Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Alternatieven

1,025 views

Published on

HR-A27

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Alternatieven

 1. 1. Programma 20.00 Opening en Mededelingen - Erik Verhulp 20.10 Stand van zaken sinds 1 oktober - Baudouin Knaapen 20.20 Onderzoek naar Overhuiving - John Kragting 20.35 Duurzame alternatieven - Paul Sigtermans 20.50 Opmerkingen en vragen 21.10 Conclusie
 2. 2. Mededelingen Meer aanmeldingen: visitekaartje Aanmeldingen: 133 huishoudens Website: www-HR-A27.nl Brief aan de Minister www.HR-A27.nl Welkom “ Gisteravond, vrijdag 27 november zag ik u bij Pauw & Witteman. Daarbij werd een deel van het debat in de Tweede Kamer getoond waar u met veel enthousiasme vertelde over de wijze waarop u de A4 op een natuur- en milieuvriendelijke manier gaat uitbreiden. U sprak over een verdiepte en ondertunnelde aanleg en hoe mooi deze voorziening past in de omgeving.” “ Ons dorp heeft op dit moment al veel last van de A27, het bijbehorende viaduct en de daarnaast gelegen spoorlijn. Namens het bewonerscomité HR-A27 nodig ik u uit de verbreding van de A27 ter hoogte van Hollandsche Rading eveneens op een natuur-, milieuvriendelijke maar tevens op een bewonersvriendelijke manier, verdiept en ondertunneld uit te voeren.”
 3. 3. Activiteiten van HR-A27 2009 1 oktober voorlichting in het gemeentehuis van De Bilt   14 oktober eerste bijeenkomst als voorbereiding van 26-10   16 oktober tweede bijeenkomst als voorbereiding van 26-10   26 oktober RWS laat kaarten (foto's) zien   29 oktober 1e NIEUWSBERICHT   30 oktober vergadering met SSGM   6 november afspraak bij RWS   11 november voorlichting in ons dorpshuis eerste ronde  
 4. 4. Activiteiten van HR-A27 2009 13 november voorlichting in ons dorpshuis tweede ronde   19 november inspreken bij de gemeente   30 november inspreken bij de provincie   2 december overleg met Dorpsraad   8 december overleg SSGM   15 december het geluidsscherm wordt opgeknapt   16 december uw comité houdt een schouw met RWS 2010 12 januari voorlichting in ons dorpshuis
 5. 5. A27 Tot nu toe Presentatie John Kragting “ Projectleider Gebiedsontwikkeling ”
 6. 6. A27 Tot nu toe <ul><li>Startnotitie: mei 2008- juli 2008 </li></ul><ul><li>Informatiebrief gemeente aan belangengroepen en </li></ul><ul><li>dorpsraden: februari 2009 </li></ul><ul><li>Keuze voorkeursalternatief: mei / juni 2009 </li></ul><ul><li>Informatieavond op gemeentehuis: 1 oktober 2009 </li></ul><ul><li>Avonden Hollandsche Rading en Groenekan: 26 oktober en </li></ul><ul><li>29 oktober 2009 </li></ul><ul><li>Informatiebrief gemeente aan belangengroepen en </li></ul><ul><li>dorpsraden: november 2009 </li></ul>
 7. 7. A27 de komende tijd <ul><li>Tot april / mei: beïnvloedingsfase: actieve contacten </li></ul><ul><li>Milieu Effect Rapport en Ontwerp Tracé Besluit: </li></ul><ul><li>april / mei 2010: informatie en inspraak </li></ul><ul><li>advies commissie MER: na zomer 2010 </li></ul><ul><li>verwerken / aanpassen n.a.v. advies commissie MER </li></ul><ul><li>Tracé Besluit: november / december 2010: Beroep </li></ul><ul><li>Beroepsprocedure: 2011 </li></ul><ul><li>Start uitvoering: begin 2012 </li></ul>
