Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Immigració, crisi i ocupació. Conferència Esplugues del Llobregat 4.12.2012.

538 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Immigració, crisi i ocupació. Conferència Esplugues del Llobregat 4.12.2012.

 1. 1. Crisi, ocupació i canvi social: un repte en la integració dels immigrants? Eduardo Rojo Torrecilla http://www.eduardorojotorrecilla.es/1 Conferència 4.12.2012.
 2. 2.  Preocupació de la ciutadania per la immigració? (Baròmetre CIS, octubre 2012). A) L’onzè problema (possibilitat de tres respostes) que existeix a Espanya, per darrere de latur, els problemes díndole econòmica, "la classe política, els partits polítics”, la sanitat, la corrupció i el frau, leducació, les retallades, altres respostes, els bancs i els problemes díndole social. B) Novè problema principal a Espanya. C) Vint-i-unè problema que afecta personalment més els enquestats (possibilitat de tres respostes). D) Vint-i-dosè problema que afecta principalment a la persona enquestada.2 Conferència 4.12.2012.
 3. 3. 3 Conferència 4.12.2012.
 4. 4. 4 Conferència 4.12.2012.
 5. 5. 5 Conferència 4.12.2012.
 6. 6. 6 Conferència 4.12.2012.
 7. 7. 7 Conferència 4.12.2012.
 8. 8. 8 Conferència 4.12.2012.
 9. 9. 9 Conferència 4.12.2012.
 10. 10. 10 Conferència 4.12.2012.
 11. 11. 11 Conferència 4.12.2012.
 12. 12.  Persones immigrades.  Objectes del dret? Súbdits.  Subjectes del dret? Ciutadans.12 Conferència 4.12.2012.
 13. 13. IDEES PER REFLEXIONAR I DEBATRE.13 Conferència 4.12.2012.
 14. 14.  Primera idea.  Podem i hem de ser molt crítics amb totes aquelles tesis que converteixen el debat sobre la immigració en pur simplisme de "bons i dolents", i que tenen en moltes ocasions tints racistes i xenòfobs.  Però, alhora, cal fer una explicació molt clara i didàctica de quina és la realitat de la immigració i de tota la seva aportació al nostre desenvolupament econòmic i social, i intentar que les polítiques que es posin en marxa pels poders públics redundin en benefici de tota la col·lectivitat sense diferències per raó de nacionalitat.14 Conferència 4.12.2012.
 15. 15.  Segona idea.  Es necessiten recursos per a les polítiques dintegració, per a polítiques que reforcen la cohesió social i que interessen al conjunt de la societat, de polítiques que en el temps present, reforcin el procés dacollida, convivència, cohesió i inclusió social.  Però... ,suspensió del fons estatal per a la integració dels immigrants els anys 2012 i 2013.15 Conferència 4.12.2012.
 16. 16.  Tercera idea:  Una especial atenció ha de prestar a laprenentatge del què s’ha fet en altres països europeus en matèria dintegració de la població immigrada, i també a les propostes de la UE plasmades en lanomenada "agenda europea per a la integració dels nacionals de tercers països" .16 Conferència 4.12.2012.
 17. 17.  Mesures concretes:  A) Participació dels immigrants en les societats d’acollida. Mesures de suport a l’aprenentatge de les llengües oficials, politiques adequades d’accés a l’ocupació, l’educació i la formació professional.  B) Assoliment de la igualtat de tracte i sentiment de pertinença, des del respecte dels valors universals i els dret fonamentals recollits en el Tractat d ela Unió Europea.  C) Atenció a col·lectius vulnerables. Evitació de la segregació per raó de la instal·lació en zones urbanes desafavorides.17 Conferència 4.12.2012.
 18. 18.  Quarta idea:  Apropar-se a la realitat de la immigració sha de fer amb especial atenció als importants canvis operats en els últims anys:  -- menor presència dels fluxos dentrada  -- major consolidació jurídica de la població immigrada, en ser cada vegada més rellevant el nombre daquelles persones que disposen de la residència de llarga durada.18 Conferència 4.12.2012.
 19. 19. Cinquena idea: El debat sobre com articular una adequada política migratòria adquireix una gran importància, tant en làmbit espanyol com en leuropeu i internacional, ja que sembla molt difícil pensar que la immigració es reduirà dràsticament o desapareixerà encara que sestableixin nombroses mesures restrictives i de control.19 Conferència 4.12.2012.
 20. 20.  Cal acostar-se a aquest fenomen sense creure que té naturalesa bàsicament temporal.  La realitat ens demostra que cada vegada més té una vocació de permanència estable, tant per limmigrant com per a la família que sincorporarà després una vegada que tingui dret.20 Conferència 4.12.2012.
