Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Picasa 001

464 views

Published on

presentacion sobre picasa

Published in: Art & Photos
  • Be the first to comment

Picasa 001

  1. 1. PPIICCAASSAA
  2. 2. PPiiccaassaa PPiiccaassaa eess uunnaa hheerrrraammiieennttaa WWeebb ppaarraa vviissuuaalliizzaarr,, oorrggaanniizzaarr yy rreeaalliizzaarr rreettooqquueess ffoottooggrrááffiiccoo.. AAddiicciioonnaallmmeennttee,, PPiiccaassaa ppoosseeee uunn ssiittiioo wweebb iinntteeggrraaddoo ppaarraa ccoommppaarrttiirr ffoottooss,, llllaammaaddoo ppiiccaassaawweebb.. EEssttaa aapplliiccaacciióónn ffuuee ccrreeaaddaa ppoorr uunnaa ccoommppaaññííaa llllaammaaddaa lliiffeessccaappee eenn 22000022,, eenn jjuulliioo ddee 22000044,, GGooooggllee aaddqquuiirriióó PPiiccaassaa ddee ssuu aauuttoorr oorriiggiinnaall yy ccoommeennzzóó aa ooffrreecceerrllaa ccoommoo lliicceenncciiaa lliibbrree.. AAccttuuaallmmeennttee ppiiccaassaa ssee ppuueeddee iinntteeggrraarr aa ddooss aapplliiccaacciioonneess ddeell nnaavveeggaaddoorr qquuee ssoonn GGooooggllee oo GGooooggllee+ yy GGmmaaiill.. EEnn ssuu mmooddoo ddee eeddiicciióónn ddee vviiddeeooss ssee ppuueeddee ssuubbiirr lloo rreeaalliizzaaddoo ddiirreeccttaammeennttee aa llaa ccuueennttaa ppeerrssoonnaall ddeell uussuuaarriioo eenn YYoouuttuubbee PPooddeemmooss ttaammbbiiéénn ssiinnccrroonniizzaarr nnuueessttrraass ffoottooss ddee ppiiccaassaa ccoonn nnuueessttrroo mmoovviill aannddrrooiidd ccoonn uunnaa aapplliiccaacciióónn llllaammaaddaa PPiiccaassaa TToooollss,, ccoommoo vveennttaajjaa llaass ffoottooss ssee aallmmaacceennaann eenn llaa ttaarrjjeettaa ddee mmeemmoorriiaa yy ppooddeemmooss vveerrllaass oofffflliinnee..
  3. 3. VVeerrssiioonneess ddee ppiiccaassaa PPiiccaassaa 11:: EEssttaa ffuuee llaa pprriimmeerraa vveerrssiióónn ddeell ssooffttwwaarree PPiiccaassaa 22:: LLaass mmeejjoorraass qquuee iinncclluuyyee ccoonn rreessppeeccttoo aa llaa vveerrssiióónn 11 ssoonn:: – PPeerrmmiittee llaa eeddiicciióónn ddee ffoottooggrraaffííaass:: rreeccoorrttaarrllaass,, eelliimmiinnaarr oojjooss rroojjooss.. – PPeerrmmiittee ccrreeaarr ccoollllaaggeess yy pprreesseennttaacciioonneess ddee iimmáággeenneess – PPeerrmmiittee llooccaalliizzaarr,, vveerr yy oorrggaanniizzaarr ttooddooss llooss aarrcchhiivvooss ggrrááffiiccooss aallmmaacceennaaddooss eenn eell oorrddeennaaddoorr.. – PPeerrmmiittee llaa ccaarrggaa ddee llaass iimmáággeenneess eenn llooss aallbbuunneess WWeebb ddee PPiiccaassaa..
