Tg unang markahan (pabula)

14,296 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
179
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tg unang markahan (pabula)

 1. 1. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino IUnang Markahan: Pabula Aralin 1: A. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Bilang ng araw/sesyon: 5 ”Ang Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. Jose Rizal B. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong Antas 1Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na gramatika/ Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula naretorika naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit angA. Panitikan: sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na 1.Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula gramatika/retorika 2.Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay d. Mahahalagang KaisipanB.Gramatika/Retorika 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ayoko, ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/ di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari
 2. 2. 3. Pang-uri 4. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba pa C. Pagsasaling-wika Mga Kakailanganing Pag-unawa Mahahalagang Tanong: Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat ipagmalaki at Bakit kailangang pag-aralan ang pabula ng mga rehiyon sa pahalagahan. bansa? Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng ito sa orihinal nitong wika. sariling rehiyon at ng iba’t ibang rehiyon sa bansa? Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng wastong Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. proseso ng komunikasyon? Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay:A. Panitikan  nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Pagong” mula sa orihinal na komiks na nilikha ni Dr. B. Gramatika/Retorika Jose Rizal 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong  nakapag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula sa alternatibo masining na pamamaraan b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ayoko,  nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari mula sa ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, isinagawang pag-uulat walang gana at iba pa  nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani- c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba kanilang sariling lugar/pamayanan kaugnay ng paksang upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap tatalakayin gamit ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong  nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang panayam  nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula o mga kauri nito
 3. 3. Antas 2Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Sa Antas ng Pagganap:Pagsasagawa ng panayam Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng: Pagtataya sa isinagawang panayam (Interview with the(Interview with the Experts) Experts) batay sa sumusunod na kraytirya:kaugnay ng kaligirang paghahambing sa kalagayan ng mga pabula noon at sapangkasaysayan ng pabula o kasalukuyan. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; A. Batay sa pananaliksikmga kauri nito naglalahad ng sariling kongklusyon B. Kaangkupan sa paksa pagbibigay ng sariling pakahulugan sa mga nakalap na impormasyon kaugnay ng kaligirang pangkasaysayan ng pabula. C. Tama ang paraan ng pagtatanong at pagsagot Kratirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula; malikhain D. Nagtataglay ng mga elemento ng panayam paglalahad ng sariling pananaw tungkol sa kahalagahan ng pag- aaral ng mga pabula ng sariling lugar/rehiyon sa kasalukuyan. Kraytirya: naglalahad ng pananaw ng iba’t ibang tao; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng ibang tao sa kalagayan ng mga pabula sa kani-kanilang lugar/ rehiyon sa kasalukuyan. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao sa sariling rehiyon pagbibigay ng mga mungkahi paraan/gawain na dapat gawin upang patuloy na lumaganap at tangkilin ng mga tao ang pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa pangyayari sa pabula pagninilay-nilay tungkol sa mga kabutihang nagawa ng pabula sa kaniyang sarili. Kratirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mahalagang kaisipan ng pabula; malikhain
 4. 4. Antas 3A. Pagtuklas : Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa kaugnayan ng kultura at panitikan sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong”na isinakomiks ni Rizal sa kaniyang kapanahunan. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula at Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong), ang Inaasahang Pagganap (Pagsasagawa ng Panayam o Interview with the Experts), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Masasalamin ba sa mga pabula ang kultura ng lugar na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito?” Patunayan. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. TALANG PAMPAGTUTURO Ang mag-aaral ay : _____________________________________________  nakapagsasalaysay ng pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” mula sa orihinal na komiks _____________________________________________ na nilikha ni Dr. Jose Rizal. (mula sa pilipinokomiks.blogspot.com) (Maaaring gamitin ang _____________________________________________ dugtungang pagsasalaysay, masining na pagkukuwento,dulang panradyo at iba pa.) _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________  nakapag-uugnay ng pag-uugali ng mga tao at kalagayang panlipunan ng panahong isinakomiks ni Rizal ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” sa tulong ng mga tanong: _____________________________________________ 1. Nasasalamin ba ang kalagayang panlipunan ng bansa sa panahong isinakomiks ni _____________________________________________ Rizal ang pabula? Patunayan. _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ 2. Sa iyong palagay, sa kaniyang kapanahunan, sino ang inihahalintulad ni Rizal kay _____________________________________________ Pagong? Matsing? (Maaaring gumamit ng alinman sa Habi ng Tauhan, Monologo, In _____________________________________________ The Mirror, Character Profile, atbp ) _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________  nakapagbibigay ng sariling opinyon kung masasalamin sa mga pabula ang kultura ng lugar _____________________________________________ na pinagmulan nito at ang kalagayang panlipunan ng panahong naisulat ang mga ito. (Maaaring gumamit ng alinman sa Komentaryong Paradyo, Dialogic Feedback (Dyornal) , _____________________________________________ Interview Chain, at iba pa.)
