65173562 Kpd 3026 Teknologi Pengajaran Dan Penaksiran

7,257 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
7,257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
181
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

65173562 Kpd 3026 Teknologi Pengajaran Dan Penaksiran

 1. 1. PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2 KPD 3026 UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS 2011
 2. 2. MODULPENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2Penyelaras: Prof.Dr. Othman LebarPenulis: Prof. Dr. Othman Lebar Dr.Abdul Talib Mohamed Hashim En.Omar Hisham Mohd Baharin En.Ismail Raof
 3. 3. ISI KANDUNGANUNIT 1 PENGENALAN KEPADA KAJIAN TINDAKAN Hasil Pembelajaran 1 Pengenalan 1 Guru Sebagai Penyelidik 2 Kajian tindakan dan perkembangan profesionalisme 2 Latar Sejarah dan Falsafah Kajian Tindakan 3 Definisi Kajian Tindakan 4 Ciri-ciri Kajian Tindakan Guru 6 Kepentingan Kajian Tindakan Guru 6 Perbandingan Kajian Tindakan dan Penyelidikan Konvensional 7 Model Kajian Tindakan 8 Rumusan 10 Kata Kunci 10 Penilaian Kendiri 10 Rujukan 10UNIT 2 PROSEDUR DAN PERANCANGAN KAJIAN TINDAKAN Hasil Pembelajaran 11 Pengenalan 11 Asas Teori Kajian Tindakan 11 Prinsip Pendekatan Kajian Tindakan 11 Prosedur dan Proses Kajian Tindakan 13 Mengenal pasti Masalah atau isu kajian tindakan 14 Bagaimana merancang kajian tindakan? 16 Apakah garis panduan fokus kajian tindakan? 17 Rumusan 18 Kata Kunci 20 Penilaian Kendiri 20 Rujukan 20UNIT 3 TINJAUAN AWAL DAN PELAKSANAAN KAJIAN Hasil Pembelajaran 21 Pengenalan 21 Langkah-langkah Melaksanakan Kajian Tindakan 21 Isu Keprihatinan 23 Tinjauan Masalah 23 Analisis Tinjauan Masalah 24 Ujian-Pra 25 Rumusan 37 Kata Kunci 37 Penilaian Kendiri 37 Rujukan 37UNIT 4 PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA Hasil Pembelajaran 38 Pengenalan 38 Pengumpulan Data 38
 4. 4. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 39 Mengurus Dan Menganalisis Data 52 Rumusan 59 Kata Kunci 59 Penilaian Kendiri 60 Rujukan 60UNIT 5 PANDUAN MENULIS LAPORAN KAJIAN Hasil Pembelajaran 61 Pengenalan 61 Persediaan Untuk Menulis 61 Susun Atur Kandungan Laporan 63 Rumusan 64 Kata Kunci 64 Rujukan 64UNIT 6 PANDUAN MENULIS CADANGAN KAJIAN Hasil Pembelajaran 69 Pengenalan 69 Panduan Umum Memulakan Penulisan 69 Kandungan Dan Susun Atur Cadangan Kajian 70 Rumusan 74 Kata Kunci 74 Rujukan 74
 5. 5. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 1 UNIT 1 PENGENALAN KEPADA KAJIAN TINDAKANHASIL PEMBELAJARANDiakhir unit ini anda diharap dapat:1. memahami latar sejarah perkembangan kajian tindakan secara umum dan kajian tindakan dalam pendidikan2. mengetahui definisi-definisi kajian tindakan3. memahami asas falsafah dan pemikiran yang mendasari pelbagai pendekatan kajian tindakan4. memahami perbezaan di antara penyelidikan konvensional dan kajian tindakanPENGENALAN “Teachers often leave a mark on their students, but they seldom leave a mark on their profession. Through the process and product of action research, teachers will do both”. (Wolfe, 1989).Kenyataan ini menunjukkan bahawa guru adalah bertanggungjawab dalam mempastikan pelajarmendapat pengalaman pembelajaran yang berkualiti. Di samping itu, guru juga bertanggungjawabdalam memperkembangkan profesion perguruan itu sendiri. Dengan ertikata lain, perkembanganprofesion perguruan adalah dipacu oleh perkembangan guru melalui peningkatan pengetahuan,kemahiran dan profesionalisme secara berterusan.Di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia, arah aliranperkembangan profesionalisme guru banyak dipengaruhi oleh usaha-usaha ke arah perkembanganprofesionalisme berasaskan penyelidikan. Budaya menyelidik di kalangan guru dikembangkan melaluiaktiviti-aktiviti penyelidikan. Satu elemen penting dalam perkembangan tersebut adalah penglibatanpenyelidik daripada institusi pengajian tinggi. Dalam bentuk kolaborasi antara sekolah-universiti,budaya menyelidik tersebut boleh dimantap dan dilestarikan melalui kerjasama serta sokongankepakaran daripada pensyarah/penyelidik.Di Malaysia, usaha-usaha memperkembangkan gerakan penyelidikan guru sebagai salah satu usahauntuk meningkatkan profesionalisme guru telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan. JabatanPendidikan Negeri melalui Jawatankuasa Penyelidikan telah menjalankan kursus-kursus kajiantindakan untuk guru-guru. Bahagian Pendidikan Guru dengan kerjasama maktab-maktab perguruanjuga telah menganjurkan kursus-kursus untuk pensyarah-pensyarah. Seminar tentang kajian tindakantelah juga dianjurkan oleh Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, KementerianPendidikan dan Jabatan Pendidikan Negeri bagi membincangkan hasil-hasil kajian tindakan yang telahdijalankan oleh guru-guru dan pensyarah-pensyarah maktab perguruan. Malah aktiviti kajian tindakanmerupakan salah satu agenda penyelidikan yang diberi keutamaan oleh Kementerian Pendidikan disamping tugas-tugas mengajar.
 6. 6. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 2ISI KANDUNGANGuru Sebagai PenyelidikGagasan guru sebagai penyelidik (teacher as researcher) yang dipelopori oleh Lawrence Stenhousepada tahun-tahun 70 an di United Kingdom adalah merupakan satu usaha ke arah pembangunanprofesionalisme guru. Gagasan ini menonjolkan kepentingan penyelidikan dalam tugas guru bagimeningkatkan amalan dan profesionalisme mereka. Dengan ertikata lain, tugas guru bukan sahajatertumpu kepada tugas rutin mengajar, tetapi juga bertindak menjadikan tugas mengajar itu menarikdan mendatangkan kepuasan. Gagasan ini juga menekankan yang sesuatu perubahan danpeningkatan amalan dan profesionalisme guru itu perlu digerakkan dari dalam kelompok itu sendiri.Dicetus dan dikembangkan oleh kelompok itu sendiri. Salah satu usaha yang boleh dijalankan adalahmelalui kajian tindakan.Budaya menyelidik memerlukan bukan sahaja guru terlibat dalam inkuiri, tetapi juga guru serta lain-lainpihak secara kolaboratif mencari kefahaman yang lebih baik tentang pendidikan dan persekolahan bagimeningkatkan kualiti pengalaman persekolahan. Bagi mempastikan budaya menyelidik terus wujud dandikekalkan di sekolah, memerlukan komitmen dan penghargaan yang berterusan terhadap usahainkuiri, saling menghormati, serta saling sokong menyokong di antara guru dan pihak pentadbir;kesanggupan untuk mencuba idea dan amalan baru; serta sentiasa bersikap terbuka kepada perkara-perkara yang tidak dijangka. .Bilik darjah adalah merupakan makmal yang ideal untuk menguji teori-teori pendidikan. Gurusebenarnya di kelilingi oleh sumber-sumber yang kaya yang boleh dijadikan bahan penyelidikan.Stenhouse (1975) berpendapat bahawa jika guru hendak merealisasikan aspirasi pedagogi mereka,adalah perlu mereka menganggap peranan mereka sebagai penyelidik. Schon (1983) mengemukakankonsep ‘reflection-in-action’ dan ‘knowing-in-action’ sebagai proses penyelidikan yang menjadi saluranuntuk perkembangan ilmu profesional dan peningkatan praktis profesional. Elliott (1993) pulamenekankan betapa perlunya refleksi yang sistematik sebagai cara untuk mempertingkatkan mutukeputusan dan tindakan profesional yang dibuat oleh seseorang guru.Kajian tindakan dan perkembangan profesionalismeHubungan kajian tindakan dan perkembangan profesionalisme guru mungkin berkembang dalam ruangpemikiran yang melihat guru sebagai seorang profesional yang mempunyai tanggungjawab danjangkaan seperti berikut:  Profesional melakukan kerja yang bukan rutin dan melakukannya secara kreatif.  Profesional mempertimbangkan pelbagai perspektif semasa membuat keputusan  Profesional memainkan peranan signifikan dalam menghasilkan pengetahuan dan celik akal yang memacu profesionnya ke hadapan  Profesional dipertanggungjawabkan mengguna dan mengamalkan amalan-amalan yang terbaik (Sagor, 2000)Melalui kajian tindakan guru akan dapat melihat bahawa kerja mengajar adalah bukan sesuatu yangrutin. Ini memandangkan bahawa setiap strategi yang digunakan adalah bergantung kepada situasidan konteks. Tidak ada satu strategi yang sesuai digunakan untuk semua kelas, murid atau konteks.Oleh itu, melalui kajian tindakan guru dapat melihat strategi mana yang sesuai digunakan dalam situasidan keadaan yang bagaimana. Ini menjadikan kerja mengajar itu bukan sesuatu yang rutin dan samasahaja sepanjang masa.
 7. 7. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 3Adalah dikatakan bahawa kajian tindakan merupakan kajian pengamal (practitioner research) yangboleh digunakan untuk meningkatkan amalan profesional dalam pelbagai bidang pekerjaan (McNiff,Lomax & Whitehead, 1996). Kajian pengamal merupakan kajian yang dilakukan oleh individu terhadapamalannya. McNiff, Lomax dan Whitehead percaya bahawa kajian tindakan yang dilakukan denganbaik boleh menyumbang kepada perkembangan kendiri; menambahbaik amalan professional;meningkatkan keberkesanan institusi; dan memberi sumbangan kepada kebaikan masyarakat. Bagimereka, kajian tindakan adalah satu cara bekerja yang boleh membantu dalam mengenalpasti perkara-perkara yang kita percaya dan kemudian bekerja secara sistematik dan kolaboratif untukmenjadikannya satu kenyataan. Adakah profesion guru satu profesion yang profesional? Bagaimana kah kajian tindakan dapat menyumbang kepada profesionalisme guru?Latar Sejarah dan Falsafah Kajian TindakanSebagai satu pendekatan kajian, terdapat beberapa asas disiplin dan epistemologi yang menjadi asasperkembangan kajian tindakan. Terdapat pelbagai asas pemikiran yang menyumbang kepadapembentukan beberapa jenis kajian tindakan. Kajian tindakan dalam bidang pendidikanmemperlihatkan perkembangan yang seiring dengan konsep guru sebagai penyelidik dan pengamalreflektif.Sejarah kajian tindakan telah banyak dibincang dan didokumenkan dengan baik. Penulis-penulisseperti Adelman (1993) dan Kemmis, (1982) misalnya banyak membicarakan tentang latar belakangperkembangan kajian tindakan mengikut sudut-sudut pandangan tertentu. Smith (2001) telahmembahagikan perkembangan kajian tindakan mengikut kem-kem tertentu. Beliau merujuk kepadatradisi British yang khususnya berkait dengan pendidikan, yang lebih melihat kajian tindakan sebagaikajian yang berorientasi kearah peningkatan amalan secara langsung. Ini dapat dilihat dengan lebihjelas lagi sebagaimana pandangan yang diberikan oleh Carr dan Kemmis (1986) seperti berikut:„Action research is simply a form of self-reflective enquiry undertaken by participants in social situationsin order to improve the rationality and justice of their own practices, their understanding of thesepractices, and the situations in which the practices are carried out.‟ (1986, ms. 162)Namun begitu, asal usul kajian tindakan selalu dikaitkan dengan kerja-kerja Kurt Lewin (1880-1947) diAmerika Syarikat. Beliau dikatakan sebagai orang yang mula-mula menggunakan perkataan ‘actionresearch’ (kajian tindakan) kira-kira dalam tahun 1934. Pada pertengahan tahun-tahun 1940an, KurtLewin dikatakan telah membentuk teori kajian tindakan yang menjelaskan kajian tindakan sebagai,“….proceeding in a spiral of steps, each of which is composed of planning, action and the evaluation ofthe result of action” (Kemmis & McTaggert, 1990:8).Kajian tindakan telah berkembang di Amerika Syarikat dengan ramai peminat dan pengikutnya sejakawal abad ke 20 (Wallace, 1987). Bagi Bogdan & Biklen (1992) kajian tindakan pada masa itudifahamkan sebagai, “the systematic collection of information that is designed to bring about socialchange”, (ms. 223). Mengikut McKernan (1996), sejak itu kajian tindakan telah dipengaruhi oleh ramuansejarah dan falsafah seperti berikut: i. Gerakan Sains dalam Pendidikan di abad ke 19 dan awal abad ke 20 di mana metod saintifik telah digunakan dalam pendidikan.
