Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IT i chefens tjänst?
-möjligheter med trösklar
2015-11-13
1
Rapport om chefers digitala arbetsmiljö
IT i chefens tjänst?
2015-11-13
2
IT - i välfärdens tjänst!
925 mellanchefer och f...
Krav-kontroll-stöd modellen
- dominerande modell för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt
på häl...
KASAM – känslan
av sammanhang
Dr Antonovsky,
Förmågan att hantera stressiga situationer ökar för den som
upplever en stark...
Digital arbetsmiljö
- IT, arbetsmiljö och hälsa
2015-11-13
5
Hjärnans belöningssystem aktiveras av snabb åtkomst av inform...
Chefers upplevelse av användarvänlighet och användbarhet
2015-11-13
6
60%
69%
84%
84%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
IT-systemen ...
Stress, strul, utbildning och support
2015-11-13
7
57%
71%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
IT-systemen har minskat
stress och stru...
Chefens möjlighet att påverka IT-
systemens utformning
2015-11-13
8
18%
21%
19%
20%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Det sker konti...
2015-11-13
9
23%
25%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Det finns utarbetade rutiner för
att föra fram förbättringsförslag
för att ök...
10
2015-11-13
53%
61%
67%
73%
78%
86%
87%
94%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
IT-systement har minskat stress och
strul i mitt arb...
11
2015-11-13
66%
70%
69%
92%
91%
91%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
IT-systemen gör att jag
använder resurser mera
effektivt
IT-...
Verksamhetsområdets
betydelse?
2015-11-13
12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Tekniskt område Socialt område
Jag som chef har infl...
Chefers röster…
”Oftast ingen utbildning alls.
Uppgraderingar meddelas sällan.”
”De är inte uppbyggda efter mina
och verks...
14
Chefernas tidsförlust per dag = 30 minuter, till IT-strul
• 925 chefers IT-strul : 58 bortslösade heltider, till en sum...
Visions 3 förbättringsförslag:
• Involvera cheferna från början till slut.
Chefen ska ha ett reellt inflytande över utveck...
Forts. Visions 3 förbättringsförslag
• Öka högsta ledningens digitala kompetens.
Digital kompetens och verksamhetskunskap ...
Forts. Visions 3 förbättringsförslag
• Hitta tidstjuvarna med hjälp av IT-skyddsronder.
Förbättringsrutiner och avtal med ...
Slutord
Hur stor skulle vinsten vara om inte bara strulet var åtgärdat, utan att
systemen överlag var bättre anpassade eft...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

It i chefens tjänst

1,950 views

Published on

Presentation av Vision på Användningsforums seminarium om digitalarbetsmiljö på World Usability Day 2015.

Published in: Government & Nonprofit
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