 5. 5. B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig ang pabulang Ang Matsing at ang Pagong at ang tekstong Ang Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO (Iminumungkahing ibigay na ng guro sa bawat pangkat ang gawaing ito bilang takdang aralin bago ang ______________________________________________ pagtalakay.  nakapagsasalaysay ng pabulang Ang Matsing at ang Pagong sa pamamagitan ng alinman sa ______________________________________________ Storyboard, Masining na Pagkukuweto, Dulang Panradyo, at iba pa ______________________________________________ ______________________________________________  nakapagsasagawa ng pagsusuri sa mga tauhan at pangyayari sa pabula sa pamamagitan ng alinman ______________________________________________ sa istratehiyang Habi ng Tauhan, Fan Fact Analyzer, at iba pa ______________________________________________  nakikibahagi sa pag-uulat ng nasaliksik na mga impormasyon kaugnay ng Kaligirang ______________________________________________ Pangkasaysayan ng Pabula (kolaboratibong gawain) gamit ang alinman sa In the News, History ______________________________________________ Data Bank, Video Clip, at iba pa ______________________________________________ ______________________________________________  nakapaglalahad ng mahahalagang pangyayari/impormasyon mula sa isinagawang pag-uulat ng ______________________________________________ bawat pangkat sa tulong ng alinman sa Fact-Finding Strands. (Maaari rin ang Concept Map, Skit , at iba pa.) ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ ______________________________________________ (Maaaring dagdagan ang mga kahon kung kinakailangan.) ______________________________________________ ______________________________________________  nakapagbibigay ng sintesis mula sa mga impormasyon sa tulong ng alinman sa ANA (Alam ko, Nais kong malaman, Alam ko na), PIN (Positibo-Kawili-wili(Interesting)-Negatibo, at iba pa
 6. 6. C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, argumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO  nakalalahok sa malayang talakayan sa tulong ng alinman sa Ugnayang-Tanong-Sagot _______________________________________________ (UTS), Paraphase As You Comprehend (PAC), Think Pair Share, at iba pa _______________________________________________ - Bakit nag-iiba ang paksa ng pabula sa bawat bansa at panahong pinagdaanan nito? - Ihambing ang kalagayan ng mga pabula noon at ngayon. _______________________________________________ - Ano ang iyong naging damdamin matapos mong malaman ang tunay na dahilan kung bakit _______________________________________________ mga hayop ang ginamit na mga tauhan ni Aesop sa mga pabulang kanyang isinulat? Dapat _______________________________________________ ba siyang hangaan? Ipaliwanag ang iyong sagot. _______________________________________________ - Sa iyong sariling palagay, dapat bang ituro o tangkilikin ang mga pabula, gayong hindi _______________________________________________ naman makatotohanan ang mga tauhang ginagamit dito? Pangatwiranan ang iyong sagot. - Kung babalikan natin ang pabulang “Ang Matsing at ang Pagong” ni Dr. Rizal, sino sa iyong _______________________________________________ mga kakilala ang maihahambing mo sa dalawang tauhan dito sa kasalukuyan? Bakit sila ang _______________________________________________ iyong napili? _______________________________________________ - Paano mo pahahalagahan ang mga ganitong uri ng akdang pampanitikan? _______________________________________________ - Paano ka makatutulong upang patuloy na lumaganap at tangkilikin ng mga tao ang pabula at _______________________________________________ mga kauri nito? - (Balikan ang Mahalagang Tanong (EQ) para sa araling ito.) Masasalamin ba sa pabula ang _______________________________________________ kultura at kalagayang panlipunan ng lugar at panahong pinagmulan nito? Patunayan. _______________________________________________ _______________________________________________  nakapagsasagawa ng panayam sa mga tao sa kani-kanilang sariling lugar/pamayanan _______________________________________________ tungkol sa paksang “Dapat bang ituro sa mga bata ang pabula o mga kauri nito sa _______________________________________________ kasalukuyan?” gamit ang iba’t ibang paraan ng pagtatanong (Magsaliksik tungkol sa Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng Panayam at Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong na _______________________________________________ tatalakayin sa klase bago ang gawaing ito. _______________________________________________ _______________________________________________  nakapagbabahagi ng kani-kanilang naging karanasan at natutuhan mula sa isinagawang _______________________________________________ panayam sa pamamagitan ng alin man sa simulation, Dialogic Journal, at iba pa _____________________
 7. 7. D. Paglalapat: Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap para sa aralin (Pagsasagawa ng Panayam/Interview with the Experts) bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kratirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/ Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng saliring kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay: (kolaboratibong gawain) TALANG PAMPAGTUTURO  nakabubuo ng mga angkop na tanong sa isasagawang panayam (Interview ___________________________________________________ with the Experts) ___________________________________________________ ___________________________________________________  nakabubuo ng mga kraytirya sa pagtataya sa isasagawang panayam sa ___________________________________________________ patnubay ng guro ___________________________________________________ ___________________________________________________  nakapagsasagawa ng panayam (Interview with the Experts) kaugnay ng ___________________________________________________ kaligirang pangkasaysayan ng pabula (Bigyan ng pagkakataon ang mga ___________________________________________________ mag-aaral na pumili ng paksang kanilang tatalakayin at ng mga taong ___________________________________________________ kabilang sa gawaing ito.) ___________________________________________________ ___________________________________________________ Mga Kakailanganing Kagamitan  Orihinal na komiks ng ”Matsing at ang Pagong” na isinakomiks ni Dr. Rizal ___________________________________________________  Mga babasahin tungkol sa: Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula, Mga Dapat Tandaan sa Pagsasagawa ng ___________________________________________________ Panayam at Iba’t Ibang Paraan ng Pagtatanong  Mga kraytirya sa pagtataya ng isasagawang panayam ___________________________________________________ Internet, www.pilipinokomiks.blogspot.com
 8. 8. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino IUnang Markahan Pabula Aralin 2: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula (1.Tauhan) Bilang ng araw/sesyon: 3 “ Si Amomongo at si Iput-Iput“ (Ang Gorilya at ang Alitaptap) Pabula ng Visaya B. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin Antas 1Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula nagramatika/ retorika naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit angA. Panitikan sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula gramatika/retorika Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay d. Mahahalagang KaisipanB.Gramatika/Retorika 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanonga. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibob. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo,hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa d. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba e. upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita
 9. 9. c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraangnagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustongmangyari 3. Pang-uri 4. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba paC. Pagsasaling-wikaMga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong:Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?ipagmalaki at pahalagahan.Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ngpag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. sariling rehiyon?Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorikang wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. sa proseso ng komunikasyon?Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay:A. Panitikan  nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng2. Mahahalagang Elemento ng Pabula: Cartoon Series/pelikula a. Tauhang: Bilog (Round Character)  nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa Lapad (Flat Character) paggamit ng mga hayop bilang mga tauhan sa pabulaB.Gramatika/Retorika 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin  nakapaglalarawan ng mga katangian at damdamin ng a. Padamdam na pangungusap mga tauhan sa pabulang binasa b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita  nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang emosyon o damdamin sa masining na pagkukuwento nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari
 10. 10. Antas 2Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Sa Antas ng Pagganap:Masining na Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan Pagtataya sa itinanghal na masining na pagkukuwentopagkukuwento tungkol ng: batay sa sumusunod na kraytirya:sa isang kakilala sa paghahambing sa mga katangian ng tao na taglay rin ng mgakasalukuyan na may hayop. A. Nagpapakita ng pag-unawa sa damdamin ngpagkakatulad sa mga Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga taong kinukuwentokatangian ng tauhan sa patunay; naglalahad ng sariling kongklusyonpabula B. May pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa paglalarawan sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pabula ng napiling ikuwento pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa tauhan ng pabula C. Makatotohanan pangatwiranan kung tama o mali ang paggamit ng mga hayop D. Angkop ang ginamit na paraan ng pagpapahayag bilang tauhan. ng emosyon o damdamin Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw E. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento pagpapadama ng malalim na pag-unawa sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung ihahambing ang sarili sa mga tauhan sa pabula Kraytirya: makatotohanan;tapat pagmumungkahi kung paanong ang kahinaan ng isang tao ay magiging kalakasan niya. Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan
 11. 11. Antas 3A.Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tauhan bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagpapasuri sa piling tauhang ginamit sa isang palabas/ Cartoon Series. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Tauhan (bilog at lapad), at Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin), ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula.), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mga hayop ang karaniwang tauhan na ginagamit sa pabula?” Patunayan. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO (Bahagi ng aralin ang pagpapalabas ng bahagi ng Cartoon Series o pelikulang mga _______________________________________________ hayop ang tauhan (Halimbawa-Lion King). Ang mga ito’y mungkahi lamang. Maaaaring _______________________________________________ pumili ng iba pa ang guro.) _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________  nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng Cartoon Series/pelikula, _______________________________________________ maaaring pasalita o pasulat _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________ _______________________________________________  nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol sa paggamit ng mga hayop bilang mga _______________________________________________ tauhan sa pabula sa pamamagitan ng alinman sa Three Step Interview, Piccing _______________________________________________ Together Ideas, Tapusin ang sumusunod na pahayag…,at iba pa
 12. 12. B. Paglinang: Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Si Amomongo at si Iput Iput” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag- aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO  nakapaglalarawan sa mga katangian ng gorilya at alitaptap gamit ang alinman sa Habi ng Tauhan, Venn Diagram, Summary Blueprint, Dalawahang Usapan, at iba ________________________________________________ pa ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Habi ng Tauhan ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Alitaptap Gorilya ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________  nakapagbabahagi ng kanilang sariling haka-haka sa tanong na: “Kung maglalaban ________________________________________________ ang gorilya at ang alitaptap, sino kaya ang mananalo?Bakit?” ________________________________________________ ________________________________________________  nakapagsasatao ng ilang tauhan sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” ________________________________________________ (Iminumungkahi na ibigay na itong takdang aralin upang makapaghanda ang ________________________________________________ magsisiganap.) ________________________________________________ ________________________________________________  nakapaglalarawan sa damdaming namamayani sa mga tauhan sa bawat pangyayari ________________________________________________ sa pabulang “Si Amomongo at si Iput-Iput” sa tulong ng alinman sa Emotional Web ________________________________________________ Chart, Buliding Blocks, at iba ________________________________________________
 13. 13. (Itala ang damdamin ng mga tauhan sa bawat pangyayari sa pabula.) TALANG PAMPAGTUTURO__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Larawan Larawan__________________________________________________ ng gorilya ng alitaptap________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pangyayari 1:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pangyayari 2:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pangyayari 3: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pangyayari 4:________________________________ (at iba pa)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakapagsusuri kung sino ang tauhang bilog (round character ) at lapad (flat__________________________________________________ character ), matapos magbigay ng input ang guro tungkol dito
 14. 14. C. Pagpapalalim Sa bahaging ito pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa pamamagitan ng mgamapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kungkinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinmansa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sapagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, angkaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kanya. Bigyan din ng pagkakataon angmag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO  masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng mga gabay na____________________________________________________ tanong/gawain. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na istratehiya ang____________________________________________________ guro sa pagsasagawa nito tulad ng pagsasagawa ng Panel Discussion,____________________________________________________ Simposyum, Round table Discussion, at iba pa)________________________________________________________________________________________________________ 1. Bakit natalo ni Iput-Iput si Amomongo at ang mga kasama nito gayong____________________________________________________ hamak na malalaki ito sa kaniya? Magsalaysay ng pangyayari sa iyong____________________________________________________ buhay, o maaaring narinig, nabasa o nasaksihan na may pagkakatulad sa____________________________________________________ pangyayaring ito.____________________________________________________ 2. Ano ang magaganda at di- magagandang pag-uugali ang masasalamin sa____________________________________________________ mga tauhan sa binasang pabula? Itala ang iyong sagot sa kolum sa____________________________________________________ ibaba/kabilang pahina. Sa Kolum D, magmungkahi ng mga dapat gawin____________________________________________________ kung paano mababago ang mga naitalang di- magagandang pag-uugali.________________________________________________________________________________________________________ Mga tauhan Magagandang Di-magagandang Paano ito____________________________________________________ Kolum A Pag-uugali Pag-uugali Babaguhin?____________________________________________________ Kolum B Kolum C Kolum D____________________________________________________ Iput-Iput____________________________________________________ Amomongo________________________________________________________________________________________________________ Iba pang gorilya
 15. 15. 3. Ano ang mahalagang kaisipan na nais iparating ng pabula? Mabisa ba TALANG PAMPAGTUTURO ang paggamit ng mga hayop bilang tauhan upang malinaw itong______________________________________________________ maiparatin sa mga mambabasa? Patunayan.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 4. Alin sa mga uri ng tauhan ang nakatutuwa, ang lapad o ang bilog? Kung______________________________________________________ ikaw ang papipiliin, anong tauhan ang ibig mo? Tauhang lapad o bilog?______________________________________________________ Bakit?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Mayroon ka bang kakilala na may pagkakatulad sa mga katangian ng______________________________________________________ sinuman sa mga ito? Ipakilala siya. Bakit siya ang inihalintulad mo?______________________________________________________ (Paunawa: Maaaring dagdagan ang mga katanungan kung______________________________________________________ kinakailangan.)____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng emosyon o______________________________________________________ damdamin sa pagkukuwento tungkol sa isang kakilala na may pagkakatulad______________________________________________________ sa katangian ng tauhan sa isa sa mga pabulang nabasa. (Gagawin ito______________________________________________________ matapos ang pagtalakay sa iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng______________________________________________________ emosyon o damdamin. (Kalakip ang babasahin.)