 8. 8. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 4 ii. Pemikiran pendidikan eksperimentalis dan progresif, terutama kerja-kerja John Dewey yang menggunakan metod induktif saintifik penyelesaian masalah sebagai logik untuk menyelesaikan masalah dalam bidang-bidang seperti estetika, falsafah, psikologi dan pendidikan. iii. Gerakan Dinamika Kelompok dalam psikologi sosial dan latihan hubungan kemanusiaan yang bergerak dalam abad ke 19 untuk menangani masalah sosial era tersebut melalui inkuiri sosial kualitatif. Sekali lagi gerakan ini digunakan dalam tahun-tahun 1940an untuk menangani masalah berkait dengan hubungan antara kelompok, prasangka kaum dan pembangunan semula sosial, yang merupakan kesan bahang Perang Dunia Ke 2 pada masa itu. Penyelidik yang banyak terlibat pada masa ini adalah Kurt Lewin (1880-1947). Asal usul kajian tindakan selalu dikaitkan dengan kerja-kerja beliau di Amerika Syarikat.Asas kepada model Lewin adalah penyelidikan mengandungi gelungan tindakan termasuk analisis, pengumpulan fakta, pengkonseptualan, perancangan, perlaksanaan dan penilaian tindakan. iv. Dalam tahun-tahun 1950an dan 60an, kajian tindakan telah digunakan dalam penyelidikan industri, yang berkembang di kalangan penyelidik di Massachusetts Institute of Technology di Amerika, dan di Tavistock Institute, di United Kingdom. v. Aktiviti perkembangan kurikulum rekonstruksionis pasca perang di Amerika Syarikat yang melibatkan penulis-penulis rekonstruksionis sosial pasca perang menerajui dan mempopularkan penggunaan kajian tindakan dalam pendidikan. Stephen Corey (Corey, 1953) adalah penulis yang menerajui gerakan ini dan beliau percaya kajian tindakan boleh mengubah dan meningkatkan amalan kurikulum secara signifikan sebab pengamal sendiri menggunakan hasil kajian dalam kajian dan amalan mereka.Kajian tindakan seterusnya berkembang mengikut aliran pemikiran yang berbeza, termasuklahkumpulan kajian tindakan Amerika Syarikat yang asal-usul pemikiran mereka berasaskan gerakanpendidikan progresif yang banyak berkembang dalam kerja-kerja Dewey. Di United Kingdom pulakajian tindakan berkembang dalam pembaharuan-pembaharuan kurikulum serta perkembanganprofesionalisme dalam pengajaran (Elliott, 1991), dan di Australia, kajian tindakan berkembang dalamgerakan-gerakan ke arah perancangan kurikulum secara kolaboratif (Kemmis, 1990).Definisi Kajian TindakanTerdapat pelbagai variasi dalam tradisi kajian tindakan seperti juga variasi di antara kajian tindakandengan pendekatan penyelidikan konvensional. Definisi klasik tentang kajian tindakan yang pernahdiutarakan oleh ahli-ahli kajian tindakan adalah seperti berikut: Action Research is a three-step spiral process of (1) planning which involves reconnaissance; (2) taking actions; and (3) fact-finding about the results of the action. (Kurt Lewin, 1947) Action Research is the process by which practitioners attempt to study their problems scientifically in order to guide, correct, and evaluate their decisions and actions. (Stephen Corey, 1953) Action Research aims to contribute both to the practical concerns of people in an immediate problematic situation and to the goals of social science by joint collaboration within a mutually acceptable ethical framework. (Rapoport, 1970)
 9. 9. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 5Dalam perkembangan kajian tindakan seterusnya, beberapa pandangan serta definisi yang lebih terkinitelah dikemukakan. McKernan (1988) misalnya menjelaskan bahawa kajian tindakan sebagai “ a form of self-reflective problem solving, which enables practitioners to better understand andsolve pressing problems in social settings.” (ms. 6).Kemmis dan McTaggart (1990) pula mengatakan kajian tindakan adalah, „ a form of collective self-reflective inquiry undertaken by participants in social situations in order toimprove the rationality and justice of their own social or educational practices, as well as theirunderstanding of these practices and the situations in which these practices are carried out‟ (ms. 5).Manakala John Elliott (1991) pula mengatakan bahawa kajian tindakan lebih menekankan kepadamasalah praktikal harian yang dialami oleh guru daripada masalah teoretikal yang didefinisikan olehpenyelidik dalam disiplin tertentu. Dengan ertikata lain, kajian tindakan guru dijalankan adalah untukmengkaji masalah harian dalam pengajaran dan pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Bagi Mc Niff(1998), kajian tindakan merupakan satu pendedahan untuk memperbaiki dan mempertingkatkanpendidikan melalui perubahan yang menggalakkan guru menjadi lebih sedar tentang amalan merekasendiri, menjadi kritis terhadap amalan-amalan tersebut dan bersedia mengubah amalan mereka.Walaupun terdapat perbezaan pendapat tentang istilah serta isu-isu dalam kajian tindakan, namunkebanyakannya bersetuju bahawa kajian tindakan adalah satu inkuiri yang dilakukan oleh atau bersama‘orang dalam’ (insiders) di sesebuah organisasi atau komuniti, tetapi tidak kepada atau ke atas mereka.Ia merupakan satu proses reflektif yang dijalankan secara bertujuan dan sistematik, oleh individu ataukumpulan, yang biasa nya memerlukan satu bentuk bukti untuk menyokong sesuatu kenyataan, danbermatlamat untuk mengubah atau meningkatkan amalan. Kesimpulannya, kajian tindakanmerupakan satu bidang penyelidikan berbentuk renungan kendiri (self-reflective) yang dilakukan olehsekumpulan penyelidik secara kolaboratif dalam sesuatu situasi sosial yang bertujuan untukmempertingkatkan pemahaman mereka terhadap amalan-amalan dan seterusnya mengambil tindakanyang perlu untuk mengubah dan mempertingkatkannya.1. Cuba anda senaraikan kata kunci yang terdapat dalam definisi-definisi di atas yangmenjelaskan tentang kajian tindakan. Contoh: refleksi kendirii.ii.iii.iv.v.2. Dengan perkataan anda sendiri, cuba definisikan kajian tindakan.
 10. 10. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 6Ciri-ciri Kajian Tindakan GuruPada asasnya kajian tindakan mempunyai ciri-ciri berikut:  Boleh digunakan oleh guru untuk mengkaji masalah yang relevan dengan bilik darjah  Melibatkan refleksi di setiap langkah dalam proses inkuiri  Boleh digunakan untuk meningkatkan amalan, menyelesai masalah, perubahan institusi atau meningkatkan perkembangan guru  Dijalankan dalam situasi sebenar dan selalunya menggunakan teknik ‘participant observation‟ untuk mengkaji sesuatu fenomena  Merupakan proses kolaboratif, dengan individu-individu yang bertanggungjawab kepada tindakan yang menjalankan kajian  Melibatkan penyelesaian masalah praktikal dan meneroka isu-isu bilik darjah  Mengembangkan pengetahuan professional guru dalam disiplin spesifik  Dinamik dan perubahan merupakan bahagian yang penting dalam proses kajian tindakan  Guru-guru terlibat dalam proses merancang, bertindak dan mereflek (gelungan kajian tindakan)Kepentingan Kajian Tindakan GuruDalam perbincangan di atas, boleh disimpulkan bahawa kajian tindakan sekiranya dijalankan denganbaik akan memberi manfaat dan faedah kepada guru dan juga murid. Jelaslah bahawa kepentingankajian tindakan ini boleh dijadikan:i. Sebagai asas membuat keputusan pengajaran berasaskan dataDalam tugas seharian, sama ada di dalam atau di luar bilik darjah, guru sentiasa membuat keputusantentang sesuatu tindakan yang telah dan sedang dijalankannya. Sama ada keputusan yang dibuat ituberkesan atau tidak banyak bergantung kepada keupayaan guru menggunakan sumber dan maklumatyang ada sebagai asas membuat keputusan. Bentuk dan sumber maklumat juga akan memberi kesankepada kualiti keputusan yang dibuat. Oleh itu, untuk mendapatkan maklumat atau data yang bolehdipercayai dari segi ketepatan dan kerelevannya, ianya mestilah diperolehi melalui satu prosedur danproses yang sistematik. Kajian dapat membantu guru dan lain-lain pihak berkepentingan dalammengenalpasti keperluan, menilai tindakan dan perubahan yang dibuat melalui keputusan yang dibuatberasaskan data.ii. Sebagai asas kepada perkembangan profesionalisme guruTidak dapat dinafikan pendekatan kajian tindakan telah banyak digunakan oleh sekolah sebagai asasperkembangan profesionalisme guru.Dengan ertikata yang mudah, sebagaimana mengikut LawrenceStenhouse, tiada perkembangan kurikulum tanpa perkembangan guru. Dengan terlibat dalam prosesdan aktiviti kajian tindakan, guru dapat mempertingkatkan amalan mereka berdasarkan penelitian danrefleksi ke atas amalan dalam situasi yang sebenar. Ini bersesuaian dengan konsep dan ciri-ciri
 11. 11. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 7professional yang menekankan peningkatan ilmu dan kemahiran dalam bidang tugas dantanggungjawab.Perbandingan Kajian Tindakan dan Penyelidikan KonvensionalKajian tindakan dijalankan untuk menjawab masalah praktikal khusus yang menghasilkan tindakan.Fokus kajian tindakan banyak bergantung kepada kerelevanannya kepada konteks khusus di mana iaberlaku (Hitchcock & Hughes, 1995). Penyelidik kajian tindakan biasanya menggabungkan data,menggunakan kedua-dua sumber data kualitatif dan kuantitatif. Dapatan adalah dikongsi denganmereka yang terlibat atau menerima kesan secara langsung, supaya mereka boleh mengambil tindakanberasaskan kepada dapatan.Pada asasnya, kajian tindakan dan kajian konvensional tidak banyak perbezaannya. Perbezaan yangketara adalah berkaitan dengan tindakan yang merupakan sebahagian daripada proses dan prosedurkajian tindakan. Bagi kajian konvensional, tindakan biasanya bergantung kepada tujuan kajian, danbiasanya jarang dilakukan tindakan memandangkan kajian konvensional dijalankan terhadap isu danmasalah orang lain bagi mencari jalan penyelesaian yang sesuai. Untuk melihat dengan lebih lanjut lagipersamaan dan perbezaan antara kajian tindakan dan kajian konvensional, Jadual 1 menggariskansecara ringkas ciri-ciri kedua-dua kajian tersebut.Jadual 1 : Perbandingan Kajian Tindakan dan Kajian Konvensional Kajian Tindakan Kajian KonvensionalOBJEKTIF – memperbaiki amalan sendiri dan OBJEKTIF – menguji teori, membuat generalisasimembentuk teori praktis dan menjelaskan prinsipREKABENTUK – boleh ubahsuai berdasarkan REKABENTUK – ditetapkan terlebih dahulu dankeadaan dan keperluan situasi sebenar tetapSUBJEK KAJIAN – Penyelidik sebahagiandaripada subjek kajian SUBJEK KAJIAN – merupakan sampel yangKAEDAH – dijalankan dalam situasi sebenar dan dipilihmemerlukan tindakan dan penilaian ke atastindakan KAEDAH – bergantung kepada teknik persampelan dan analisis statistik yang canggih,LAPORAN KAJIAN – menggunakan bahasa yang tidak semestinya dalam situasi yang sebenarmudah difahami LAPORAN KAJIAN – lebih bersifat teknikal dan memerlukan pengetahuan yang khusus untuk memahaminyaSecara lebih luas lagi, mengikut Zuber-Skerritt (1992), kajian tindakan sebagai pendekatan alternatifkepada penyelidikan konvensional adalah berbeza berdasarkan perkara-perkara berikut: - praktikal – dapatan serta pengetahuan yang diperolehi melalui kajian tindakan bukan sahaja ada kepentingan teoretikal dalam perkembangan pengetahuan dalam sesuatu bidang, tetapi juga ia membawa kepada peningkatan yang praktikal semasa dan selepas proses penyelidikan. - partisipatif dan kolaboratif – penyelidik terlibat secara langsung bersama dengan subjek mengkaji masalah praktikal dan meneliti penyelesaian serta meningkatkan amalan.
