Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Besparen op storagekosten voor ziekenhuizen

656 views

Published on

De Nederlandse gezondheidszorg moet kosten besparen. Ziekenhuizen kunnen
bijvoorbeeld door het inzetten van externe storagecenters en door data niet vier-
maar tweemaal op te slaan efficiënter gebruikmaken van technieken voor opslag van
medische data.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Besparen op storagekosten voor ziekenhuizen

  1. 1. big data t Kosten besparen in de gezondheidszorg op storage Een vergeten De Nederlandse gezondheidszorg staat voor ingrijpende gebied besparingen. De stijging van kosten, die het afgelopen decennium explosief was, moet worden teruggedrongen. Daarnaast dwingen de bezuinigingsmaatregelen van de overheid tot ingrijpende stappen. Daarbij zijn er meer mogelijkheden dan snijden in de medische voorzieningen, bijvoorbeeld het efficiënt inzetten van techniek. Alleen al op storage kunnen Nederlandse ziekenhuizen op jaarbasis gezamenlijk minimaal 350 miljoen euro besparen. Erik Möller, Stan Bosch en Nick Ceton Explosie van data Steeds vaker wordt een complexe operatie geheel Er zijn kostenbesparingen in de gezondheidszorg op digitale film vastgelegd. Men zou de stelling mogelijk die de Nederlandse Staat miljarden kunnen verdedigen dat de toename aan opslag en euro’s kunnen opleveren en die om onduidelijke verwerking van medische data mede schuldig is redenen tot op heden onderbelicht zijn gebleven: aan de toename van de kosten in de gezondheids- besparingen op storage van data in de zorg. Er zorg. zijn ongetwijfeld meer niet-medische gebieden De meeste zorgverleners hebben momenteel een waarop besparingen in de gezondheidszorg gere- meerlaagse storageomgeving: aliseerd kunnen worden. Zo hebben veel zorgin- • Tier 1 voor hoge prestaties en beschikbaarheid. stellingen nog deels papieren archieven waarop Tier 1 bevat meestal dubbel uitgevoerde opslag door digitalisering relatief eenvoudig kosten op schijven en van de data wordt een back-up bespaard kunnen worden. Hier richten we ons gemaakt. hoofdzakelijk op de reeds gedigitaliseerde opslag • Tier 2 voor minder hoge eisen. Deze tier bevatinformatie / september 2011 van medische data in Nederland. goedkopere schijven die ook vaak dubbel zijn Die hoeveelheid digitale, medische data explo- uitgevoerd. deert waarbij sommige schattingen zelfs uitgaan van een groei van 50 procent per jaar in de Deze tiers kunnen nog opgedeeld zijn in zeer komende vijf jaar. Het maken van digitale foto’s hoge beschikbaarheid en zeer hoge prestaties en en filmpjes is tegenwoordig steeds vaker een vast minder snelle c.q. beschikbare varianten, vaak onderdeel van de medische behandeling en dat met goedkopere schijftechnologie. In vrijwel zijn nou net de omvangrijkste databestanden. alle gevallen worden beide tiers naast elkaar 24
  2. 2. SamenvattingDe Nederlandse gezondheidszorg moet kosten besparen. Ziekenhuizen kunnenbijvoorbeeld door het inzetten van externe storagecenters en door data niet vier-maar tweemaal op te slaan efficiënter gebruikmaken van technieken voor storage vanmedische data. Er zou zelfs gedacht kunnen worden aan een nationaal storagecenter,een e-Depot, wat weer kennisbundeling en innovatie garandeert.gebruikt, waardoor – bij dubbele uitvoering van nen worden als deze draaien en gekoeld worden.de twee tiers – data maar liefst viermaal worden Het draaien en koelen van de schijven verbruiktopgeslagen. De kosten van storage zijn op deze relatief veel elektriciteit, wat de kosten verderwijze maximaal en dat kan niet de bedoeling opvoert.zijn. Zorgverleners hebben deze