 16. 16. D. Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay : TALANG PAMPAGTUTURO _____________________________________________________  masining na nakapagkukuwento tungkol sa isang kakilala sa kasalukuyan na _____________________________________________________ may pagkakatulad sa mga katangian ng piniling tauhan sa pabula _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ _____________________________________________________ Mga Kakailanganing Kagamitan _____________________________________________________ Babasahin na Si Amomongo at si Iput-Iput, Iba’t Ibang Paraan ng Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin Mga Elemento ng Masining na Pagkukuwento _____________________________________________________ Mga Kraytirya sa Pagtataya ng Masining na Pagkukuwento
 17. 17. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino IUnang Markahan : Pabula Aralin 3: A. Mahalagang Elemento ng Pabula – 2) Tagpuan Bilang ng araw/sesyon: 3 “Ang Palaka at ang Uwang” B. Ang Pang-uri Antas 1Pamantayang Pangnilalaman: Pamantayan sa Pagganap:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop na Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula na naglalarawan nggramatika/ retorika kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit ang sariling wika sa rehiyon oA. Panitikan Filipino nang may angkop na gramatika/retorika Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay d. Mahahalagang KaisipanB.Gramatika/Retorika 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi,ayaw ko/ ayoko, ewan/ aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 5. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong
 18. 18. mangyari 6. Pang-uri 7. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw maaari rin naman, mas, at iba paC. Pagsasaling-wikaMga Kakailanganing Pag-unawa: Mahahalagang Tanong:Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?ipagmalaki at pahalagahan. Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sarilingHigit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag- rehiyon?aaralan ito sa orihinal nitong wika. Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika saSa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ng proseso ng komunikasyon?wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan.Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay:A. Panitikan  nakapagbibigay ng reaksyon sa napanood na bahagi ng2. Mahahalagang Elemento ng Pabula: Cartoon Series/pelikula b. Tauhang: Bilog (Round Character)  nakapaglalahad ng sariling kuru-kuro tungkol sa paggamit ng Lapad (Flat Character) mga hayop bilang mga tauhan sa pabulaB.Gramatika/Retorika 3. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon o Damdamin  nakapaglalarawan ng mga katangian at damdamin ng mga d. Padamdam na pangungusap tauhan sa pabulang binasa e. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita  nakagagamit ng iba’t ibang paraan ng pagpapahayag ng f. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang emosyon o damdamin sa masining na pagkukuwento nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari
 19. 19. Antas 2Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay sa Antas ng Pag-unawa; Sa Antas ng Pagganap:Masining na pagkukuwento tungkol sa Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan Pagtataya sa itinanghal na masining na pagkukuwento batayisang kakilala sa kasalukuyan na may ng: sa sumusunod na kraytirya:pagkakatulad sa mga katangian ng paghahambing sa mga katangian ng tao na taglay rin ng mgatauhan sa pabula F. Nagpapakita ng pag-unawa sa damdamin ng hayop. Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga taong ikinukuwento patunay; naglalahad ng sariling kongklusyon G. May pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa paglalarawan sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pabula ng napiling ikuwento pagkakatulad sa mga katangian ng tauhan sa pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa tauhan ng pabula H. Makatotohanan pangatwiranan kung tama o mali ang paggamit ng mga I. Angkop ang ginamit na paraan ng pagpapahayag hayop bilang tauhan. ng emosyon o damdamin Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw J. Taglay ang mga elemento ng masining na pagkukuwento pagpapadama ng malalim na pag-unawa sa isang kakilala sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa katangian ng tauhan sa pabula. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdamin ng mga tao pagbabahagi ng sariling kahinaan at kalakasan kung ihahambing ang sarili sa mga tauhan sa pabula Kraytirya: makatotohanan;tapat pagmumungkahi kung paanong ang kahinaan ng isang tao ay magiging kalakasan niya. Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan
 20. 20. Antas 3A. Pagtuklas: Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa tagpuan bilang isa sa mgaelemento ng pabula sa pamamagitan ng pagpapalarawan sa paborito niyang lugar sa kaniyang sariling lugar/rehiyon. Ipaaalam sakaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Tagpuan, at Pang-uri), ang Inaasahang Pagganap(Pagsulat ng talatang naglalarawan ng kasalukuyang kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula), at ang mga kraytirya kung paanoito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) atKakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upangmataya kung gaano na ang alam niya sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Nakaaapekto ba ang lugar nakinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan”. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaralmula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO  nakapaglalarawan ng isang lugar tna paborito niyang puntahan sa sariling__________________________________________________ lugar/rehiyon (Bigyang-laya ang mag-aaral kung paano niya ilalarawan ang__________________________________________________ nasabing lugar.)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakapagbibigay ng reaksyon sa mga inilarawang lugar__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Itanong ang Mahalagang Tanong (EQ) : Nakaaapekto ba ang lugar na__________________________________________________ kinalakihan sa pag-uugali ng isang tao? Patunayan .__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakabubuo ng sariling Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng arali