 12. 12. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 8 - emansipatori – pendekatannya bukan berhirarki, tetapi semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan adalah samarata dalam memberi sumbangan kepada penyelidikan. - interpretif – banyak bergantung kepada pandangan dan interpretasi orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan. - kritikal – partisipan adalah lebih bersifat kritikal dalam proses penyelidikan bagi mencari jalan yang paling sesuai untuk peningkatan amalan dalam konteks kekangan yang terdapat. Penyelidik lebih bertindak sebagai agen perubahan yang kritikal. Mereka mengubah persekitaran dan dalam proses tersebut mereka berubah.Model Kajian TindakanDalam perkembangan kajian tindakan, didapati beberapa model atau skema dikemukakan olehbeberapa pengkaji seperti Stephen Kemmis, John Elliott, Dave Ebbutt, Jack Whitehead, Somekh,Stringer dan lain-lain. Kemmis, Elliott dan Ebbutt dikatakan mengemukakan model yang lebih formal,preskriptif dan lari daripada konsep asal kajian tindakan yang dikemukakan oleh Lewin (McNiff, 2001).Bagi Kemmis, idea beliau tentang kajian tindakan berasaskan konsep asal Lewin, tetapi beliau telahmengembangkannya dengan membuat tambahan. Beliau mengembangkan model nya dalam kontekspendidikan dan menggunakan istilah ‘educational action research’. Dalam buku beliau yang bertajuk“Action Research Planner’, beliau telah memperincikan penggunaan pendekatan kajian tindakan dalampendidikan. Rajah 1 dapat menjelaskan sedikit sebanyak tentang model atau skima yangdikemukakan oleh beliau. Sumbangan Kemmis dalam meningkatkan penggunaan kajian tindakanterutamanya dalam pendidikan adalah banyak. Pengaruhnya telah memberi kesan secara langsung keatas polisi pendidikan di Australia dalam usaha menggalakkan guru menjadi penyelidik reflektif ke atasamalan mereka sendiri Rajah 1: Model Kajian Tindakan Kemmis
 13. 13. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 9Elliott pula pada dasarnya bersetuju dengan langkah-langkah dan gelungan berurutan yangdikemukakan oleh Kemmis. Elliott telah mengembangkan lagi model Kemmis bagi membolehkan aliranyang lebih lancar berlaku antara tahap-tahap yang terdapat dalam proses kajian tindakan.Somekh (1989) pula telah mengembangkan lagi langkah-langkah kajian tindakan ini dengan lebihterperinci seperti yang terdapat dalam Rajah 2. Rajah 2: Model Somekh (1989) 2. Mengumpul data 1. Mengenalpasti masalah/ 3. Menganalisis data/ Fokus yang diminati membentuk hipotesis 8. Putaran seterusnya 4. Merancang tindakan 7. Menganalisis dan 5. Melaksanakan pelan Menilai tindakan 6. Mengumpul data untuk mengesahkan perubahanDi Australia, Stringer (2004) telah mencadangkan prosedur dan proses kajian tindakan seperti berikut: Rajah 4: Model Stringer, (2004) Merekabentuk Mengambil Tindakan Mengumpul Data Menyampai Hasil Menganalisis DataBerdasarkan beberapa model di atas, jelaslah bahawa prosedur dan proses kajian tindakan adalahmengikut proses satu gelungan langkah-langkah, dijalankan oleh satu kumpulan yang berusahabersama-sama untuk membuat perubahan dan peningkatan amalan dalam situasi kerja sendiri.
 14. 14. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 10RUMUSANJelaslah bahawa kajian tindakan dalam konteks penyelidikan guru telah luas dijalankan terutama dinegara-negara maju seperti United Kingdom dan Amerika Syarikat. Perkembangan secara perlahan-lahan telah mula berjalan di Malaysia melalui inisiatif yang dijalankan oleh Kementerian Pelajaran danJabatan Pendidikan Negeri, serta minat yang mula berkembang di kalangan segelintir guru. Secarateori dan praktiknya kajian tindakan memang serasi dengan tugas guru yang sentiasa berhadapandengan masalah pengajaran dan pembelajaran serta tindakan yang perlu diambil untuk mengatasinya.Proses dan prosedur kajian tindakan sebenarnya boleh merupakan strategi pengajaran danpembelajaran yang boleh digunakan oleh guru untuk menyelesaikan masalah pengajaran danmeningkatkan amalan mereka. Dengan ertikata lain, kajian tindakan boleh merupakan pedagogi atausebahagian daripada pedagogi guru memandangkan proses dan prosedurnya adalah bersesuaiansekali dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Guru yang baik, sepertijuga ‘pengamal reflektif’ dalam profesion lain, sentiasa menguji, mengubahsuai dan merangka semulamodel amalan mereka berdasarkan pengalaman dan refleksi mereka dengan mengkaji apa yangmereka buat. Dengan itu guru akan mencipta pengetahuan baru untuk amalan yang lebih berkesan.KATA KUNCI 1. Guru sebagai penyelidik 2. Guru sebagai professional 3. Kajian pengamal (practitioner research) 4. Refleksi kendiriPENILAIAN KENDIRI1. Guru sebagai penyelidik sering dikaitkan dengan perkembangan kajian tindakan dalampendidikan. Bincangkan konsep tersebut dengan mengaitkannya dengan konsep guru sebagaiprofessional.2. Bincangkan latar sejarah dan asas falsafah Kajian Tindakan. Mengapakah kajian tindakanberbeza dengan penyelidikan konvensional?3. Bincangkan tentang definisi kajian tindakan serta perkaitannya dengan amalan guru.4. Terdapat beberapa model kajian tindakan yang telah dikemukakan. Teliti model-modeltersebut dan bincangkan persamaan dan perbezaannya.RUJUKANCarr, W. & Kemmis, S., (1986) Becoming Critical: Education, Knowledge and Action Research,London:Falmer PressElliott, J., (1991) Action Research for Educational Change, Buckingham:Open University PressOthman Lebar., (2011). Kajian Tindakan Dalam Pendidikan: Teori dan Amalan, Tanjong Malim:Penerbit UPSI
 15. 15. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 11 UNIT 2 PROSEDUR DAN PERANCANGAN KAJIAN TINDAKANHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat:1. Memahami asas teori kajian tindakan2. Memahami prinsip, prosedur dan proses kajian tindakanPENGENALANPada umumnya prosedur dan proses kajian tindakan menggunakan kedua-dua pendekatan dan metodkuantitatif dan kualitatif. Sama ada menggunakan salah satu pendekatan atau menggunakan kedua-duanya sekali dalam satu kajian. Rekabentuk kajian tindakan merupakan prosedur yang sistematik dalammengumpul dan menganalisis maklumat yang seterusnya mengambil tindakan yang sesuai untukmeningkatkan amalan serta pengurusan sesuatu tugasan pengajaran dan pembelajaran. Sebagaipendekatan penyelidikan yang berfokus dan praktikal, prosedur dan proses kajian tindakan berlaku dalamsatu gelungan perancangan dan tindakan yang saling berkait yang pada umumnya merangkumi prosesperancangan, tindakan dan penilaian hasil tindakan. Bergantung kepada latar belakang penyelidik, kajiantindakan boleh dijalankan di pelbagai tahap kompleksiti sosial dan pendidikan yang berbeza.Kajian tindakan sering dikaitkan dengan kajian pengamal. Terasnya adalah pembentukan dan peningkatanamalan berdasarkan pengetahuan baru yang diperolehi dan dikembangkan dalam konteks kerja dan tugasseharian. Seperti juga dengan pendekatan penyelidikan yang lain, kajian tindakan mempunyai asasandaian dan teoretikal yang menjadi asas kepada prosedur dan perlaksanaannya. Dalam perkembangankajian tindakan terdapat beberapa pendekatan yang dipelopori oleh kumpulan-kumpulan tertentubergantung kepada asas fahaman yang dipegang. Ada yang melihatnya dari sudut praktikal, dari sudutsosial, dari sudut penilaian dan ada juga yang melihatnya dari sudut kepimpinan organisasi. Kepelbagaianpendekatan inilah yang menjadikan kajian tindakan mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang membezakanyadengan pendekatan penyelidikan konvensional yang lain.ISI KANDUNGANAsas Teori Kajian TindakanTerdapat pelbagai perspektif teori dan falsafah yang menjadi dasar amalan penyelidik guru pada hari ini.Makna kajian tindakan mungkin berbeza bagi seorang penulis dengan seorang penulis yang lain. Mills(2003) misalnya membahagikan secara umumnya dua teori utama kajian tindakan iaitu Kajian TindakanKritikal (Critical Action Research) dan Kajian Tindakan Praktikal (Practical Action Research). McKernan(1996) pula membahagikan asas teori dan model proses kajian tindakan kepada tiga jenis iaitu kajiantindakan saintifik; kajian tindakan praktikal-deliberatif; dan kajian tindakan kritikal-emansipatori.O’Brien (1998) mengenalpasti empat jenis kajian tindakan yang digunakan sekarang: tradisional,kontekstural, radikal dan pendidikan. Kajian tindakan tradisional menumpukan kepada dinamika kumpulan 11
 16. 16. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 12seperti perhubungan buruh dan pengurusan; ianya berasal dari teori Kurt Lewin. Kajian tindakan tradisionalbanyak digunakan dalam bidang perkembangan organisasi dan sistem maklumat. Kajian tindakankontekstural juga dipanggil sebagai pembelajaran tindakan. Tavistock Institute di England mencipta kajianbentuk ini yang menumpukan kepada ‘reconstituting’ struktur perhubungan antara aktor-aktor dalampersekitaran sosial. Fokus Tavistock Institute adalah ke atas perhubungan antara organisasi; kajiantindakan kontekstural menumpukan kepada transformasi sosial melalui kata sepakat dan inkrementalisme.Fokus kajian tindakan radikal adalah terhadap transformasi sosial melalui proses yang menekankanperjuangan memperkuatkan kelompok-kelompok pinggiran dalam masyarakat. Lain-lain fokus adalahemansipasi dan mensetarakan kuasa yang tidak seimbang. Kebanyakan kajian tindakan feminis hari initermasuk dalam kategori kajian tindakan radikal. Asas kajian tindakan pendidikan dibina oleh Dewey diperingkat awal abad ke dua puluh. Teras kajian tindakan pendidikan termasuklah: perkembangankurikulum, perkembangan professional, serta menggunakan pembelajaran dalam konteks sosial. Kajiantindakan pendidikan selalunya dijalankan apabila penyelidik universiti bekerjasama dengan guru.Berdasarkan penelitian ke atas pandangan penulis-penulis berkaitan dengan kajian tindakan, rekabentukasas kajian tindakan seperti berikut sering juga dibincangkan:i. Kajian Tindakan KritikalMempunyai asas teori daripada pemikiran teori kritikal dalam sains sosial dan kemanusiaan serta teori-teoripasca modenisme. Berdasarkan asas-asas teori ini, kajian tindakan kritikal mencabar makna dan maksudkebenaran dan objektiviti sebagaimana yang dilihat oleh metod saintifik tradisional. Asas teoripascamodenisme melihat kebenaran sebagai relatif, mengikut keadaan dan situasi dan pengetahuanberkembang berdasarkan pengetahuan lepas. Ini yang menyebabkan penyelidikan yang dijalankan oleh‘orang luar’ dan dapatannya diminta guru menggunakannya tidak begitu dapat menarik perhatian dan minatguru. Ada kemungkinan ianya tidak relevan dengan amalan harian guru atau kekurangan aspekpraktikalnya, ataupun cara dapatan dilaporkan tidak dapat diakses atau difahami dengan baik oleh guru.Oleh itu mengikut Stringer (1993), nilai-nilai kajian tindakan kritikal menyarankan bahawa semuapenyelidikan pendidikan patutlah repsonsif secara sosial dan bersifat:  Demokratik – yang membolehkan penyertaan dan penglibatan individu  Kesamarataan – dengan menghormati dan menghargai nilai kesamarataan  Membebaskan - daripada tekanan dan keadaan yang melemahkan  Meningkatkan – mengupayakan potensi sebenar seseorangii. Kajian Tindakan PraktikalMenekankan pendekatan ‘bagaimana’ dalam proses kajian tindakan. Ia mengandaikan bahawa individuguru atau kumpulan guru adalah mempunyai autonomi dan bebas menentukan bentuk kajian yang akandijalankan. Ia juga mengandaikan yang penyelidik guru adalah komited kepada perkembangan profesionalberterusan dan keberkesanan sekolah, dengan itu penyelidik guru perlu menilai dan mereflek secarasistematik amalan mereka dari semasa ke semasa. Perspektif kajian tindakan praktikal mengandaikanpenyelidik guru mampu membuat keputusan dalam memilih bidang fokus kajiannya, menentukan teknikkoleksi datanya, menganalisis dan menginterpret data serta membentuk pelan tindakan berasaskandapatan kajian.iii. Kajian Tindakan PartisipatoriKajian tindakan jenis ini melibatkan semua partisipan secara samarata di mana tidak ada wujud hirarkiantara penyelidik dan pengamal. Antara matlamat penyelidik adalah untuk mengurangkan jarak antaramasalah sebenar yang dikenalpasti oleh pengamal dan teori yang digunakan untuk menjelas danmenyelesaikan masalah. Penyelidik juga membantu dalam perbincangan reflektif dengan pengamal untuk 12