 8. 8. Aandacht voor alternatieven <ul><li>Verdiepte aanleg van de A27 bij Hollandsche Rading </li></ul><ul><li>incl. schermen bij de kernen </li></ul><ul><li>incl. realisatie houtsingel / bos aan de oostzijde van </li></ul><ul><li>Groenekan tot aan Hollandsche Rading </li></ul><ul><li>incl. aanleg van eco-passages </li></ul><ul><ul><li>Voorjaar 2008: Rijkswaterstaat en VNG congres </li></ul></ul><ul><ul><li>Zomer 2008: provinciale staten </li></ul></ul><ul><ul><li>Januari 2009: bijeenkomst provincie, BRU </li></ul></ul><ul><li> Via Milieu Effect Rapport </li></ul>
 9. 9. Aandacht voor alternatieven <ul><li>Overkapping van de snelweg: De Duurzame Weg </li></ul><ul><ul><li>Januari 2009: bijeenkomst provincie, BRU </li></ul></ul><ul><ul><li>September 2009: gesprek Rijkswaterstaat </li></ul></ul><ul><ul><li>November 2009: motie gemeenteraad </li></ul></ul><ul><ul><li>Januari 2010: bijeenkomst bij BRU </li></ul></ul><ul><li>Haalbaarheidsstudie gemeente </li></ul><ul><ul><li>14 januari 2010: presentatie concept raadscommissie </li></ul></ul><ul><ul><li>Januari – Maart 2010: uitwerking studie </li></ul></ul>
 10. 10. De Duurzame Weg
 11. 11. Andere aspecten <ul><li>Spoor: </li></ul><ul><ul><li>Onduidelijkheid over lijn Almere – Utrecht </li></ul></ul><ul><ul><li>Toekomstige frequentie: welke maatregelen zijn aannemelijk? </li></ul></ul><ul><li>Ecologie: </li></ul><ul><ul><li>Verbinding Nationale Landschappen: ecoduct bij de Bosberg: A27 en N407 </li></ul></ul>
 12. 12. Presentatie Paul Sigtermans “ Duurzame alternatieven”
 13. 13. Tracékaart 1
 14. 14. Tracékaart 2
 15. 19. <ul><li>Huidige Situatie </li></ul><ul><li>A27 doorklieft Maartensdijk en Hollandsche Rading d.m.v. viaducten op een hoogte van ca. 5 meter boven maaiveld </li></ul><ul><li>RWS had destijds geen beleid, noch budget voor geluidswerende voorzieningen daarom heeft Gemeente deze voor eigen rekening en risico aangebracht </li></ul><ul><li>Geluidswerende voorzieningen welke om budgettaire redenen maar aan één zijde (de Oostzijde van A27) hebben nooit afdoende gefunctioneerd. </li></ul><ul><li>Reden was dat RWS geen toestemming gaf om op de viaducten een doelmatige geluidswering aan te brengen vanwege het feit dat de viaducten niet berekend waren op het bevestigen van een hoog scherm tot 5 meter boven het wegdek. </li></ul>
 16. 21. <ul><li>Plannen </li></ul><ul><li>RWS heeft thans het voornemen A27 te verbreden </li></ul><ul><li>Zij is doordoor genoodzaakte nieuwe geluidswerende voorzieningen aan te brengen </li></ul><ul><li>Vermoedelijk zullen deze tot minimaal 5 meter boven het wegdek komen, dat is ongeveer 10 meter boven het maaiveld </li></ul><ul><li>Nadeel van geluidswerende schermen: deze absorberen maar beperkt het geluid en zullen verkeersgeruis over een grote afstand uitstrooien </li></ul><ul><li>Gevolg: verkeersgeluid zal tot ver in Noorderpark en Lage Vuursche hoorbaar zal zijn (afhankelijk van de windrichting) </li></ul>
 17. 23. <ul><li>Gemeente </li></ul><ul><li>Met deze kennis is binnen de gemeente een stroming op gang gekomen die totale overkapping van de Rijksweg wenst </li></ul><ul><li>Onderzoek naar deze mogelijkheid is gestart </li></ul><ul><li>Overkapping heeft ook nadelen: o.a. veiligheid, onderhoud en hoge kosten </li></ul><ul><li>Tevens bestaat aat het risico dat RWS uitsluitend een geluidwerende constructie zal aanbrengen waartoe ze op grond van de wet geluidshinder verplicht is. </li></ul><ul><li>Daarom pleidooi voor onderzoek naar alternatieven die een integrale en duurzame oplossing bieden voor komende 50 jaar </li></ul>
