Pla lector del centre

811 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pla lector del centre

 1. 1. PLA LECTOR DEL CENTRE CEIP L’ASSUMPCIÓ 12002579 CURS 2011-2012Llegir, tota una aventura Un llibre obert és un cervell que parla; Tancat, un amic que espera; Oblidat, un ànima que perdona; Destruït, un cor que plora. Proverbi hindú A lo largo de la historia las personas han soñado y forjado un sinfínde instrumentos. Han creado la llave, una barrita de metal que permite quealguien penetre en un vasto palacio. Han creado la espada y el arado,prolongaciones del brazo de las personas que los usan. Han creado el libro,que es una extensión secular de su imaginación y su memoria. Jorge Luis Borges “MÉS INSTRUCTIVA QUE LA NOSTRA MANERA DETRACTAR ELS NOSTRES LLIBRES ÉS LA NOSTRA MANERADE LLEGIR-LOS” Daniel Pennac
 2. 2. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE APRENDRE A LLEGIR, LLEGIR PER APRENDRE.1. Introducció general: Raons per al foment de la lectura. La lectura i l’escriptura Desenvolupament de competències bàsiques2. Objectius generals del Pla Lector de Centre.3. Gestió de la lectura al Centre4.- Comissió pla lector i avaluació5. La biblioteca d’aula.6. La biblioteca del centre. 2
 3. 3. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE Mascota de la biblioteca Dibuix realitzat per un alumne de 6é nivell del curs 2010-2011RAONS PER AL FOMENT DE LA LECTURALa lectura no és un contingut més: és un recurs, un instrument sense el qualno es pot aconseguir l’educació integral de les persones. Per això la seuapresència en el currículum ha de ser destacada i constant per a crear l’hàbitde la lectura en l’alumnat: una bona manera de fer que adquereixquen lacompetència per a aprendre a aprendre.Aprendre una llengua no és únicament apropiar-se d’un sistema de signes,sinó també aprendre els significats culturals que eixos signes transmeten i,amb eixos significats, fer propis els modes d’entendre o d’interpretar larealitat per part de les persones de l’entorn.És necessària una adequada intervenció didàctica que ajude l’alumnat a anaradquirint les estratègies necessàries per a comprendre i produir textos,orals i escrits, relacionats amb els discurs acadèmic, base de l’aprenentatgede totes les àrees.RAONS: 1. Perquè els llibres ajuden a entendre el món 2. Perquè la informació i la lectura són la riquesa de les societats modernes 3. Perquè ens proporciona paraules i el món està fet de paraules 4. Perquè les paraules ens ajuden a entendre les nostres emocions i a expressar-les. 3
 4. 4. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE 5. Perquè el futur del món depèn de la imaginació.LECTURA I ESCRIPTURA La decisió d’elaborar el pla de foment de la lectura del centre, s’havist afavorida pel context normatiu vigent que incideix de manera especial iclara en aquest aspecte educatiu, tal com veiem reflectit en el resumdescrit en la introducció a l’Ordre 44/2011, de 7 de juny, de la Conselleriad’Educació de la Generalitat Valenciana, per la qual es regulen els plans peral foment de la lectura en els centres de la Comunitat Valenciana. L’article 14.5 estableix que al 2n cicle d’Educació Infantil esfomentarà una primera aproximació a la lectura. L’article 16.2 assenyala coma finalitat proporcionar a l’alumnat habilitats bàsiques de lectura i l’article17.e) desenvolupar hàbits lectors. Aquesta idea ha estat sempre compartida pel professorat del centreque,des de fa temps, l’ha tinguda en compte en la pràctica docent diària,iniciant al curs 2007-2008 la concreció d’un pla de foment de la lecturaque siga capaç d’unificar estratègies, optimitzar recursos i sistematitzaraccions per a obtenir resultats més satisfactoris entre l’alumnat del centre,que augmenten els índexs lectors, a més a més afavorint la comprensiólectora.DESENVOLUPAMENT DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES: La lectura, a més a més, implica el desenvolupament d’algunes de lescompetències bàsiques: a) la comunicació lingüística, 4
 5. 5. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE b) el tractament de la informació i la competència digital, c) la competència cultural i artística, d) la competència per a aprendre a aprendre. L’ensenyament del valencià i castellà en esta etapa tindrà com aobjectiu el desenvolupament de les següents capacitats:  Utilitzar les destreses bàsiques de la llengua: escoltar, parlar, llegir, escriure i conversar, eficaçment en l’activitat escolar tant per a buscar, arreplegar, processar informació, elaborar i memoritzar conceptes, com per a escriure textos propis de l’àmbit acadèmic amb iniciativa, responsabilitat i esforç.  Llegir amb fluïdesa i entonació adequades, comprendre distints tipus de textos adaptat a l’edat i utilitzar la lectura com a mitjà per a ampliar el vocabulari i fixar l’ortografia correcta.  Utilitzar la lectura com a font de plaer i d’informació, considerant-la com un mitjà d’aprenentatge i d’enriquiment personal , i acostar-se a les obres de la tradició literària per a desenvolupar hàbits de lecturaOBJECTIUS GENERALS DEL PLA LECTOR DE CENTRE1. Fomentar en l’alumnat l’interès per la lectura i desenrotllar l’hàbit lector.2. Afavorir la comprensió lectora des de totes les àrees, matèries, àmbitsi mòduls del currículum.3. Fomentar en l’alumnat la lectura com a activitat d’oci i de gaudi. 5
