Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mens sana in corpore sano

139 views

Published on

esports

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mens sana in corpore sano

  1. 1. MENS SANA IN CORPORE SANO MENS SANA IN CORPORE SANO (30 HORES) RESULTATS CRITERIS D´AVALUACIÓCOMPETÈNCIES OBJECTIUS CONTINGUTS BÀSICS ACTIVITATS D´APRENENTATGE
  2. 2. MENS SANA IN CORPORE SANO Integració equips de treball. Prepara la sessió amb un S´ofereix voluntàriament Desenvolupament personal. Preparar la sessió company i la presenta per preparar la sessió i d´esport voluntàriament abans per ser revisada i presenta la programació a Estats emocionals. tenir tot el material temps per preparar el amb un company. Autocontrol emocional. necessari a punt. material necessari.TUTORIA GRUPAL (20HORES) Desenvolupar mecanismes Valor de la igualtat. d´autorregulació de les pròpies emocions i de la Estar pendent de les Accepta les normes sense pròpia conducta, així com les normes, seguir-les i fer trampes i reconeix Seguir les normes i saber habilitats emocionals i de Presentar-la i portar a procurar que els demés quan s´ha equivocat. formar part d´un equip. comunicació assertiva en les terme la sessió. les segueixen. relacions personals i de Identificar,resoldre conflictes grup, mostrant actituds empàtiques, solidàries i Iniciativa. constructives. Treball en equip. Avaluar als diferents companys i a si mateix juntament amb el company/a que ha preparat la classe. Avaluar de forma justa als Consensua les notes amb Tècniques d´autoavaluació. seus companys i a si el company/a que ha mateix en l´execució de prepart la classe basant- les tasques a fer. se en la participació. Reconeix el valor de l´esforç personal, aprenent dels èxits i assumint els errors i els Esport grupal riscos amb responsabilitat. Desenvolupa la capacitat crítica i d´iniciativa personal, assumint responsabilitats i actuant amb autonomia, tot Mocador
  3. 3. MENS SANA IN CORPORE SANO - S’identifica com a membre - Explica cinc qualitats que es d’una comunitat i accepta els reconeix de si mateix/a i aspectes negatius propis identifica varis aspectes que - Reconèixer , acceptar i Autoconeixement i amb visió positiva i li agradaria canviar. respectar les - Els reptes: característiques individuals: perspectives de superació i - Identifica pautes de característiques pròpies i De setmana en factors de personalitat, canvi. comportament dels altres, així com el dret a setmana es proposen -ÉS respectuós en el tracte diferents a les la pròpia identitat, tot capacitats, habilitats, un repte i l’han de dur amb els altres i accepta les pròpies, i les accepta acceptant i valorant les actituds, interessos a terme durant la diferències. diferències. personals i expectatives setmana: dia , hora, el què.DESENVOLUPAMENT - Identificar, acceptar - Reconeix les seves - Proposa un pla de millora PERSONAL I críticament i contruir la - Autoestima habilitats, limitacions i per a una limitació que es SOCIAL(10HORES) pròpia identitat, - Tècniques interessos, i actua amb reconeix a si mateix/a desenvolupament d’autoavaluació: balanç i confiança i seguretat en l’autoestima en tots els desenvolupament personal les pròpies possibilitats. àmbits de la personalitat - Escoltar i respectar - Escolta i participa - Accepta propostes les opinions dels en diferents d’altres membres altres. situacions de del grup - Actuar amb diàleg i debat. - Defuig de fer autonomia , valorant Recórre al diàleg repetir les i responsabilitzant.se per comprendre instruccions, com a de les - Habilitats socials: les situacions, manifestació de la conseqüències de les pròpies accions. . Escolta activa arribar a acords, seva autonomia i - Argumentar i . Capacitats de diàleg prendre decisions i responsabilitat. defensar les pròpies . Argumentació resoldre conflictes. - Respecta el torn de opinions personals . Relacions personals - Actúa paraula en les habilitats de . Sociabilitat autònomament i diferents comunicació . Actitud positiva responsablement intervencions en assertiva . Autonomia quan ha rebut grup - Participar amb . Empatia instruccions - En un treball en responsabilitat en la . Assertivitat concretes. grup pacta les presa de decisions tasques entre els del grup, utilitzant el membres diàleg i la mediació per arribar a acords, assumint les pròpies obligacions conseqüentment.
  4. 4. MENS SANA IN CORPORE SANOMENS SANA IN CORPORE SANO (30HORES)COMPETÈNCIA TUTORIA GRUPAL (20hores). DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PERSONAL (10hores).TEMPORITZACIÓ Sessions de tres hores durant deu setmanes.DESCRIPCIÓ Conjunt d´activitats físiques i jocs a través dels quals treballar continguts del currículum de forma transversal. Activitat del repte: cadascú es planteja un repte per a la setmana i l’ha de voler i intentar executar.OBJECTIUS Reconeix el principi d´autoritat i acceptar les normes i instruccions que se´n deriven. Participar de forma activa en el treball en grup, adoptant una actitud responsable, solidària, cooperativa i dialogant, tot respectant els principis bàsics del funcionament democràtic. Reconeix el valor de l´esforç personal, aprenent dels èxits i assumint els errors i els riscos amb responsabilitat. Bons hàbits i higiene. Millora en les relacions interpersonals i en el coneixement a un mateix. Desenvolupament social. Assertivitat. GRUP MATERIAL ESPAI ACTIVITATS PROPOSADES Grup classe Talls de roba Camp de futbol de Palamós Preparar per escrit la sessió d´esport: activitats, temporització, material necessari. Pilota futbol Portar a terme la classe. Pilota plàstic Raquetes Avaluar els companys/es segons la seva participació. Pal de bèisbol Esport grupal: Piebato, Cadena, Pilates, Mocador, Futbol, Aranya, Béisbol, Come-cocos, Matar, Pilotes de tenis Handbol, Estàtues, Parar, Cues, Sord i ceg, Jo et guio, Curses lligats de 2 en 2, Rudbi, Fer paquets. (Altres...)RA1 Participar activament en el joc seguint les normes.CA1 Accepta i segueix les normes. Participa en totes les activitats proposades fent el seu màxim. Reconeix l´autoritat de l´àrbit en cas de dubte.RA2 Treballar en equip.CA2 Anima, ajuda als seus companys.RA3 Saber guanyar i perdreCA3 Perd sense enfadar-se i guanya sense fer burla als demés.RA4 Portar roba adequada per canviar-se.CA4 Es canvia per fer esport i porta un calçat adequat per córrer.R5 Accepta els aspectes negatius propisCA5 Explica cinc qualitats de si mateix i n’intenta canviar algunaR6 Reconeix què se li dóna bé, què li costa fer i agafa confiança amb el que pot i se sent segur/aCA6 Planifica un pla de progrés a nivell personalR7 Escolta i participa en les actuacions a nivell de diàleg i actúa autònomament seguint les instruccions que li han donat els seus companys de classeCA7 Accepta propostes dins el grup, les respecte i sap organitzar-se dins el grup en les diferents tasques.

×