 17. 17. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 13mengenalpasti masalah dan andaian. Ini membantu penyelidik menjadi ahli kolaboratif kumpulan (Holter &Schwartz-Barcott, 1993; Kemmis & McTaggart, 1988)Di Australia pula, Zuber-Skerritt (1992) telah memperkenalkan model CRASP (Critical, Reflective,Accountable, Self-Evaluating, Participative) yang menekankan kepada konsep dan prosedur kajian tindakansebagai satu proses inkuiri kritikal dan kolaboratif, dijalankan oleh pengamal yang reflektif sertabertanggungjawab dan menjadikan dapatan kajian mereka diketahui oleh orang ramai. Di samping itu,penyelidik juga merupakan penilai-kendiri terhadap amalan mereka serta terlibat dalam menyelesaikanmasalah secara partisipatif dan dapat menyumbang kepada perkembangan profesionalisme yangberterusan.Dalam konteks kajian tindakan yang menekankan ciri-ciri partisipatori dan kolaboratif, Grundy dan Kemmis(1988:87) menjelaskan seperti berikut:“ Action research is research into practice, by practitioners, for practitioners…In action research, all actorsinvolved in the the research process are equal participants, and must be involved in every stage of theresearch…The kind of involvement required is collaborative involvement….Collaborative participation intheoretical, practical and political discourse is thus a hallmark of action research and the action researcher.”Prinsip Pendekatan Kajian TindakanMenurut Elliot (1981), kajian tindakan adalah rangka untuk penilaian kendiri di sekolah dan pendekatandalam kajian tindakan mementingkan aktiviti refleksi dan inkuiri yang bertujuan untuk memperbaiki ataumengubah amalan kendiri dalam sesuatu situasi sosial di sekolah. Dalam usaha menyelidik, gurusebenarnya melakukan inovasi dan perubahan secara refleksi dan inkuiri.Sehubungan itu, untuk melaksanakan kajian tindakan dengan berkesan anda perlulah: i. membuat perancangan yang mengandungi langkah-langkah dan tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan keberkesanan kajian. ii. menjalankan tindakan dengan melaksanakan setiap perancangan dalam situasi yang sistematik dan terkawal iii. tindakan yang dijalankan direkodkan bagi memungut data untuk dibuat penilaian terperinci. iv. refleksi ke atas tindakan perlu dilakukan kerana ia penting untuk pembinaan makna situasi sosial dan menyediakan asas untuk perancangan tindakan anda selanjutnya selanjutnya.Sebagaimana yang disenaraikan di atas, rekabentuk kajian tindakan merupakan prosedur yang sistematikdalam mengumpul dan menganalisis maklumat yang seterusnya mengambil tindakan yang sesuai untukmeningkatkan amalan serta pengurusan sesuatu tugasan pengajaran dan pembelajaran. Perlu diingatbahawa kajian tindakan adalah ”penyelidikan pendidikan” dan ia berbeza dengan ”penyelidikan dalampendidikan” kerana yang meyelidik itu adalah guru sendiri yang ingin memperkembangkan dirinya sertaprofesionnya. Sebagai pendekatan penyelidikan pendidikan yang berfokus dan praktikal, prosedur danproses kajian tindakan berlaku dalam satu gelungan perancangan dan tindakan yang saling berkait yangpada umumnya merangkumi proses perancangan, tindakan dan penilaian hasil tindakan. Bergantungkepada latar belakang penyelidik, kajian tindakan boleh dijalankan di pelbagai tahap kompleksiti sosial danpendidikan yang berbeza.Prosedur dan Proses Kajian TindakanJelaslah bahawa terdapat pelbagai bentuk kajian tindakan yang boleh dijalankan. Walaupun bentuk kajianitu agak berbeza, namun setiap bentuk kajian mempunyai ciri am yang sama. Kajian tindakan dilaksanakandalam bentuk gegelung yang merangkumi aktiviti: (i) mengenalpasti masalah, (ii) merancang tindakan, (iii) 13
 18. 18. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 14pelaksanaan tindakan, (iv) pemerhatian dan analisis data (v) melakukan refleksi dan masuk ke gegelungkedua dengan merancang semula dan proses kajian berkenaan akan berulang sehingga ia mantap dandapat mencari jalan penyelesaiannya. Rajah 1 di bawah menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalamkajian tindakan. Rajah 1 – Gelungan Kajian TindakanProses kajian tindakan serta langkah-langkah yang terlibat akan dijelaskan lebih lanjut dalam unitberikutnya. Unit ini akan menumpukan kepada isu dan masalah yang boleh dikenal pasti dalam kajiantindakan serta bagaimanakah perancangan yang perlu dibuat bagi mempastikan isu dan masalah yangtelah dikenal pasti itu dapat diselesaikan atau diatasi.Mengenal pasti Masalah atau isu kajian tindakanMasalah merupakan satu perkara yang hendak dicari jalan penyelesaiannya. Sesuatu yang didapati tidakmemuaskan, belum diselesaikan, terdapat kesukaran, sesuatu yang perlu diubah, sesuatu yang berjalantidak seperti yang diharapkan. Melibatkan sesuatu yang menjadi perhatian, prihatin, minat penyelidik,keadaan yang hendak dipertingkatkan, kesukaran yang hendak dihapuskan, persoalan yang hendak dicarijawapannya. Oleh itu bukanlah satu perkara yang mudah bagi seseorang penyelidik untuk membina satumasalah yang mudah, ringkas, jelas dan lengkap.Masalah penyelidikan pada asasnya dimulakan dengan persoalan yang merupakan fokus atau tumpuanutama kepada penyiasatan penyelidik. Masalah kajian tindakan bilik darjah adalah merupakan masalahyang berbangkit di dalam proses dan persekitaran sesuatu pengajaran. Misalnya dalam satu-satu tempohpengajaran matematik, guru mungkin menghadapi masalah meneruskan pengajaran apabila terdapatseorang dua pelajar yang tidak menguasai sifir atau tidak dapat mendarab atau tidak dapat menghafal sifirmaka adalah sukar untuk guru terus mengajar operasi darab. Bagi guru yang mengajar mata pelajaranBahasa Melayu pula misalnya mendapati beberapa orang murid yang gagal berkomunikasi dengan baik.Kewujudan murid-murid sedemikian di dalam bilik darjah akan mengganggu proses pengajaran danpembelajaran seterusnya. Atau pada peringkat yang lebih tinggi sedikit, guru-guru kadang-kadangberhadapan dengan masalah murid yang tidak dapat menulis karangan dengan baik kerana tidak tahu 14
 19. 19. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 15mengadakan isi-isi penting bagi sesuatu tajuk. Atau kalau tahu isi-isi penting gagal pula menyediakanpenulisan yang baik bagi mengketengahkan isi-isi berkenaan. Tidak dapat membuat ayat topik, ayat huraianmaupun ayat contoh. Ini merupakan isu-isu yang perlu diberi perhatian oleh guru kerana sekiranyadibiarkan ia akan membantutkan kemampuan pembelajaran murid berkenaan seterusnya.Dalam pengajaran-pembelajaran sains misalnya, guru-guru mungkin terjumpa dengan keadaan di manamurid-murid gagal mengenal pasti peralatan-peralatan yang digunakan di dalam kerja-kerja amali. Masalahini membolehkan arahan guru tidak dapat disempurnakan dengan baik oleh murid-murid. Begitu jugasekiranya guru pendidikan jasmani yang mungkin menghadapi masalah dalam kalangan murid-muridtertentu tentang kekurangan daya tahan kardiavaskular, daya tahan otot, kekuatan otot, kelajuan,ketangkasan dan kelenturan atau tindak balas merespon murid. Oleh yang demikian guru harus mempunyairancangan untuk mengatasi kelemahan murid seperti yang dibincangkan.Daripada contoh-contoh isu dan masalah-masalah dalam beberapa mata pelajaran seperti yangdibincangkan di atas, guru perlu mengenal pasti, membuat senarai semak isu-isu yang berbangkit di dalamsatu-satu proses pengajaran dan pembelajaran dan membuat keutamaan kepada isu-isu berkenaan.Kenapa guru perlu membuat keutamaan? Guru perlu mengesan isu yang paling kritikal dan mana yangperlu diselesaikan terlebih dahulu. Isu berkenaan, dikatakan sebagai isu prihatin iaitu sekiranya isu tersebuttidak diatasi ia akan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran guru seterusnya. Dan sekiranyamasalah prihatin berkenaan tidak di atasi oleh pihak murid berkenaan pula maka ia akan menyebabkanmurid berkenaan tidak dapat mengikuti pembelajaran seterusnya.Dalam mengenalpasti masalah spesifik atau persoalan kajian, ia melibatkan soalan-soalan seperti berikut:  Apa yang kita hendak ketahui?  Apakah soalan-soalan yang boleh ditanya untuk memahami masalah tersebut?  Apakah (individu, artifak, amalan dan lain-lain) yang hendak dikaji?  Mengapakah masalah atau persoalan tersebut penting? Adakah ia merupakan persoalan yang signifikan dan akan menyumbang kepada bidang atau amalan?  Adakah masalah boleh dikaji berdasarkan sumber-sumber yang ada?Sebagai seorang guru yang berhadapan dengan situasi pengajaran sebenar di dalam bilik darjah, andasudah tentu menemui pelbagai masalah dalam pengajaran. Kalau begitu, bagaimana guru mengenal pastiisu yang akan dijadikan kajian tindakan? Garis panduan berikut mungkin boleh membantu:Skop kajian:  adakah isu/masalah tersebut wujud di dalam kelas pengajaran saya?  bolehkah saya melakukan sesuatu untuk memperbaiki masalah tersebut?  bolehkah saya melakukan perubahan ini bersendirian atau memerlukan bantuan rakan guru lain?Kerelavanan isu/masalah  sejauh mana pentingnya isu tersebut perlu diperbaiki?  apakah ia merupakan isu jangka panjang atau jangka pendek?  apa tindakan sebenar yang boleh saya lakukan untuk mengatasi isu tersebut?  adakah saya benar-benar berminat untuk memperbaiki isu ini?Kebolehurusan fokus kajian: 15