kosten overigensdoorgaans niet inzichtelijk. De kosten voor storage Archiefparadigmamet behulp van harde schijven zijn relatief hoog, Door slimmer digitaal te archiveren worden erniet alleen door de kosten van aanschaf. Er geldt hoge besparingen gerealiseerd van enkele tonnennamelijk dat harde schijven slechts gebruikt kun- tot miljoenen euro’s per zorginstelling; we spreken Dubbele vergrijzing dien sluitend te zijn. Recent is een stevig De kosten van de Nederlandse gezond- bezuinigingspakket afgekondigd waarbij heidszorg groeien onstuimig en lagen in onder meer het basispakket wordt verkleind, 2010 – inclusief welzijnszorg – boven de de eigen bijdrage wordt verhoogd, het eigen € 85 miljard. Dat betekent dat deze kosten risico wordt verhoogd en de vergoeding meer dan verdrievoudigd zijn in 15 jaar tijd! voor bepaalde behandelingen wordt gemaxi- Op zich is dat goed verklaarbaar doordat meerd (in geld of aantal behandelingen). Nederland vergrijst (de babyboomgeneratie Daarnaast staan de hoge inkomens van de gaat de komende 15 jaar met pensioen) en medisch specialisten ter discussie, wordt oudere mensen hogere zorgkosten met zich het inhuren van dure interim-managers in meebrengen. Daarnaast leven mensen langer de zorg teruggedrongen en mogen zieken- en hebben zij daardoor langer zorg nodig. huisbestuurders niet meer verdienen dan de Voorts komen er telkens nieuwe en innova- Balkenende-norm. tieve, maar wel kostbare behandelmethoden Of de kostenstijgingen door de genoemde bij. Ten slotte willen mensen vaker zorg en maatregelen afgeremd zullen worden zal de worden hun kwaliteitseisen hoger. Vanwege tijd ons leren. De minister van VWS heeft de ‘dubbele vergrijzing’ is de kans niet groot recentelijk al voor ruim € 1 miljard aan dat de kosten van de Nederlandse gezond- ‘tegenvallers’ gemeld. Maatregelen die direc- heidszorg de komende 35 jaar gelijk blijven te ingrepen in de medische zorg betekenen of omlaag gaan. Deze kosten zullen in de kunnen bijzonder pijnlijk zijn. Immers als toekomst verder stijgen als we geen maatre- levensverlengende operaties om kostentech- gelen treffen en dat zou de gezondheidszorg nische redenen niet worden uitgevoerd zul- onbetaalbaar kunnen maken. len mensen onnodig sterven. Maar verdienen De zorgkosten dienen nota bene door ons- mensen die er een ongezonde levensstijl op zelf te worden opgebracht: deels vanuit de nahouden het om dure, levensverlengende informatie / september 2011 (verplichte) zorgpremies die we betalen behandelingen te ondergaan? Of moeten zij aan de zorgverzekeraars en deels vanuit de hogere premies betalen? En dient het leven belastinginkomsten van de Nederlandse verlengd te worden van iemand die niet Staat. En die laatste ziet zich genoodzaakt meer kan genezen en helse pijnen lijdt? Dit de zorgkosten te beteugelen; gezondheids- soort vragen vormen een belangrijke oorzaak zorg dient immers voor iedereen betaalbaar waarom de discussie over de kosten van de te blijven en de staatsbegroting dient boven- gezondheidszorg complex en lastig is. 25
  3. 3. big data t hebben gekozen voor de duurste vorm biedt hoge besparingsmogelijkheden, zeker indien met grote hoeveelheden data gewerkt wordt. Slim digitaal archiveren betekent dat er bij de creatie van data al duidelijk moet zijn wat de bewaar- en vernietigingsstrategie is. Helaas is dat bij de meeste zorgverleners noch organisatorisch dan over zorginstellingen vanaf middelgroot. Op noch qua verantwoordelijkheid optimaal belegd. landelijk niveau kan een besparing gerealiseerd Vaak wordt de verantwoordelijkheid voor archive- worden van enkele honderden miljoenen euro’s ring