Slide presentation

1,907 views

Published on

for kajian tindakan purposes

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,907
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
118
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Slide presentation

 1. 1. KPR4063KAJIAN TINDAKAN DALAM PENDIDIKAN<br />AHLI KUMPULAN :<br />Awanis Binti Rohizad (L20111006503)<br />Nusrah Binti Yasin (L20111006520)<br />Rosidayu Binti Abdullah (L20111006525)<br />
 2. 2. Pembentangan Proposal KajianTindakan<br />TAJUK<br />Model Pembelajaran Kooperatif atau ‘Cooperative Learning’ Dalam Meningkatkan Penglibatan Pelajar Di Dalam Kelas Bahasa Inggeris Pelajar Tingkatan Empat<br />
 3. 3. AHLI JAWATANKUASA PENGKAJI<br />Awanis Binti Rohizad<br />Nusrah Binti Yasin<br />Rosidayu Binti Abdullah<br />
 4. 4. RasionalKajian<br />MatapelajaranBahasaInggerismerupakanmatapelajaran yang pentingpadamasasekarang.<br />Bahasaantarabangsadan medium perhubunganantaranegaraluar.<br />Penekananpenggunaan BI diuniversiti.<br />Kelebihanbagimemohonpekerjaan<br />Rasionalnya kajian ini dijalankan adalah kerana segelintir pelajar kelas 4SC Sekolah Menengah Taman Jelutung tidak menunjukkan kemajuan di dalam ujian bulanan yang diadakan dan sering mengelak untuk melakukan kerja rumah yang diberi oleh guru. <br />
 5. 5. TujuanKajian<br />Memperkembangkan minat murid untuk mendengar, memahami dan menyebut perkataan dengan betul semasa menjalankan aktiviti di dalam kelas.<br />Meningkatkan kemahiran komunikasi sesama ahli kimpulan koperatif dengan guru dengan memperbetulkan cara sebutan pelajar-pelajar semasa menjalankan aktiviti di dalam kelas.<br />Menarik minat pelajar-pelajar dengan Bahasa Inggeris agar masalah pasif di dalam kelas dapat diatasi.<br />
 6. 6. LatarbelakangMasalah<br />Kelas Tingkatan 4SC merupakan kelas pertama di Sekolah Menegah Kebangsaan Taman Jelutung. Namun terdapat segelintir pelajar yang tahap pencapaiannya dalam Bahasa Inggeris adalah lemah.<br />Walaupun mencapai markah lulus namun demikian guru Bahasa Inggeris kelas tersebut ingin pelajar-pelajarnya mencapai tahap sekurang-kurangnya mendapat C.<br />Guru tersebut mendapati bahawa murid yang lemah ini kurang berminat pada mata pelajaran Bahasa Inggeris. Apabila diajukan soalan, mereka sering menjawab tidak faham malah menjawab sambil lewa.<br />Didapati juga mereka tidak menyiapkan kerja rumah yang diberikan. Mereka akan meniru kawan serta tidak cuba menyiapkan kerja yang diberikan.<br />Melalui temubual dengan guru tersebut, beliau menggunakan kaedah pembelajaran kooperatif untuk mengatasi masalah tersebut.<br />
 7. 7. PernyataanMasalah<br />PernyataanMasalah 1<br />Pelajar yang masuk ke tingkatan 4SC adalah terdiri daripada pelajar-pelajar yang dikategorikan sebagai pelajar-pelajar pandai di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung. Namun demikian, tidak semua pelajar mendapat cemerlang dalam matapelajaran Bahasa Inggeris. Ada pelajar yang masih tidak boleh membaca dengan betul ayat-ayat Bahasa Inggeris. Akibatnya mereka malu dan tidak mahu bercakap dalam bahasa Inggeris. <br />PernyataanMasalah 2<br />Selain daripada itu, pelajar-pelajar ini juga dilihat sering mengelak untuk melakukan aktiviti di dalam kelas. Kebiasaannya pelajar-pelajar yang lemah ini akan menjadi pelajar pasif di dalam kelas semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Semasa sesi aktiviti seperti sesi soal jawab atau ‘brainstorming’ bersama guru, pelajar-pelajar ini tidak akan mengambil bahagian atau menyumbangkan idea-idea tetapi lebih kepada berdiam diri dan menjadi pemerhati semasa aktiviti di dalam kelas.<br />