 21. 21.  Són qüestions que afecten a les persones immigrades però que interessen a tota la ciutadania.  Polítiques d’integració. Les segones generacions.  Accés a la salut. Com afecta la irregularitat.  Adquisició de la nacionalitat. Participació política i social.  Retenció administrativa i control de persones “sospitoses”.  Pèrdua de l’autorització de residència i treball com a conseqüència de la crisi.21 Conferència 4.12.2012.
 22. 22.  Algunes xifres i dades per a entendre la realitat actual de la immigració a Espanya.22 Conferència 4.12.2012.
 23. 23.  Mercat de treball (Enquesta de Població Activa 3er trimestre. 2012).  Població estrangera de 16 i + anys: 4.545.300 (descens interanual de 104.500).  Població activa: 3.393.900 persones (descens interanual de 133.900) Taxa d’activitat: 74,67 %.  Població ocupada: 2.211.500 (descens interanual de 162.000).  Població aturada: 1.182.400 (increment de 28.100). Taxa de desocupació: 34,84 %.  Població inactiva: 1.151.400 (increment de 29.400).23 Conferència 4.12.2012.
 24. 24.  Mercat de treball. Dades de desocupació del MEySS (novembre 2012).  Treballadors estrangers en situació d’atur: 616.416 (12,55 % del total). 194.117 són de països UE i 422.299 de països no UE.  S’ha produït un increment mensual de 10.457 persones (14,07 % del total), i un descens interanual de 9.013.24 Conferència 4.12.2012.
 25. 25.  Treballadors estrangers en situació d’atur a Catalunya: 136.506 (22,14 % del total).  25.600 són de països UE i 110.906 de països no UE, amb un increment mensual de 1.514 persones (14,47 % del total), i un descens interanual de 4.286 (47,55 % del descens a tot l’Estat).25 Conferència 4.12.2012.
 26. 26.  Mercat de treball. Dades sobre protecció per desocupació (octubre 2012).  Treballadors estrangers beneficiaris de prestacions d’atur: 318.887, amb un descens interanual del 11,0 %. 110.764 aturats són de països UE i 208.123 són de països no UE.  10,94 % sobre el total de beneficiaris, amb un percentatge del 10,49 % si es tracta de la prestació contributiva, del 12,08 % en cas de subsidi, 13,44 % en la renda activa d’inserció, i 1,81 % per al subsidi per a treballadors eventuals agraris.26 Conferència 4.12.2012.
 27. 27.  Distribució dels diferents tipus de prestacions.  Les prestacions contributives suposen el 50,8 % del estrangers de països UE i el 41,8 % dels de països no UE. El nombre de perceptors del subsidi, RAI i REASS, suposa el 49,2 i el 58,2 % respectivament.  El percentatge de beneficiaris sobre el total de demandants d’ocupació estrangers és del 39,53 % (71,07 i 58,20 % els mesos d’octubre de 2010 i 2011 respectivament).  La despesa total per als aturats estrangers és de 230.129 milions d’euros, un 8,7 % de la despesa total (disminució interanual del 15,5 %).27 Conferència 4.12.2012.
 28. 28.  Perceptors de prestacions per desocupació per nacionalitats.  Els treballadors marroquins ocupen el primer lloc (63.152, 19,80 %). Els romanesos, la segona posició (56.446, 17,70 %), i els equatorians la tercera (26.326, 8,26 %).  En quart lloc trobem els colombians (18.771, 5,89 %), en cinquè els búlgars (12,896, 4,04 %), i en sisè els italians (10.224, 3,21 %).28 Conferència 4.12.2012.
 29. 29.  Mercat de treball. Dades d’afiliació a la Seguretat Social (novembre de 2012).  La mitja del nombre de treballadors estrangers afiliats a la Seguretat Social durant el mes de novembre ha estat de 1.663.674, amb una disminució de 38.201 persones sobre el mes anterior, pràcticament tota concentrada en el regim general, on s’ha produït un descens de 36.351 persones.  Durant el mes de novembre el nombre mitjà d’afiliats a la Seguretat Social es reduí en sèrie interanual en 717.482 persones, mentre que el d’estrangers es reduí en 87.623.29 Conferència 4.12.2012.
 30. 30.  Dades desagregades per règims (octubre de 2012).  A) Important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general, seguint els criteris estadístics anteriors (150.184 i 99.850, respectivament),  B) del xinesos i romanesos en el d’autònoms (39.110 i 24.137).  C) Dels romanesos i marroquins en l’agrari, seguint encara els criteris estadístics anteriors (71.175 i 68.696).  D) En les dades del personal al servei de la llar familiar que apareix ja en el regim general, la presència boliviana es majoritària (40.662), seguida de la romanesa (28.943) i paraguaiana (17.610).30 Conferència 4.12.2012.
 31. 31.  Moltes gràcies per la seva atenció.  eduardo.rojo@uab.cat31 Conferència 4.12.2012.

×