 20. 20. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 16  adakah saya benar-benar mempunyai masa untuk memperbaiki isu ini?  kalau ya, apakah persiapan yang perlu saya lakukan?Keserasian dengan tugas mengajar:  apakah usaha yang akan saya lakukan nanti sememangnya saya sentiasa lakukan?  bolehkah kerja-kerja kajian tindakan ini saya gabungkan dengan kerja mengajar saya seharian?Dalam merancang usaha untuk memperbaiki kelemahan murid tersebut sebenarnya bukanlah suatuperkara asing bagi kebanyakan guru. Tugasan berkenaan memang berkaitan dengan merancangpengajaran bezanya merancang sesuatu aktiviti kecil dan fokus kepada isu tersebut sahaja. Cumanyasebagai guru yang bertanggungjawab hanya menentukan sama ada aktiviti tersebut hendak dilaksanakansemasa proses pengajaran ataupun memperuntukan sedikit masa berinteraksi dengan murid berkenaanselepas waktu mengajar.Oleh itu, pada umumnya sesuatu masalah atau persoalan kajian itu perlulah:  Ditulis dengan jelas dengan menggunakan bahasa yang tidak terlalu teknikal serta dapat merangsang minat pembaca  Skop nya cukup kecil supaya mudah diurus  Diletakkan dengan baik dalam konteks teori dan penyelidikan semasaSetelah masalah dikenal pasti, langkah seterusnya adalah untuk mengetahui magnitud masalah tersebut.Misalnya berapa ramaikah pelajar yang sebernarnya bermasalah, serta kekerapan pelajar melakukanmasalah tersebut. Ini memerlukan maklumat atau data yang sesuai untuk mengetahuinya. Oleh itu, guruperlu lah mengumpul data yang sesuai melalui pelbagai cara seperti menjalankan ujian pra, soal selidik,temu bual dan sebagainya. Berdasarkan maklumat tersebut barulah penyelidik mengetahui sebenarnyatentang magnitud masalah yang telah dikenalpasti.Bagaimana merancang kajian tindakan?Dalam persekitaran bilik darjah yang dilalui saban hari tentunya guru-guru sekelian tidak pernah sunyidaripada pelbagai masalah. Masalah-masalah yang ‘mungkin’ berpunca dari murid-murid. Murid nakalsemasa guru mengajar, murid malas belajar, murid tidur semasa guru mengajar, murid tidak memberiperhatian semasa guru mengajar dan lain-lain lagi yang sering menjadi masalah kepada guru danmempengaruhi keseluruhan mod pembelajaran terganggu. Sebagai seorang guru yang komited, kita akanmembuat refleksi selepas setiap pengajaran kita. Guru yang sering membuat refleksi, membuat muhasabahserta penilaian kendiri adalah guru yang baik. Guru yang sentiasa mahu memperbaiki diri. Guru yang inginmelihat kejayaan dalam kalangan murid-murid. Oleh yang demikian guru mungkin sentiasa bertanya: bagaimana masalah seperti di atas berlaku? apa yang boleh saya lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? apakah saya mampu melaksanakannya?Secara professional, masalah-masalah seperti yang digambarkan di atas, yang berlaku di dalam sesebuahbilik darjah semasa berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran adalah berkait dengan isu yangberpunca daripada (1) personaliti guru, (2) ketidakesesuaian kaedah pengajaran yang diguna guru, (3)ketidaksesuaian bahan bantu mengajar yang diguna guru, (4) yang berkait rapat dengan aras kesukaran isikandungan pengajaran yang disampaikan guru dan/atau (5) murid itu sendiri. 16
 21. 21. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 17 Sebagai seorang guru yang berpengalaman di dalam proses pengajaran dan pembelajaran, cuba anda jelaskan masalah yang timbul yang berkait dengan isu; (1) guru ________________________________________________________________________ (2) kaedah pengajaran ________________________________________________________________________ (3) bahan bantu mengajar ________________________________________________________________________ (4) isi kandungan _______________________________________________________________________ (5) murid ________________________________________________________________________Apakah garis panduan fokus kajian tindakan?Tidaklah dapat dinafikan bahawa guru-guru berhadapan dengan pelbagai masalah di dalam prosespengajaran dan pembelajaran seperti yang digambarkan di atas. Namun guru mestilah bersifat selektif bagimemudahkan guru memberi fokus kajian. Di antara isu-isu yang banyak, guru perlu membuat keutamaanisu yang perlu diselesaikan segera. Pertimbangkan soalan-soalan berikut: mustahakkah isu tersebut untuk guru membuat kajian? mustahakkah isu tersebut kepada murid yang terlibat? mampukah saya mengendalikan kajian ini berseorangan atau memerlukan rakan untuk membantu? bolehkah kajian ini diurusi dengan baik? apakah manfaat yang diperolehi guru dengan mendalami isu berkenaan?Ini bererti guru perlu mendalami setiap isu. Murid nakal, murid malas belajar, murid tidur semasa belajar,murid tidak memberi perhatian kepada pengajaran guru, murid yang tidak memberi perhatian kepadapengajaran guru dan banyak isu lain yang sedikit sebanyak menggugat keyakinan guru, kredibiliti guru,yang sekiranya dibiarkan bukan sahaja akan mengecewakan guru tapi juga murid berkenaan, ibu bapaserta pentadbir sekolah. Sekiranya kedapatan beberapa murid tidak dapat menguasai pengajaran guru, berdasarkan pengalaman anda dengan:(1) menyenaraikan masalah yang timbul misalnya dalam satu tempoh masa pengajaran?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(2) membuat keutamaan bagi masalah-masalah tersebut mengikut urutan. 17
 22. 22. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 18_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(3) mendalami isu tersebut untuk mendapat jawapan mengapa ia terjadi kepada murid berkenaan._________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (4) mencadangkan aktiviti bagaimana anda akan mengatasi masalah ini?_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________RUMUSANJelas menunjukkan bahawa kajian tindakan bermula dengan masalah atau prihatin yang dikenalpasti olehpengamal sendiri dalam kerja-kerja seharian mereka. Masalah dan keprihatinan itu perlu dijelaskan denganmembuat refleksi ke atas apa yang telah dilakukan di samping mengumpulkan bukti-bukti yang relevan bagimenjelaskan lagi permasalahan yang ingin dikaji. Selaras dengan perkembangan tradisi kajian tindakan ini,proses dan prosedurnya juga berkembang dan berbeza mengikut bidang serta orientasi penyelidik yangterlibat dalam kajian tindakan. Dari proses dan prosedur awal kajian tindakan yang dikemukakan olehLewin, ianya terus berkembang dari segi pendekatan dan paradigmanya oleh penyelidik-penyelidikkemudiannya seperti Kemmis, Elliott, Ebbutt, Somekh, Stringer dan lain-lain. Faedah yang utama kajiantindakan adalah peningkatan amalan, peningkatan pemahaman ke atas amalan oleh pengamalnya sertapeningkatan situasi di mana amalan berlaku. Ciri-ciri utama kajian tindakan adalah penglibatan dankolaborasi, berorientasikan tindakan, kritikal serta proses gelungan yang melibatkan secara ringkasnyasebagai perancangan, tindakan, pemerhatian dan refleksi. 18
 23. 23. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 19Sila isikan pelan kajian tindakan di bawah berdasarkan masalah yang anda pernah alami semasa mengajar. Pelan Kajian TindakanNama:Sekolah:Tahap persekolahan:Soalan Kajian: Kemukakan soalan yang memfokuskan kajian anda. Pastikan untuk memasukkan apakahpembelajaran yang akan berlaku dan amalan pengajaran yang akan dijalankanHasil Pembelajaran: Apakah pembelajaran spesifik yang akan berlaku?Fokus Pengajaran: Jelaskan amalan pengajaran spesifik yang akan dijalankan dan dikaji. Nyatakan biladan bagaimana amalan akan dijalankanPengumpulan Data: Nyatakan sumber data yang akan dikumpul yang selari dengan masalah bilik darjah.Berapa kerap anda akan mengumpul data?Sumber Data 1: (Apa dan Bagaimana?)Sumber Data 2: (Apa dan Bagaimana?)Sumber Data 3: (Apa dan Bagaimana?)Sokongan: Apakah sokongan yang diperlukan daripada rakan sekerja?Sumber:A Project of the Florida Department of EducationIn collaboration with the University of Central Florida 19
 24. 24. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 20KATA KUNCI 1. Tinjauan Awal (Reconnaisance) 2. Gelungan 3. Pemerhatian 4. RefleksiPENILAIAN KENDIRI1. Berdasarkan rajah di bawah, cuba anda jelaskan tentang prinisp dan prosedur kajian tindakanyang biasa dijalankan.2. Kajian tindakan merupakan metodologi yang fleksibel dan boleh disesuaikan mengikut keperluansemasa kajian dijalankan. Sejauhmana kah anda bersetuju dengan kenyataan ini dan mengapa?RUJUKANElliot, J. (1991) Action Research for Educational Change, Buckingham: Open University Press.Kemmis, S. & McTaggart, R. (1988). The action research planner, 3rd ed. Victoria, Australia: DeakinUniversity Press.Stringer, E., (2004) Action Research in Education, New Jersey:Pearson Prentice Hall 20
 25. 25. Kajian Tindakan Dalam Pendidikan 21 21
 26. 26. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 21 UNIT 3 TINJAUAN AWAL DAN PELAKSANAAN KAJIANHASIL PEMBELAJARANDi akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Memahami prosedur dan proses kajian tindakan 2. Mengenalpasti dan memahami masalah kajian yang sesuai 3. Merancang tindakan yang sesuai dengan masalah yang dikenal pasti 4. Menilai tindakan yang dijalankan berdasarkan maklumat yang sesuai dan boleh dpercayaiPENGENALANUnit ini akan menjelaskan tentang prosedur dan proses kajian tindakan yang biasanya digunakan oleh guru.Langkah-langkah umum kajian tindakan iaitu Tinjauan Awal, Merancang Tindakan, Melaksanakan Tindakan,Pemerhatian dan Analisis Data dan Refleksi dan Penilaian akan dijelaskan dengan memberikan contoh-contoh yangsesuai.ISI KANDUNGANLangkah-langkah Melaksanakan Kajian TindakanLangkah1: Tinjauan Awal (Reconnaisance) – Mengenal pasti masalah dan fokus kajianProses kajian tindakan bermula di peringkat ini apabila anda berfikir untuk meneroka dan mengenal pasti masalahyang dihadapi di sekolah serta anda berusaha untuk mencari jalan penyelesaiannya. Hal ini tidak sukar dilaksanakankerana pada kebiasaannya, anda sering berbincang secara lisan dengan rakan sejawat yang lebih berpenglamanuntuk mendapatakan nasihat dan panduan tentang bagaimana hendak mengatasi sesuatu situasi sosial ataumasalah yang dihadapi di sekolah. Maklumat daripada perbincangan itu, boleh anda dijadikan sebagai asas untukmengenal pasti masalah dan seterusnya menjalankan kajian tindakan secara lebih sistematik.Masalah merupakan satu perkara yang hendak dicari jalan penyelesaiannya. Sesuatu yang didapati tidakmemuaskan, belum diselesaikan, terdapat kesukaran, sesuatu yang perlu diubah, sesuatu yang berjalan tidakseperti yang diharapkan. Melibatkan sesuatu yang menjadi perhatian, prihatin, minat penyelidik, keadaan yanghendak dipertingkatkan, kesukaran yang hendak dihapuskan, persoalan yang hendak dicari jawapannya.