verondersteld bij de ICT-afdeling te liggen. per jaar. Slimmer digitaal archiveren betekent dat: Dat gaat hooguit op voor technische archivering in • gegevens die weinig geraadpleegd worden en het kader van besparen op dure ICT-technologie ook niet direct beschikbaar hoeven te zijn opgesla- voor opslag. Archiveren is vanuit een wettelijk gen worden in tiers 3 en 4; kader echter geen verantwoordelijkheid van de • data maximaal tweemaal opgeslagen worden: één ICT-afdeling; deze kan en mag niet bepalen wat origineel en één kopie. de strategie, het beleid en de uitvoering zijn van de bewaar- en vernietigingsplicht van medische data. Onderzoeken wijzen uit dat circa 60 procent ICT’ers zijn hiervoor simpelweg niet opgeleid en van de medische data bij ziekenhuizen weinig gaan feitelijk slechts over de operationele beschik- geraadpleegd wordt en niet direct beschikbaar baarheid en continuïteit van de informatievoorzie- hoeft te zijn. Tiers 3 en 4 bevatten doorgaans ning. tape als opslagmedium. Het verschil in kosten De verantwoordelijkheid voor de bewaar- en ver- tussen de duurste en de goedkoopste vorm van nietigingsstrategie van data – evenals toegang tot storage beslaat een factor 20. De wetenschap dat en hergebruik van data – hoort logischerwijs bij de zorgverleners op dit moment vrijwel uitsluitend applicatie-eigenaren, gebruikers van de medische Schatting van minimaal mogelijke • Er wordt geen rekening gehouden met groei besparingen van de data. Uitgangspunten en aannames: • Bij ziekenhuizen zijn de besparingsmo- Besparingen op jaarbasis: gelijkheden het grootst; hier worden de • Per academisch ziekenhuis: meeste data verwerkt en opgeslagen en is (500 * 15.000) -/- (100 * 10.000 + 100 * de groei het hoogst door het snelle verloop 5.000 + 300 * 500) = € 5,85 miljoen van patiënten. • Per topklinisch ziekenhuis: • Een academisch ziekenhuis heeft gemid- (400 * 15.000) -/- (80 * 10.000 + 80 * deld 500 TB aan medische data. 5.000 + 240 * 500) = € 4,7 miljoen • Een topklinisch ziekenhuis heeft gemiddeld • Per algemeen ziekenhuis: 400 TB aan medische data. (250 * 15.000) -/- (50 * 10.000 + 50 * • Een algemeen ziekenhuis heeft gemiddeld 5.000 + 150 * 500) = € 2,9 miljoen 250 TB aan medische data. • 8 academische ziekenhuizen kunnen bij • Dubbel uitgevoerde dataopslag in tier 1 elkaar 8 * 5,85 = ca. € 47 miljoen besparen kost gemiddeld € 10.000 per TB. • 27 topklinische ziekenhuizen kunnen bij • Dubbel uitgevoerde dataopslag in tier 2 elkaar 27 * 4,7 = ca. € 126 miljoen bespa- kost gemiddeld € 5.000 per TB. ren • Dataopslag in tier 3/4 kost extern gemid- • 57 algemene ziekenhuizen kunnen bij deld € 500 per TB. elkaar 57 * 2,9 = ca. € 152 miljoen bespa-informatie / september 2011 • 60 procent van de medische data kan ren extern in tier 3/4 opgeslagen worden. • Nederlandse ziekenhuizen kunnen bij • 20 procent van de medische data wordt elkaar (47 + 126 + 152) = ca. € 325 mil- (dubbel) in tier 1 opgeslagen. joen besparen • 20 procent van de medische data wordt • Met de besparingen bij overige grote zor- (dubbel) in tier 2 opgeslagen. ginstellingen erbij moet een jaarlijkse • Dubbele opslag van dezelfde data in zowel besparing in Nederland van minimaal € 350 tier 1 als 2 is niet nodig. miljoen gerealiseerd kunnen worden. 26