It i chefens tjänst

 1. 1. IT i chefens tjänst? -möjligheter med trösklar 2015-11-13 1
 2. 2. Rapport om chefers digitala arbetsmiljö IT i chefens tjänst? 2015-11-13 2 IT - i välfärdens tjänst! 925 mellanchefer och första linjens chefer Kommuner (88%), landsting och regioner 77% kvinnor, representativt för Visions medlemmar Ålder saknade betydelse Helhetsbild – IT-system 78% av cheferna arbetar med IT 60-100 % av arbetsdagen
 3. 3. Krav-kontroll-stöd modellen - dominerande modell för att analysera psykosociala arbetsförhållanden och deras effekt på hälsa 2015-11-13 3 Stöd Kontroll Krav starkt svagt hög låg låga höga OK ! Prof. Robert Karasek Prof. Thöres Theorell
 4. 4. KASAM – känslan av sammanhang Dr Antonovsky, Förmågan att hantera stressiga situationer ökar för den som upplever en stark känsla av sammanhang, meningsfullhet. 2015-11-13 4
 5. 5. Digital arbetsmiljö - IT, arbetsmiljö och hälsa 2015-11-13 5 Hjärnans belöningssystem aktiveras av snabb åtkomst av information och kommunikation. För många impulser ger överbelastning av den kognitiva förmågan.  Hjärnan stressas. IT-stress - om mängden information och kraven på kommunikation inte går att hantera. Hög arbetsbelastning i övrigt, ökar risken för IT-stress. Hälsan hotas när krav och förväntningar under längre tid överstiger förutsättningar att hantera kraven, och möjlighet till återhämtning saknas.
 6. 6. Chefers upplevelse av användarvänlighet och användbarhet 2015-11-13 6 60% 69% 84% 84% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT-systemen är lätta att hitta i IT-systemen har lättanvända funktioner för att ångra eller ändra feltryckningar IT-systemen har de funktioner jag behöver IT-systemen svarar snabbt på tangent- och knapptryckningar Andel som håller med påståenden om användarvänlighet 92% 66% 71% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT-systemen underlättar utförandet av mitt arbete IT-systemen styr inte på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter IT-systemen stöder en större självständighet i arbetet IT-systemen underlättar samverkan med andra i arbetet Andel som håller med påståenden om användbarhet
 7. 7. Stress, strul, utbildning och support 2015-11-13 7 57% 71% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT-systemen har minskat stress och strul i mitt arbete IT-systemen bidrar till att jag känner mig säkrare på att arbetet blir rätt utfört Andel som håller med påståenden om stress och strul 61% 86% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Jag har fått den utbildning jag behöver för att använda IT-systemen på ett effektivt sätt Jag får den hjälp jag behöver från IT-supporten Andel som håller med påståenden om utbildning och support
 8. 8. Chefens möjlighet att påverka IT- systemens utformning 2015-11-13 8 18% 21% 19% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det sker kontinuerliga uppföljningar av våra behov och vår nöjdhet med IT-systemen Jag som användare deltar aktivt vid planeringen av införandet av nya IT-system Jag som chef har möjlighet att kunna involvera medarbetare så att de har inflytande vid utveckling eller inköp av de IT-system som används i… Jag som chef har inflytande vid utveckling eller inköp av de IT-system som jag är beroende av Andel som håller med påståenden om att de har inflytande…
 9. 9. 2015-11-13 9 23% 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det finns utarbetade rutiner för att föra fram förbättringsförslag för att öka IT-systemens användbarhet Uppföljningarna av IT-systemen ger synliga resultat Andel som håller med påståenden om uppföljning och rutiner
 10. 10. 10 2015-11-13 53% 61% 67% 73% 78% 86% 87% 94% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT-systement har minskat stress och strul i mitt arbete IT-systemen styr inte på ett onödigt sätt hur jag måste utföra mina arbetsuppgifter IT-systemen stöder en större självständighet i arbetet IT-systemen underlättar samverkan med andra i arbetet Andel chefer som håller med påståenden om IT-systems inverkan på arbetet, brutet på om de har, eller inte har, haft inflytande vid utveckling eller inköp av IT-system Inflytande vid utveckling eller inköp av IT-system Inget inflytande vid utveckling eller inköp av IT-system
 11. 11. 11 2015-11-13 66% 70% 69% 92% 91% 91% 0% 20% 40% 60% 80% 100% IT-systemen gör att jag använder resurser mera effektivt IT-systemen gör att kvaliteten i mitt arbete blir hög IT-systemen gör att vi levererar en hög kvalitet Andel som håller med påståenden om kvalitet och effektivitet, brutet på inflytande Inflytande vid utveckling eller inköp av IT-system Inget inflytande vid utveckling eller inköp av IT-system