 27. 27. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 22 Mengenal pasti isu dan memperkecilkan topik kajian Fikirkan satu situasi sosial di sekolah yang Jangkaan Jawapan ingin anda perbaiki dan jawab soalan-soalan berikut: Apakah yang sedang berlaku? Bagaimanakan keadaan sesuatu isu/maslah/situasi itu boleh wujud? Sejauh manakah mustahaknya isu itu kepada pelajar/pengkaji? Siapakah yang berminat dan boleh membantu saya? Apakah yang tindakan yang akan dilakukan oleh rakan saya untuk mengatasi keadaan atau situasi berkenaan? Bagaimana pengalaman saya tentang sesetengah perkara boleh digunakan untuk mengatasi masalah ini? Apakah idea baru yang boleh saya lakukan untuk menghadapi keadaan atau situasi berkenaan? Rumusan Masalah dan Persoalan Kajian:Apabila anda mulai bertanya dan memikirkan jawapan bagi persoalan di atas, ini merupakan tanda permulaan andaberminat dan ingin mengenali isu dan mencari idea untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai panduan untuk andamenulis rumusan sesuatu masalah atau persoalan kajian itu, garis panduan berikut boleh digunakan:  Cuba melibatkan masalah atau persoalan kajian yang boleh diambil tindakan  Pilih masalah atau persoalan kajian yang penting bagi pelajar anda
 28. 28. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 23  Rumusan masalah atau persoalan kajian perlulah ditulis dengan jelas dengan menggunakan bahasa yang tidak terlalu teknikal  Skopnya cukup kecil supaya mudah diurus dan untuk memperbaiki amalan sendiri  Diletakkan dengan baik dalam konteks membina teori-teori daripada amalan sebenarSetelah masalah dikenal pasti, langkah seterusnya adalah untuk mengetahui magnitud masalah tersebut. Misalnyaberapa ramaikah pelajar yang sebernarnya bermasalah, serta kekerapan pelajar melakukan masalah tersebut. Inimemerlukan maklumat atau data yang sesuai untuk mengetahuinya. Oleh itu, guru perlu lah mengumpul data yangsesuai melalui pelbagai cara seperti menjalankan ujian pra, soal selidik, temu bual dan sebagainya. Berdasarkanmaklumat tersebut barulah penyelidik mengetahui sebenarnya tentang magnitud masalah yang telah dikenalpasti.Cuba anda teliti contoh kajian yang telah dijalankan oleh guru berikut dan bagaimana masalah dikenal pasti dandifahami.Isu KeprihatinanKajian yang dijalankan ini berfokuskan aspek kemahiran membaca. Di samping itu, kajian ini juga secara tidaklangsung dapat membantu murid dalam menguasai subjek- subjek lain. Rasional kajian ini dijalankanmemandangkan kumpulan sasaran dalam kajian ini lemah dalam aspek membaca berbanding dengan rakan-rakanmereka yang lain. Kumpulan sasaran dalam kajian ini gagal dalam membaca beberapa suku kata dan perkataanmudah yang diberi kepada mereka. Masalah yang dihadapi oleh murid-murid ini merupakan satu masalah yangkompleks dan perlu diatasi agar murid-murid ini tidak tercicir dalam kecemerlangan akademik khususnya dalam matapelajaran Bahasa Melayu. Kemahiran membaca adalah sangat penting dalam membimbing murid mengolah ayatserta ejaan dengan betul dan tepat.Tinjauan Masalah Pemerhatian Untuk meninjau masalah murid, saya telah membuat pemerhatian semasa proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, pengajaran dan pembelajaran semasa di kelas pemulihan dan melalui respons murid kepada soalan - soalan yang diajukan. Temubual Kaedah lain yang saya gunakan adalah temu bual yang mana dilakukan secara tidak formal terhadap murid-murid yang telah dikenal pasti tidak dapat menguasai kemahiran membaca. Temu bual ini secara tidak langsung dapat mengetahui punca sebenar masalah mereka. Sesi temu bual ini dilakukan bersama murid di sekolah dan bersama ibu bapa atau penjaga dalam sesi pertemuan bersama antara ibu bapa dan pihak pentadbir dan guru pemulihan. Ujian Pra Ujian pra telah dijalankan bagi menguji tahap sebenar pencapaian. Ujian pra yang dijalankan meliputi beberapa aspek seperti : a. Hasil kerja murid melalui aktiviti yang dijalankan oleh guru. b. Ujian penulisan melalui pita rakaman.
 29. 29. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 24c. Ujian ( UPCH ) Ujian Pengesanan Tahap bacaan murid.Analisis Tinjauan MasalahPemerhatianBerdasarkan pemerhatian yang dibuat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran yang lalu, sayadapati murid - murid ini lemah dalam aspek kemahiran membaca, kelemahan mereka dikenal pasti dalamaspek penyebutan terutamanya gabungan beberapa huruf vokal dan konsonan serta perkataan dalam ayat- ayat mudah yang dibaca. Kebanyakan mereka hanya dapat menyebut gabungan satu suku kata iaitugabungan huruf vokal dan konsonan.Contoh : - B+a D+a C+a v+k k+v k+vTemubualHasil daripada temu bual yang dijalankan adalah seperti berikut:Dalam laporan kajian ini, saya hanya memaparkan hasil temu bual saya bersama tiga orang murid sahajaDialog 1Guru: Adakah anda berminat untuk belajar membaca ?Murid: Ya, saya berminat.Guru : Apakah yang kamu rasa apabila kamu tidak pandai membaca ?Murid : Saya rasa malu, cikgu.Guru : Adakah kamu tahu sebab kenapa kamu tidak pandai membaca ?Murid: Tak tahu, cikgu.Guru: Dalam aspek kemahiran membaca, apa yang sukar bagi kamu untuk kuasai?Murid : Perkataan yang susah dan panjang - panjang.Guru : Adakah di rumah kamu membuat latihan membaca ?Murid : Tidak.Dialog 2Guru : Adakah anda berminat untuk belajar membaca ?Murid : Ya, saya berminat.Guru : Apakah yang kamu rasa apabila kamu tidak pandai membaca ?
 30. 30. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 25Murid : Saya tak boleh kuasai subjek - subjek lah.Guru : Dalam aspek kemahiran membaca, apa yang sukar bagi kamu untuk kuasai?Murid : Saya tidak pandai nak sebut huruf susah walau kh, dh, gh.Guru : Adakah di rumah kamu membuat latihan membaca ?Murid : Kadang - kadang.Guru : Kenapa ?Murid : Sebab saya tidak pandai membaca.Dialog 3Guru : Adakah anda berminat untuk belajar membaca ?Murid : Kurang minat.Guru : Kenapa ?Murid : Susah.Guru : Apakah yang kamu rasa apabila kamu tidak pandai membaca ?Murid : Malu diejek kawan.Guru : Dalam aspek kemahiran membaca, apakah yang sukar untuk dikuasai ?Murid : Susah nak eja dan susah nak baca huruf yang banyak dalam perkataan.Guru : Adakah di rumah kamu membuat latihan membaca ?Murid : Tidak, saya hanya belajar di sekolah sahaja.Guru : Kenapa ?Murid : Tidak ada orang yang hendak ajar saya.Ujian-PraUjian pra dijalankan bagi menguji tahap sebenar penguasaan murid dalam aspek kemahiran membaca.Ujian pra yang dijalankan dalam beberapa aspek seperti :i. Hasil kerja murid melalui aktiviti yang dijalankan oleh guru.ii. Ujian penulisan melalui pita rakaman.iii. Ujian bacaan ke atas setiap orang murid dalam kumpulan sasaran ini.
