Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Burgerservicenummer

1,754 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Burgerservicenummer

  1. 1. Burgerservicenummer 11 mei 2010
  2. 2. Wat is het Burgerservicenummer ? <ul><li>Een informatieloos 9-cijferig uniek persoonsnummer (ingezetene) </li></ul><ul><li>Hulpmiddel om fouten bij de verwerking van persoonsgegevens te voorkomen </li></ul>
  3. 3. Wie mag het BSN gebruiken? <ul><li>Overheidsorgaan </li></ul><ul><ul><ul><li>Een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld, of </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Een ander persoon of college, met enig openbaar bezag bekleed. </li></ul></ul></ul><ul><li>Ieder ander dan een overheidsorgaan of degene aan wie het burgerservicenummer is toegekend, voor zover deze werkzaamheden verricht waarbij het gebruik door hem of haar van het burgerservicenummer bij of krachtens de wet is voorgeschreven. </li></ul>
  4. 4. Waarom het burgerservicenummer? <ul><li>Behoefte aan één uniek persoonsnummer voor de burger in de relatie met de overheid. </li></ul><ul><li>Sofinummer voldeed niet aan de eisen van een persoonsnummer: </li></ul><ul><ul><ul><li>Één passende juridische vormgeving van het BSN als algemeen persoonsnummer binnen het publieke domein </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Expliciete regulering aan aanmaken, distribueren, toekennen en beheren van het persoonsnummer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Passende ondersteuning bij het gebruik van het nummer, waaronder voorzieningen om onder meer het nummer te verifiëren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bewerkstelligen van vertrouwen in rechtmatig gebruik van het nummer door transparantie (een landkaart en Functionaris voor de gegevensbescherming) </li></ul></ul></ul><ul><li>Kortom: efficiency en betrouwbare gegevensuitwisseling tussen </li></ul><ul><ul><ul><li>burger en overheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tussen overheden </li></ul></ul></ul>
  5. 5. Wettelijk kader burgerservicenummer <ul><li>Wettelijke grondslag: </li></ul><ul><ul><ul><li>Wet bescherming persoonsgegevens (art. 24, eerste lid) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (Wabb) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>sectorale wetgeving (BSN in de zorg) </li></ul></ul></ul><ul><li>Breder gebruik van het Burgerservicenummer: </li></ul><ul><ul><ul><li>Maatschappelijk belang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wettelijke grondslag </li></ul></ul></ul>
  6. 6. Beheersvoorziening BSN <ul><li>Beheer BvBSN bij BPR </li></ul><ul><li>Nummer genereren, uitgifte & beheer (bij inschrijving in GBA) </li></ul><ul><li>Presentievragen (heeft een persoon al een BSN? Dubbele BSN’s voorkomen) </li></ul><ul><li>Verificatievragen (horen persoon en BSN bij elkaar?) </li></ul><ul><ul><ul><li>Welk BSN hoort bij deze identificerende gegevens? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Welke identificerende gegevens horen bij dit BSN? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Horen dit BSN en deze identificerende gegevens bij elkaar? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Is dit identiteitsdocument geldig? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Is het BSN geldig? </li></ul></ul></ul><ul><li>Achterliggende registers: GBA, BvR (Beheer van Relaties, Belastingdienst), Verificatieregister (Nederlandse identiteitskaart, paspoorten), Rijbewijsregister (Nederlandse rijbewijzen), BVV-Kaartregister (Vreemdelingenkaarten) </li></ul>
  7. 7. Kwaliteitsborging Beheersvoorziening BSN <ul><li>Logisch Ontwerp en informatiebeveiligingsplan </li></ul><ul><li>Bestandsvergelijking met Belastingdienst </li></ul><ul><li>Website Landkaart BSN (welke organisaties mogen/moeten het het BSN gebruiken en op basis van welke wettelijke grondslag) </li></ul><ul><li>FG (functionaris voor de gegevensbescherming) </li></ul><ul><li>Foutenmeldpunt voor gebruikers (fouten met het BSN) </li></ul><ul><li>BSN-punt (steunpunt voor de burger voor vragen en melden van vermoedelijke fouten) </li></ul><ul><li>Onderzoek inrichting en werking BvBSN eens in de drie jaar </li></ul>
  8. 8. Kengetallen <ul><li>Raming 2010 </li></ul><ul><li>Gemeentelijke herindeling </li></ul>1/0 2/0 14/0 Aantal vermoedelijke fouten/zienswijze CBP 400 400 300 Aantal calls BSN punt (per maand) 224 170 230 Aantal calls gebruikers FMP (per maand) 25 18 22 Aantal bezoekers website (duizend per maand) 412 287 66 Aantal aansluitingen gebruikers 333 (77%) 295 (67%) 230 (52%) Waarvan realtime 431 (2) 433 433 Aantal aansluitingen uitgevende instanties 4 55 - Initiele vulling Zorg (miljoen) 54 250 220 Presentievragen (duizend) 100 290 240 Gemeente (duizend) 16 71 12 Aantal bevragingen (miljoen per jaar) € 3,2 (1) € 2,8 € 2,7 Exploitatiekosten (miljoen per jaar) 20 / 2 Aantal BSN BvBSN / BD (miljoen) 2010 t/m maart 2009 2008 Kengetal

×