المكانز ودعم البحث بمحركات البحث على الويب

7,340 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,340
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
454
Actions
Shares
0
Downloads
144
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

المكانز ودعم البحث بمحركات البحث على الويب

 1. 1. ! " # $% &' 2 34 5 . /$ 0 1(--. , (+- () / esalh2@yahoo.com esalh2@yahoo.com
 2. 2. Dr. Emad Saleh / A
 3. 3. Dr. Emad Saleh
 4. 4. Dr. Emad Saleh ... !" # $ % & '( (Type & GO) )* 4 5 !" # %67 %8 9:; )* ) < 4 =; >? ) 66 ) & @ A ?;A 9 # #B ) C D7
 5. 5. Dr. Emad Saleh B
 6. 6. Dr. Emad Saleh
 7. 7. Dr. Emad Saleh medhunt E F G A; ?; 6 6 ) * (http://www.hon.ch/MedHunt/) ) H < IJ )* F G) ; @ 8 K Ragno F GRegional search engines @ LM # 7 X :; 7 Y A 6 ' italiano (www.ragno.ats.it) 'B );6 <;6 F G) % @ @ Z; # Y A 6 7 (http://www.musicsearcher.com)
 8. 8. Dr. Emad Saleh C... $ 3 /EEEE, EEEEF& GH IEEEEJ /EEEE G EEEE3 EEEE$ ” EF& GH IEJ K E E,& & L E 1/, &M E /EE, 5 P,AEE & E /EE, /EE I N0EEO E “F Q R T+U+ 1# F 0 .
 9. 9. Dr. Emad Saleh KOS !" E V E /, W 2 X,Y & Z, P,A 2 5 .20[ / /4 ] ^ _EE / Q %EE E ` E 2a E I bEE c _EE _EE & 2 5 . d , 0J
 10. 10. Dr. Emad Saleh Term(s) with broader meaning BT (= Broader Term) RT (= Related Term) UF (= Use(d) For) Other term(s) Term Synonym(s) NT (= Narrower Term) Term(s) with narrower meaning
 11. 11. Dr. Emad Saleh :@' d ef; 8 g 4 ' @ ) :i Y A & A !" 8 j k8 ) 6 l C Y A & AB % ) D7 % & m j k8
 12. 12. Dr. Emad Saleh Search Term (s) Digital library GO Thesaurus -based 1500 hits, on 8 terms Digital libraries (250) UF Electronic libraries (120) Electronic text collections (44) Virtual libraries (106) BT Libraries (750) RT Information storage and retrieval systems (85) NT Computer science--Digital libraries Networked Digital Library of Theses and Dissertations... Library of Theses and Dissertations. The Networked Digital Library of ... to create and locate ETDs, and current research in digital libraries ... www.ndltd.org
 13. 13. Dr. Emad Saleh vw $ ^, ]& ] > ‹ "Digital Library" ‡ 6 ˆ I&‰ % : .† .ˆ; . jA& • (8Ž < : )< I @ @ .Œ ! 8' G(8Ž &< ; ) 6 ‡ 6 C• k8 ; ' .• . 48 ) :i ) 6 A; D " : lC @A &< ; ) 6 @ ‡ 6 Ž ’ L‰ k8 ; ' .‘ . " j7 !" 8 & A ‡ 6 * < ;D ) 6 " : k8 ” ' .“ .4 •* Y A 8 & D 4 %6 7 ' ' !" 8 48 @ % < ' .– 4 :i )f ) 6 ‹ < I 8A —# k‹i X G‡ 6 . ) ’ L˜ ™%# 4 A = Dš g;7 < I ‹ ; ' Drag &Drop )i ˜ E œ I ˆi I @ .› j'• ' ' ) 6
 14. 14. 0 0Q x _ /% $
 15. 15. Dr. Emad Saleh
 16. 16. Dr. Emad Saleh
 17. 17. Dr. Emad Saleh
 18. 18. Dr. Emad Saleh C y3
 19. 19. Dr. Emad Saleh 8C #
 20. 20. Dr. Emad Saleh

×