 12. 12. Verksamhetsområdets betydelse? 2015-11-13 12 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Tekniskt område Socialt område Jag som chef har inflytande vid utveckling eller inköp av de IT-system som jag är beroende av Jag som chef har möjlighet att kunna involvera medarbetare så att de har inflytande vid utveckling eller inköp av de IT-system som används i verksamheten Jag som användare deltar aktivt vid planeringen av införandet av nya IT- system Skillnaden i inflytande beroende på chef inom tekniskt kontra sociala verksamhetsområdet. %
 13. 13. Chefers röster… ”Oftast ingen utbildning alls. Uppgraderingar meddelas sällan.” ”De är inte uppbyggda efter mina och verksamhetens behov. Vi får anpassa oss efter systemet.” 2015-11-13 13 ”Har inte sett en enda utvärderingav system under mina 10 år i kommunen.” ”Blir sällan informerad innan. Utan får vetskap om det när det är klart” ”Har väldigt "seg" dator, att det ibland tar lång tid att komma in i vissa program beror på datorns seghet, inte programmen i sig.” ”Jo, vi har fått säga vad vi tycker, men det vi säger lyssnar man inte på.” ”En del verksamheter får ändras så att det skall passa systemen.” ”Tyvärr är det inga i verksamheten som är involverade i inköpen och vi får system som inte alls motsvarar våra behov.”
 14. 14. 14 Chefernas tidsförlust per dag = 30 minuter, till IT-strul • 925 chefers IT-strul : 58 bortslösade heltider, till en summa av 34,4 miljoner kronor/år • 12,5 timmar på en månad, dvs drygt 1,5 arbetsdag/ månad och chef Översatt till Visions alla medlemmar som är mellanchefer och 1a linjens chefer i kommun, landsting och regioner (7748 st): • 480 bortslösade heltider på grund av IT-strul inom välfärdsområdet = 287,3 miljoner kr Vad motsvarar det för alla anställda inom kommuner, landsting, regioner och Pacta företag? Utöver det tillkommer även verksamhetens produktionsbortfall och kvalitetsförluster. Att lägga lite tid i utvecklingsprocesserna på att säkerställa hög användbarhet tjänar alla på! 2015-11-13 Låg användbarhet - en kostsam tidstjuv
 15. 15. Visions 3 förbättringsförslag: • Involvera cheferna från början till slut. Chefen ska ha ett reellt inflytande över utveckling och inköp av IT. Förutsättningarna för inflytande ska vara likvärdiga i mans- och kvinnodominerad verksamhet. Se över förutsättningarna för cheferna att kunna involveras och påverka utvecklings- och inköpsprocesserna. Fånga upp chefers och deras medarbetares förbättringsidéer. IT ska ha en given plats på dagordningen och vara en naturlig del i det ordinarie, kontinuerliga samverkans- och utvecklingsarbetet. Det är grundläggande att involvera chefer som är verksamhetsansvariga och har till uppgift att leda och utveckla verksamheten. 2015-11-13 15
 16. 16. Forts. Visions 3 förbättringsförslag • Öka högsta ledningens digitala kompetens. Digital kompetens och verksamhetskunskap är två grundläggande förutsättningar för att få IT-system som fungerar i vardagen. Saknas digital kompetens på strategisk ledningsnivå riskerar verksamheterna att ta kortsiktiga beslut som inte gynnar verksamhets- och innovationsutveckling. Det måste finnas kompetens i högsta ledning och hos beslutsfattare som förstår vad som krävs i de processer i verksamheten som kräver digital hantering, för att få en kostnadseffektiv och resurseffektiv verksamhet. Introduktion och utbildning i IT-systemen måste prioriteras för cheferna för att de ska kunna använda systemen ändamålsenligt och minska stress och tidsspillan. 2015-11-13 16
 17. 17. Forts. Visions 3 förbättringsförslag • Hitta tidstjuvarna med hjälp av IT-skyddsronder. Förbättringsrutiner och avtal med leverantörer ska finnas för att snabbt åtgärda brister i systemen. Det gäller både system som utvecklats internt och de som upphandlats. Ett litet fel kan innebära stora tidsförluster och kostnader, men kan samtidigt vara lätt åtgärdat. IT-skyddsronder är ett bra stöd för att ringa in behov och förslag till åtgärder från användarna. Rutiner för förbättringsidéer och resurser för de åtgärder som behövs ska finnas. 2015-11-13 17
 18. 18. Slutord Hur stor skulle vinsten vara om inte bara strulet var åtgärdat, utan att systemen överlag var bättre anpassade efter arbetsprocesserna och allas arbete flöt på bättre och smidigare? Troligt att den verkliga besparingspotentialen och kvalitetsvinsten mångdubbelt större. IT i chefens och välfärdens tjänst måste utvecklas, för att uppnå kvalitet, effektivt använda resurser, god hälsa, arbetsglädje och nytta för medborgaren. En schyst digital arbetsmiljö tjänar alla på! 2015-11-13 18

×