  4. 4. PPIICCAASSAA 33 ____ RReettooqquuee ddee iimmáággeenneess:: IInncclluuyyee ddiivveerrssooss ppiinncceelleess aassíí ccoommoo uuttiilliiddaaddeess ppaarraa llaa rreessttaauurraacciióónn ddee ffoottooss aannttiigguuaass,, rreeppaarraacciióónn ddee mmaarrccaass,, bboorrrroonneess yy eelliimmiinnaacciióónn ddee aarraaññaazzooss.. __ PPrreevviissuuaalliizzaacciióónn ddee ffoottooss ccoonn PPiiccaassaa PPhhoottoo VViieewweerr.. UUttiilliiddaadd ppaarraa mmoossttrraarr llaass ffoottooss ccoommoo pprreesseennttaacciióónn aa ppaannttaallllaa ccoommpplleettaa ppeerrmmiittiieennddoo llaa rroottaacciióónn ddee llaass mmiissmmaass,, uussoo ddeell zzoooomm yy llaa ccaalliiffiiccaacciióónn ddee llaass ffoottooss mmiieennttrraass ssee vviissuuaalliizzaann,, aassíí ccoommoo llaa oorrddeenn ppaarraa ccaarrggaarr llaass ffoottooss eenn llooss áállbbuummeess WWeebb.. – PPeerrmmiittee aaññaaddiirr tteexxttoo ccoommoo mmaarrccaa ddee aagguuaa aa llaass ffoottooss.. – NNuueevvaa ccaarrggaa ffaacciilliittaaddaa aa llooss áállbbuummeess WWeebb PPiiccaassaa.. MMeeddiiaannttee eell mmééttooddoo ddee aarrrraassttrraarr yy ssoollttaarr oo ccoonn hheerrrraammiieennttaass ddee ccaarrggaa.. – SSiinnccrroonniizzaa aauuttoommááttiiccaa nnuueessttrraass ffoottooss eeddiittaaddaass eenn nnuueessttrroo oorrddeennaaddoorr ccoonn llooss aallbbuunneess WWeebb ddee PPiiccaassaawweebb.. – CCoonnffiigguurraacciióónn ddee llooss áállbbuummeess WWeebb PPiiccaassaa ddeessddee eell ssooffttwwaarree PPiiccaassaa.. PPeerrmmiittee eennttrree oottrraass ccoossaass:: aajjuussttaarr eell nniivveell ddee pprriivvaacciiddaadd ddee llooss áállbbuummeess,, ccaammbbiiaarr eell ttaammaaññoo ddee llaass iimmáággeenneess,, bboorrrraarr iimmáággeenneess oo áállbbuummeess ccoommpplleettooss,, ssiinnccrroonniizzaarr llooss ccaammbbiiooss eenn llaass ffoottooss,, – OObbtteenneemmooss mmaass iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree nnuueessttrraass ffoottooss,, ggeessttiioonnaa llaass ccaarrppeettaass eenn nnuueessttrroo oorrddeennaaddoo yy eess ccoommppaattiibbllee ccoonn aarrcchhiivvooss ((ffoorrmmaattoo)) RRAAWW..
  5. 5. CCrreeaarr ppeellííccuullaass CCoonn ssoolloo 55 ppaassooss:: SSeelleecccciioonnaammooss llaass iimmáággeenneess.. CCrreeaarr >> ppeellííccuullaa >> ddee llaa sseelleecccciióónn.. PPeerrssoonnaalliizzaarr ttuu ppeellííccuullaa(( bbaannddaa ssoonnoorraa,, rreessoolluucciióónn ddee llaa ppeellííccuullaa ((HHDD)),, ttiieemmppoo ddee ccaaddaa ddiiaappoossiittiivvaa,, eessttiilloo ddee ttrraannssiicciióónn.. PPeerrssoonnaalliizzaarr llaass ddiiaappoossiittiivvaass(( aaññaaddiirr tteexxttooss ddeebbaajjoo ddee ccaaddaa iimmaaggeenn,, uunn ttiittuulloo,, ttííttuullooss ddee ccrrééddiittoo)).. CCrreeaarr vviiddeeoo

×