Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

VII Cicle de Conferències. Aula Iuslaboralista UAB 2013- 2014.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

VII Cicle de Conferències. Aula Iuslaboralista UAB 2013- 2014.

  1. 1. VII  Cicle  de   conferències   Curs  2013-­‐2014   Directors:   Dr.  Albert  Pastor  Martínez   Dr.  Francesc  Pérez  Amorós       Unitat de Dret del Treball i de la Seguretat Social Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques I.  PRESENTACIÓ     L’Aula   Iuslaboralista   es   configura   com   un   àmbit   de   trobada  per  a  que  professionals  de  diferents  àmbits   puguin   analitzar   i   debatre   algunes   de   les   moltes   i   constants  novetats  legislatives  i  jurisprudencials  que   el   dinamisme   de   les   relacions   laborals   ens   ofereix.   Per   tal   d’assolir   aquests   objectius   d’anàlisi,   debat   i   actualització  es  desenvolupa  a  través  de  un  mètode   essencialment  participatiu.  Així,  cadascuna  de  les  8   sessions   que   la   integren   s’iniciarà   amb   l’exposició   per   part   d’algun   professional   amb   amplis   coneixements  de  la  matèria  per  a  continuar  amb  un   temps   de   debat.   En   cadascuna   de   les   sessions,   a   banda   del   ponent,   es   comptarà   amb   la   presència   d’institucions   i   persones   implicades   en   la   qüestió   analitzada       II.  PROGRAMA     Divendres  25  d’octubre  de  2013   La  judicialització  de  la  reforma  laboral:  al  voltant   d’alguns  aspectes  controvertits.   Ponent:  Dra.  Carolina  San  Martín  Mazzucconi.   Magistrada  de  l’Audiència  Nacional  i  professora   titular  Universidad  Rey  Juan  Carlos     Divendres  29  de  novembre  de  2013   El  període  de  consultes.  Aproximació  a  una   institució  revitalitzada.   Ponent:  Sr.  Bernat  Antràs  Puchal.  Soci  director   Bufete  Antràs     Divendres  20  de  desembre  de  2013   L’extinció  col·∙lectiva  dels  contractes  de  treball  a  les   Administracions  Públiques.   Ponent:  Dr.  Miguel  Angel  Purcalla  Bonilla.  Magistrat   del  Jutjat  Social  1  de  Terrassa.     Divendres  25  de  gener  de  2014   Novetats  normatives  i  a  la  doctrina  judicial  envers   la  contractació  formativa.   Ponent:  Dr.  Ricard  Esteban  Legarreta.  Professor  de   Dret  del  Treball  i  de  la  Seguretat  Social  de  la   Universitat  Autònoma  de  Barcelona.     Divendres  28  de  febrer  de  2014   Responsabilitat  empresarial  en  matèria  de   prevenció  de  riscos  laborals.   Ponent:  Dr.  Ferran  Camas  Roda.  Catedràtic  de  Dret   del  Treball  i  de  la  Seguretat  Social  de  la  Universitat   de  Girona.     Divendres  28  de  març  de  2014   La  Inspecció  de  Treball  en  el  nou  marc  de  relacions   laborals.   Ponent:  Sra.  Mari  Luz  Bataller  i  Cifuentes.  Directora   General  de  la  Inspecció  de  Treball.     Divendres  25  d’abril  de  2014   Novetats  en  el  marc  normatiu  de  la  contractació  a   temps  parcial.   Ponent:  Dra.  María  Fernanda  Fernández  López,   Catedràtica  de  Dret  del  Treball  i  de  la  Seguretat   Social  de  la  Universidad  de  Sevilla     Divendres  30  de  maig  de  2014.  Cloenda   Una  visió  constitucional  de  la  reforma  laboral.   Ponent:  Dra.  Maria  Emilia  Casas  Baamonde,   Catedràtica  de  Dret  del  Treball  i  de  la  Seguretat   Social  de  la  Universidad  Complutense.    
  2. 2.   III.  CONDICIONS  DE  REALITZACIÓ.     Lloc:   Sala   de   Juntes   de   la   Facultat   de   Dret.   Us   recordem  que  la  Facultat  de  Dret  s’ubica  al  Campus   de   Bellaterra   i   que   aquest   disposa   de   molt   bones   connexions   tant   per   carretera   com   per   tren   (estacions  de  RENFE  i  FGC).   Horari:  13’15  a  15’00  hores.   Inscripció:  La  participació  a  l’Aula  Iuslaboralista-­‐UAB   requereix   inscripció   en   la   butlleta   que   s’adjunta.   El   cost  d’inscripció  és  de  200  euros  per  les  8  sessions  i   en  el  mateix  s’inclou  un  refrigeri  de  cadascuna  de  les   jornades.   Acreditació  de  l’assistència:  A  la  finalització  del  Cicle   de  Conferències  s’entregarà  un  diploma  acreditatiu   de  l’assistència.       IV.  INSCRIPCIÓ     V.  BUTLLETA  D’INSCRIPCIÓ     DADES  PERSONALS   Nom  i  cognoms:         Adreça:         C.P.:         Telèfon:         E-­‐mail:           DADES  PROFESSIONALS   Institució/Empresa:       Càrrec:         Adreça:                     C.P.     Telèfon:         Organitzat amb la col·laboració de: Facultat de Dret UAB Institut d’Estudis del Treball Alumni de Relacions Laborals (UAB) Tramitació:   1) Ingrés  de  200  €  al  compte  corrent  de  la  Caixa  de   Catalunya   núm.:   2013-­‐0692-­‐86-­‐0201234962.   Indiqueu   com   a   concepte:   “Iuslaboralista”   i   els   vostres  cognoms.   Si   sou   exalumnes   donats   d’alta   al   programa     Alumni  UAB  el  preu  és  de  175  €.  Indiqueu  com  a   concepte:  “Iuslaboralista”  i  els  vostres  cognoms.     2) Enviar  la  butlleta  d'inscripció  i  copia  de  l'ingrés:     − Per   correu   electrònic:   seminaris.dret.public@uab.es   − Per   correu   o   personalment:   Departament   de   Dret   Públic   i   de   Ciències   Historicojurídiques.   Facultat   de   Dret.   Edifici   B.   Campus   Universitari.   08193  Bellaterra.         Informació:   Departament   de   Dret   Públic   i   de     Ciències  Historicojurídiques  de  la  Facultat  de  Dret  de   la   Universitat     Autònoma   de   Barcelona.     Tel.   93.581.13.00  (horari  preferent:  10-­‐14  hores)    

×