 31. 31. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 26Jadual 1 menunjukkan dapatan daripada Ujian Pra yang telah saya jalankan : Jadual 1 : Tahap Penguasaan Murid Dalam Aspek Membaca Perkara / Aspek Isu Kumpulan Sasaran Lemah Sangat Lemah Penguasaan Huruf 6 2 Penguasaan Huruf Besar dan Huruf Kecil 4 4 Penguasaan KV ( ba) 5 3 Penguasaan KVK ( Lam ) 6 2 Penguasaan K+ K ( ng, ny ) 2 6 Penguasaan V + V ( au, ai ) 6 2(Di petik daripada laporan kajian tindakan yang bertajuk “Meningkatkan Peratus Murid Pemulihan dalam MenguasaiKemahiran Membaca dengan Kaedah Formula One” oleh Norizan bt. Hj Mamat, Sekolah Menengah KebangsaanPelagat, Besut. Terengganu.)Daripada contoh di atas, jelaslah bahawa pengkaji telah betul-betul dapat melihat magnitud masalah yang dikenalpasti untuk dikaji. Data-data yang diperolehi melalui temu bual, pemerhatian, uji pra dapat membantu pengkajimemahai masalah dengan lebih baik lagi. Setelah pengkaji mempunyai kefahaman yang jelas tentang masalahkajian, maka baru lah perancangan yang sesuai boleh dilakukan.Langkah 2: Merancang TindakanPerancangan kajian tindakan merupakan kerangka pemikiran tentang kajian tindakan yang akan memandu kerja-kerja kajian selanjutnya. Elliott (1991) dan Kemmis & McTaggart (1988) mencadangkan langkah-langkah berikut:  Menulis pernyataan fokus kajian  Definisikan pembolehubah yang berkaitan  Bentuk soalan kajian  Jelaskan intervensi atau inovasi yang dicadangkan  Jelaskan rakan-rakan penyelidikan yang akan terlibat  Jelaskan perundingan yang perlu dijalankan  Bina garis masa (timeline) kajian  Nyatakan sumber-sumber yang boleh dan akan digunakan  Nyatakan idea-idea tentang pengumpulan data
 32. 32. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 27Sebaik-baiknya libatkan ramai rakan untuk membantu merancang kegiatan kajian tindakan. Di peringkat sekolahmisalnya boleh dibentuk satu jawatankuasa khas bagi mencadang dan merancang kajian tindakan. Sebagaimanayang dijelaskan sebelum ini, kajian tindakan ini adalah lebih berkesan sekiranya dijalankan secara kolaboratifdengan rakan sekerja yang lain.Semasa merancang kajian tindakan, perlu dipertimbangkan perkara-perkara berikut:  Menjelaskan matlamat cadangan tindakan yang berkait dengan masalah yang hendak diselesaikan atau amalan yang hendak dipertingkatkan atau sesuatu idea/strategi baru yang hendak dicuba uji dalam konteks bilik darjah. Contohnya, sekiranya masalah yang hendak dikaji adalah berkaitan dengan ‘pelajar tidak berminat belajar’, sudah tentu perkara-perkara yang hendak diketahui lebih lanjut adalah seperti berikut: - Pelajar manakah yang tidak berminat? - Apakah yang mereka lakukan selain daripada belajar? - Adakah mereka tidak berminat membuat perkara yang sama atau yang berbeza? - Adakah pada masa-masa yang tertentu, topik-topik tertentu atau matapelajaran- matapelajaran tertentu sahaja yang menunjukkan mereka kurang berminat? - Apakah bentuk-bentuk perlakuan yang menunjukkan mereka tidak berminat belajar? Soalan-soalan ini boleh membantu menjelaskan lagi bentuk masalah yang dikaji. Pengumpulan maklumat berkaitan dengan soalan-soalan di atas akan menyediakan asas untuk mengklasifikasi fakta yang relevan serta membentuk kategori-kategori yang sesuai berkaitan dengan masalah ‘pelajar tidak berminat belajar’.  Menjelaskan sebab-sebab cadangan tindakan itu diambil dengan memberikan asas pemikiran atau teori- teori berkaitan yang dapat menerangkan dengan lebih lanjut tentang bentuk dan skop tindakan  Menyenaraikan tindakan-tindakan/aktiviti-aktiviti yang dicadangkan termasuklah: - tugas dan tanggungjawab, - aktiviti-aktiviti, - bahan-bahan, - struktur organisasi, - falsafah dan konsep baru tentang perubahan, - bagaimana aktiviti dijalankan, - jumlah gelungan kajian dan tempoh pelaksanaan untuk semua gelungan, - cara-cara pemantauan perubahan, penilaian perubahan – formatif & sumatif, - keperluan-keperluan lain seperti bahan rujukan, kewangan, kemudahan, kelengkapan, tenaga, dan masa.Merancang tindakan bertujuan untuk menentukan aktiviti-aktiviti yang sesuai dijalankan termasuk tugas dantanggung jawab kumpulan, serta tempoh kajian. Kita harus membuat perancangan yang baru sekiranyaperancangan yang lama tidak boleh diteruskan. Pelan perancangan perlulah fleksibel bagi membolehkan ubahsuaiandibuat sekiranya menghadapi masalah atau kekangan yang tidak diduga.
 33. 33. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 28Contoh Perancangan TindakanBerikut diberikan contoh perancangan yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik kajian tindakan dalammerancang tindakan.(Dipetik daripada laporan Kajian Tindakan bertajuk: Meningkatkan Penguasaan Penggunaan Kata Sendi danKata Bilangan - Kumpulan Penyelidik: Sekolah Kebangsaan Manjoi Dua, Ipoh, Perak Darul Ridzuan).Perancangan TindakanTumpuan kajian kitaran pertama ini adalah untuk menangani masalah pembelajaran yang berkaitan denganpenggunaan kata sendi dan kata bilangan yang betul supaya tidak timbul kekeliruan dalam menggunakannya.Fokus kajian ini adalah terhadap amalan pengajaran guru.Berdasarkan tinjauan awal yang telah kami lakukan, pihak kami membuat perancangan kajian tindakan untukmengatasi masalah yang dihadapi oleh murid dalam penggunaan kata sendi dan kata bilangan. Oleh itu, kami telahmerancang mengadakan sesi pengajaran yang khusus memberi tumpuan kepada aspek-aspek tersebut.Pengajaran bagi kedua-dua unsur dalam tatabahasa ini perlu dijalankan secara khusus. Sebelum melaksanakanpengajaran tersebut, rancangan pelajaran perlu disediakan dengan teliti supaya pengajaran yang akan dilaksanakanakan mencapai objektifnya. Sesi pengajaran yang akan dijalankan adalah sebanyak dua kali yang khususnyamemberi tumpuan kepada penggunaan kata sendi dan kata bilangan yang betul.Contoh perancangan pengajaran:Berikut adalah Rancangan Pelajaran yang disediakan untuk sesi pengajaran tersebut:Set AButiran am:Mata pelajaran : Bahasa MelayuTarikh : 9 Mei 2002Masa : 8.40pg – 9.40pg (60 minit)Kelas : 5 MelatiBilangan pelajar : 38 orangTajuk : Kata sendiObjektif Umum : Mengetahui penggunaan Kata SendiObjektif Khusus : Pada akhir pelajaran, murid dapat: i. membina ayat berdasarkan kata sendi yang diberi ii. membetulkan kesalahan penggunaan kata sendi yang terdapat dalam ayatAlat Bantu Mengajar : Papan gulung, lembaran kerjaPengetahuan Sedia Ada : Murid-murid telah pun didedahkan dengan aspek membetulkan kesalahan kata dalam ayatNilai : Berusaha, kerjasama, yakin
 34. 34. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 29Rujukan guru : 1) Mastura Abd. Basar, Fatimah Azzahara bt Mat Yunus, Bahasa Melayu Tahun 5, Sasbadi Sdn Bhd 2) Arbak Othman, Mengajar Tatabahasa, DBP:K. Lumpur 3) Nik Safiah Karim, Tatabahasa Dewan, DBP:K.LumpurRujukan murid : Bahasa Melayu Tahun 5, DBP:K.LumpurLangkah PengajaranSet InduksiGuru mengemukakan satu contoh ayat yang ada dalam kata sendiLangkah 1Guru menerangkan konsep kata sendiLangkah 2Guru menyenaraikan kata-kata sendi yang terdapat dalam BM. Guru menerangkan fungsi bagi setiap kata senditersebutLangkah 3Guru mengemukakan ayat-ayat contoh yang menggunakan kata sendiLangkah 4Guru mengemukakan kebiasaan-kebiasaan kesalahan kata sendi yang sering dilakukan oleh murid-muridPengukuhanGuru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid. Murid-murid diminta berbincang secara berpasangansupaya membetulkan semula kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam ayat-ayat tersebutPenilaianGuru menunjukkan ayat-ayat di papan gulung yang mengandungi kesalahan penggunaan kata sendi dalam ayat.Set BMata pelajaran : Bahasa MelayuTarikh : 11 Mei 2002Masa : 8.40pg. – 9.40pg. (60 minit)Kelas : 5 MelatiBilangan murid : 38 orangTajuk : Kata bilanganObjektif umum : Mengetahui penggunaan kata bilangan
 35. 35. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 30Objektif khusus : Pada akhir pelajaran, murid dapat: 1) membina ayat dengan menggunakan kata bilangan dengan tepat 2) membetulkan kesalahan kata arah yang terdapat dalam ayatAlat Bantu Mengajar : OHP, transparensi, petikan, lembaran kerjaNilai : Menghargai, bekerjasama, berusahaPengetahuan sedia ada : Murid-murid telah diajar penjodoh bilanganRujukan guru : 1) Arbak Othman, Mengajar Tatabahasa, DBP:K.Lumpur 2) Mastura Abd. Basar, Fatimah Azzahara Mat Yunus, Bahasa Melayu Tahun 5, Sasbadi Sdn Bhd.Rujukan murid : Bahasa Melayu Tahun 5, DBP:K.LumpurLangkah PengajaranSet InduksiGuru bersoaljawab dengan murid-murid berkenaan dengan penjodoh bilanganLangkah 1Guru memperkenalkan tajuk pelajaran. Guru menyenaraikan beberapa contoh kata bilanganLangkah 2Guru memandu murid-murid langkah demi langkah untuk mendapatkan satu hukum atau peraturan dalampenggunaan kata bilanganLangkah 3Guru menayangkan transperansi untuk latihan latih tubi tukar ganti mudah. Guru menunjukkan contoh-contohpenggunaan kata bilangan.Contoh: Tukar ganti subjekBerbulan-bulanBerminggu-minggu Masa pelayarannya dihabiskan di Lautan HindiBertahun-tahunLangkah 4Guru mengedarkan petikan kepada murid-murid. Murid diminta menggariskan penggunaan kata bilangan yang salahdalam petikan tersebut. Guru menyuruh murid-murid membetulkan semula kesalahan kata bilangan tersebut.