 6. 6. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE4. Promoure la col·laboració i participació de les famílies i altres membresde la comunitat educativa de l’entorn en les activitats derivades dels plansde foment de la lectura.5. Estimular l’ús de fonts documentals complementaris al llibre de text, tanten suports impresos com en suport digital i audiovisual.6. Fomentar en l’alumnat una actitud reflexiva i crítica per mitjà deltractament de la informació.7. Potenciar l’ús i la dinamització de les biblioteques dels centres docents iadequar-les als objectius i actuacions arreplegats en el pla.8. Reforçar la figura dels mitjans audiovisuals i digitals com a mitjans desuport a la lectura.9. Contribuir al desenrotllament de la competència lingüística en l’alumnat.10. Fer del foment de la lectura un recurs útil i motivador per a celebrar alcentre les efemèrides anuals que es consideren d’interès educatiu: l’anydedicat a un escriptor o escriptora en particular, o bé a un gènere, o a unfet històric o una matèria o tema concret –per exemple, any de laquímica,de la filosofia, dels boscos, etc.–.11. Fer present la lectura en totes les activitats didàctiques fetes per atreballar els temes transversals i les commemoracions periòdiques quetenen lloc tots els cursos escolars: el 9 d’Octubre, el Dia de la Pau, el Dia del’Arbre, ...GESTIÓ DE LA LECTURA AL CENTRE Control de la Lectura: Les proves de lectura comprenen els següents aspectes a avaluar  Velocitat lectora : Paraules per minut Entonació Tipus de lector 6
 7. 7. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE  Comprensió lectora  Dificultats trobades. Concreció de les activitats GESTIÓ DE LA LECTURA DEL CENTREINFANTIL Llegir i escriure en totes les situacions de rutines, tant individualment com col·lectiva: passar llista, data, temps Projecte aniversaris: aniversari lector Els contes Poemes, dites i refranys Aula d’informàtica ANIVERSARI LECTORINFANTIL Projecte que es desenvolupa a INF-5 , que consisteix en la realització del LLIBRE DE L’ANIVERSARI a partir d’un llibre/conte que el propi alumne/a aporta a l’aula. Es realitza una lectura col·lectiva, una fitxa del llibre i després un dibuix de regal pel xiquet o xiqueta que compleix els anys. Així de cadascú dels alumnes de l’aula. A final de curs tindrem realitzades fitxes de lectura de 25 llibres i a més a més realitzat 25 llibres col·lectius de regal. PLA DE FOMENT LECTORINFANTIL L’alumnat s’emporta , cada cap de setmana un llibre de lectura i el treballa a casa amb ajuda dels pares. Posteriorment a l’aula es realitzen activitats progressives segons el nivell i destresa en la lectura. 7
 8. 8. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE GESTIÓ DE LA LECTURA DEL CENTREPRIMÀRIA Prova de velocitat lectora, inicial del curs i altres trimestrals. L’alumne/a llegirà un minut en veu alta PLA DE FOMENT LECTORPRIMÀRIA L’alumnat s’emporta llibres de la biblioteca d’aula i realitza posteriorment una fitxa de resum del llibre i de control de llibres llegits, que figura al racó de biblioteca Els llibres estan registrats a la biblioteca d’aula per nivell de lectura amb distintiu de color.AVALUACIÓ / COMISSIÓ DE LECTURAAl present curs 11-12, es crea i constitueix la Comissió de lectura delCentre, formada per: CÀRREC NOM I COGNOM Cap d’Estudis Amparo Valiente Coordinadors d’etapa Infantil Xaro Vilalta Primària Javier Zamora Professora Biblioteca Maria MasóLes funcions de la comissió de Lectura seran:  Vetllar pel desenvolupament del pla de lectura  Realitzar el seguiment de les activitats proposades  Posada en marxa de les activitats específiques del Pla  Supervisar les activitats d’avaluació i grau de compliment 8
 9. 9. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRELa revisió final i les propostes de millora figuraran en la Memòria Anual delCentreCRITERIS D’AVALUACIÓ DE LECTURA DE L’ALUMNAT  Comprendre el sentit global dels textos orals, reconeixent les idees principals i secundàries i identificant idees o valors no explícits.  Llegir en silenci valorant el progrés en la velocitat i la comprensió, memoritzant i reproduir textosUna vegada realitzades les proves de lectura es realitzen les gràfiques quereflexen el nivell de lectura de l’aulaExemplificació de les gràfiques: VELOCITAT LECTORA PARAULES PER MINUT 160 140 120 100 80 60 GRÀFIQUES AVALUACIÓ INICIAL 5é. 40 20 0 11 13 15 17 19 21 23 25 1 3 5 7 9 ALUMNAT 5é. COMPRENSIÓ LECTORA 10 COMPRENSIÓ 8 6 4 2 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 ALUMNAT 5é. 9