 21. 21. B. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Ang Palaka at Ang Uwang” upang masuri/mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap.Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di-pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito,inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di-katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ngmga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO  nakapagsasagawa ng masining na pagbasa ng pabulang “Ang Palaka______________________________________________________ at ang Uwang” (kalakip)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakapagbibigay-kahulugan sa ilang salita sa pangungusap na ginamit______________________________________________________ sa pabula (mga salitang may salungguhit)____________________________________________________________________________________________________________ 1. Habang pinagbabawalan si Uwang ay lalo siyang namiminsala.______________________________________________________ 2. Mabuti na lamang at nakapangunyapit siya sa isang yagit.______________________________________________________ 3. Pumaimbulog pa si Uwang habang si Palaka naman ay mabilis______________________________________________________ na lumangoy.______________________________________________________ (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga salitang bibigyang-______________________________________________________ kahulugan.)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakalalahok sa malayang talakayan tungkol sa binasang pabula______________________________________________________ Mga halimbawang tanong :____________________________________________________________________________________________________________ a. Ilarawan ang lugar na tinitirhan ng mga tauhan sa pabula.______________________________________________________ b. Angkop ba ang lugar na tinitirhan/tagpuang gimamit sa katangian______________________________________________________ ng bawat tauhan sa pabula ? Patunayan.
 22. 22. c. Sa iyong sariling lugar, sino sa iyong mga kakilala ang maaaring TALANG PAMPAGTUTURO ihambing sa kaninuman kina Uwang, Palaka, Gagamba o________________________________________________________ Susuhong? Bakit siya ang napili mong ihambing ? (Maaari itong________________________________________________________ ipagawa gamit ang Venn Digaram, Character Profile, at iba pa.)________________________________________________________________________________________________________________ Tauhan Pinagtularan Paliwanag________________________________________________________________________________________________________________ Uwang________________________________________________________ Palaka________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d. Kung ikaw ang tatanungin, nanaisin mo bang tumira sa isang lugar________________________________________________________ na kasama si Uwang? Bakit oo? Bakit hindi?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e. Sino sa mga tuhan sa pabulang binasa ang higit na dapat________________________________________________________ unawain? Bakit?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f. Ano ang mensaheng nais iparating ng binasang pabula?________________________________________________________ Ipaliwanag.________________________________________________________ (Iminumungkahing dagdagan ng guro ang mga tanong upang higit________________________________________________________ na malinang ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral.)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakapagpapaliwanag at napaghahambing ang dalawang paraan ng________________________________________________________ paglalarawan ng tagpuan sa pabula: (kalakip)________________________________________________________ a. Patiyak________________________________________________________ b. Pahiwatig
 23. 23. C. Pagpapalalim Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mgamapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kungkinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto(alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyangnatutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaibang mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ngpagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO  nasusuri ang isang halimbawa ng tekstong naglalarawan (deskriptib)________________________________________________________ na ibibigay ng guro at ang mga pang-uring ginamit sa nasabing teksto________________________________________________________ (kalakip)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakapagbibigay ng mga pangungusap gamit ang angkop na pang-uri.________________________________________________________ (Tiyakin ng guro na ang mga pangungusap ay may kaugnayan sa________________________________________________________ aralin (Mahalagang Elemento ng Pabula-Tagpuan)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nakasusulat ng talatang naglalarawan sa kasalukuyang kalagayan ng________________________________________________________ ginamit na tagpuan sa alinmang pabula. (Bigyan ng pagkakataon ang________________________________________________________ mag-aaral na manaliksik ng isa sa mga pabula)________________________________________________________
 24. 24. E. Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay : TALANG PAMPAGTUTURO __________________________________________________________  nakapipili ng isang pabula sa sariling lugar/rehiyon __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________  nasusuri ang tagpuang ginamit sa napiling pabula __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________  nakasusulat ng talatang naglalarawan (deskriptib) sa kasalukuyang __________________________________________________________ kalagayan ng tagpuang ginamit sa pabula __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : __________________________________________________________  Babasahing “Ang Palaka at ang Uwang”, Talatang naglalarawan ng Tagpuan __________________________________________________________  Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Paglalarawan  Kraytirya sa Pagsulat ng Talatang Naglalarawan __________________________________________________________
