Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

M3 T F8

371 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

M3 T F8

  1. 1. Critical management studies • Som en reaktion på “amerikansk” management dyker en motrörelse upp • På 1980-talet är denna ännu väldigt fragmentarisk • Dyker främst upp inom upplevt “marginella” fält som företagskultur-forskningen och inom Management 3T “organizational symbolism” Teorier 3 critical management critical management studies 2 studies 3 • Organisationsteorins utveckling leder till ett • Den centrala frågan: Skall man inom studier av intresse för mera “kritiska” ansatser och för “lån” management bara koncentrera sig på det som är från andra discipliner bra i det, och bara göra sådant managers gillar? • Företagsetik och antropologiska ansatser blir heta • En framväxande kritik mot managerialism • Industrial sociology utvecklas till labor process • Frågan om vem som kontrollerar storföretagen theory • (Men också ett rent karriärsintresse hos vissa • Kritisk teori, från Frankfurt-skolan, blir lite hippt i akademiker) och med Mats Alvesson
  2. 2. ett formaliserat fält Centrala intresseområden • Böcker, bokserier, journaler och en internationell • Politisk ekonomi konferens skapar “rörelsen” CMS (Critical Management Studies) • Filosofi • Upplevs som en motpol till glättiga amerikanska • Makt och ideologi ansatser • Subjektets roll • Börjar mera systematiskt lyfta fram det “dolda” och det “Andra” i företag och management • Kön, klass, etnicitet, sexualitet och så vidare Two worlds (?) • Två fält som har svårt att samtala Och detta leder oss • Diametralt motsatta intressen • Olika världssyn TILLBAKA TILL NÅGRA • Olika värderingar MODELLER • (Oftast) olika epistemologi • Hur klarar ett fält av dylik inkongruens?
  3. 3. FLER MODELLER VAD ÄR EN MODELL? The Generic Value Chain, repeated En förenkling Value-based management Ett recept Evidence-based management Ett verktyg 7 S-framework En legitimitesskapande ikonisk representation Fifth discipline VILKEN SLAGS MODELLER? VAD ÄR EN BRA MODELL? Normativa versus deskriptiva Beror på vad som behöver göras Styrande Hur ändrar en modell perspektivet på ett fenomen? Avgränsande Vilka kriterier använder vi för att bedöma detta? Utvecklande
  4. 4. THE GENERIC VALUE CHAIN MEN VEM SKAPAR (OCKSÅ) VÄRDE? VALUE-BASED MANAGEMENT VAD ÄR DET? Integrerad modell för att maximera “shareholder value” Tre diskussioner: Value metrics (hur mäta?) Hur påverka? Koppling mellan värdeskapande och kompensation? (The McKinsey Quarterly 1994, nr 3)
  5. 5. ALPHABET SOUP VALUE DRIVERS EP (economic profit) CVA (cash value added) Tillväxt, Effektivitet, Finansiell struktur NPV (net present value) IRR (internal rate of return) Vi ska investera i växande aktiviteter där marginalerna är stora nog att ge en ROI över kapitalkostnaden CFROI (cash-flow ROI) iTSR (internal total shareholder value) Få alla i organisationen att “committa” till specifika EVA (economic value added) value drivers EE (economic earnings) YET, A LOT MORE COMPLEX?
  6. 6. EVIDENCE-BASED FRÅGOR MANAGEMENT En hypotetisk rörelse som vill föra in “scientific method” in i management Vilket problem försöker man möta? Tanken är att få managers att sätta in sig i akademiska Och vad får det företaget att fokusera på? studier Körs hårt av Pfeffer och Sutton: SKULLE DETTA FUNKA? “Evidence-based management is a simple idea. It just means finding the best evidence that you can, facing those facts, and acting on those facts – rather than doing what everyone else does, what you have always done, or what you thought was true. It isn’t an excuse for inaction. Leaders of organizations must have the courage to act on the best facts they have right now, and the humility to change what they do as better information is found. And it isn’t new or Möjligheter? original. Yet surprisingly few organizations actually do it – and those that do trump the competition. Our primary professional goal over the next few years is to help spark an evidence-based management Problem? movement.”
  7. 7. 7S 7 S FORTS. Hårda S Strategi En modell framtagen av McKinsey (med Peters och Struktur Waterman i bakgrunden!) System Togs fram för att “balansera” synen på vad som är Mjuka S centralt i ett företags verksamhet Skills Skulle driva fram “mjuka” element framför “hårda” Staff Style Shared Values FRÅGOR Det är ju en komplett modell, men är den för komplett?
  8. 8. FIFTH DISCIPLINE DISCIPLINERNA Peter Senge skriver “The Fifth Discipline” 1990/1994 Disciplinerna Personal mastery – never arriving... Återväcker intresset i lärande Mental models – unearthing our internal pictures of the ‘Adaptive learning’ vs. ‘Generative learning’ world.. Skapar (eller mera precist, brandar) begreppet “den Shared vision – makes people want to learn.. lärande organisationen” Team learning – aligning and developing capacities of a team... (Läs mer på: www.infed.org/thinkers/senge.htm) ...och den femte disciplinen: Systems thinking SYSTEMTÄNKANDE Hur ska vi förstå det här med “systems thinking” som en lösning? davas.wordpress.com Systemtänk försöker gå från lineära modeller till dynamiska, introducera feedback och emergens. Och det är väl bra? Men hur allmänna får modeller bli, egentligen?

×