 10. 10. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE 100, EXPRESSIVA; 75, CORRECTA; 50, VACIL.LANT; 25; SIL.LÀBICA 100 TIPUS LECTOR 75 50 25 0 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 ALUMNAT 5é.GRÀFIQUES VELOCITAT LECTORA 2009-2010 VELOCITAT LECTORA 1r. 09-10 45 40 35 30 25 inicial 20 15 10 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 VELOCITAT LECTORA 1r. 09-10 140 120 100 80 FINAL 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 10
 11. 11. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTREFULLS PER A L’ARREPLEGADA DE DADES SOBRE LA GESTIÓ LECTORARETARD EN L’ADQUISICIÓ DE LA COMPETÈNCIA LECTORA Nivell......................................... curs................................MESURES PRESES D’ACORD AMB LES DIFICULTATS DE L’ALUMNATALUMNAT DIFICULTATS TREBALL SUPORT P.T. A. L. A L’AULA 11
 12. 12. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTREBIBLIOTECA D’AULALa Biblioteca d’aula és un element clau per :  Donar suport al desenvolupament del currículum i la consecució dels objectius  Donar suport al treball de l’alumnat  Desenvolupar habilitats d’informació i formar l’alumnat en l’ús de les fonts d’informació  Desenvolupar l’autonomia d’aprenentatge i la capacitat d’aprendre al llarg de tota la vida.  La biblioteca d’aula facilita l’intercanvi de llibres 12
 13. 13. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTREBIBLIOTECA DEL CENTREHa reiniciat el seu funcionament ( després d’uns anys tancada) al curs 2010-2011, com un altre punt d’animació lectora. La biblioteca del Centre estarà oberta totes les dies de 12 a 13h en servei de préstec i/o estudi. L’alumnat encarregat de la biblioteca del Centre correspon als del 3r cicle de Primària. Els materials de la Biblioteca són: Llibres, revistes, còmics, pel.lícules, jocs, materials professorat. Els llibres estaran classificats de la manera següent: COLOR BLAU--------- PRIMERS LECTORS “ GROC--------- LECTURA AVANÇADA SENSE COLOR-------- LA RESTA DE LLIBRES. Hi ha prestatgeries per llibres en valencià i en castellà Hi ha un prestatge pels llibres de poesia i altre per teatre. La resta de llibres es classificaran d’acord amb la CDU en diferents prestatges. Hi ha una taula per les revistes i còmics. 13
 14. 14. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE Tots els llibres estan enregistrats al llibre de registre de la Biblioteca.NORMES DE LA BIBLIOTECA Cal respectar l’horari de biblioteca. Per fer préstec de llibres acudiran a l’encarregat/da de Biblioteca Podran disposar d’un llibre de la biblioteca d’aula durant 15 dies. • ( Si transcorregut eixe temps no l’han acabat de llegir i tenen intenció de fer-ho, deuen tornar el llibre i endur-se’l de nou per un altre període de 15 dies ). Els llibres deuen tornar-se en el mateix estat en que es trobaven quan se’ls van endur i no deuen ratllar-los o fer anotacions en ells. Si perds algun material de la biblioteca, l’hauràs de reposar. La lectura deu ser entretinguda i agradable, si un llibre no t’agrada, torna’l i tria’n un de nou.Competències de l’alumnat encarregat de la biblioteca • Fer guardar l’ordre • Comprovar les devolucions dels llibres • Fer préstecs • Ordenar la Biblioteca. HORARI DE LA BIBLIOTECA 14
 15. 15. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE DILLUNS INFANTIL DIMARTS 1R. CICLE PRIMÀRIA DIMECRES 2N CICLE PRIMÀRIA DIJOUS 3R CICLE PRIMÀRIA    A GAUDIR DE LA LECTURA   ACTIVITATS D’ANIMACIÓ A LA LECTURA1R. TRIMESTRE Concurs de cartells sobre els beneficis de la lectura.2N “ Concurs de poesies i contes Fira del Llibre: ( 23 abril) Intercanvi de llibres entre l’alumnat Tauler de recomanacions, el llibre del mes. Contes per telèfon (dia del llibre).3R. “ Cada cicle treballarà un conte deDibuix finalista del concurs de mascotes del curs Rodari. A l’hora del pati dues2010-2011 alumnes seleccionats llegiran el conte per megafonia o bé passaran per les classes a llegir-lo. El llibre és força, que domina és valor, és poder, és aliment, torxa del pensament i manantial d’estima.Serà enviat, el més aviat possible, a la Direcció Territorial de Castelló junta la Programació General Anual del Curs 2011-2012. 15
 16. 16. PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTREAquest PLA DE FOMENT LECTOR DEL CENTRE CEIP L’ASSUMPCIÓ haquedat aprovat en la sessió del Consell Escolar realitzada el dia -----de novembre de 2011 i formarà part del Projecte Educatiu de Centre,segons l’ordre 44/2011, de 7 de juny de la Conselleria d’Educació de laGeneralitat Valenciana. CEIP L’ASSUMPCIÓ 16

×