 36. 36. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 31PenilaianGuru menyuruh murid menulis semula ayat yang mengandungi kata bilangan yang salah di papan tulisPengukuhanGuru meminta murid-murid membina ayat-ayat dengan menggunakan kata bilangan yang disediakan.Contoh di atas menunjukkan satu perancangan tindakan yang telah dirancang oleh penyelidik kajian tindakan.Tindakan yang merupakan beberapa set perancangan pengajaran yang akan digunakan oleh penyelidik dalamlangkah seterusnya iaitu langkah Menjalankan Tindakan. Merancang kajian tindakan: Sila isikan cadangan perancangan anda dalam lajur sebelahkanan. Proses Perkara yang perlu dipertimbangkan CatatanMerancang (Diubahsuai daripada Kemmis & McTaggart, 1988)Langkah 1 Menulis pernyataan fokus kajianLangkah 2 Definisikan pembolehubah yang berkaitanLangkah 3 Bentuk soalan kajianLangkah 4 Jelaskan intervensi atau inovasi yang dicadangkanLangkah 5 Jelaskan rakan-rakan penyelidikan yang akan terlibatLangkah 6 Jelaskan perundingan yang perlu dijalankanLangkah 7 Bina garis masa (timeline) kajianLangkah 8 Nyatakan sumber-sumber yang boleh dan akan digunakan
 37. 37. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 32Langkah 9 Nyatakan idea-idea tentang pengumpulan dataLangkah-langkah yang dinyatakan di atas membantu anda membuat perancangan yang komprehensif supayatindakan yang bakal diambil bertepatan dengan masalah yang ingin di atasi. Sehubungan itu, fokus perancanganperlulah kepada masalah kajian dan aspek tindakan atau intervensi yang perlu diambil sebagaimana yang andacatatkan pada Langkah 4 dalam jadual di atas. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (1995)telah menggariskan beberapa pertimbangan dalam merancang tindakan dan telah menyarankan prosedur berikut: (i) Tentukan matlamat cadangan tindakan, (ii) Mengapa tindakan itu diambil dan (iii) Senaraikan tindakan yang perlu diambil, dan nyatakan bentuknya seperti: aktiviti, bahan dan tanggung jawab dan tugas.Juga semasa membuat perancangan tindakan itu anda dinasihatkan: i) Berfikiran terbuka, ii) Bersikap kritikal, iii)Bertanggungjawab dan iv) Menilai kendiri.Langkah 3: Menjalankan TindakanPada peringkat ini anda sudahpun mengenal pasti tindakan atau intervensi yang paling sesuai untuk mengatasisituasi sosial yang berlaku di sekolah anda. Apa yang telah dirancang perlu dijalankan untuk melihatkeberkesanannya. Kumpulan akan mempastikan segala yang dirancang dilaksanakan. Ada yang terlibat dalammelaksanakan rancangan dan ada yang terlibat dalam mengumpul maklumat atau data untuk mengesankeberkesanan tindakan yang dibuat. Sekiranya apa yang dirancang adalah satu sesi pengajaran, maka perlu adaahli kumpulan yang melaksanakan pengajaran dan ada yang memerhatikan pengajaran untuk mengumpul maklumatyang diperlukan.Sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini, kajian tindakan adalah lebih berkesan sekiranya dijalankan secarakolaboratif dengan rakan sekerja yang lain. Sebaik-baiknya cuba libatkan lebih ramai rakan anda untuk membantumelaksanakan kegiatan tindakan. Di peringkat sekolah misalnya boleh dibentuk satu jawatankuasa khas bagimencadang dan merancang tindakan. Tindakan atau intervensi anda itu misalnya, mungkin melibatkan beberapasesi pengajaran dan pembelajaran dalam kelas dengan menggunakan pendekatan dan strategi pembelajaran yangberbeza. Dalam hal ini, maka perlu ada ahli kumpulan yang melaksanakan pengajaran dan ada yang memerhatikanpengajaran untuk mengumpul maklumat yang diperlukan. Dengan kata lain, ada yang terlibat dalam melaksanakantindakan dan ada juga yang terlibat dalam mengumpul maklumat atau data untuk mengesan keberkesanan tindakanyang telah dipilih dan dikenal pasti itu.Langkah 4: Pemerhatian dan Data AnalisisSemasa guru menjalankan tindakan yang dirancangkan, proses pengumpulan data juga boleh dilakukan melaluipemerhatian bilik darjah yang dilakukan oleh rakan pengkaji atau rakaman video boleh dilakukan. Di samping itu,
 38. 38. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 33data daripada bentuk-bentuk lain seperti ujian dan lain-lain bentuk pentaksiran juga boleh dijalankan. Setelahselesai sesuatu tindakan dijalankan, pengumpulan data juga boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedahseperti temu bual, analisis kerja pelajar, soa selidik dan sebagainya. Setelah data dikumpul melalui pelbagai kaedahdan sumber, maka data tersebut perlu dianalisis dan diinterpretasi. Kaedah analisis dan interpretasi bergantungkepada bentuk data yang dikumpul, sama ada data kuantitatif atau data kualitatif. Yang pentingnya adalahpenyelidik perlu mengumpul bukti untuk dijadikan asas kepada kesimpulan yang akan dibuat sama ada tindakanyang dirancang dan dijalankan berkesan atau tidak, dapat mengubah atau tidak. Analisis dan interpretasi data akandijadikan asas dalam langkah seterusnya iaitu langkah penilaian dan refleksi.Terdapat pelbagai cara anda boleh gunakan untuk mengumpul data dan ini bergantung kepada keperluan kajian.Bahan-bahan berkenaan boleh didapati daripada:  bahan-bahan dokumentasi seperti kerja pelajar dalam bentuk projek atau kerja rumah, minit mesyuarat, rekod kedatangan pelajar, skor ujian bulanan, rekod keputusan peperiksaan dan sebagainya  rakaman video atau audio mengenai pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, luar kelas, pelaksanaan program kokurikulum  nota yang dibuat hasil dari temu bual, misalnya temu bual dengan pelajar  foto dan gambar menunjukkan kegiatan yang dikaji.  Catatan buku diari dan nota-nota kerja  Ujian bertulis dan soal selidik kepada pelajarLangkah 5: Melakukan RefleksiSelepas tindakan dirancang dan dilaksanakan, aktiviti penilaian dan refleksi mesti dijalankan. Penilaian dan refleksiboleh dijalankan oleh anda sendiri sebagai pengkaji, atau bersama pihak lain seperti rakan anda melaluiperbincangan. Satu proses yang penting dalam tahap ini adalah refleksi yang melibatkan analisis, sintesis,interpretasi, menjelas dan membuat kesimpulan.Refleksi merupakan proses merenung, menganalisis masalah, mencari alasan, cadangan dan tindakan untukmemperbaiki diri (Hanipah, 2000). Brookfield (1995) pula menjelaskan proses refleksi melibatkan seseorang itu aktifmengimbas kembali segala permasalahan yang dihadapi dan berusaha mempertimbangkan segala kemungkinanyang akan berlaku serta bertungkus lumus mencari jalan bagi menyelesaikan segala permasalahan tersebut (dalamNor Hasniza, 2005, ms. 13). Dengan perkataan lain, refleksi merupakan tindakan yang bertujuan dan berhati-hatimelalui penilaian secara kritikal yang melibatkan pengujian strategi seseorang untuk memberi respons kepadasesuatu situasi atau tindakan.Membuat refleksi bermaksud melihat sama ada terdapat perubahan dan adakah perubahan disokong oleh maklumatdan data yang digunakan dan diperolehi selepas melaksanakan tindakan. Oleh itu, guru perlu mengkaji dan menelitiperkara-perkara berikut dengan menjawab soalan-soalan berikut secara jujur:
 39. 39. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 34 Penilaian dan Refleksi: Cuba anda teliti soalan-soalan yang diberikan dan fikirkan kemungkinanjawapan yang sesuai. Soalan Reflektif Jangkaan JawapanBerkaitan Kajian Tindakan: Apakah pandangan rakan anda tentang rancangan dan pelan tindakan yang disediakan? Apakah reaksi anda terhadap komen orang lain terhadap usaha atau tindakan anda itu? Sejauh manakah komen-komen tersebut membantu anda? Adakah langkah-langkah yang anda rancang itu bersesuaian dan mencukupi? Sejauh manakah tindakan atau intervensi itu dapat membantu mengatasi situasi sosial atau masalah yang dihadapi di sekolah anda? Apakah cadangan-cadagan lain untuk memperbaiki keadaan?Berkaitan Fahaman Pengkaji  Apakah persepsi dan falsafah diri anda ke atas isu?  Apakah kesedaran baru yang anda perolehi selepas melaksanakan kajian tindakan ini?  Apakah kemahiran tertentu yang perlu dikuasai untuk mempertingkatkan profesionalime anda?  Apakah tindakan seterusnya yang anda akan ambil/rancang untuk memperbaiki keadaan?Rumusan:Anggapan bahawa …………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………
 40. 40. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 35Latihan di atas memberi penekanan kepada usaha untuk: i. menilai keberkesanan proses kajian yang dibuat. Ini dilakukan dengan menilai bahagian yang perlu diperbaiki, mengenalpasti panduan yang telah diikuti atau lain-lain perkara untuk pusingan yang selanjutnya, dan ii. membuat pemantauan kendiri tentang apa yang telah dilakukan, halangan yang wujud, masalah yang telah timbul, ambil pandangan orang lain terhadap masalah yang dihadapi dan cara kita menangani masalah berkenaan pada masa kan datang.Langkah menilai tindakan yang dibincangkan adalah langkah yang amat penting kerana sesuatu keberkesanantindakan dapat dikaji dengan teliti dan sistematik melalui langkah ini. Kepentingan penilaian kepada Kajian tindakanadalah banyak, antaranya:  menukur keberkesanan proses kajian  menunjukkan bahagian yang perlu dibaiki  menunjukkan kelemahan dalam arahan  mengukur pencvapaian objektif kajian  sebagai penduan untuk pusingan kajian seterusnya.Contoh Penilaian dan Refleksi:Penilaian dan Refleksi Berdasarkan Maklumbalas Daripada Ujian Awal dan Ujian AkhirBagi mengetahui perkembangan atau sejauhmanakah keberkesanan perlaksanaan tindakan iaitu dalam pengajarandan pembelajaran yang telah dijalankan, maka ujian akhir telah dijalankan. Ujian ini meliputi aspek-aspekpenggunaan kata sendi dan kata bilangan. Berdasarkan hasilan Ujian Akhir ini terdapat kemajuan yang ditunjukkanoleh murid-murid ini. Jumlah kesalahan yang dilakukan oleh murid semakin berkurangan. Hasil dapatan adalahseperti berikut: JENIS KATA UJIAN AWAL UJIAN AKHIR KATA SENDI 73 29 KATA BILANGAN 60 23Analisis dan Refleksi Berdasarkan Maklumbalas daripada Pemerhatian PengajaranPemerhatian telah pun dilakukan bagi kedua-dua sesi pengajaran itu. Tingkahlaku pengajaran guru diperhatikan dandicatatkan dengan menggunakan boring pemerhatian seperti yang digunakan dalam tinjauan awal kajian ini.Tingkahlaku guru yang mengajar dicatatkan melalui borang pemerhatian inventori yang mengandungi item-itemtertentu.
 41. 41. K a j i a n T i n d a k a n D a l a m P e n d i d i k a n | 36Berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, kami mendapati pengajaran guru menunjukkan peningkatan dalamsesetengah aspek. Guru telah dapat mengatasi beberapa kelemahan yang menjadi punca bagi masalah yangtimbul.Hasil analisis perlakuan guru menunjukkan bahawa dalam tiga minggu yang diperhatikan, guru telah dapatmeningkatkan peratusan aspek-aspek perlakuan tertentu.Contoh:a) Membetulkan kesalahan kata sendi dan kata bilangan secara lisan. (Minggu 1 – 20, Minggu 2 – 15, Minggu 3 – 10)b) Latihan khusus dalam pengajaran kata sendi dan kata bilangan (Minggu 1 – 7, Minggu 2 – 9, Minggu 3 – 12)Secara keseluruhannya, hasil dapatan analisis pemerhatian aspek-aspek tertentu tentang perlakuan guru dalampengajaran guru lebih memberi tumpuan kepada latihan khusus dalam pengajaran aspek kata sendi dan katabilangan ini. Guru dapat mengurangkan penekanan kepada penerangan tentang pengajaran fungsi bagi kedua-duajenis kata ini. Perubahan perlakuan guru ini menunjukkan bahawa guru telah lebih prihatin kepada masalahpembelajaran pelajaran dan guru diperhatikah lebih banyak memberi respon kepada masalah mereka.Refleksi dan Penilaian Kendiri Setelah Perlaksanaan Kajian TindakanBerdasarkan pengalaman menjalankan kajian dalam kitaran pertama ini, penyelidik membuat beberapa rumusantentang proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah:a) Pengalaman menjalankan kajian ini telah menunjukkan kepada guru bahawa pencapaian murid banyakdipengaruhi oleh amalan mengajar yang ada pada jangkaan guru tidak mempengaruhi proses pengajaran. Amalan-amalan guru termasuklah brecakap terlalu cepat, bentuk soalan, hubungan guru-murid, dan beberapa amalan lain.Melalui pengalaman ini, guru mendapati amalan-amalan demikian adalah antara faktor yang membuatkan muridmenjadi bosan an tidak memberikan tumpuan kepada pelajaran. Amalan ini apabila berlaku berulang kali akanmenjejaskan proses pembelajaran murid.b) Kajian ini juga menunjukkan bahawa pencapaian tiap-tiap murid boleh dipertingkatkan apabila masalahsebenar yang dihadapi oleh mereka dalam proses pembelajaran dapat diatasi. Bagi memahami masalah murid,guru perlu sentiasa peka terhadap perubahan perlakuan mereka dalam sesuatu pelajaran seperti mengantuk,berbual-bual ketika guru mengajar, tidak aktif dan sebagainya. Perlakuan-perlakuan itu adalah petunjuk kepadakeberkesanan pengajaran guru.Walaupun begitu, segala kelemahan yang timbul ini mungkin disebabkan oleh beberapa faktor antaranya ialah guruterlalu terikat dengan beban sukatan pelajaran yang ketat. Guru kadangkala terpaksa berkejar untuk menghabiskansukatan tanpa mengambil kira prestasi murid. Selain itu, wujud juga masalah tumpuan pengajaran yang terlalucenderung kepada peperiksaan. Guru BM ini juga terpaksa mengajar kelas BM yang banyak. Ini menyebabkantimbul beberapa kesulitan yang akhirnya menjejaskan kualiti pengajarannya.

×