 8. 8. PernyataanMasalah (Samb…)<br />PernyataanMasalah 3<br />Guru yang mengajar juga mendapati sukar untuk mengikuti silibus disebabkan masalah ini. Mereka menghadapi dilema sama ada mengikuti silibus atau mementingkan pelajar-pelajar yang lemah ini.<br />
 9. 9. ObjektifKajian<br />Objektif AM<br />Meningkatkan kebolehan pelajar-pelajar Tingkatan 4SC dalam penguasaan Bahasa Inggeris di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Jelutung melalui kaedah pembelajaran koperatif.<br />ObjektifKhusus<br />Menarik minat pelajar di dalam kelas untuk matapelajaran Bahasa Inggeris.<br />Meningkatkan keyakinan diri pelajar dalam penguasaan Bahasa Inggeris.<br />Meningkatkan kemahiran komunikasi Bahasa Inggeris murid-murid di dalam kelas<br />
 10. 10. SoalanKajian<br />Adakah kaedah ‘Cooperative Learning’ dapat meningkatkan minat pelajar dalam matapelajaran Bahasa Inggeris?<br />Adakah keadah ‘Cooperative Learning’ dapat meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar dalam Bahasa Inggeris?<br />Adakah kaedah ‘Cooperative Learning’ di dalam kelas dapat membantu guru untuk mengikuti silibus matapelajaran Bahasa Inggeris?<br />
 11. 11. TinjauanLiteratur<br />Pada hari ini guru bahasa mula menyedari akan kepentingan dalam meningkatkan pencapaian pelajar-pelajar. <br />Pelbagai cara dilakukan oleh guru seperti memberi tunjuk ajar cara atau strategi belajar yang betul, mengadakan kelas tambahan, membincangkan soalan-soalan peperiksaan lepas dan lain-lain lagi.<br />Guru-guru seharusnya menyedari bahawa pemilihan strategi belajar yang berkesan terletak di tangan pelajar sendiri. Guru-guru yang mempelajari strategi pengajaran dapat membantu pelajar-pelajarnya menguasai pelbagai ilmu bahasa dengan cepat dan berkesan <br />
 12. 12. TinjauanLiteratur (Samb..)<br />Guru-guru yang mempelajari strategi pengajaran dapat membantu pelajar-pelajarnya menguasai pelbagai ilmu bahasa dengan cepat dan berkesan (Oxford&Crookall 1989). Pendapat ini diakui oleh Graham (1997) dalam Lessard-Clouston (1997) dimana hasil kajian mereka dalam bahasa Perancis. <br />Kajian oleh Erhman (1988) dan Oxford (1989) menunjukkan dengan jelas bahawa strategi pembelajaran mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap strategi pembelajaran yang dipilih oelh pelajar. Dengan kata lain, gaya dan strategi pembelajaran saling mempengaruhi.<br />
 13. 13. MetodologiKajian<br />ModelSomekh (1989)<br />
 14. 14. SasaranKajian<br />Kumpulan sasaran yang akan terlibat dalam kajian ini adalah terdiri daripada kumpulan pengkaji, seorang guru Bahasa Inggeris iaitu Teacher Amanina Bt Rohizad dan sebuah kelas 4SC yang terdiri daripada 28 orang pelajar.<br />
 15. 15. InstrumenKajian<br />Analisis rekod markah bulanan pelajar – Menganalisis markah bulanan pelajar dan menentukan kumpulan kecil pelajar tersebut. Ahli kumpulan terdiri daripada 3 orang yang memperolehi markah tinggi, sedang dan rendah.<br />Pemerhatian – dilakukan oleh guru Bahasa Inggeris tersebut terhadap tingkah laku pembelajaran pelajar-pelajar di dalam kelas semasa pengajaran dilaksanakan. Tujuannya untuk mengenalpasti sikap belajar mereka, bagaimana mereka memberi tindak balas terhadap pengajaran guru sama ada melalui latihan perbincangan, tugasan kumpulan dan menjawab soalan objektif.<br />Temubual guru Bahasa Inggeris – Guru akan membuat refleksi mengenai keberkesanan kaedah tersebut samada berjaya meningkatkan penglibatan pelajar ataupun tidak.<br />