 25. 25. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino IUnang Markahan : Pabula Aralin 4: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 3) Bilang ng Araw /Sesyon : 4 Banghay “Lalapindigowa-i : Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” B. Mga Bahagi ng Pangungusap ANTAS 1Pamantayang Pangnilalaman : Pamantayan sa Pagganap :Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula nana gramatika/ retorika naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamit angA. Panitikan sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may angkop na 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula gramatika/retorika. 2. Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay g. Mahahalagang KaisipanB.Gramatika/Retorika 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita
 26. 26. c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 3. Pang-uri 4. Mga Bahagi ng Pangungusap 5. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba paC. Pagsasaling-wikaMga Kakailanganin sa Pag-unawa : Mahahalagang Tanong :Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon sa bansa?dapat ipagmalaki at pahalagahan.Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ngkung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. sariling rehiyon?Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sapaggamit ng wastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi proseso ng komunikasyon?pagkakaunawaan.Nauunawaan ng mag-aaral ang : Ang mag-aaral ay: naisaasaayos ang mga pangayayari ng pabula ayon sa 1. Elemento ng Pabula-Banghay wastong pagkakasunod-sunod 2. Mga Bahagi ng pangungusap: a. Paksa o simuno nakapagbibigay ng reaksyon sa pagkakabalangkas ng Payak na simuno banghay ng pabula’ Buong simuno b. Panaguri nakabubuo ng wasto at mabisang pangungusap Payak na panaguri Buong panaguri nakapagkukwento ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa pangyayari sa alamat
 27. 27. ANTAS 2Inaasahang Pagganap : Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa : Sa Antas ng Pagganap :Masining na pagkukuwento tungkol Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng :sa mga pangyayari sa kasalukuyan pagpapaliwanag sa kahalagahan ng pagkakasunod-sunod ng mga Pagtataya sa isinagawangna may pagkakatulad sa mga pangyayari sa isang akda, kabilang ang pabula. masining na pagkukuwentopangyayari sa pabula Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; batay sa sumusunod na naglalahad ng sariling kongklusyon kraytirya: pagbibigay-katwiran sa pagiging makatotohanan/di -makatotohanan ng mga pangyayari sa pabula. A. Orihinalidad Kraytirya: naglalahad ng pananaw; may batayan ang nabuong sariling pananaw; napaninindigan ang sariling pananaw B. Pagkakaugnay-ugnay ng pagkukwento sa masining na paraan ng isang pangyayari sa mga pangungusap kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa pabula. makatotohanan Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mga pangyayari sa pabula; malikhain C. Napapanahon pag-uugnay ng sariling karanasan o karanasan ng iba sa ilang pangyayari sa pabula. D. Wastong paggamit ng mga Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa mga bahagi ng pangungusap pangyayari sa pabula pagbabahagi ng sariling damdamin at damdamin ng iba kaugnay ng mga pangyayari sa pabula. Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng pag-unawa sa damdaming masasalamin sa mga pangyayari paglalahad ng mga natuklasang kahinaaan at kalakasan bilang tao matapos mabasa ang pabula. Kraytirya: may katapatan; makatotohanan; naglalahad ng sariling kahinaan at kalakasan, nagmumungkahi kung paano magiging kalakasan ang kahinaan
 28. 28. Antas 3A. Pagtuklas Sa bahaging ito, lilinawin ng guro ang dating kaalaman,/karanasan ng mag-aaral tungkol sa banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula sa pamamagitan ng pagsusunod-sunod ng ilang pangyayari ng nabasang pabula. Ipaaalam sa kaniya ang mga paksang tatalakayin (Ang Mahahalagang Elemento ng Pabula- Banghay , at Panaguri), ang Inaasahang Pagganap (Masining na pagkukuwento tungkol sa mga pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang pabula), at ang mga kraytirya kung paano ito tatayain. Bibigyan ng pagkakataon ang mag-aaral na bumuo na sa palagay niya ay Mahahalagang Tanong (EQ) at Kakailanganing Pag-unawa (EU) kaugnay ng aralin. Iminumungkahing tanggapin ng guro ang lahat ng sagot ng mag-aaral upang mataya kung gaano na ang alam nila sa araling ito. Itanong ng guro ang Mahalagang Tanong “Bakit mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang pabula o anumang kwento?”. Inaasahan ding lilinangin ang Anim na Aspekto ng Pag-unawa ng mag-aaral mula sa bahaging ito hanggang sa bahaging Paglalapat. ` Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO  napagsusunod-sunod ang ilang pangyayari ng isang pabula batay sa ________________________________________________________ mga lararwan na ipakikita ng guro (maaaring sa pamamagitan ng ________________________________________________________ storyboard) ________________________________________________________ ________________________________________________________ Larawan 1 Larawan 2 Larawan 3 Larawan 4 Larawan 5 ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ___________ __________ __________ __________ ___________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  nakapagsasalaysay sa masining na paraan ng ilang pangyayari sa ________________________________________________________ pabula (maaaring sa pamamagitan ng puppet show, pagsasatao, ________________________________________________________ dugtungang pagkukwento, at iba pa) ________________________________________________________  nakapagbibigay ng sariling himuha sa Mahalagang Tanong (EQ): Bakit ________________________________________________________ mahalagang magkakaugnay at magkakasunod ang banghay ng isang ________________________________________________________ pabula o anumang kwento? (Maaaring sa pamamagitan ng ANA, malayang talakayan at iba pa)
