Bb Gebruikersdag Ounl 290909 Jesper

676 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bb Gebruikersdag Ounl 290909 Jesper

 1. 1. Blackboard Gebruikersdag Open Universiteit Nederland Jesper Schumacher, 29 september 2009
 2. 2. Onderwerp presentatie <ul><li>OUNL algemeen </li></ul><ul><li>Blackboard bij de OUNL </li></ul><ul><li>Programma Bb Gebruikersdag </li></ul><ul><li>Praktische zaken </li></ul>
 3. 3. OUNL algemeen <ul><li>Start in september 1984 </li></ul><ul><li>Universitair afstandsonderwijs </li></ul><ul><li>Geen toelatingseisen </li></ul><ul><li>Hoofdkantoor in Heerlen </li></ul><ul><li>Studiecentra in Nederland en Vlaanderen </li></ul><ul><ul><li>15 studiecentra in Nederland, </li></ul></ul><ul><ul><li>6 studiecentra in Vlaanderen </li></ul></ul><ul><li>Studeren in eigen tempo, tijd en plaats </li></ul><ul><li>Elke student heeft toegang tot de ELO </li></ul>
 4. 4. OUNL algemeen <ul><li>Bachelor- en masteropleiding, cursussen en korte studieprogramma’s </li></ul><ul><li>Zeven faculteiten: </li></ul><ul><ul><li>Cultuurwetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatica </li></ul></ul><ul><ul><li>Managementwetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Natuurwetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderwijswetenschappen </li></ul></ul><ul><ul><li>Psychologie </li></ul></ul><ul><ul><li>Rechtswetenschappen </li></ul></ul>
 5. 5. OUNL algemeen <ul><li>Studenten: </li></ul><ul><ul><li>Aantal = 19.000 </li></ul></ul><ul><ul><li>Man-vrouwverdeling 50-50 </li></ul></ul><ul><ul><li>Leeftijd: </li></ul></ul><ul><ul><li>8 procent 25 jaar of jonger 36 procent 26 tot en met 35 jaar 33 procent 36 tot en met 45 jaar 23 procent 46 jaar of ouder </li></ul></ul><ul><li>Ongeveer 700 medewerkers </li></ul><ul><li>Ongeveer 560 cursussen in exploitatie </li></ul>
 6. 6. OUNL algemeen <ul><li>Expertisecentra: </li></ul><ul><li>Centre for Learning Science and Technologies, CELSTEC </li></ul><ul><li>(voorheen: Onderwijstechnologisch expertisecentrum, OTEC) </li></ul><ul><li>Ruud de Moor Centrum, RdMC (voor de professionalisering van onderwijsgevenden) </li></ul><ul><li>Nationaal expertisecentrum voor leven-lang-leren, NELLL </li></ul>
 7. 7. Blackboard bij de OUNL <ul><li>Blackboard = Studienet </li></ul><ul><li>Versie 7.2.383.52 </li></ul><ul><li>ELO Service Afdeling, Elosa </li></ul><ul><ul><li>Functioneel beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Gebruikersbeheer en –ondersteuning </li></ul></ul><ul><ul><li>Coördinator </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderdeel Onderwijs Service Centrum (OSC) </li></ul></ul><ul><li>Upgrade in 2010 </li></ul><ul><li>ELO is meer dan alleen Blackboard: </li></ul><ul><ul><li>Moodle </li></ul></ul><ul><ul><li>Emergo </li></ul></ul><ul><li>Belangrijke ontwikkelingen: </li></ul><ul><ul><li>Identity Management (IDM) </li></ul></ul><ul><ul><li>SSO </li></ul></ul>
 8. 8. Blackboard bij de OUNL <ul><li>Building Blocks: </li></ul><ul><ul><li>Announcements2RSS </li></ul></ul><ul><ul><li>Elluminate Live </li></ul></ul><ul><ul><li>Run Management Tool </li></ul></ul><ul><ul><li>SafeAssign (op korte termijn) </li></ul></ul><ul><li>Koppelingen: </li></ul><ul><ul><li>SPIL (studentadministratie) </li></ul></ul><ul><ul><li>CUPIDO (cursusregistratie) </li></ul></ul><ul><ul><li>LDAP </li></ul></ul><ul><ul><li>Snapshot </li></ul></ul>
 9. 9. Programma Bb Gebruikersdag <ul><li>10:00 – 10:30      Ontvangst met koffie en thee </li></ul><ul><li>10:30 – 10:45      Welkom & opening (Jesper Schumacher) </li></ul><ul><li>10:45 – 11:30      Standaardisatie in het onderwijs (HP Köhler, Kennisnet) </li></ul><ul><li>11:30 – 12:15      Wikiwijs (Robert Schuwer, OUNL) </li></ul><ul><li>12:30 – 13:30      Lunch </li></ul><ul><li>13:30 – 14:15      Blackboard (Dan Peters) </li></ul><ul><li>14:15 – 15:00      Standaardisatieoverwegingen, basisopzet en keuzes rond de inrichting van het Bb CS bij Avans Hogeschool (Bert Frissen, Eky Fioole) </li></ul><ul><li>15:00 – 15:45     Blackboard en standaardisatie van content bij de Hogeschool Zuyd (Jeanine Schmeitz, Rienke Schutte) </li></ul><ul><li>15:45 – 16:30     Borrel </li></ul>
 10. 10. Praktisch <ul><li>Koffie/thee </li></ul><ul><li>Draadloos internet </li></ul><ul><ul><li>Netwerk: OU gast </li></ul></ul><ul><ul><li>Wachtwoord: pr819 </li></ul></ul><ul><li>Locatie (topdrukte) </li></ul><ul><li>Toiletten </li></ul>

×