 16. 16. InstrumenKajian (Samb…)<br />RekodMarkahBulananPelajar<br />
 17. 17. InstrumenKajian (Samb…)<br />
 18. 18. MerancangPelanTindakan<br />Guru tersebutmengaplikasikankaedahpembelajarankoperatifdidalamkelasbeliau. Pelajardidalamkelastersebutdibahagikankedalambeberapakumpulankecil yang terdiridaripada 3 orangpelajaruntuksatukumpulan. Guru tersebutmenghadkanjumlahpelajarsetiapkumpulansupayasetiappelajardapatmelibatkandirisecara optimum didalamkelas. <br />
 19. 19. MerancangPelanTindakan (Samb…)<br />Guru tersebutmenggunakanmarkahujian 1 untukmembentukkumpulanpelajar. Caranyaadalahdenganmengkategorikanpelajarcemerlang, sederhanadanlemah. Pelajarcemerlangadalah yang memperolehimarkah yang tinggimanakalapelajarsederhanaadalahkumpulanpelajar yang memperolehimarkahpertengahanmanakalapelajarlemahadalahpelajar yang memperolehimarkah yang rendah. Guru tersebutmeletakansetiapkumpulanterdiridaripadapelajarcemerlang, pelajarsederhanadanpelajarlemah. <br />
 20. 20. MerancangPelanTindakan (Samb…)<br />Kumpulan belajariniakanberadabersamaketikawaktukelasbahasainggeris. Ketuabagisetiapkumpulanadalahpelajarcemerlang. Setiaptugasan yang diberikanakandibentangkandanpelajar yang akanmembentangkantugasantersebutadalahpelajar yang lemah. Pelajar yang sederhana pula ditugaskanuntukmembuatcatitantugasantersebut. Melaluikaedahini, semuapelajarterlibatsecaralangsungdalampembelajarantersebut. <br />
 21. 21. MerancangPelanTindakan (Samb…)<br />Menurut guru tersebut, padamulanyaagaksukaruntukpelajarinimelibatkandiriterutamasekalipelajar yang lemahkeranaselalunyapelajarinitidakakanmelibatkandiridanmenjadipasifdidalamkelas. Setelahkumpulankoperatifinidiwujudkanpelajartersebutterpaksamematuhiarahan yang ditetapkanoleh guru, secaratidaklangsungpelajartersebutperlubekerjasamadenganahlikumpulannyauntukmenyelesaikantugasantersebut.<br />
 22. 22. MerancangPelanTindakan (Samb…)<br />Setelahduaminggumelakukanpembelajarankoperatifini, pelajarmulamenunjukkanperkembanganpositif. Pelajar yang awalnyamaludantidakadakeyakinanuntukbercakapdanmelibatkandiritelahmulamenunjukkanminatdidalamkelas. Pelajarcemerlangjugabertindaksebagaipembimbingkepadarakan yang lemah.<br />Merancang Pelan Tindakan (Samb…)<br />
 23. 23. KepentinganKajian<br />Dapatan daripada kajian ini akan menjelaskan tentang keberkesanan kaedah ‘cooperative learning’ dalam pengajaran dan pembelajaran. Oleh itu, kajian ini akan dapat membantu guru-guru Bahasa Inggeris dalam merancang strategi pengajaran Bahasa Inggeris dengan lebih baik dan berkesan disamping dapat mengatasi masalah pembelajaran dalam menguasai kemahiran Bahasa Inggeris.<br />Dapatan daripada kajian ini dapat dikongsi bersama guru-guru dan pihak tertentu seperti kementerian pendidikan yang terlibat dengan penyusunan kurikulum Bahasa Inggeris untuk sekolah menengah agar dapat memberikan kepelbagaian kaedah pengajaran dan pembelajaran yang akan memudahkan pencapaian objektif.<br />Kajian ini dapat menjadi bahan rujukan atau panduan dan memberi maklumat kepada guru-guru yang mengajar Bahasa Inggeris di sekolah menengah untuk meningkatkan prestasi pencapaian pelajar-pelajar.<br />
 24. 24. JangkaMasaKajian<br />
 25. 25. AnggaranBelanjawan<br />
 26. 26. Rujukan<br />MohamadNajib Abdul Ghafar. (1999) PenyelidikanPendidikan. PenerbitanUniversitiTeknologiMalaysia.<br />Alias Puteh. (2010). KajianTindakandiSekolah: SatuPengenalan. Penerbitan Pure Honey Enterprise. Malaysia<br />

×