Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sol 1 the family

1,447 views

Published on

Published in: Spiritual, Technology

Sol 1 the family

 1. 1. THE FAMILY
 2. 2. A. GOD ‘S PLAN FOR THE FAMILY Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Silay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae Genesis 1:27
 3. 3. The happiness of the couple depend on their obedience to the Word of God The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
 4. 4. God’s intention to redeem marriages and families is torestore them to His original plan.
 5. 5. God created marriage Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng PanginoongYahweh, "Hindi mabuti na mag-isa ang tao; bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong."
 6. 6. God created marriage Hindi bat pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa espiritu? Ang layunin Niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kayat huwag ninyong pagtaksilan ang babaing pinakasalan ninyo nang kayoy kabataan pa. Malakias 2:15
 7. 7. God united them in marriage at silay pinagpala Niya. Sinabi niya, "Magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito. Binibigyan Ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mgaibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Genesis 1:28
 8. 8. 1. FRUITFULNESS
 9. 9. 2. MULTIPLICATION
 10. 10. 3. LORDSHIP
 11. 11. GOD SET GUIDELINES Genesis 2:15-25Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang itoy pagyamanin at pangalagaan. Genesis 2:15Man should provide for his home and protect his family
 12. 12. GOD SET GUIDELINES Genesis 2:15-25 16 Sinabi niya sa tao, "Makakain mo ang alinmangbungangkahoy sa halamanan, 17 maliban sa bunga ng punongkahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakaininang bungang iyon, sapagkat sa araw na kainin mo iyon ay mamamatay ka." Genesis 2:16-17 Man should be obedient
 13. 13. GOD SET GUIDELINES Genesis 2:15-25 Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ngPanginoong Yahweh, "Hindi mabuti na mag-isa ang tao; bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong." Genesis 2:18 Fellowship
 14. 14. GOD SET GUIDELINES Genesis 2:15-25 Kaya, mula sa lupa ay lumikha ang Panginoong Yahweh ng mga hayop sa parang at mga ibon sa himpapawid, dinala niya ang mga ito sa tao upangipaubaya rito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itinawag, iyon ang naging pangalan ng mga ito." Genesis 2:19 Man determines his family’s destiny
 15. 15. GOD SET GUIDELINES Genesis 2:15-25 21 Kayat pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao.Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. 22 Ang tadyang na iyoy ginawa niyang isang babae, at dinala niya ito sa lalaki. 23 Sinabi ng lalaki, “Sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto;babae ang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki siyay kinuha." Genesis 2:21-23 From the two He made one
 16. 16. GOD SET GUIDELINES Genesis 2:15-25 Ito ang dahilan kaya iniiwan ng lalaki angkanyang amat ina, nagsasama sila ng kanyang asawa, at silay nagiging isa. Genesis 2:24 Protection of intimacy
 17. 17. GOD SET GUIDELINES Genesis 2:15-25Kapwa hubad noon ang lalaki at ang babae, ngunit hindi sila nahihiya. Genesis 2:24 Transparency
 18. 18. B. THE IMPORTANCE OF A FAMILY Marital Stability27 Ang ayaw magpasan ng sarili niyang krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko.”28 "Kung ang isa sa inyoy nagbabalak na magtayo ng tore, hindi ba siya uupo muna upang magplano at kuwentahin kung magkano ang magagastos niya upang matiyak kung may sapat siyang pera para maipatapos ang kanyang ipapatayo? 29 Baka matapos mailagay ang mga pundasyon ay hindi naman mayari ang tore. Siyay kukutyain lamang ng lahat ng makakakitaniyon. 30 Sasabihin nila, Ang taong itoy nagsimulang magtayo ngunit hindi naman naipatapos. Lucas 14:27-30
 19. 19. OFFSPRING 3 Kaloob nga ni Yahweh itong ating mga anak, ang ganitong mga supling, pagpapalang mayrong galak. 4 Ang lalaking mga anak sa panahong kabataan, ang katulad ay palaso sa kamay ng isang kawal.5 Mapalad ang isang taong mapalasong tulad niyan, hindi siya malulupig, at malayo sa kahihiyan,kung sila man ng kalaban ay magtagpo sa hukuman. Awit 127:3-5
 20. 20. OFFSPRING
 21. 21. A blessed family Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga,at bagong tanim na olibo sa may hapag ang anak niya. Awit 128:3
 22. 22. Conjugal loveGayundin naman, dapat mahalin ngmga lalaki ang kanilang asawa tuladng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Efeso 5:28
 23. 23. The woman’s leadership 3 Sabihin mo sa matatandang babae na silay mamuhay na may kabanalan, huwag maninirang-puri, huwag maglalasing kundi magturo sila ng mabuti, 4upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Tito 2:3-4
 24. 24. C. TAKING RESPONSIBILITY 1. The use of proper discipline 24 Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina,anak na di napapalo, hindi mahal ng magulang. 15 Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, silay matututo. KAWIKAAN 13:24, 22:15
 25. 25. a. To edify
 26. 26. b. To encourage
 27. 27. c. To comfort
 28. 28. 2. The importance of good instruction
 29. 29. 3. Providing for your familyAng sinumang hindi kumakalinga sakanyang mga kamag-anak, lalo na samga kabilang sa kanyang pamilya, aytumatalikod sa pananampalataya, at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. 1 Timoteo 5:8
 30. 30. 4. Moral valuesMga magulang, huwag ninyong pagagalitan nang labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Colosas 3:21Mga magulang, huwag kayong gumawa ng mga bagay na ikagagalit ng inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at katuruan ng Panginoon. Efeso 6:4
 31. 31. Moral values11 Sinabi ni Yahweh, "Hindi magtatagal at may gagawin akong kakila-kilabot na bagay sa Israel. Lahat ngmakakabalita nitoy mabibigla. 12 Pagdating ng araw na iyon, gagawin ko ang lahat ng sinabi ko laban sa sambahayan ni Eli, mula sa umpisa hanggang sakatapusan. 13 Sabihin mo sa kanya na habang panahon kong paparusahan ang kanyang sambahayan sapagkat hinayaan niyang lapastanganin ako ng kanyang mga anak. Ni hindi man lamang niya pinahinto ang mgaito. 14 Dahil dito, isinusumpa kong hindi mapapawi ng anumang handog ang kalapastanganang ginawa ng sambahayan ni Eli.“ 1 Samuel 3:11-14
 32. 32. 5. The virtuous woman Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Kawikaan 31:10
 33. 33. 6. The ideal marriage 6 Subalit simula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang na niya ang tao na lalaki at babae. 7 Dahil ditoy iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa a 8at ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa kundi isa. 9 Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman.“ Marcos 10:6-9
 34. 34. 7. GOD’S UNCONDITIONAL LOVE Itakwil man ako ng aking ama at ina,si Yahweh ang sa akin ay mag-aaruga. Awit 27:10
 35. 35. CONCLUSIONThe origin of the family goes back to the origin ofmankind and is part of God’s plan for all humanity.That is why God’s plan is to restore the family with thepurpose to rebuild that which the enemy tried todestroy.
 36. 36. Ayon sa aralin, ipaliwanag angkahalagahan ng isang pamilya sa isang indibidwal.

×