 29. 29. B. Paglinang Sa bahaging ito ipababasa/ipanonood/iparirinig at tatalakayin ang pabulang “Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti?”, at ang banghay bilang isa sa mga elemento ng pabula upang masuri/ mataya kung ang mga nabuong Kakailanganing Pag-unawa ng mag-aaral sa bahaging Pagtuklas ay tama/katanggap-tanggap. Iminumungkahi na maging maingat ang guro sa di- pagtanggap sa mga maling Kakailanganing Pag-unawa. Sa bahaging ito, inaasahang naitama na mayroon mang mali/di-katanggap- tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa na dapat matutuhan ng mag-aaral. Inaasahang naiwasto na (kung mayroon mang mali/di- katanggap-tanggap) na Kakailanganing Pag-unawa sa pamamagitan ng mga makahulugan at mapanghamong gawain. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO _________________________________________________________  naisasalaysay ang pabulang Lalapindigowa-i: Bakit Maliit ang _________________________________________________________ Beywang ng Putakti (Ito’y mungkahi lamang, maaaring palitan ng _________________________________________________________ guro.) sa masining na paraan (kolaboratibong gawain) _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________  nabibigyang-kahulugan ang ilang mahihirap na salita sa pabula at _________________________________________________________ nagagamit ang mga ito sa pagbuo ng maikling talata o pangungusap _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________  masigasig na nakikilahok sa malayang talakayan sa tulong ng _________________________________________________________ sumusunod na tanong/gawain: _________________________________________________________ _________________________________________________________ a. Itala ang mga katangian nina Lalapindigowa-I, Odang at Orak. _________________________________________________________ Gamitin ang tsart sa ibaba _________________________________________________________ _________________________________________________________ Lalapindigowa-i Odang Orak _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________
 30. 30. a. a. Anong katangian ng tao ang taglay ni Lalapidingowa-I na dapat TALANG PAMPAGTUTURO pamarisan? Ang hindi dapat pamarisan? Bakit?________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b. Anong uri ng asawa sina Odang at orak? May mga babae bang________________________________________________________ asawa na may katulad nilang katauhan? Patunayan.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c. Isalaysay ang mga pangyayari na naging dahilan kung bakit________________________________________________________ naluto ang dalawang asawa ni Lalapindigowa-i.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d. Gawan ng plot diagram ang mga pangyayari sa pabulang________________________________________________________ Lalapindigowa-I. (Iminumungkahing gumamit ng angkop na________________________________________________________ istratehiya at dagdagan ng guro ang mga tanong/gawain.)________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  nasusuri ang banghay ng binasang pabula ayon sa dayagram sa ibaba________________________________________________________ (Inaasahang nagbigay ng input ang guro tungkol sa banghay bago________________________________________________________ ang gawaing ito.)________________________________________________________________________________________________________________ Kasukdulan________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pataas na Pababang________________________________________________________ aksyon aksyon________________________________________________________________________________________________________________ Panimulang Wakas ng________________________________________________________ pangyayari pabula
 31. 31. C. Pagpapalalim: Sa bahaging ito, pagtitibayin ang nabuong wastong Kakailanganing Pag-unawa (EU) ng mag-aaral sa pamamagitan ng mga mapanghamong tanong/gawain upang siya’y magnilay, muling balikan ang mga natutuhan na, muling mag-isip at baguhin ito kung kinakailangan. Dito isasagawa ang pananaliksik at pagsasanib ng angkop na gramatika/retorika, sa tulong ng angkop na teksto (alinman sa naratib, deskriptib, ekspositori, agumentatib, at iba pa). Ihahanda ng guro ang mag-aaral upang mailapat ang kaniyang natutuhan sa pagsasagawa ng Inaasahang Pagganap sa bahaging Paglalapat. Inaasahang tutugunan ng guro ang pagiging kakaiba ng mag-aaral, ang kaniyang mga kalakasan at kahinaan sa pamamagitan ng pagtuturong kailangan/angkop sa kaniya. Bigyan din ng pagkakataon ang mag-aaral na mataya niya ang kaniyang natutuhan at kakayahan. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO ________________________________________________________  napaghahambing ang tekstong nagsasalaysay (naratib) at talatang ________________________________________________________ naglalarawan (deskriptib), maaaring sa pamamagitan ng Venn ________________________________________________________ Diagram(Inaasahang ang guro ay magbibigay ng halimbawa ng ________________________________________________________ tekstong naratib na may kaugnayan/pagkakatulad sa nilalaman ng ________________________________________________________ binasang pabula, na ang tuon ay ang pagkakasunod-sunod ng mga ________________________________________________________ pangyayari, Halimbawa, isang balita, sanaysay, at iba pa. ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  nasusuri ang pagkakabuo ng ilang pangungusap sa binasang teksto ________________________________________________________ (upang maiugnay ang Mga Bahagi ng Pangungusap) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________  nakapagpapaliwanag ng kahalagahan ng mahusay na pagkakabuo ng ________________________________________________________ pangungusap sa pagbuo/pagsasalaysay ng mga pangyayari o ________________________________________________________ pagkukwento