 18. 24. <ul><li>Alternatief 1 Tracé op maaiveldhoogte </li></ul><ul><li>Naast A27 RW loopt de spoorlijn Utrecht /Hilversum </li></ul><ul><li>Deze heeft in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading een gelijkvloerse kruising en automatische bomen </li></ul><ul><li>In Hollandsche Rading is tevens een station </li></ul><ul><li>Tussen spoor en rijksweg is een stuk niemandsland variërend van 25 tot 100m breed </li></ul><ul><li>Beleid van de NS is erop gericht om aantal gelijkvloerse kruisingen ongelijkvloers te maken (verkeersveiligheid en kosten van beheer) </li></ul><ul><li>Als op traject Utrechts Hilversum een dergelijke aanpassing wordt doorgevoerd, zal het spoortraject naar 5 meter boven maaiveld worden getild (op gelijke hoogte met A27) </li></ul>
 19. 25. <ul><li>Alternatief 1 Tracé op maaiveldhoogte </li></ul><ul><li>Verlaag het wegdek van de A27 tot op niveau van de spoorlijn t.w. 1 meter boven maaiveld </li></ul><ul><li>Beide verkeersaders liggen dan op hetzelfde nivo </li></ul><ul><li>Kruisen van zowel de spoorlijn als de A27 kan via een tunnel of een viaduct (zie kruising Nieuwe Wetering) </li></ul><ul><li>Nadeel: </li></ul><ul><ul><li>RWS zal grond zal moeten afgraven, maar daar staat weer een restwaarde tegenover bij hergebruik </li></ul></ul>
 20. 26. <ul><li>Alternatief 1 Tracé op maaiveldhoogte </li></ul><ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><ul><li>Als de weg lager in het landschap ligt, zal het geluid zich minder ver over de bebouwing heen verplaatsen en is een stevige groene geluidwerende wand voldoende </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer passend in het landschap , dus minder horizonvervuiling; de geluidswand is aan beide zijden te beplanten </li></ul></ul><ul><ul><li>Ongelijkvloerse spoorkruising, dus veiliger </li></ul></ul><ul><ul><li>Door de weg en spoortracé tegen elkaar te leggen ontstaat er veel meer constructiebreedte voor toekomstige weg en spoor reconstructies </li></ul></ul>
 21. 30. <ul><li>Alternatief 2 Landschappelijke inpassing </li></ul><ul><li>Meest optimale en duurzame alternatief </li></ul><ul><li>Zowel A27 als de spoorlijn worden in een verlaging aangebracht van ca. 4.50 meter beneden maaiveld </li></ul><ul><li>De weg daalt lager in het landschap </li></ul>
 22. 32. <ul><li>Alternatief 2 Landschappelijke inpassing </li></ul><ul><li>Voordelen: </li></ul><ul><ul><li>Het talud zal de geluidswerende functie overnemen </li></ul></ul><ul><ul><li>Er is een lichtere geluidwerende voorziening op maaiveldniveau nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>Geen horizonvervuiling en het landschappelijke aanzien van het Noorderpark en Utrechtse heuvelrug blijft behouden </li></ul></ul><ul><ul><li>Wegkruisingen komen op dezelfde plaats in de dorpskern </li></ul></ul><ul><ul><li>Veel ruimte voor de aanleg van Ecoducten </li></ul></ul><ul><ul><li>Tevens is het zinvol om hier een pilotproject te starten voor de winning van energie die vrijkomt uit de asfaltverharding. </li></ul></ul>
 23. 33. <ul><li>Alternatief 2 Landschappelijke inpassing </li></ul><ul><li>Nadelen: </li></ul><ul><ul><li>RWS moet grond afgraven, maar weer restwaarde bij hergebruik </li></ul></ul><ul><ul><li>Wegdek komt beneden de grondwaterstand te liggen, waardoor een bodemafsluiting en bemaling noodzakelijk is </li></ul></ul><ul><li> </li></ul>

×