FRUITA
 6. 6. ACCIÓ TUTORIAL  ASSEMBLEA  CONVIVÈNCIA I RESPECTE AMB L’ENTORN  TREBALL DE LES EMOCIONS  RESOLUCIÓ DE CONFLICTES  HABILITATS SOCIALS
 7. 7. HÀBITS Autonomia personal Higiene i salut Treball Ordre Convivència Responsabilitat Participació Col·laboració…
 8. 8. PLA LECTOR  Impuls de la lectura a totes les àrees com a eina d’aprenentatge.  Projecte contes a Ed. Infantil.  Préstec de llibres de biblioteca des de P5 (en Català, Castellà, Anglès).  Lectura col·lectiva de llibres (un en català i un en castellà a 3r, 4t i 5è, més un altre en anglès a 6è).
 9. 9. PROJECTE CONTES Introduir la lectura a través de la interpretació d’imatges i petits textos escrits. Treballar la comprensió lectora de forma interdisciplinària: llenguatge escrit, verbal, musical, artístic…
 10. 10. PROJECTE LLENGUA ANGLESA Inici de l’aprenentatge a P3 Fomentar el gust per conèixer i parlar altres llengües i manifestar respecte per la diversitat lingüística i cultural.
 11. 11. PROJECTE LLENGUA ANGLESA Integrar laprenentatge de langlès en altres àrees del currículum.  Ed. Infantil: Hàbits i rutines, psicomotricitat.  Ed. Primària:  CI: hàbits i rutines, Taller de plàstica.  CM i CS: parts de les àrees de Matemàtiques i Coneixement del medi.
 12. 12. TREBALL PER PROJECTESMetodologia que fomenta la construcció del propiconeixement i parteix dels interessos dels/lesalumnes:  Formulació de preguntes  Reflexió sobre el propi saber  Recerca de nous coneixements  Exposició de les informacions trobades...
 13. 13. REUTILITZACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL SOCIALITZATFomentar actituds i valors que giren al voltant delreciclatge i el respecte pel medi ambient i compartir,respectar i responsabilitzar-se dels llibres i materials. El material escolar, tant fungible com no fungible (diccionaris, pintures colors, fulls, compassos, etc...).
 14. 14. PLA DE CONSUM DE FRUITASalut , tenim perDins del marc de l’Educació per laobjectiu promoure l’ensenyament de la nutrició i alimentació.  Recomanació d’esmorzar fruita els dimecres.  Adherits al programa de pla de consum de fruites i verdures a les escoles, promogut per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.
 15. 15. FESTES I ACTIVITATS
 16. 16. FESTES I ACTIVITATS
 17. 17. FESTES I ACTIVITATS
 18. 18. SORTIDES I COLÒNIES RELACIONADES AMB EL CURRÍCULUM. AL LLARG DEL CURS ESCOLAR, TANT DINS COM FORA DEL CENTRE. APROVADES PEL CONSELL ESCOLAR. COLÒNIES AL FINAL DE CADA CICLE. (P5, 2n, 4t, 6è)
 19. 19. MENJADOR ESCOLAR Cuina pròpia Horari d’atenció a les famílies (encarregada del menjador): 9h a 9:30h. Migdiada P3: 1r i 2n trimestre. Tallers. Estudi a partir de 3r primària.
 20. 20. L’ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES: AMPAORGANITZA: Acollida matinal de 8 a 9 h. Activitats extraescolars i ludoteca de 16:30 a 18h. Festes populars. Casal d’estiu.ACTIVITATS PER A MARES I PARES: Xerrades de formació i sortides de lleure.HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC: Dimarts de 16:45 a 17:45
 21. 21. CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ1. Difusió de l’oferta inicial (7 de març)2. Presentació de sol·licitud (11 al 22 de març)3. Publicació llistes provisionals baremades (11 d’abril)4. Sorteig ordenació de les sol·licituds (12 d’abril)5. Reclamacions a les llistes baremades (12 al 16 d’abril)6. Publicació llistes baremades un cop resoltes les reclamacions (22 d’abril)7. Publicació oferta definitiva (17 de maig)8. Publicació llistes alumnat admès (24 de maig)9. Període de matriculació al centre assignat (10 al 14 de juny)
 22. 22. Criteris de baremacióCRITERIS GENERALS DE BAREMACIÓ40 punts - Existència de germans/es matriculats/des en el centre. - Pares/mares o tutors/es que treballen al centre en el moment que es presenta la preinscripció. - Germà/na escolaritzat/da en un centre públic adscrit. PROXIMITAT DE DOMICILI.30 punts -Domicili dins l’àrea d’influència.20 punts -Domicili laboral dels pares/mares dins la zona d’influència.10 punts -Domicili en el municipi.10 punts RENDA PER CÀPITA ANUAL DE LA UNITAT FAMILIAR. Beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció.10 punts DISMINUCIÓ igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare o mare, tutor o tutora, un germà o germana.CRITERIS COMPLEMENTARIS (en cas d’empat)15 punts Família NOMBROSA o MONOPARENTAL.10 punts MALALTIA CRÒNICA de l’alumne/a del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.5 punts Si l’alumne/a que es preinscriu ha tingut pare/mare, tutor/a o germans/es escolaritzats/des a l’escola on es presenta la
 23. 23. Documentació identificativaSol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevolcentre educatiu, a l’Ajuntament, OME, als Serveis Territorials delDepartament d’Educació i a la web: www.gencat.cat/preinscripció.Cal presentar una única sol·licitud al centre demanat en primer lloc o al’OME.Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (del pare, la mare oel tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta elNIE si es tracta de persones estrangeres.Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l’alumne/a.Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, sis’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestacióeconòmica de renda mínima d’inserció).
 24. 24. Documentació acreditativa del domicili familiar. Acreditat amb DNIo padró on consti l’alumne amb la persona sol·licitant.Documentació acreditativa del lloc de treball (còpia del contractelaboral o d’un certificat emès per l’empresa) si aquest és el ques’al·lega a efectes de proximitat.Existència de germans/es escolaritzats al centre educatiu o sipare/mare o tutor/a legal hi treballen: certificat del centre on estàescolaritzat. Contracte laboral o administratiu de 10 horessetmanals com a mínim.Original i fotocòpia del certificat de disminució igual o superior al33% expedit pels organismes oficials, si s’al·lega aquestacircumstància.
 25. 25. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o títol de famíliamonoparental vigent, si sal·lega aquesta condició.Informe mèdic emès per un/a metge del sistema públic de salut ocertificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a estàdiagnosticat/da d’una “malaltia crònica que afecta el seusistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs,” is’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastatsamb les còpies presentades.
 26. 26. HORARI PREINSCRIPCIONS (de 11 a 22 de març)Matins: de DILLUNS a DIVENDRES de 9:15 a 12:15hTardes: de DIMECRES i DIJOUS de 15:15 a 16:15h HORARI MATRICULACIONS (de 10 a 14 de juny)DILLUNS a DIVENDRES: de 9:15 a 12:15h

×