  4. 4. data of de raad van bestuur te liggen. Ook die zijn verlener en het storagecenter. Verder kunnen doorechter vaak niet tot in detail op de hoogte van de gebruikmaking van een extern storagecenter demogelijkheden c.q. technieken en moeten de hulp prestaties en de beschikbaarheid van de eigenvan een storagespecialist inschakelen. En daar ligt ICT-infrastructuur verhoogd worden; de hoeveel-de sleutel voor de toekomst. Indien zorgverleners heid data bij de zorginstelling zelf neemt immerseen deel van hun medische data onderbrengen bij zienderogen af. De beperking tot archiefvorminggespecialiseerde, externe storagecenters kun-nen ze enorme kostenbesparingen realiserenen zich op hun core competenties richten. Deoprichting van een storagecenter kan ook een »Door slimmer digitaal teregionaal of landelijk initiatief zijn. Vaak kan archiveren worden er hogeeen extern, commercieel storagecenter al opzeer korte termijn ingeschakeld worden. besparingen gerealiseerd vanAndere overwegingen enkele tonnen tot miljoenenEr zijn nog verdere besparingen mogelijk.Naast het volledig papierloos maken van hetmedisch archief kan bespaard worden op het euro’s per zorginstelling «maken van back-ups en de inrichting van eenuitwijkcentrum. Voorts kunnen ook niet-medische bij één of enkele storagecenters biedt daarbij dedata in tiers 3 en 4 ondergebracht worden. Voor de beste mogelijkheden tot gestandaardiseerd beheerovergang naar de goedkopere tierstructuur is het en dienstverlening voor uitwisseling met eendui-volgende stappenplan bruikbaar: dige garanties voor informatiebeveiliging en priva-1. Maak de datasamenstelling in de eigen organi- cybescherming. satie inzichtelijk. In Nederland kan ook een nationaal storagecenter2. Stel vast waar de data in de eigen organisatie voor de zorg, een ‘e-Depot’, worden opgericht, zijn opgeslagen. hiertoe kan ook een commerciële partij worden3. Ontwikkel een bewaar- en vernietigingsstrate- ingeschakeld. Een e-Depot kan waarborgen dat de gie en beleg de verantwoordelijkheid hiervoor richtlijnen voor naleving van de wettelijke archive- binnen de organisatie. ring worden nageleefd en zorgverleners hoeven dat4. Voer een leveranciersselectie uit voor een dan niet meer op individuele basis vast te stellen geschikt storagecenter. en te beheren. Naast de hier genoemde voordelen5. Zet het project in gang voor overgang van een kan de uitwisseling van medische gegevens tus- deel van de data. sen zorgverleners – onder bepaalde voorwaarden – binnen het e-Depot plaatsvinden. Een dergelijkeDe eindgebruikers hoeven nauwelijks iets te mer- aanpak biedt tevens de beste garanties voor ken-ken van de overgang naar de nieuwe situatie. nisbundeling en innovaties op voldoende schaal.Naast de kostenbesparingen die gerealiseerd kun- Omdat er in de geschetste aanpak geen vermen-nen worden zijn er andere voordelen te realiseren ging is van archief en operationele omgeving biedtmet het onderbrengen van data bij een extern deze aanpak tevens de beste garanties voor conti-storagecenter. Zo hebben de meeste ervan ruime nuïteit.ervaring met langdurige opslag van data waardoorhet voor zorgverleners eenvoudiger wordt aan de Erik Möllerwettelijke bewaartermijnen voor medische data is Manager van resultaat, Arlande. E-mail: emoller@arlande.nl.te voldoen. Uiteraard dient bij het externe stora- Telefoon: 06-15838791.gecenter voldoende aandacht besteed te worden Stan Bosch informatie / september 2011aan informatiebeveiliging zodat de medische data is Consultant ICT Solutions, Hewlett-Packard Nederland B.V. E-mail: stan.bosch@hp.com.beschermd worden tegen onbevoegde inzage engebruik en voorts integer blijven. Van het externe Nick Ceton is Business Development Manager, Technicolor.storagecenter mag geëist worden dat dit minimaal E-mail: nick.ceton@technicolor.com.jaarlijks gecertificeerd wordt tegen de informa-tiebeveiligingsstandaard ISO 27001. Daarnaastmoet voldoende aandacht gegeven worden aanbeveiliging van het datatransport tussen de zorg- 27

×