 32. 32. D. Paglalapat Sa bahaging ito, aktwal na isasagawa ng mag-aaral ang Inaasahang Pagganap bilang patunay na naunawaan niya ang aralin. Muli, balikan ang mga kraytirya sa pagtataya ng nasabing gawain. Ipadama/Ipakita sa mag-aaral ang kahalagahan at kaugnayan ng Inaasahang Pagganap sa kaniyang sarili/sariling lugar o rehiyon o pagpapayaman ng sariling kultura at kultura ng iba’t ibang rehiyon sa bansa. Ang mag-aaral ay: TALANG PAMPAGTUTURO  masining na nakapagkukwento tungkol ng ilang pangyayari sa kasalukuyan na may pagkakatulad sa mga pangyayari sa alinmang __________________________________________________________ binasa/narinig/napanood na pabula __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ __________________________________________________________ MGA KAKAILANGANING KAGAMITAN : __________________________________________________________  Babasahing “Lalapindigowa-i: Kung Bakit Maliit ang Beywang ng Putakti” __________________________________________________________  Ang Pangungusap at Ang mga Anyo ng Paksa at Panaguri  Mga Dapat Tandaan sa Pagsulat ng Talata
 33. 33. Kurikulum ng Edukasyong Sekondari ng 2010 Filipino IUnang Markahan: Pabula Aralin 5: A. Mahahalagang Elemento ng Pabula – 4) Mahahalagang Bilang ng Araw /Sesyon: 4 Kaisipan “Ang Mag-anak na Langgam” B. Mga Ekspresyong Gamitin sa Pagbibigay-payo sa liham ANTAS 1Pamantayang Pangnilalaman : Pamantayan sa Pagganap:Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pabula gamit ang angkop Ang mag-aaral ay nakasusulat ng sariling pabula nana gramatika/ retorika naglalarawan ng kultura ng sariling lugar/rehiyon gamitA. Panitikan ang sariling wika sa rehiyon o Filipino nang may 1. Kaligirang Pangkasaysayan ng Pabula angkop na gramatika/retorika 2. Mga Elemento ng Pabula a. Tauhan a.1. Mga Uri ng Tauhan: tauhang bilog (round character) tauhang lapad (flat character) b. Tagpuan c. Banghay g. Mahahalagang KaisipanB.Gramatika/Retorika 1. Iba’t ibang Paraan ng Pagtatanong a. Mga limitadong tanong na may alternatibong sagot mula sa isa sa mga alternatibo b. Mga tanong na masasagot ng mayroon, wala, oo, hindi, ayaw ko/ ayoko, ewan/aywan, marahil, at iba pa na may tonong naiinis, naiinip, natutuwa, walang gana at iba pa c. Mga tanong na binubuo ng pangungusap na sinusundan ng hindi/di ba upang matiyak ang katotohanan (o kamalian) ng sinasabi ng pangungusap 2. Mga Paraan sa Pagpapahayag ng Emosyon Damdamin a. Padamdam na pangungusap b. Pangungusap na tiyakang nagpapadama ng damdamin at/o saloobin ng nagsasalita
 34. 34. c. Pangungusap na nagpapahayag ng gusto at ayaw sa paraang nagpapahiwatig o hindi tuwirang inihahayag ang damdamin o gustong mangyari 6. Pang-uri 7. Mga Bahagi ng Pangungusap 8. Mga Ekspresyon sa Pagbibigay ng Payo o Mungkahi tulad ng mga katagang mabuti pa’y, bakit hindi pa, kung ako ikaw, maaari rin naman, mas, at iba paC. Pagsasaling-wikaMga Kakailanganin sa Pag-unawa : Mahahalagang Tanong:Masasalamin sa mga pabula ang kultura ng rehiyong pinagmulan nito na dapat Bakit kailangang alamin ang pabula ng mga rehiyon saipagmalaki at pahalagahan. bansa?Higit na mauunawaan at mapahahalagahan ang pabula ng sariling rehiyon kung pag-aaralan ito sa orihinal nitong wika. Paano mauunawaan at mapahahalagahan ang mga pabula ng sariling rehiyon?Sa proseso ng komunikasyon, pasalita man o pasulat, mahalaga ang paggamit ngwastong gramatika/ retorika upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Bakit mahalaga ang paggamit ng wastong gramatika/ retorika sa proseso ng komunikasyon?Nauunawaan ng mag-aaral ang: Ang mag-aaral ay:A. Panitikan Nakapagbibigay ng sariling Elemento ng Pabula – 4. Mahahalagang kaisipan reaksyon/paliwanag sa mga pahayag na mayB. Gramatika/Retorika kaugnayan sa mensahe ng pabula Mga Ekspresyong angkop gamitin sa pagbibigay ng payo o pagmumungkahi nakapaglalahad ng sariling kuro-kuro tungkol tulad ng mga katagang: sa mga aral o mahahalagang kaisipan mula a. mabuti pa’y sa pabula b. bakit hindi pa nakasusulat ng liham nagpapayo o c. kung ako ikaw nagmumungkahi d. maaari rin naman nakagagamit ng iba’t ibang ekspresyon sa e. mas makatutulong at iba pa pagbibigay-payo o pagmumungkahi
 35. 35. ANTAS 2Inaasahang Pagganap: Pagpapatibay ng Antas ng Pag-unawa: Sa Antas ngPagsulat ng liham na nagbibigay- Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa pamamagitan ng : Pagganap:payo o mungkahi sa isang Pagtataya sa isinulatkaibigan/kakilala pagpapaliwanag sa mensahe o mahahalagang kaisipan sa pabula na maaaring na liham na nagbibigay magsilbing gabay ng tao sa wastong pamumuhay. ng payo o mungkahi Kraytirya: kaangkupan ng mga ideya; naglalahad ng mga patunay; naglalahad ng batay sa sumusunod sariling kongklusyon na kraytirya : pagbuo at pagbabahagi ng sariling pananaw kung mabisa/di- mabisa ang A. May paggamit ng pabula sa pagbibigay-aral sa kabataan. kaugnayan sa Kraytirya: naglalahad ng iba’t ibang pananaw; may batayan ang nabuong aral/ mensahe sarilingpananaw; napaninindigan ang sariling pananaw ng pabula pagbibigay-kahulugan mensahe o mahalagang kaisipang na nakapaloob sa B. Napapanahon pabula sa pamamagitan ng pagbuo ng isang salawikain. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; may kaugnayan sa paksa; malikhain C. Nagtataglay ng mga katangian pagpapasya kung tama ang naging gawi o asal sa isang sitwasyon/ kalagayan ng liham kaugnay ng mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa pabula. pangkaibigan Kraytirya: tapat; makatotohanan; may kaugnayan sa paksa D. Wastong pagpapadama at pag-unawa sa damdamin ng isang kakilala,kaibigan o paggamit ng kapamilya na may kinaharap/kinakaharap na suliranin. mga Kraytirya: makatototohanan; naglalarawan ng iba’t ibang damdamin; naglalahad ng ekspresyon sa pag-unawa sa damdamin ng iba pagbibigay- payo o pagbibigay ng payo o mungkahi sa isang kakilala, kaibigan o kapamilya na may mungkahi kinakaharap na suliranin gamit ang mensahe o mahalagang kaisipang nakuha sa alinmang pabula. Kraytirya: makatotohanan; napapanahon; tapat

×